Đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm monn Văn

Phần I: Kiểm tra trắc nghiệm

Đọc các câu hỏi, sau đó trả lời bằng cách viết thêm vào phần để trống hoặc khoanh tròn vào trước chữ cái đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

1.Năm sinh và năm mất của nhà thơ Quang Dũng là:

A- 1921-1988 B- 1921-1989

C- 1922-1988 D- 1923-1988

2. Từ sau năm 1954, nhà thơ Quang Dũng làm công việc gì:

A- Làm biên tập viên ở báo văn nghệ.

B- Làm biên tập viên ở Nhà xuất bản Văn học.

C- Làm biên tập viên ở Tạp chí Văn học.

D- Làm biên tập viên ở Tạp chí Quân đội nhân dân.

3. Tác phẩm của nhà thơ Quang Dũng là:

A- Tây Tiến B- Xiềng xích

C- Mây đầu ô C- Đất ngoại ô

4. Bài thơ Tây Tiến lúc đầu có tiêu đề là:

A- Nhớ Tây Tiến B- Tây Tiến ơi

C- Đoàn quân Tây Tiến C- Tây Tiến anh hùng

5. Nội dung cơ bản của bài thơ Tây Tiến là:

A- Hồi tưởng lại những chặng đường đã trải qua.

B- Nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc.

C- Nhớ lại những người bạn chiến đấu thân thiết.

D- Cả ba phương án trên.

6. Trong đoạn thơ thứ nhất của bài thơ Tây Tiến, tác giả đã nhớ lại những địa danh nào?

A-Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch.

B- Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch, Mai Châu.

C- Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mai Châu.

D- Sài Khao, Pha Luông, Mường Hịch, Mai Châu.

 

doc4 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm monn Văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hä vµ tªn: Líp: Bµi:13 T©y tiÕn Quang Dòng PhÇn I: Kiểm tra tr¾c nghiÖm §äc c¸c c©u hái, sau ®ã tr¶ lêi b»ng c¸ch viÕt thªm vµo phÇn ®Ó trèng hoÆc khoanh trßn vµo tr­íc ch÷ c¸i ®óng nhÊt cho mçi c©u hái. 1.N¨m sinh vµ n¨m mÊt cña nhµ th¬ Quang Dòng lµ: A- 1921-1988 B- 1921-1989 C- 1922-1988 D- 1923-1988 2. Tõ sau n¨m 1954, nhµ th¬ Quang Dòng lµm c«ng viÖc g×: A- Lµm biªn tËp viªn ë b¸o v¨n nghÖ. B- Lµm biªn tËp viªn ë Nhµ xuÊt b¶n V¨n häc. C- Lµm biªn tËp viªn ë T¹p chÝ V¨n häc. D- Lµm biªn tËp viªn ë T¹p chÝ Qu©n ®éi nh©n d©n. 3. T¸c phÈm cña nhµ th¬ Quang Dòng lµ: A- T©y TiÕn B- XiÒng xÝch C- M©y ®Çu « C- §Êt ngo¹i « 4. Bµi th¬ T©y TiÕn lóc ®Çu cã tiªu ®Ò lµ: A- Nhí T©y TiÕn B- T©y TiÕn ¬i C- §oµn qu©n T©y TiÕn C- T©y TiÕn anh hïng 5. Néi dung c¬ b¶n cña bµi th¬ T©y TiÕn lµ: A- Håi t­ëng l¹i nh÷ng chÆng ®­êng ®· tr¶i qua. B- Nhí l¹i nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c. C- Nhí l¹i nh÷ng ng­êi b¹n chiÕn ®Êu th©n thiÕt. D- C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn. 6. Trong ®o¹n th¬ thø nhÊt cña bµi th¬ T©y TiÕn, t¸c gi¶ ®· nhí l¹i nh÷ng ®Þa danh nµo? A-Sµi Khao, M­êng L¸t, Pha Lu«ng, M­êng HÞch. B- Sµi Khao, M­êng L¸t, Pha Lu«ng, M­êng HÞch, Mai Ch©u. C- Sµi Khao, M­êng L¸t, Pha Lu«ng, Mai Ch©u. D- Sµi Khao, Pha Lu«ng, M­êng HÞch, Mai Ch©u. 7. H×nh ¶nh cña ng­êi lÝnh T©y TiÕn ®­îc t¸c gi¶ tËp chung kh¾c ho¹ ë ®o¹n nµo cña bµi th¬ T©y TiÕn? A- §o¹n 1 B- §o¹n 2 C- §o¹n 3 C- §o¹n 4 8. Nèi mét vÕ trong tËp hîp 1 phï hîp víi mét vÕ trong tËp hîp 2 sao cho tªn ®Þa danh trïng víi c©u th¬ trong bµi T©y TiÕn. §Þa danh C©u th¬ cã ®Þa danh 1. Sµi Khao a. hoa vÒ trong ®ªm h¬i 2. M­êng L¸t b. cäp trªu ng­êi 3. §ªm ®ªm M­êng HÞch c. mïa em th¬m nÕp s«i 4. Mai Ch©u d. s­¬ng lÊp ®oµn qu©n mái 9. §o¹n thø hai cña bµi th¬ T©y TiÕn ®· kh¾c ho¹ ®iÒu g×? A- Nãi vÒ nh÷ng gian khæ cña ng­êi lÝnh T©y TiÕn ë vïng rõng nói hiÓm trë, xa x«i. B- Ph¸c ho¹ c¶nh vËt vµ con ng­êi T©y B¾c. C- kh¾c ho¹ ch©n dung ng­êi lÝnh T©y TiÕn b»ng bót ph¸p l·ng m¹n. §o¹n th¬ nµy cßn thÓ hiÖn tÝnh chÊt bi tr¸ng vÒ ng­êi lÝnh T©y TiÕn. D- Lêi thÒ s¾t son cña ng­êi lÝnh T©y TiÕn. 10. §o¹n thø ba cña bµi th¬ T©y TiÕn ®· thÓ hiÖn ®iÒu g×? A- Nãi vÒ cuéc sèng gian khæ cña nh÷ng ng­êi lÝnh T©y TiÕn ë vïng rõng nói hiÓm trë, xa x«i. B- Ph¸c ho¹ c¶nh vËt vµ con ng­êi T©y B¾c. C- Kh¾c ho¹ ch©n dung ng­êi lÝnh T©y TiÕn b»ng bót ph¸p l·ng n¹m. §o¹n th¬ nµy cßn thÓ hiÖn tÝnh chÊt bi tr¸ng vÒ ng­êi lÝnh T©y TiÕn. D- Lêi thÒ s¾t son cña ng­êi lÝnh T©y TiÕn. 11. Bµi th¬ T©y TiÕn ®· kÕt hîp bót ph¸p nghÖ thuËt g×? A- Bót ph¸p hiÖn thùc víi l·ng m¹n. B- Bót ph¸p hiÖn thùc víi bót ph¸p siªu thùc. C- Bót ph¸p l·ng m¹n víi bót ph¸p k× ¶o. D- Bót ph¸p hiÖn thùc víi bót ph¸p k× ¶o. 12. Bót ph¸p hiÖnthùc ®­îc vËn dông thÕ nµo trong bµi th¬ T©y TiÕn? A- T¹o ra thÕ tån t¹i v÷ng ch¾c cho nh÷ng chi tiÕt khã cã thÓ trÇn trôi h¬n, ch©n thËt h¬n. B- Gióp t¸c gi¶ t¸i hiÖn trung thµnh hµo khÝ cña mét thêi c¸nh m¹ng ®ång thêi soi tá ®­îc mét nÐt ®Æc tr­ng trong tÝnh c¸nh chung cña nh÷ng ng­êi lÝnh T©y TiÕn lµ l·ng m¹n hµo hoa. C- §¶m b¶o t¸c phÈm cã ®­îc h¬i thë nãng hæi cña cuéc sèng thùc tÕ- mét thùc tÕ gian khæ, khã kh¨n, mÊt m¸t, hi sinh. Còng chónh nã t¹o ta thÕ tån t¹i v÷ng ch¾c cho nh÷ng chi tiÕt t­ëng khã cã thÓ trÇn trôi h¬n. D- §¶m b¶o cho t¸c phÈm cã ®­îc h¬i thë nãng hæi cña cuéc sèng thùc tÕ- mét thùc tÕ gian khæ, khã kh¨n, mÊt m¸t, hi sinh cña c¸c chiÕn sÜ T©y TiÕn mét thêi bÊy giê. 13. Bót ph¸p l·ngm¹n ®­îc vËn dông thÕ nµo trong bµi th¬ T©yTiÕn? A- Tao ra thÕ tån t¹i v÷ng ch¾c, cho nh÷ng chi tiÕt t­ëng khã cã thÓ trÇn trôi h¬n, ch©n thËt h¬n. B- Gióp t¸c gi¶ t¸i hiÖn trung thµnh hµo khÝ cña mét thêi c¸nh m¹ng ®ång thêi soi tá ®­îc mét nÐt ®Æc tr­ng trong tÝnh c¸nh chung cña nh÷ng ng­êi lÝnh T©y TiÕn lµ l·ng m¹n hµo hoa. C- §¶m b¶o t¸c phÈm cã ®­îc h¬i thë nãng hæi cña cuéc sèng thùc tÕ- mét thùc tÕ gian khæ, khã kh¨n, mÊt m¸t, hi sinh. Còng chónh nã t¹o ta thÕ tån t¹i v÷ng ch¾c cho nh÷ng chi tiÕt t­ëng khã cã thÓ trÇn trôi h¬n. D- §¶m b¶o cho t¸c phÈm cã ®­îc h¬i thë nãng hæi cña cuéc sèng thùc tÕ- mét thùc tÕ gian khæ, khã kh¨n, mÊt m¸t, hi sinh cña c¸c chiÕn sÜ T©y TiÕn mét thêi bÊy giê. 14. Néi dung míi mÎ cña bµi th¬ T©y TiÕn ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng yÕu tè nµo? A- H×nh ¶nh ng­êi lÝnh T©y TiÕn kiªn c­êng ,dòng c¶m, cã nÐt d÷ déi nh­ng l¹i l·ng m¹n, m¬ méng, hµo hoa phong nh· c¶ trong gian khæ. B- C¶nh rõng nói T©y B¾c hïng vÜ vµ d÷ déi kh¸c th­êng, nh­ng còng kh«ng kÐm phÇn dÞu dµng th¬ méng. Con ng­êi T©y B¾c ch©n t×nh, nång hËu. C- Bµi th¬ nãi ®Õn mÊt m¸t ®au th­¬ng nh­ng kh«ng bi lôy mµ to¸t lªn sù cøng cái hïng tr¸ng. D- C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn. PhÇn II: Kiểm tra tù luËn §Ò 1 Nªu hoµn c¶nh ra ®êi bµi th¬ T©y TiÕn? §Ò 2 Ph©n tÝch vÎ ®Ñp bøc tranh thiªn nhiªn T©y TiÕn võa hïng vÜ d÷ déi kh¸c th­êng ë phÇn mét bµi th¬ T©y TiÕn. §Ò 3 B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau: “ Ng­êi ®i Ch©u Méc chiÒu s­¬ng Êy ........................................................ Nh¹c vÒ Viªm Ch¨n x©y hån th¬.” §Ò 4 B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau ®Ó lµm næi bËt bøc ch©n dung bi hïng cña nh÷ng ng­êi lÝnh trong bµi th¬ T©y TiÕn “ T©y TiÕn ®oµn binh kh«ng mäc tãc ....................................................... S«ng M· gÇm lªn khóc ®éc hµnh.” §Ò 5 C¶m nhËn cña anh(chÞ) vÒ tÝnh chÊt bi tr¸ng trong nh÷ng c©u th¬ nãi vÒ sù hi sinh cña ng­êi lÝnh qua bµi th¬ T©y TiÕn cña Quang Dòng. Bµi 14 LuËt th¬ PhÇn I: Kiểm tra tr¾c nghiÖm 1. LuËt th¬ lµ: A- Lµ chç dùa cho ng­êi s¸ng t¸c lµm th¬. B- Lµ chç dùa cho ng­êi th­ëng thøc b×nh phÈm th¬. C- Lµ niªm luËt b¾t buéc cña mét thÓ th¬ cæ. D- Ph­¬ng ¸n A vµ B ®óng. 2. LuËt th¬ cña mét thÓ th¬ lµ: A- Lµ quy t¾c gieo vÇn ®­îc kh¸i qu¸t theo mét kiÓu mÉu æn ®Þnh. B- Lµ quy t¾c ng¾t nhÞp ®­îc kh¸i qu¸t theo mét kiÓu mÉu æn ®Þnh. C- Lµ toµn bé nh÷ng quy t¾c gieo vÇn, ng¾t nhÞp, hµi thanh,..... ®­îc kh¸i qu¸t theo mét kiÓu mÉu æn ®Þnh. D- Lµ nh÷ng niªm luËt ®­îc truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c. 3. C¸c thÓ th¬ truyÒn thèng gåm: A- ThÓ th¬ lôc b¸t, thÓ song thÊt lôc b¸t, h¸t nãi. B- ThÓ ngò ng«n, th¬ thÊt ng«n. C- Th¬ ®­¬ng luËt, th¬ song thÊt lôc b¸t. D- ThÓ ngò ng«n, thÓ §­êng luËt, thÓ cæ phong. 4. C¸c thÓ th¬ c¸ch luËt §­êng thi ®­îc s¸ng t¸c b»ng ch÷ H¸n hay ch÷ N«m, sau nµy b»ng ch÷ Quèc ng÷ gåm: A- ThÓ lôc b¸t, thÓ song thÊt lôc b¸t, h¸t nãi. B- ThÓ ngò ng«n, thÓ thÊt ng«n, ngoµi ra cã thÓt cæ phong rÊt ®­îc ­a chuéng nh­ng kh«ng cã m« h×nh chÆt chÏ nh­ c¸c thÓ th¬ kh¸c. C- ThÓ ngò ng«n, thÓ lôc b¸t. D- ThÓ ngò ng«n, thÓ song thÊt lôc b¸t. 5. §iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau:.....................lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n trong luËt th¬. A- TiÕng B- Tõ C- Tõ vµ ng÷ D- Niªm luËt 6. Cho c¸c tõ: du nhËp, luËt th¬, quy t¾c chÆt chÏ, vay m­în, c¬ së ng÷ ©m, tån t¹i, ®Æc ®iÓm ng÷ ©m, hay tiÕng trong tiÕng ViÖt, luËt th¬, h·y ®iÒn vµo chç trèng thÝch hîp trong c¸c c©u sau: Sù h×nh thµnh.............. æn ®Þnh vµ cã...............................còng nh­ sù..........................hay............... ............................mét sè thÓ th¬ ngo¹i lai ®Òu ph¶i dùa trªn.................cña tiÕng ViÖt míi cã thÓ......................................vµ ph¸t triÓn l©u dµi. Trong c¸c.......................................th× ©m tiÕt(.........)lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n cña................C¸c thÓ th¬ cña Ph¸p,Anh, Nga.................................còng coi tiÕng lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n. 7. Nèi mét vÕ trong tËp hîp 1 víi mét vÕ phï hîp trong tËp hîp 2 sao cho tªn thÓ th¬ trïng víi vÇn cña luËt th¬ mµ nã thÓ hiÖn. ThÓ th¬ VÇn 1. ThÓ n¨m tiÕng a. chØ cã mét vÇn( mçi khæ chØ cã mét vÇn, g¾n víi lèi gieo vÇn trong th¬ thÊt ng«n). VÇn liÒn ë hai dßng ®Çu vµ gi¸n c¸ch ë dßng thø ba, råi l¹i ®iÖp ë dßng cuèi khæ th¬. Kh«ng b¾t buéc hiÖp vÇn chÝnh mµ th­êng dïng vÇn th«ng. 2. ThÓ b¶y tiÕng b. Gieo vÇn ë cuèi dßng th¬ (vÇn ch©n) 3. ThÓ t¸m tiÕng c. Cã thÓ cã vÇn hoÆc kh«ng cã vÇn. 4.ThÓ tù do d. Cã thÓ lµ vÇn gi¸n c¸ch( hai tiÕng ë dßng th¬ c¸ch nhau hiÖp vÇn víi nhau); cã thÓ vÇn liÒn hoÆc vÇn giao nhau. PhÇn II: Kiểm tra tù luËn Đề bài Th¬ lôc b¸t lµ g×? h·y ph©n tÝch c¸ch sö dông thanh ®iÖu, vÇn ®iÖu, nhÞp ®iÖu trong nh÷ng c©u lôc b¸t d­íi ®©y: a) V©n xem trang träng kh¸c vêi b) Khu«n tr¨ng ®Çy ®Æn, nÐt ngµi në nang c) Hoa c­êi ngäc thèt ®oan trang d) M©y thua n­íc tãc tuyÕt nh­êng mµu da ®) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ e) So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n g) Lµn thu thuû nÐt xu©n s¬n h) Hoa ghen thua th¾m, liÔu hên kÐm xanh. ( NguyÔn Du, TruyÖn KiÒu)

File đính kèm:

  • docDe Ktra Tu luan va Trac nghiem.doc
Giáo án liên quan