Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 4: Yến, tạ, tấn - Năm học 2017-2018

Để đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục ki-lô-gam người ta còn dùng đơn vị đo là yến.

10 yến tạo thành 1 tạ; biết 1 yến bằng 10kg, vậy 1 tạ bằng bao nhiêu kg? bao nhiêu kg bằng 1 tạ?

1 tạ bằng bao nhiêu yến? Bao nhiêu kg?

Biết 1 yến bằng 10kg. Vậy 1 tấn bằng bao nhiêu kg?

1 tấn bằng bao nhiêu tạ? Bằng bao nhiêu yến? Bao nhiêu kg?

Bài 1: Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc "2 tấn" vào mỗi hình cho thích hợp?

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = . kg 5 yến = . kg 1yến 7kg = . kg

 10 kg = . yến 8 yến = . kg 5yến 3kg = . kg

Em thực hiện như thế nào để tìm được 1 yến 7kg = 17kg?

Vì 1 yến = 10 kg nên

1 yến 7 kg = 10 kg + 7kg = 17 kg

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 4: Yến, tạ, tấn - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toỏn 4Để đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục ki-lô-gam người ta còn dùng đơn vị đo là yến.10 kg tạo thành 1 yến; 1 yến bằng 10kg1 yến = 10 kg10 kg = 1 yến10kg? yến1 yến? kg? yến10kg10kg10kg10kg10kg? kg1 yến1 yến1 yến10kg5 yến20 kgBao nhiờu kg tạo thành 1yến? 1 yến bằng bao nhiờu kg gạo?1 yến = 10 kg10 kg = 1 yếnĐể đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục yến người ta còn dùng đơn vị đo là tạ.10 yến tạo thành 1 tạ; 1 tạ bằng 10 yến.1 tạ = 10 yến? yến? kg? tạ? yến10 yến100 kg2 tạ20 yến1 tạ bằng bao nhiêu yến? Bao nhiêu kg?10 yến tạo thành 1 tạ; biết 1 yến bằng 10kg, vậy 1 tạ bằng bao nhiêu kg? bao nhiêu kg bằng 1 tạ?= 100kg1 tạ200kg1 tạ = 10 yến = 100kgĐể đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục tạ người ta còn dùng đơn vị đo là tấn.10 tạ tạo thành 1 tấn; 1 tấn bằng 10 tạ.Biết 1 tạ bằng 10 yến. Vậy 1 tấn bằng bao nhiêu yến?1 tấn = 10 tạ? tấn? tạ? kg2 tấn20 tạ3000 kg= 100 yếnBiết 1 yến bằng 10kg. Vậy 1 tấn bằng bao nhiêu kg?= 1000 kg2000kg3 tấn1 tấn bằng bao nhiêu tạ? Bằng bao nhiêu yến? Bao nhiêu kg?1 tấn = 10 tạ= 100 yến= 1000 kgBài 1: Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc "2 tấn" vào mỗi hình cho thích hợp?? ?? "2 kg" "2 tạ" "2 tấn"Bài 1: Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc "2 tấn" vào mỗi hình cho thích hợp? "2 kg" "2 tạ" "2 tấn"Em cho biếtÔ tô nặng 2 tạ tức là nặng bao nhiêu kg?Ô tô nặng 2 tạ tức là nặng 200 kgThuyền nặng 2 tấn tức là nặng bao nhiêu tạ?Thuyền nặng 2 tấn tức là nặng 20 tạ.Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 1 yến = ..... kg 5 yến = ...... kg 1yến 7kg = .... kg 10 kg = .... yến 8 yến = ...... kg 5yến 3kg = .... kg10501718053Em thực hiện như thế nào để tìm được 5 yến = 50kg?Vì 1 yến = 10 kg nên 5 yến = 10 kg x 5 = 50 kgEm thực hiện như thế nào để tìm được 1 yến 7kg = 17kg?Vì 1 yến = 10 kg nên1 yến 7 kg = 10 kg + 7kg = 17 kgBài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:b)1 tạ = ..... yến 4 tạ = ..... yến10 yến = .... tạ 2 tạ = ..... kg1 tạ = .... kg 9 tạ = ..... kg100 kg = ...tạ 4 tạ 60 kg = ......kg 104012001009001460Em hãy giải thích vì sao 4 tạ = 40 yến?Vì 1 tạ = 10 yến nên 4 tạ = 10 yến x 4 = 40 yếnEm hãy giải thích vì sao 4 tạ 60 kg = 460 kg?Vì 1 tạ = 100kg nên 4 tạ = 400kg, do đó 4 tạ 60 kg = 400 kg + 60kg = 460kgBài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:c) 1 tấn = ..... tạ 3 tấn = ..... tạ 10 tạ = ..... tấn 8 tấn = ..... tạ 1 tấn = ....... kg 5 tấn = ....... kg 1000 kg = .... tấn 2 tấn 85 kg = ....... kg1030100801000500012085Em hãy giải thích vì sao 4 tấn = 40 tạ?Vì 1 tấn = 10 tạ nên 4 tấn = 10 tạ x 4 = 40 tạEm hãy giải thích vì sao 2 tấn 85kg = 2085kg?Vì 1 tấn = 1000kg nên 2 tấn = 2000kg, do đó 2 tấn 85 kg = 2000 kg + 85kg = 2085kgBài 3: Tính 18 yến + 26 yến = 135 tạ x 4 = 648 tạ - 75 tạ = 512 tấn : 8 =Em hãy tính và cách tính44 yến540 tạ573 tạ64 tấnEm hãy nêu cách tính 18 yến + 26 yến = 44 yến?Khi thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng ta cần thực hiện bình thường như số tự nhiên sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả tính. Khi tính phải thực hiện với cùng một đơn vị đo.Khi thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng ta cần lưu ý gì?Lấy 18 + 26 = 44, sau đó viết tên đơn vị "yến" vào kết quả4 . Một xe ụ tụ chuyến trước chở được 3 tấn muối, chuyến sau chở được nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe chở được bao nhiờu tạ?Em có nhận xét gì về đơn vị đo số muối của chuyến muối đầu và số muối chở thêm của chuyến sau?Phải đổi các đơn vị đo về cùng một đơn vị.Vậy trước khi làm bài, chúng ta phải làm gì?Không cùng một đơn vị đoTóm tắt:Chuyến đầu: 3 tấnChuyến sau hơn: 3 tạCả hai chuyến: ......tạ?Bài giải: Đổi 3 tấn = 30 tạSố tạ chuyến sau chở được là 30 + 3 = 33 (tạ)Số tạ muối cả hai chuyến chở được là: 30 + 33 = 63 (tạ) Đỏp số: 63 tạChỳc cỏc em chăm ngoan, học giỏi.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_4_yen_ta_tan_nam_hoc_2017_2018.ppt