Đề kiểm tra 45 phút Sinh học Lớp 7 - Đề 2

1-Các sản phẩm thải cần được bài tiết được phát sinh từ đâu?

A Từ thận, phổi và da . B . Từ phổi và da.

C. Từ quá trình trao đổi chất của tế bào và cơ thể . D. Cả a,b,c .

2-Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là:

A. Lớp sắc tố B. Lớp bì

 C. Lớp mỡ dưới da D. Tầng sừng

3- ChÊt x¸m n»m bªn ngoµi t¹o thµnh vá cña:

A. Trô n·o B. Hµnh n·o

C. TiÓu n·o D. Cuèng n·o.

4- C¬ quan ®iÒu hßa vµ phèi hîp c¸c cö ®éng phøc t¹p cña c¬ thÓ lµ:

A.Trô n·o B. TiÓu n·o

C. N·o trung gian D. §¹i n·o

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Sinh học Lớp 7 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày so¹n: /3/2013 Ngày gi¶ng:8A: /3/2013 8B: /3/2013 TiÕt 57 KiÓm tra 1 tiÕt I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ lÜnh héi kiÕn thøc cña häc sinh tõ ch­¬ng VII ®Õn ch­¬ng IX qua ®ã cã kÕ ho¹ch båi d­ìng häc sinh yÕu. 2.KÜ n¨ng: - HS cã kÜ n¨ng lµm bµi tËp sinh häc vµ kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi kiÓm tra. 3.Th¸i ®é: - HS cã ý thøc nghiªm tóc, tù gi¸c trong giê kiÓm tra. II.§å dïng d¹y häc: 1. GV: Ma trËn, ®Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n. *Ma trËn: Tªn chñ ®Ò NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông TN TL TN TL TN TL 1.Bµi tiÕt ( 3 tiÕt) KÓ tªn c¸c c¬ quan trong hÖ bµi tiÕt n­íc tiÓu 5%= 0,25 ®iÓm 100% 0,25 ®iÓm Sè c©u 1/4 2. Da ( 2 tiÕt) M« t¶ cÊu t¹o cña da M« t¶ cÊu t¹o cña da phï hîp víi chøc n¨ng 25% = 2,25 ®iÓm 20% 0,25®iÓm Sè c©u 1/4 80% 2 ®iÓm Sè c©u 1 3. ThÇn kinh vµ gi¸c quan (12 tiÕt) -M« t¶ c¸c bé phËn cña hÖ thÇn kinh -M« t¶ cÊu t¹o vµ tr×nh bµy chøc n¨ng cña tiÓu n·o VÏ vµ x¸c ®Þnh c¸c bé phËn cña mét n¬ron -Tr×nh bµy c¸c bÖnh vÒ m¾t Tr×nh bµy c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ hÖ thÇn kinh VËn dông gi¶i thÝch c¸c ph¶n x§¹i n·o ng­êi tiÕn hãa h¬n ®éng vËt 70%= 7 ®iÓm 14,2 % 0,5®iÓm Sè c©u 1 28,7% 2 ®iÓm Sè c©u 1 14,2% 1 ®iÓm Sè c©u 1 28,7% 2 ®iÓm Sè c©u 1 14,2% 2 1 ®iÓm Sè c©u 1 Tæng sè c©u 6 Tæng sè 10 ®iÓm = 100% 2 c©u 3 ®iÓm = 30% 3 c©u 5 ®iÓm = 50% 1 c©u 2 ®iÓm = 20% *§Ò kiÓm tra (§Ò 2) I.Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm) C©u 1:(1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng 1-Các sản phẩm thải cần được bài tiết được phát sinh từ đâu? A Từ thận, phổi và da . B . Từ phổi và da. C. Từ quá trình trao đổi chất của tế bào và cơ thể . D. Cả a,b,c . 2-Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là: A. Lớp sắc tố B. Lớp bì C. Lớp mỡ dưới da D. Tầng sừng 3- ChÊt x¸m n»m bªn ngoµi t¹o thµnh vá cña: A. Trô n·o B. Hµnh n·o C. TiÓu n·o D. Cuèng n·o. 4- C¬ quan ®iÒu hßa vµ phèi hîp c¸c cö ®éng phøc t¹p cña c¬ thÓ lµ: A.Trô n·o B. TiÓu n·o C. N·o trung gian D. §¹i n·o C©u 2: (1 ®iÓm) H·y lùa chän vµ ghÐp c¸c th«ng tin ë cét B sao cho phï hîp víi c¸c th«ng tin ë cét A: A-C¸c tËt cña m¾t B- Nguyªn nh©n 1.ViÔn thÞ 2.CËn thÞ a. BÈm sinh: do cÇu m¾t ng¾n b. Do kh«ng gi÷ ®óng kho¶ng c¸ch khi ®äc s¸ch lµm cho thÓ thñy tinh lu«n phång. c.BÈm sinh: Do cÇu m¾t dµi d.ThÓ thñy tinh bÞ l·o hãa mÊt tÝnh ®µn håi. 1: . 2: .. II.Tù luËn (8 ®iÓm) C©u 3 (2 ®iÓm) VÏ vµ chó thÝch n¬ron? C©u 4 (2 ®iÓm) Tr×nh bµy c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh hÖ thÇn kinh? C©u 5 (2 ®iÓm) Da cã nh÷ng chøc n¨ng g×? Nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña da gióp da thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng ®ã? C©u 6 (2 ®iÓm) Đại não người tiến hóa hơn thú ở những đặc điểm nào? *§¸p ¸n: C©u Néi dung Thang ®iÓm I - PhÇn tr¾c nghiÖm 2®iÓm C©u 1 1®iÓm 1 - A; 2 - D ; 3 – A; 4 – B 1 C©u 2 1 ®iÓm 1 – a, d 2 – c, b 0,5 0,5 II - PhÇn tù luËn 8®iÓm C©u 3 2 ®iÓm VÏ ®óng -Chó thÝch ®óng 1 1 C©u 4 2 ®iÓm -C¸c biÖn ph¸p vÖ sinh hÖ thÇn kinh -§¶m b¶o giÊc ngñ hµng ngµy -Lao ®éng vµ nghØ ng¬i hîp lÝ -Gi÷ cho t©m hån thanh th¶n -Tr¸nh l¹m dông c¸c chÊt kÝch thÝch nh­ r­îu, thuèc l¸, chÌ, cµ phª 0,5 0,5 0,5 0,5 C©u 5 2®iÓm Líp biÓu b× dµy, líp mì dµy cã chøc n¨ng b¶o vÖ c¬ thÓ. -D­íi da cã c¸c thô quan tiÕp nhËn kÝch thÝch xóc gi¸c. -D­íi da cã nhiÒu m¹ch m¸u, tuyÕn må h«i gióp ®iÒu hßa th©n nhiÖt. -Cã tuyÕn må h«i thùc hiÖn chøc n¨ng bµi tiÕt. 2 C©u 6 2 ®iÓm - §¹i N·o ng­êi tiÕn hãa h¬n n·o thó: - §¹i n·o ng­êi rÊt ph¸t triÓn vµ lín nhÊt so c¸c phÇn kh¸c. (0.5 ®) -Vá chÊt x¸m dµy(2-4mm) cã 6 líp TB,bÒ mÆt cã nhiÒu khe d·nh lµm t¨ng diÖn tÝch vá n·o lªn 2300-2500 cm2 . (0.5 ®) - Cã nhiÒu khóc cuén tiÕn hãa h¬n h¼n so thó. (0.5 ®) - Cã rÊt nhiÒu vïng chøc n¨ng ,cã vïng vËn ®éng ng«n ng÷ vµ vïng hiÓu tiÕng nãi vµ ch÷ viÕt chØ cã ë ng­êi, kh«ng cã ë thó. (0.5 ®) 1 1 2. HS: ¤n tËp kiÕn thøc ch­¬ng 7, 8,9 III.Tæ chøc d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A.Ph¸t ®Ò: -GV ph¸t ®Ò kiÓm tra cho HS B.Thu bµi: - GV ®Õm sè bµi thu vµo. - GV nhËn xÐt ý thøc th¸i ®é cña HS. C.H­íng dÉn vÒ nhµ: - §äc tr­íc bµi 55.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_sinh_hoc_lop_7_de_2.doc
Giáo án liên quan