Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 62: Định luật Bôi Lơ- Mari ốt

Kiến thức

Hiểu định luật Boyle – Mariotte và vẽ được đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất theo nhiệt độ trên đồ thị.

2. Kỹ năng

- Quan sát và theo dõi thì nghiệm, từ đó rút ra định luật Boyle – Mariotte.

- Vận dụng được định luật để giải thích các hiện tượng thực tế và giải các bài toán liên quan.

- Biết vẽ đồ thị biểu diễn quá trình đẳng nhiệt trên hệ trục tọa độ 0VP

- Có thái độ khách quan, kiên nhẫn khi theo dõi và tiến hành thí nghiệm

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 654 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 62: Định luật Bôi Lơ- Mari ốt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 22/03 /08 TiÕt : 63 GV: §ç Quang S¬n Bµi: §Þnh luËt B«i l¬- mari èt A/ Môc tiªu: 1. Kiến thức Hiểu định luật Boyle – Mariotte và vẽ được đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất theo nhiệt độ trên đồ thị. 2. Kỹ năng - Quan sát và theo dõi thì nghiệm, từ đó rút ra định luật Boyle – Mariotte. - Vận dụng được định luật để giải thích các hiện tượng thực tế và giải các bài toán liên quan. - Biết vẽ đồ thị biểu diễn quá trình đẳng nhiệt trên hệ trục tọa độ 0VP - Có thái độ khách quan, kiên nhẫn khi theo dõi và tiến hành thí nghiệm. B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Dụng cụ thí nghiệm như hình 45.1 hoặc các thí nghiệm khác để dẫn tới định luật Boyle – Mariotte. - Đồ thị đẳng nhiệt. 2. Học sinh: Vẽ hình mô tả thí nghiệm. C/TiÕn tr×nh D¹y- Häc: Ho¹t ®éng 1: . KiÓm tra bµi cò ....... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - §Æt c©u hái yªu cÇu h/s tr¶ lêi + Nêu néi dung c¬ b¶n cña thuyÕt ®éng häc ph©n tö +. Nªu Kh¸i niÖm khÝ lÝ t­ëng - Nhận xét câu trả lời của học sinh. - Trình bày nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử và các khái niệm cơ bản. - Nhận xét câu trả lời của bạn. Cñng cè kiÕn thøc Ho¹t ®éng 2: ..ThÝ nghiÖm ...... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Giíi thiÖu c¸c th«ng sè tr¹ng th¸i cña mét khèi khÝ * Giíi thiÖu qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt a) Bè trÝ thÝ nghiÖm - Giới thiệu với HS mục đích thí nghiệm và các dụng cụ thí nghiệm. - Hướng dẫn các nhóm thực hiện thí nghiệm và ghi kết quả. - Gợi ý HS nhận xét kết quả thí nghiệm. b) Thao t¸c thÝ nghiÖm Thùc hiÖn thÝ nghiÖm & yªu cÇu h/s quan s¸t , ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ nªu nhËn xÐt c) KÕt luËn Yªu cÇu h/s sö dông kÕt qu¶ TN ®Ó nªu kÕt luËn * HiÓu th«ng sè tr¹ng th¸i cña khèi khÝ gåm P,V,T * HiÓu qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt : biÕn ®æi tr¹ng th¸i cña khèi khÝ khi t = H Sè - Theo dâi t¸c dông cña c¸c dông cô dïng trong thÝ nghiÖm & c¸ch bè trÝ vµ thao t¸c TN®Ó vËn dông - Làm thí nghiệm và ghi kết quả. - Nhận xét kết quả: Tích pV là một hằng số. -.Nªu ®­îc kÕt luËn : Víi mét khèi l­îng khÝ kh«ng ®æi khi t0 kh«ng ®æi th× Ho¹t ®éng 3: . Néi dung ®Þnh luËt B«il¬-Ma ri èt ....... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Giíi thiÖu néi dung ®Þnh luËt Yªu cÇu h/s ®äc néi dung ®äc ®Þnh luËt tr224/sgk - H­íng dÉn hoc. Sinh vÏ ®å thÞ hµm sè P-V - §äc hiÓu vµ vËn dông néi dung ®Þnh luËt BiÕt vÏ ®å thÞ P-V p V 0 Ho¹t ®éng 4: Bµi tËp vËn dông ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Yªu cÇu h/s : +. §äc kÜ ®Ò bµi +. VËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i bµi +. NhËn xÐt phÇn bµi lµm cña h/sinh - NC kÜ ®Ò bµi - VËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i bµi - Th¶o luËn dÓ hiÓu râ ph­¬ng ph¸p lµm bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt B«i l¬- M¶i èt Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn bµi vÒ nhµ ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yªu cÇu h/s lµm c¸c bµi tËp trong sgk vµ s¸ch bµi tËp

File đính kèm:

  • docGAT-63VL10NC.doc
Giáo án liên quan