Đề kiểm tra 15 phút Hóa học Lớp 11 nâng cao - Lần 2 (Có đáp án)

Câu 1: Dung dịch NH3 làm phenolphtalein chuyển thành màu

 A. vàng. B. hồng. C. xanh. D. tím.

Câu 2: Dãy nào dưới đây gồm các chất mà N vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử?

A. NH3, N2O5, N2, NO2. B. NH3, NO, HNO3,N2O5. C. N2, NO, N2O, N2O5. D. NO2, N2, NO, N2O3.

Câu 3: Sản phẩm của phản ứng giữa NH3 với axit luôn là muối

 A. axit. B. trung hòa. C. amoni. D. sunfat.

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

A. N2 B. N2O. C. NO2 D. NO.

Câu 5: Để thu được 14 lit N2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn m gam NH4NO2. Giá trị của m là

 A. 50. B. 40. C. 30. D. 20.

Câu 6: Cho NH3 phản ứng với Cl2 thấy xuất hiện “khói trắng”. Thành phần chính của “khói trắng” là

 A. N2. B. HCl. C. NH3. D. NH4Cl.

Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac được điều chế từ

A. N2 và H2 B. NH4Cl (to). C. NH4NO2 D. Ca(OH)2 và NH4Cl.

Câu 8: Thuốc thử dùng phân biệt các dung dịch (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 là

A. BaCl2. B. Ba(OH)2. C. NaOH. D. AgNO3.

Câu 9: Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, thu được duy nhất khí X màu nâu đỏ. Thể tích X (đktc) là A. 2 lit. B. 1,1 lit. C. 4,48 lit. D. 2,24 lit.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/07/2022 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Hóa học Lớp 11 nâng cao - Lần 2 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: Lớp: 11C KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Hóa 11- Lần 2 Điểm Câu 1: Dung dịch NH3 làm phenolphtalein chuyển thành màu A. vàng. B. hồng. C. xanh. D. tím. Câu 2: Dãy nào dưới đây gồm các chất mà N vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử? A. NH3, N2O5, N2, NO2. B. NH3, NO, HNO3,N2O5. C. N2, NO, N2O, N2O5. D. NO2, N2, NO, N2O3. Câu 3: Sản phẩm của phản ứng giữa NH3 với axit luôn là muối A. axit. B. trung hòa. C. amoni. D. sunfat. Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là A. N2 B. N2O. C. NO2 D. NO. Câu 5: Để thu được 14 lit N2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn m gam NH4NO2. Giá trị của m là A. 50. B. 40. C. 30. D. 20. Câu 6: Cho NH3 phản ứng với Cl2 thấy xuất hiện “khói trắng”. Thành phần chính của “khói trắng” là A. N2. B. HCl. C. NH3. D. NH4Cl. Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac được điều chế từ A. N2 và H2 B. NH4Cl (to). C. NH4NO2 D. Ca(OH)2 và NH4Cl. Câu 8: Thuốc thử dùng phân biệt các dung dịch (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 là A. BaCl2. B. Ba(OH)2. C. NaOH. D. AgNO3. Câu 9: Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, thu được duy nhất khí X màu nâu đỏ. Thể tích X (đktc) là A. 2 lit. B. 1,1 lit. C. 4,48 lit. D. 2,24 lit. Câu 10: Axit nitric đặc, nóng phản ứng được với các chất trong nhóm chất nào sau đây? A. Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag. B. Mg(OH)2, CuO, NH3, Pt. C. CaO, NH3, Au, FeCl2. D. Mg(OH)2, CuO, CO2, Au. Cho: H = 1, N = 14, O = 16, Cu = 64. Họ và tên: Lớp: 11C KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Hóa 11- Lần 2 Điểm Câu 1: Dung dịch NH3 làm quì tím chuyển thành màu A. vàng. B. hồng. C. xanh. D. tím. Câu 2: Dãy nào dưới đây gồm các chất mà N vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử? A. NH3, N2O5, N2, NO2. B. NO2, N2, NO, N2O3. C. NH3, NO, HNO3,N2O5. D. N2, NO, N2O, N2O5. Câu 3: Sản phẩm của phản ứng giữa NH3 với axit luôn là muối A. axit. B. trung hòa. C. sunfat. D. amoni. Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là A. N2. B. N2O. C. NO2. D. NO. Câu 5: Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 20,0 gam NH4NO2 là A. 4,8 lit. B. 5,0 lit. C 7,0 lit. D. 11,2 lit. Câu 6: Cho NH3 phản ứng với Cl2 thấy xuất hiện “khói trắng”. Thành phần chính của “khói trắng” là A. N2. B. NH4Cl. C. NH3. D. HCl. Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac được điều chế từ A. N2 và H2 B. NH4Cl (to). C. NH4NO2 D. Ca(OH)2 và NH4Cl. Câu 8: Thuốc thử dùng phân biệt các dung dịch (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 là A Ba(OH)2. B. BaCl2. C. NaOH. D. AgNO3. Câu 9: Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, thu được duy nhất khí X màu nâu đỏ. Thể tích X (đktc) là A. 1,1 lit. B. 2 lit. C. 2,24 lit. D. 4,48 lit. Câu 10: Axit nitric đặc, nóng phản ứng được với các chất trong nhóm chất nào sau đây? A. Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag. B. CaO, NH3, Au, FeCl2. C. Mg(OH)2, CuO, NH3, Pt. D. Mg(OH)2, CuO, CO2, Au. Cho: H = 1, N = 14, O = 16, Cu = 64.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut_hoa_hoc_lop_11_nang_cao_lan_2_co_dap_an.doc