Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 27: Diện tích hình thoi - Nguyễn Thị Hải

Diện tích hình thoi ABCD = diện tích hình chữ nhật MNCA.

*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài hai đường chéo.

Bài 1: Tính diện tích của:

a) Hình thoi ABCD, biết:

AC = 3cm; BD = 4cm.

b) Hình thoi MNPQ, biết

MP = 7cm; NQ = 4cm.

Bài 2: Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm.

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

 Bài 1: Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo 6dm và 1m là:

 Bài 2: Biết diện tích hình thoi là 50m2 và độ dài một đường chéo là 10m.

 Độ dài đường chéo còn lại là:

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 27: Diện tích hình thoi - Nguyễn Thị Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thày cô về dự giờTo¸nGV: Nguyễn Thị HảiÔn bài cũ H×nh A H×nh C H×nh B H×nh D H×nh E H×nh GToánDiÖn tÝch h×nh thoiDmnACBOn2n2ACBOn2Toán:Diện tích hình thoi ABCD = diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt MNCA.DiÖn tÝch h×nh thoiBmBAOCmm x n Vậy diện tích hình thoi ABCD làm x n2 hay22n2Diện tích hình chữ nhật MNCA lµ:2nMNADCnOn2m xm*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). mS 2S lµ diÖn tÝch h×nh thoi; m, n lµ ®é dµi hai ®­êng chÐo. =ADCBnO n x ABCmnDABCmnDBCAmnDm*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). mS 2S lµ diÖn tÝch h×nh thoi; m, n lµ ®é dµi hai ®­êng chÐo. =ADCBnO n x B4mADC9mOBài giải:DiÖn tÝch h×nh thoi ABCD lµ:§¸p sè: 18 m229 x 4=18Hay 18 (m2) (9 x 4): 2=TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi ABCD cã kÝch th­íc nh­ h×nh vÏ sau: (m2)Bài 1: Tính diện tích của:AC = 3cm; BD = 4cm.b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = 7cm; NQ = 4cm.PADCBMQNa) Hình thoi ABCD, biết: a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm. Bài 2: Tính diện tích hình thoi, biết:b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.C5cmQPNM12Bµi 3: §óng ghi §, sai ghi S:Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.b) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. 5cmADAD5cm 2cmQPNM2cmB S§Cùng nhau thử sức2019181716151413121110987654321HÕt giê Bµi 1: Diện tích hình thoi cã ®é dµi hai ®­êng chÐo 6dm vµ 1m lµ: B. 6 m2 C. 60 dm2 A. 30 dm22019181716151413121110987654321HÕt giê Bµi 2: BiÕt diện tích hình thoi lµ 50m2 vµ ®é dµi mét ®­êng chÐo lµ 10m. §é dµi ®­êng chÐo cßn l¹i lµ:A. 5m C. 50mB. 10mBµi 3: H·y chän ®¸p ¸n ®óng: A. DiÖn tÝch h×nh thoi b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt.12 m8m8m12 B. DiÖn h×nh thoi gÊp 2 lÇn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. DiÖn h×nh thoi b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt.2019181716151413121110987654321HÕt giêC. 6m*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). m x nS = 2S lµ diÖn tÝch h×nh thoi; m, n lµ ®é dµi hai ®­êng chÐo.Ch©n thµnh c¶m ¬n C¸c thÇy gi¸o, c« gi¸ovµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_27_dien_tich_hinh_thoi_nguyen_thi.ppt