Đề cương ôn tập Học kì 2 Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Tân Hà

1.Đặc điểm chung của lớp Thú:

-Thú là ĐVCXS có tổ chức cao nhất.

-Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

-Có lông mao bao phủ cơ thể

-Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm.

-Tim 4 ngăn.

-Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não.

-Thú là động vật hằng nhiệt

2. Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với sự bay:

-Thân hình thoi

-Chi trước biến đổi thành cánh chim

-Chi sau: 3 ngón trước 1 ngón sau, có vuốt

-Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến lông mỏng

-Lông tơ: có các sợi lông mảnh làm thành cánh chúm lông xốp

-Mỏ: mỏ sừng bao lấy hàm không có răng.

-Cổ: dài khớp với thân .

3. Xu hướng tiến hóa của hệ hô hấp ở động vật có xương sống:

- Động vật có xương sống khi chuyển từ nước lên cạn đã chuyển từ kiểu hô hấp bằng mang (cá) sang kiểu hô hấp bằng da và phôi (lưỡng cư) và cuối cùng là kiểu hô hấp hoàn toàn bằng phổi (chim, bò sát, thú)

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Học kì 2 Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Tân Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TÂN HÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 7 HỌC KÌ II NĂM HỌC:2012-2013 1.Đặc điểm chung của lớp Thú: -Thú là ĐVCXS có tổ chức cao nhất. -Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. -Có lông mao bao phủ cơ thể -Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm. -Tim 4 ngăn. -Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não. -Thú là động vật hằng nhiệt 2. Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với sự bay: -Thân hình thoi -Chi trước biến đổi thành cánh chim -Chi sau: 3 ngón trước 1 ngón sau, có vuốt -Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến lông mỏng -Lông tơ: có các sợi lông mảnh làm thành cánh chúm lông xốp -Mỏ: mỏ sừng bao lấy hàm không có răng. -Cổ: dài khớp với thân . 3. Xu hướng tiến hóa của hệ hô hấp ở động vật có xương sống: - Động vật có xương sống khi chuyển từ nước lên cạn đã chuyển từ kiểu hô hấp bằng mang (cá) sang kiểu hô hấp bằng da và phôi (lưỡng cư) và cuối cùng là kiểu hô hấp hoàn toàn bằng phổi (chim, bò sát, thú) 4. Giải thích vì sao ở môi trường nhiệt đới gió mùa đđộng vật nhiều hơn ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng? - ÔÛ moâi tröôøng ñôùi laïnh & hoang maïc ñôùi noùng, khí haäu quaù khaéc nghieät, chæ coù 1 soá loaøi động vật coù khaû naêng thích nghi cao môùi toàn taïi à ña daïng loaøi thaáp (ít loaøi) - ÔÛ moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa khí haäu töông ñoái oån ñònh à động vật thích nghi vaø chuyeân hoaù cao vôùi moâi tröôøng soáng à ña daïng sinh hoïc cao ( nhieàu loaøi) 5. Nêu các biện pháp để duy trì đa dạng sinh học. - Caám ñoát, phaù, khai thaùc röøng böøa baõi - Caám saên baén, mua baùn động vật quyù hieám - Ñaåy maïnh caùc bieän phaùp choáng ô nhieãm moâi tröôøng - Thuaàn hoaù, lai taïo gioáng à taêng ñoä ña daïng sinh hoïc vaø ñoä ña daïng loaøi 6. Trình bày các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. Ñaëc ñieåm caáu taïo Yù nghóa thích nghi -Thaân: hình thoi. -Chi tröôùc: caùnh chim. -Chi sau: 3ngoùn tröôùc, 1ngoùn sau. -Loâng oáng: coù caùc sôïi loâng laøm thaønh phieán moûng -Loâng boâng: coù caùc sôïi loâng maûnh laøm thaønh chuøm loâng xoáp. -Moû:moû söøng bao laáy haøm khoâng coù raêng. -Coå: daøi khôùp ñaàu vôùi thaân à giaûm söùc caûn khoâng khí àquaït gioù(ñoäng löïc cuûa söï bay), caûn khoâng khí khi hạ caùnh. à Giuùp chim baùm chaët vaøo caønh caây vaø khi haï caùnh àLaøm cho caùnh chim khi giang ra taïo neân 1 dieän tích roäng àGiữ nhieät, laøm cô theå nheï àLaøm ñaàu nheï àphaùt huy taùc duïng giaùc quan, baét moài,ræa loâng 7. Nêu tên 5 loài động vật quý hiếm và giá trị động vật quý hiếm đó. Ốc xaø cöø : Kyõ ngheä khaûm trai Toâm huøm ñaù: Thöïc phaåm ngon xuaát khaåu Caø cuoáng: Thöïc phaåm, ñaëc saûn gia vò Caù ngöïa gai: Döôïc lieäu chöõa beänh hen Ruøa nuùi vaøng: Döôïc lieäu, ñồ kyõ ngheä 8. Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính: -Từ thụ tinh ngoài(cá chép) đến thụ tinh trong vì tỉ lệ trứng thụ tinh trong(thằn lằn) được thụ tinh cao hơn. -Từ đẻ trứng đến đẻ con. Đẻ con là hình thức sinh sản hoàn chỉnh vì phôi được phát triển trong cơ thể mẹ an toàn. - Sự đẻ con ở thú( thai sinh), chất dinh dưỡng nuôi phôi từ cơ thể mẹ, phôi phát triển tốt. Tập tính chăm sóc con và nuôi con bằng sữa tăng cường sức sống của con non). 9 .Các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó: -Sinh sản vô tính: không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái. - Sinh sản hữu tính: tính là hình thức sin sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái) 10.Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của bộ dơi -Cấu tạo ngoài + Chi sau yếu, chi trước biến thành cánh da +Mắt yếu, tai rất thính -Tập tính +Ăn trái cây hoặc sâu bọ kiểu gặm nhấm. 11.Bộ ăn thịt có đặc điểm cấu tạo : -Răng cửa sắc nhọn, răng nanh dài nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc. -Ngón chân có vuốt cong, dưới chân có đệm thịt êm . 12.Phân biệt bộ guốc chẵn, bộ guốc lẻ Bộ thú guốc chẵn:lợn, bò, hươu -Số ngón chân chẵn, có sừng, đa số nhai lại (trừ lợn). -Sống theo đàn. +Bộ thú guốc lẻ:tê giác, ngựa -Số ngón chân lẻ, không sừng(trừ tê giác). -Không nhai lại. 13. Động vật có những hình thức di chuyển nào? Kể tên một loài động vật có ba cách di chuyển? Ý nghĩa của việc di chuyển. Động vật có nhiều cách di chuyển như: Đi, bò , chạy, nhảy, bơi phù hợp với môi trường sống và tập tính của chúng. VD: Gà di chuyển bằng cách: đi, chạy, bay Di chuyển giúp ĐV tìm thức ăn, tìm môi trường sống thích hợp, tìm đối tượng sinh sản, lẩn trốn kẻ thù. 14. Trình baøy ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi cuûa thaèn laèn thích nghi ñôøi soáng ôû caïn? Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn - Da khoâ, coù vaûy söøng: Hạn chế thoát hơi nước - Coå daøi: Linh hoạt khi bắt mồi - Maét coù mí, coù tuyeán leä: Giúp mắt không bị khô - Maøng nhĩ trong hoác tai: Được bảo vệ tốt hơn - Chi ngaén, coù vuoát: Bám, bò - Ñuoâi daøi: Động lực chính để di chuyển. 15. Trình bày các đặc điểm chung của lớp thú.Ưu điểm của thai sinh với đẻ trứng và noãn thai sinh Đặc điểm chung của lớp thú - Là lớp ĐVCXS, có tổ chức cao nhất - Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ - Có lông mao bao phủ cơ thể - Bộ răng phân hóa thành 3 loai - Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể - Bộ não pt thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não - Là động vật hằng nhiệt Ưu điểm của thai sinh với đẻ trứng và noãn thai sinh Thai sinh không phụ thuộc vào noãn hoàng có trong trứng như ĐVCXS đẻ trứng.Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển.Con non được nuôi bằng sữa mẹ không phụ thuộc vào thức ăn ngoài tự nhiên 16 Neâu caùc bieän phaùp ñeå duy trì ña daïng sinh hoïc? - Caám ñoát, phaù, khai thaùc röøng böøa baõi - Caám saên baén, mua baùn ñv quyù hieám - Ñaåy maïnh caùc bieän phaùp choáng ô nhieãm moâi tröôøng - Thuaàn hoaù, lai taïo gioáng à taêng ñoä ña daïng sinh hoïc vaø ñoä ña daïng loaøi 17. Vẽ sơ đồ ghi chú thích vòng tuần hoàn của chim bồ câu. TTâm nhĩ trái Mao mạch phổi Tĩnh mạch phổi Động mạch chủ Mao mạch cơ quan Tĩnh mạch chủ Tâm thất trái Tâm thất phải Tâm nhĩ phải 18. Trình bày đặc điểm cấu tạo hệ hô hấp, bài tiết của thỏ -Hô hấp + Ống khí quản, phế quản, phổi. -+Phổi lớn, có nhiều túi phổi( phế nang) với mạng mao mạch dày đặc bao quanh giúp sự trao đổi khí dễ dàng. +Sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ sự co dãn của các cơ liên sườn và cơ hoành -Bài tiết + Gồm đôi thận sau, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, đường tiểu. 19. Cá voi được xếp vào lớp thú là vì : -Chi trước biến thành vây nhưng bên trong vẫn có cấu tạo như chi trước của thú ở cạn. - Đẻ con, nuôi con bằng sữa. 20. Trình bày đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hoá, tuần hoàn của thỏ Tiêu hóa - Miệng kiểu gặm nhấm, răng cửa cong, sắc, thiếu răng nanh, răng hàm kiểu nghiền. - Ruột dài, manh tràng lớn, là nơi tiêu hoá chất xenlulozơ. - Tuyến tiêu hoá có gan, tuỵ Tuần hoàn -Tim bốn ngăn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. -Máu lưu thông theo hai vòng tuần hoàn. 21. Hãy phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính”bú” sữa của con sơ sinh * Sơ đồ bộ thú : Bộ thú chia làm 2 nhóm chính Thú đẻ trứng : Bộ thú huyệt (đại diện là thú mỏ vịt) : đẻ trứng, con sơ sinh bú mẹ bằng cách dùng mỏ ép vào bụng thú mẹ rồi liếm sữa trên lông hoặc bơi theo uống sữa hoà tan trong nước. Thú đẻ con : + Bộ thú túi (đại diện Kanguru) đẻ con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ. Bú bằng cách ngoạm chặt vú mẹ để sữa tự động chảy vào miệng nó. + Các bộ thú khác : co sơ sinh phát triển bình thường, bú mẹ 1 cách chủ động 22. Bộ thú túi có những đặc điểm cấu tạo như thế nào ? Khi gặp nguy hiểm thì Kanguru tự vệ theo mấy cách ? Nêu ra? * Đặc điểm của bộ thú túi : - Sống ở đồng cỏ - Con trưởng thành cao 2 mét - Đẻ con, con sơ sinh rất nhỏ, dài khoảng 3cm, phát triển chưa đầy đủ. Sống trong túi da ở bụng thú mẹ, sữa tự động chảy vào miệng nó. * Khi gặp nguy hiểm, Kanguru tự vệ bằng các cách : - Tựa thân trên chiếc đuôi của mình, dùng 2 chi sau đạp mạnh vào kẻ thù - Hoặc dùng 2 chi trước ôm cổ kẻ thù để nghẹt thở cho đến chết hoặc nhấn chìm kẻ thù vào nước cho đến chết. - Bỏ chạy. 23.Đặc điểm chung của lớp chim: Chim là những động vật có xương sống thích nghi với đời sống bay lượn. -Mình có lông vũ bao phủ. -Chi trước biến thành cánh -Có mỏ sừng. -Phổi có mạng ống khí, túi khí tham gia vào quá trình hô hấp. -Tim bốn ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể -Là động vật hằng nhiệt. -Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nở ra nhờ thân nhiệt của bố mẹ. 24.Nêu vai trò và biện pháp bảo vệ chim? Lợi ích -Ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm: cú -Cung cấp thực phẩm: gà, vịt -Làm chăn đệm: lông vịt -Làm đồ trang trí:lông đà điểu -Làm cảnh:chim yến, sáo -Huấn luyện chim săn mồi phục vụ cho du lịch: chim ưng, chim cắt -Phát tán quả hạt, hút mật hoa thụ phấn cho cây: vẹt, chim ruồi Tác hại -Chim ăn quả hạt: chim sẻ -Chim ăn động vật:bói cá * Cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ các loài chim có ích, nhất là các loài chim đang bị tuyệt chủng hiện nay.

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_hoc_ki_2_sinh_hoc_lop_7_truong_thcs_tan_ha.doc