Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 38, 39: Động lượng, định luật bảo toàn động lượng

 I > Mục tiêu:

 1/ Kiến thức: HS

• Phát biểu được:

- ĐN ñoäng löôïng

- Ñònh lí bieán thieân ÑL

- ĐN heä coâ laäp

- ÑL baûo toaøn ñoäng löôïng

 2/ Kỹ năng:

- Vận dụng được đlbtñl để giải thích một số hiện tượng đơn giản và giải BT ở SGK vaø SBT, baøi toaùn va chaïm meàm

 - Giaûi thích ñöôïc nguyeân taéc chuyeån ñoäng baèng phaûn löïc

 II> Tiến trình dạy học:

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 38, 39: Động lượng, định luật bảo toàn động lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 38 - 39 : ÑOÄNG LÖÔÏNG. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑOÄNG LÖÔÏNG I > Mục tiêu: 1/ Kiến thức: HS Phát biểu được: ĐN ñoäng löôïng Ñònh lí bieán thieân ÑL ĐN heä coâ laäp - ÑL baûo toaøn ñoäng löôïng 2/ Kỹ năng: Vận dụng được đlbtñl để giải thích một số hiện tượng đơn giản và giải BT ở SGK vaø SBT, baøi toaùn va chaïm meàm - Giaûi thích ñöôïc nguyeân taéc chuyeån ñoäng baèng phaûn löïc II> Tiến trình dạy học: TG HĐ của thầy HĐ của trò Kiến thức cơ bản HĐ1 (5ph) HĐ2 (15ph) Kiểm tra bài cũ: a- ĐN vaø vieát coâng thöùc gia toác? b- Phaùt bieåu vaø vieát ct ñl II Niutôn ? *Tạo tình huống học tập Ñoïc caâu hoûi ñaàu saùch * Tìm hieåu xung löôïng cuûa löïc +Cho hs ñoïc caùc vd ôû SGK a. Theá naøo laø ñaù voâleâ ? b. Löïc td leân traùi boùng laø lôùn hay nhoû ? c. Thôøi gian td löïc leân traùi boùng ngaén hay daøi ? + Cho hs ñn xung löôïng cuûa löïc. Vieát bieåu thöùc xung löôïng cuûa löïc d. Ñôn vò xung löôïng ?(Höôùng daãn) -Trả lời 1a, 1b - Ghi đề mục TL câu 2a. TL câu 2b TL câu 2c. ÑN xung löôïng. Vieát bieåu thöùc TL câu 2d - Ghi kt cô baûn I>Đoäng löôïng: 1/Xung cuûa löïc: (SGK) Xeùt caùc VDuï. * Nhaän xeùt: b. Ñònh nghóa xung löôïng cuûa löïc * Ñôn vò xung löôïng HĐ3 (20ph) HĐ4 10ph HĐ5 (5ph) * Tìm hieåu ñoäng löôïng a.Xung löôïng cuûa löïc gaây neân hieän töôïng gì cho vaät? Döïa vaøo ñl naøo ñeå giaûi thích taïi sao gaây ra hieän töôïng ñoù? b. Vieát bieåu thöùc gia toác? c. Vieát bieåu thöùc ñl 2? d. Töø b vaø c suy ra bieåu thöùc tính xung cuûa löïc theo m,v? e. Töø d à xung löôïng giuùp ta gthích hieän töôïng gì?(gôïi yù) f. ÑN ñoäng löôïng? g. Höôùng, ñôn vò cuûa ñoäng löôïng? * Tìm hieåu ñlí bieán thieân ñoäng löôïng h. Töø 3d suy ra ñoä bieán thieân ñoäng löôïng? i. Töø h suy ra ñlí bieán thieân ñoäng löôïng? * Phaân tích yù nghóa ñlí * Cuûng coá daën doø: TL câu 3a. TL câu 3b TL câu 3c. TL câu 3d. TL câu 3e. TL câu 3 f. TL câu 3g. TL C1 Ghi ktcb TL câu 3 h. TL câu 3i. Ghi ktcb TL C2 2/ Ñoäng löôïng Sgk a. Giaûi thích taùc duïng do xung löôïng cuûa löïc gaây neân ( Döïa vaøo ñl 2) b. ÑN ñoäng löôïng: - Höôùng - Ñôn vò c. Ñlí ñoä bieán thieân ÑL ( daïng khaùc cuûa ñl 2) * YÙ nghóa: TIẾT 39 HĐ1 5ph HÑ2 10ph HÑ3 20ph HÑ4 5ph HÑ5 5ph Kiểm tra bài cũ: a. Phát biểu đn vaø vieát bieåu thöùc xung löôïng cuûa löïc ? b. Phát biểu đn vaø vieát bieåu thöùc ñoäng löôïng cuûa vaät? c. Phát biểu vaø vieát bieåu thöùc ñlí ñoä bieán thieân ñoäng löôïng cuûa vaät ? * Tìm hieåu heä coâ laäp: a. ÑN heä coâ laäp b. Cho vduï - Phaân tích vd, chuù yù * Tìm hieåu ñl btñoäng löôïng - Chöùng minh ñlöôïng heä coâ laäp 2 vaät laø haèng soá a. Xem hình 23.2 . Vieát bt ñl III b. Vieát bt ñlí ñl cho vaät 1, 2 c. Töø a vaø b à kquaû caàn tìm d. Pb ñl btñl ? e. Vieát bthöùc ñlbtñl cho heä coâ laäp 2 vaät ? * Tìm hieåu va chaïm meàm - Cho 1 vd va chaïm meàm a. Vieát bieåu thöùc ñlbtñl cho heä va chaïm meàm ? b. Töø b suy ra v ? * Tìm hieåu cñ baèng phaûn löïc Củng cố dặn dò - Làm Bt sgk trang 126-127 - Laøm BT ôû SBT töø trang 53 à 54 -Trả lời 1a, 1b, 1c, - Ghi mục II -TL câu 2a. -TL câu 2b - Ghi toùm taét caùc phaàn mục II -TL câu 3a -TL câu 3b -TL câu 3c -TL câu 3d -TL câu 3e - Ñoïc öùng duïng SGK -TL câu 4a -TL câu 4b Ii> ĐL BAÛO TOAØN ÑOÄNG LÖÔÏNG 1/ Heä coâ laäp: a. Ñònh nghóa: b.Ví duï: c. Chuù yù: Trong heä coâ laäp chæ coù noäi löïc töông taùc giöõa caùc vaät theo ñl 3 NT 2/ÑLBTÑL cuûa heä coâ laäp: a.Phaùt bieåu ñl : Sgk Bieåu thöùc ñlbtñl cho heä coâ laäp 2 vaät : ÖÙng duïng ñlbtñl: SGK 3/ Va chaïm meàm: a.Moät VDø va chaïm meâm: SGK b. Tính v sau va chaïm meàm 4/ Chuyeån ñoäng baèng phaûn löïc a. Bieåu thöùc vaän toác cuûa teân löûa sau khi phuït khí b. Nhaän xeùt Töø (a) suy ra vaän toác teân löûa ngöôïc höôùng vôùi höôùng khí chaùy phuït ra. CÑ naøy goïi laø cñ baèng phaûn löïc ( vì khí chaùy vaø teân löûa ttaùc theo ñl 3)

File đính kèm:

  • docTIET 38-39.doc