Dạng 1: Ôxit kim loại + Axit muối + H2O

VD 1: Hòa tan hoàn toàn 19,8g hỗn hợp FeO, MgO, Al2O3cần vừa đủ500ml dung dịch HCl 1,6M. Sau khi

phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan. Tìm m

A. 13,1 B. 40,2 C. 39,4 D. 41,8

VD 2 (ĐH Khối A – 2007):Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dung

dịch acid H2SO40,1M (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dung dịch muối thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 6,81g B. 4,81g C. 3,81g D. 5,81g

pdf8 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 7958 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dạng 1: Ôxit kim loại + Axit muối + H2O, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV. Nguyễn Vũ Minh Hóa học 11 Dạng 1: Ôxit kim loại + Axit muối + H2O → muối + nước 2 n 2 4O H (H SO )M Cl+ → 2- 2O ( trong oxit ) 2H H O +→ + = và mmuối = mkim loại + mgốc axit + 2O HHn =2.n =n O với mkim loại = m ôxit - mO Hoặc có thể dùng công thức tính nhanh cho trắc nghiệm : + Đối với H2SO4 (loãng) : m muối sunfat = m ôxit + 80. 2 4H SOn + Đối với HCl : m muối clorua = m ôxit + 27,5. HCln VD 1: Hòa tan hoàn toàn 19,8g hỗn hợp FeO, MgO, Al2O3 cần vừa đủ 500ml dung dịch HCl 1,6M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan. Tìm m A. 13,1 B. 40,2 C. 39,4 D. 41,8 VD 2 (ĐH Khối A – 2007): Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dung dịch acid H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dung dịch muối thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 6,81g B. 4,81g C. 3,81g D. 5,81g VD 3: Cho 50 gam hỗn hợp gồm ZnO, FeO, Fe2O3, MgO tác dụng hết với 200 ml dung dịch HCl 4M (vừa đủ) thu được dung dịch X. Lượng muối có trong dung dịch X là : A. 79,2 g B. 78,4 gam C. 72 gam D. 72,9 gam VD 4: Hòa tan hoàn toàn 15 g hỗn hợp CuO, MgO, Al2O3 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1,6M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m = 28,2 (g) muối khan. Tìm V A. 300 B. 400 C. 500 D. 600 Dạng 2: Kim loại + Axit (H2SO4đặc, HNO3) → muối + sản phẩm khử + H2O Sản phẩm khử : đối với HNO3 +4 o +2 +1 -3 2 22 4N O , N , N O, N O, N H NO3 đối với H2SO4đặc +4 -2 o 2 2S O , H S,S *** Muối (kim lọai phải ở hóa trị cao nhất) **** *** Al, Fe, Cr không tác dụng với H2SO4 và HNO3 đặc nguội. *** .chon mol kimloai hoa tri=∑ .nhan san phamkhun do giam soOXH n=∑ + Đối với H2SO4 đặc : Sp khử +4 2S O -2 2H S o S Độ giảm số ôxi hóa 6 – 4 = 2 6 – (-2) = 8 6 – 0 = 6 22 4 4 (cho/nhan) H SO S S SSO n n n n n (trong sp khu) n (trong sp khu) 2− = = + = + Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com 1 GV. Nguyễn Vũ Minh Hóa học 11 2 2 4 4 (cho/nhan) muoi kimloai kimloai kimloaiSO SO n m m m m 96.n m 96. 2− − = + = + = + + Đối với HNO3 : Sp khử +4 2N O o 2N +2 N O +1 2N O -3 4N H NO3 (muối) Độ giảm số ôxi hóa 5 – 4 = 1 (5-0).2 = 10 5 – 2 = 3 (5 – 1).2 = 8 5 – (-3) = 8 3 3 HNO N N (cho/nhan) SNO n n n n (trong sp khu) n n (trong sp khu)−= = + = + 3 3 (cho/nhan) muoi kimloai kimloai kimloaiNO NO n m m m m 62.n m 62. 1− − = + = + = + Nếu sp khử có NH4NO3 thì khối lượng muối sau phản ứng phải cộng thêm khối lượng của NH4NO3 VD1 : Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam hỗn hợp Al, Fe, Mg bằng dd HNO3 thu được 0,01 mol NO; 0,01 mol N2O và không có sp khử nào khác. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (g) muối khan. Tính m. A. 10,42 B. 11,42 C. 9,84 D. 12,04 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD2 : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al, Fe, Mg vào 800ml dung dịch HNO3(vừa đủ) thu được 0,08 mol NO; 0,06 mol N2O và 0,01 mol N2. Vậy nồng độ mol của dung dịch HNO3 là A. 2M B. 1,5M C.1,3M D.1,8M ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD3 : Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam một kim loại chưa rõ hóa trị vào dd HNO3 dư thấy thoát ra 0,672 lít khí (đktc) không màu không mùi không cháy ( sp khử duy nhất ). Tìm kim loại đó A. Al B. Fe C. Zn D. Mg ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD4 :Chia m gam Al thành 2 phần bằng nhau : Phần một tác dụng với lượng dư dd HCl sinh ra x mol khí H2 Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 loãng sinh ra y mol khí N2O (sp khử duy nhất). Quan hệ giữ x và y là A. y = 2x B. x = y C. x = 4y D. x = 2y ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com 2 VD5 : Axit HNO3 không thể hiện tính oxi háa khi tác dụng lần lượt với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây? GV. Nguyễn Vũ Minh Hóa học 11 Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com 3 A. Fe(OH)2; FeSO4; KOH; CaCO3. B. Fe2O3; MgCO3; Fe(OH)3; CuO. C. Fe3O4; Fe(OH)3; FeS2; Cu(OH)2. D. Fe; FeCO3; FeS; Ca(OH)2. VD6 : Hãy cho biết dãy hóa chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều thu được NO2 bay ra? A. CaSO3, Fe(OH)2, Cu, ZnO. B. Fe, BaCO3, Al(OH)3, ZnS C. Fe2O3, CuS, NaNO2, NaI C. Fe3O4, Na2SO3, As2S3, Cu VD7 : Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là A. 7 B. 8 C. 10 D. 9 VD8 : Cho 13,5g hỗn hợp gồm Al và Ag tan trong HNO3 dư thu được dung dịch A và 4,48 lít hỗn hợp khí gồm (NO,NO2) có khối lượng 7,6gam. Tính % khối lượng mỗi kim loại. A. 30 và 70 B. 44 và 56 C. 20 và 80 D. 60 và 40 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD9 : Hỗn hợp A gồm Zn và Fe. Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,06 mol NO, 0,01 mol N2O và 0,01 mol N2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,36 gam hỗn hợp hai muối nitrat khan. Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp là : A. 22,31% B. 30,25% C. 24,46% D. 29,65%. ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD10 : Cho 3 gam hỗn hợp gồm Cu , Ag tan hết trong dung dịch gồm HNO3 và H2SO4 thu 2,94 gam hỗn hợp 2 khí NO2 và SO2 có thể tích 1,344 lít (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại? A. 30 và 70 B. 44 và 56 C. 20 và 80 D. 64 và 36 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD11 : Hòa tan 2,931 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568 lít khí (đktc) hỗn hợp 2 khí không màu có khối lượng 2,59 gam trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. A. 0,92 và 99,08 B. 12,68 và 87,32 C. 82,8 và 17,2 D. 40 và 60 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… GV. Nguyễn Vũ Minh Hóa học 11 Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com 4 VD12 : Hòa tan hết 6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu bằng dd HNO3 thu được 5,6 lít (đktc) một khí màu đỏ nâu duy nhất. Phần trăm khối lượng đồng trong hỗn hợp là A. 53,34% B. 46,66% C. 70% D. 90% ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD13 : Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 (đktc). Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 19. Giá trị V là A. 4,48 B. 2,24 C. 0,448 D. 3,36 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD14 : Hòa tan m gam Al trong dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được 0,896 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro bằng 16,75. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là : A. 12,07 gam B. 12,78 gam C. 10,65 gam D. 14,91 gam. ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD15 : Chia hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn thành 2 phần bằng nhau : + Phần 1 : tác dụng với HCl dư thu được 0,15 mol H2 + Phần 2 : cho tan hết vào dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc và là sp khử duy nhất). V có giá trị : A. 2,24 lít B. 3,36 C. 4,48 D. 5,6 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD16 : Cho 2,11 gam hỗn hợp Fe, Cu, Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 0,02 mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối khan thu được là : A. 9,62 gam B. 8,31 gam C. 7,86 gam D. 5,18 gam ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD27 : Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 là: (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A. 1,0 lít B. 0,6 lít C. 0,8 lít D. 1,2 lít ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD18 : Cho 9,72 gam kim loại M phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 0,672 lít khí NO (đktc). Kim loại M đã dùng là : A. Cu B. Mg C. Fe D. Ag. ……………………………………………………………………………………………………..….………….… GV. Nguyễn Vũ Minh Hóa học 11 Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com 5 VD19 : Hoà tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). M là kim loại nào dưới đây? A. Zn B. Al C. Ca D. Mg ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD20 : Hoà tan hoàn toàn 45,9g kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và 0,9 mol NO . Hỏi R là kim loại nào: A. Mg B. Fe C. Al D. Cu ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD21 : Hòa tan hoàn toàn 16,2g một kim loại hóa trị III bằng dung dịch HNO3,thu được 5,6 lít (đkc) hỗn hợp X gồm NO và N2. Biết tỉ khối hơi của X so với khí oxi bằng 0,9. Xác định tên kim loại đem dùng? A. Al B. Fe C. Cu D. Na ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD22 : Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 0,672 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là A. N2O. B. NO2 . C. N2 . D. NO ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD23 : Hoà tam m gam Al hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 tạo ra 11,2 lít hỗn hợp 3 khí (NO, N 2 O, N 2 ) có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2: 2. Giá trị của m là: A.1,68 gam B.16,8 gam C.35,1 gam D. 2,7 gam ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD24 : Hoà tan 8,1 gam kim loại M bằng dung dịch HNO 3 loãng thấy có 6,72 lít khí NO duy nhất ( đktc) thoát ra. M là kim loại: A. Al B. Cu C. Fe D. Mg ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD25 : Cho 3,445g Cu, Zn, Al tác dụng với HNO3 (loãng, dư) thu được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và a g muối. Giá trị của a là : A. 12,745 B. 11,745 C. 13,745 D. 10,745 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD26 : Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại M trong H 2 SO 4 đặc đun nóng nhẹ thu được dung dịch X và 3,36 lít khí SO 2 ( đktc). M là kim loại nào sau đây ? A. Fe B. Ca C.Cu D.Al ……………………………………………………………………………………………………..….………….… GV. Nguyễn Vũ Minh Hóa học 11 Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com 6 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD27 : Cho 9,6 gam kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 dư sinh ra 2,24 lít khí NO ( đktc).M là kim loại nào sau đây? A. Fe B. Mg C. Ca D. Cu ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD28 : Cho 19,2 gam một kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 thì được 4,48 lít khí NO ( đktc) duy nhất.M là kim loại: A. Zn B. Cu C. Fe D. Mg ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD29 (Khối A 2007 ): Cho 1,35gam hh A gồm Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 1,12 lít NO và NO2 có khối lượng trung bình là 42,8. Biết thể tích khí đo ở đktc. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là: A. 9,65g B. 7,28g C. 4,24g D. 5,69g ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD30 : Cho tan hoàn toàn 58g hh A gồm Fe, Cu, Ag trong dd HNO3 2M thu được 0,15 mol NO, 0,05mol N2O và dd D. Cô cạn dd D, khối lượng muối khan thu được là: A. 120,4g B. 89,8g C. 110,7g D. 90,3g ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD31 : Hòa tan hoàn toàn 8g hh kim loại bằng dd HNO3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0,1mol NO và 0,2 mol NO2. Khối lượng muối có trong dd (không có muối amoni) sau phản ứng là: A. 39g B. 32,8g C. 23,5g D. Không xác định ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD32 : Hòa tan hoàn toàn 5,1g hỗn hợp Al và Mg bằng dd HNO3 dư thu được 1,12 lít (đktc) khí N2 (sản phẩm khử duy nhất). Tính khối lượng muối có trong dd sau phản ứng? A. 36,6g B. 36,1g C. 31,6g D. Kết quả khác ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD33 : Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A. 21,56 g B. 21,65 g C. 22,56 g D. 22,65 g ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… GV. Nguyễn Vũ Minh Hóa học 11 Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com 7 VD34 : Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có khối lượng là 15,2 gam. Giá trị của m là A. 25,6 gam. B. 16 gam. C. 2,56 gam. D. 8 gam. ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD35 : Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Giá trị của m là A. 13,5 gam. B. 1,35 gam. C. 0,81 gam. D. 8,1 gam ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD36 : Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít một sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. X là: A. N2O B. N2 C. NO D. NH4+ ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD37 : 11,5 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư thu được 0,5 mol hỗn hợp khí X (NO và NO2) có tỉ khối so với hiđro là 21,4 và dung dịch không có muối amoni –nitrat. Tính khối lượng (gam) muối nitrat kim loại. A. 61,1 B. 45,6 C. 54,9 D. kết quả khác ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD38 : Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thu được dung dịch chứa 2 muối và 6,72 lít khí NO thoát ra ở (đktc) chứng tỏ % khối lượng của Al trong hỗn hợp kim loại là A. 61,3%. B. 50,1%. C. 49,1%. D. 55,5% ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD39 : Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X, với tỉ lệ thể tích là 1:1. Xác định khí X? A. NO B. NO2 C. N2O D. N2 ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD40 : Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe, Cu( tỷ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lit( đktc) hỗn hợp GV. Nguyễn Vũ Minh Hóa học 11 Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com 8 khí X( gồm NO và NO2) và dung dịch Y(chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỷ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là: A. 4,48lít B. 5,6lít C. 3,36lít D. 2,24lít ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD41 : 11,5 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư thu được 0,5 mol hỗn hợp khí X ( NO và NO2 ) có tỉ khối so với hiđro là 21,4 và dung dịch không có muối amoni –nitrat. Tính khối lượng ( gam) muối nitrat kim loại. A. 61,1 B. 45,6 C. 54,9 D. kết quả khác ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… Dạng : dung dịch sau phản ứng có thêm muối NH4NO3 (dấu hiệu nhận biết : bảo toàn electron 2 vế không bằng nhau nên phải có thêm muối NH4NO3 và giải lại bài toán với x là số mol NH4NO3) VD42 (ĐH Khối B – 2008) : Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A. 13,32 gam. B. 6,52 gam. C. 8,88 gam. D. 13,92 gam. ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD43 (ĐH Khối A – 2009): Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 38,34. B. 34,08. C. 106,38. D. 97,98. ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD44 (CĐ – 2011): Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là A. 18,90 gam B. 37,80 gam C. 39,80 gam D. 28,35 gam ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… ……………………………………………………………………………………………………..….………….… VD45 (soạn) :Cho 14,3 gam Zn tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 896 ml khí NO (đktc) duy nhất thoát ra. Cô cạn dung dịch A, thu được khối lượng muối khan là A. 21,74 gam B. 41,58 gam C. 44,78 gam D. 44,78 gam

File đính kèm:

  • pdfbai tap ve HNO3.pdf