Đề thi trắc nghiệm môn: Công nghệ 12 thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: đen, đỏ, đỏ, đỏ. Trị số

 đúng của điện trở là:

A. 20 x 102 + 2% B. 2 x 102 + 2% C. 20 x 102 + 20% D. 2 x 102 + 20%

Câu 2: Cuộn cảm chặn đợc dòng điện cao tần là do

A. Dòng điện qua cuộn cảm lớn B. Do tần số dòng điện lớn

C. Điện áp đặt vào lớn D. Do hiện tợng cảm ứng điện từ

 

doc10 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 6245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn: Công nghệ 12 thời gian làm bài: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ, tờn thớ sinh:............................................. Lớp:................................................................ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MễN: CễNG NGHỆ 12 Thời gian làm bài:45 phỳt; (40 cõu trắc nghiệm) Mó đề thi 132 Cõu 1: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: đen, đỏ, đỏ, đỏ. Trị số đúng của điện trở là: A. 20 x 102 W + 2% B. 2 x 102 W + 2% C. 20 x 102 W + 20% D. 2 x 102 W + 20% Cõu 2: Cuộn cảm chặn đợc dòng điện cao tần là do A. Dòng điện qua cuộn cảm lớn B. Do tần số dòng điện lớn C. Điện áp đặt vào lớn D. Do hiện tợng cảm ứng điện từ Cõu 3: Một điện trở cú giỏ trị 26 x 103 MW + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Đỏ, xanh lam, cam, nhũ bạc B. Đỏ, xanh lam, trắng, nhũ bạc C. Đỏ, xanh lam, tớm, nhũ bạc D. Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc Cõu 4: Một điện trở cú giỏ trị 94x 103 W + 1% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Trắng, vàng, cam, nõu B. Trắng, vàng, cam, đỏ C. Trắng, vàng, cam, xanh lam D. Trắng, vàng, cam, xanh lục Cõu 5: Điện trở được phõn thành mấy loại A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 Cõu 6: Diốt cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Cõu 7: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, vàng, cam,đỏ. Trị số đúng của điện trở là: A. 44 x 103 W + 2% B. 44 x 103 W + 0,5% C. 33 x 103 W + 0,5% D. 33 x 102 W + 2% Cõu 8: Vạch thứ 4 trờn điện trở 4 vũng màu cú ghi màu (nhũ vàng) thỡ sai số của điện trở đú là A. + 2% W B. + 5% W C. + 1% W D. + 0,5% W Cõu 9: Tranzito loại N – P - N cho dũng điện đi từ cực A. E sang C B. B sang C C. C sang E D. B sang E Cõu 10: Khi ghộp nối tiếp hai điện trở cú cựng giỏ trị 10MW ta sẽ cú một điện trở tương đương là A. 2 x 107W B. 5 x 106W C. 5 x 107W D. 2 x 106W Cõu 11: Khi ghộp song song hai điện trở cú cựng giỏ trị 50KW ta sẽ cú một điện trở tương đương là A. 50 x 103W B. 50 x 104W C. 25 x 103W D. 25 x 104W Cõu 12: Một điện trở cú giỏ trị 18 x 108 W + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Nõu, xỏm, xỏm, nhũ bạc B. Nõu, tớm, tớm, nhũ vàng C. Nõu, xỏm,xỏm, nhũ vàng D. Nõu, tớm, tớm, nhũ bạc Cõu 13: Một điện trở cú giỏ trị 58 x 105 W + 2% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xanh lục, xỏm, xanh lam, đỏ B. Xanh lục, xỏm, xanh lục, xanh lam C. Xanh lục, xỏm, xanh lục, nõu D. Xanh lục, xỏm, xanh lục, đỏ Cõu 14: TIRIXTO cho dũng điện đi từ cực A sang cực K khi A. UA> UK và UK>UG B. UA> UK và UGK UK và UA>UG D. UA> UK và UG>UK Cõu 15: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: xanh lục, cam, trắng, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 53 MW + 5% B. 53 x 103 W + 10% C. 53 x 103 MW + 5% D. 53 M W + 10% Cõu 16: Một điện trở cú giỏ trị 47 x 106 W + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Vàng, tớm, xanh lục, nhũ bạc B. Vàng, tớm, xanh lục, nhũ vàng C. Vàng, tớm, xanh lam, nhũ bạc D. Vàng, tớm, xanh lam, nhũ vàng Cõu 17: Hệ số phẩm chất của cuộn cảm được xỏc định theo cụng thức A. B. C. D. Cõu 18: Tranzito cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Cõu 19: Tụ điện được phõn thành mấy loại A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Cõu 20: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 25 x 103 W + 10% B. 35 x 103 W + 10% C. 25 x 103 W + 5% D. 35 x 103 W + 5% Cõu 21: Cuộn cảm được phõn thành mấy loại A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Cõu 22: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 20 x 103 + 5%W B. 45 x 103 + 5% W C. 4 x 5 x 103 + 5%W D. 54 x 103 + 5%W Cõu 23: Một điện trở cú giỏ trị 35 x 103 KW + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Cam, xanh lục, xanh lam, nhũ bạc B. Cam, xanh lục, xanh lam, nhũ vàng C. Cam, xanh lam, xanh lục, nhũ bạc D. Cam, xanh lam, xanh lục, nhũ vàng Cõu 24: Triac cú mấy điện cực A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 Cõu 25: Một điện trở cú giỏ trị 83 x 101 W + 0,5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xỏm, cam, nõu, xanh lam B. Xỏm, đỏ, đen, xanh lam C. Xỏm, cam,đỏ, xanh lam D. Xỏm, vàng, nõu, xanh lam Cõu 26: TIRIXTO cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Cõu 27: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 35 x 103 W + 5% B. 25 x 103 W + 5% C. 35 x 103 W + 10% D. 25 x 103 W + 10% Cõu 28: Tranzito loại P –N – P cho dũng điện đi từ cực A. E sang C B. B sang E C. C sang E D. B sang C Cõu 29: Một tụ hoá có số liệu kỹ thuật 10 mF - 100V trong mạch bị hỏng. Hỏi phải dùng mấy tụ có số liệu 10mF-10V để thay thế: A. 1 tụ B. 100 tụ C. 10 tụ D. 1000 tụ Cõu 30: Một điện trở cú giỏ trị 75 x 104 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Tớm, xanh lục, vàng,nõu B. Tớm, xanh lục, vàng, nhũ bạc C. Tớm, xanh lam, vàng, đỏ D. Tớm, xanh lam, vàng, nhũ bạc Cõu 31: Khi cần thay thế một điện trở bị cháy có ghi 2K - 2W bằng các điện trở không cùng loại. Hãy chọn phơng án đúng sau: A. Mắc nối tiếp 2 điện trở ghi 1K - 1W B. Dùng 1 điện trở ghi 2K - 1W C. Mắc song song 2 điện trở ghi 4K - 2W D. Mắc song song 2 điện trở ghi 4K - 1W Cõu 32: Một điện trở cú giỏ trị 64 x 102 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xanh lam, vàng, đỏ, vàng B. Xanh lam, cam, đỏ, nhũ bạc C. Xanh lam, vàng, cam, nhũ bạc D. Xanh lam, vàng, đỏ, nhũ bạc Cõu 33: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 25 x 103 W + 5% B. 35 x 103 W + 10% C. 25 x 103 W + 10% D. 35 x 103 W + 5% Cõu 34: Dòng điện có chỉ số là 1A qua 1 điện trở có chỉ số là 10W thi công suất chịu đựng của nó là 10W. Hỏi nếu cho dòng điện có trị số là 2A qua điện trở đó thì công suất chịu đựng của nó là bao nhiêu: A. 20W B. 30W C. 40W D. 10W Cõu 35: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lam, đen, nhũ bạc. Trị số đúng của điện trở là: A. 46 x 100 W + 10% B. 45 x 101 W + 5% C. 45 x 100 W + 10% D. 46 x 100 W + 5% Cõu 36: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, đỏ, đen, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là: A. 42 x 101 W + 0,5% B. 42 x 100 W + 1% C. 42 x 100 W + 0,5% D. 42 x 101 W + 1% Cõu 37: Vạch thứ 4 trờn điện trở 4 vũng màu cú ghi màu (nõu) thỡ sai số của điện trở đú là A. + 5% W B. + 0,5% W C. + 2% W D. + 1% W Cõu 38: Một điện trở cú giỏ trị 25 x 103 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Đỏ, vàng, cam, nhũ vàng B. Đỏ, vàng, cam, nhũ bạc C. Đỏ, vàng, vàng, nhũ bạc D. Đỏ, vàng, vàng, nhũ vàng Cõu 39: Trong một mạch chỉnh lu cầu nếu mắc ngợc chiều cả 2 Điốt thì A. Không làm việc B. Dây thứ cấp chập mạch C. Mạch hoạt động trong nửa chu kỳ D. Mạch vẫn hoạt động bình thờng Cõu 40: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 25 x 103 W + 10% B. 25 x 103 W + 5% C. 35 x 103 W + 5% D. 35 x 103 W + 10% ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MễN: CễNG NGHỆ Thời gian làm bài: 45 phỳt; (40 cõu trắc nghiệm) Mó đề thi 209 Họ, tờn thớ sinh:.......................................................................... Lớp:............................................................................... Cõu 1: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, đỏ, đen, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là: A. 42 x 101 W + 1% B. 42 x 100 W + 1% C. 42 x 101 W + 0,5% D. 42 x 100 W + 0,5% Cõu 2: Khi cần thay thế một điện trở bị cháy có ghi 2K - 2W bằng các điện trở không cùng loại. Hãy chọn phơng án đúng sau: A. Mắc nối tiếp 2 điện trở ghi 1K - 1W B. Dùng 1 điện trở ghi 2K - 1W C. Mắc song song 2 điện trở ghi 4K - 1W D. Mắc song song 2 điện trở ghi 4K - 2W Cõu 3: Tranzito cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Cõu 4: Khi ghộp song song hai điện trở cú cựng giỏ trị 50KW ta sẽ cú một điện trở tương đương là A. 50 x 103W B. 25 x 104W C. 50 x 104W D. 25 x 103W Cõu 5: Vạch thứ 4 trờn điện trở 4 vũng màu cú ghi màu (nõu) thỡ sai số của điện trở đú là A. + 0,5% W B. + 2% W C. + 1% W D. + 5% W Cõu 6: TIRIXTO cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Cõu 7: Triac cú mấy điện cực A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Cõu 8: Vạch thứ 4 trờn điện trở 4 vũng màu cú ghi màu (nhũ vàng) thỡ sai số của điện trở đú là A. + 2% W B. + 5% W C. + 1% W D. + 0,5% W Cõu 9: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 54 x 103 + 5%W B. 20 x 103 + 5%W C. 4 x 5 x 103 + 5%W D. 45 x 103 + 5% W Cõu 10: Hệ số phẩm chất của cuộn cảm được xỏc định theo cụng thức A. B. C. D. Cõu 11: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, vàng, cam,đỏ. Trị số đúng của điện trở là: A. 33 x 102 W + 2% B. 44 x 103 W + 2% C. 44 x 103 W + 0,5% D. 33 x 103 W + 0,5% Cõu 12: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 35 x 103 W + 10% B. 25 x 103 W + 5% C. 35 x 103 W + 5% D. 25 x 103 W + 10% Cõu 13: Một điện trở cú giỏ trị 94x 103 W + 1% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Trắng, vàng, cam, nõu B. Trắng, vàng, cam, xanh lục C. Trắng, vàng, cam, xanh lam D. Trắng, vàng, cam, đỏ Cõu 14: Một điện trở cú giỏ trị 83 x 101 W + 0,5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xỏm, cam, nõu, xanh lam B. Xỏm, đỏ, đen, xanh lam C. Xỏm, cam,đỏ, xanh lam D. Xỏm, vàng, nõu, xanh lam Cõu 15: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 35 x 103 W + 5% B. 25 x 103 W + 10% C. 35 x 103 W + 10% D. 25 x 103 W + 5% Cõu 16: Tụ điện được phõn thành mấy loại A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Cõu 17: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lam, đen, nhũ bạc. Trị số đúng của điện trở là: A. 45 x 100 W + 10% B. 46 x 100 W + 10% C. 46 x 100 W + 5% D. 45 x 101 W + 5% Cõu 18: Trong một mạch chỉnh lu cầu nếu mắc ngợc chiều cả 2 Điốt thì A. Mạch hoạt động trong nửa chu kỳ B. Mạch vẫn hoạt động bình thờng C. Dây thứ cấp chập mạch D. Không làm việc Cõu 19: Một tụ hoá có số liệu kỹ thuật 10 mF - 100V trong mạch bị hỏng. Hỏi phải dùng mấy tụ có số liệu 10mF-10V để thay thế: A. 10 tụ B. 1 tụ C. 1000 tụ D. 100 tụ Cõu 20: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: xanh lục, cam, trắng, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 53 MW + 5% B. 53 x 103 MW + 5% C. 53 x 103 W + 10% D. 53 M W + 10% Cõu 21: Một điện trở cú giỏ trị 35 x 103 KW + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Cam, xanh lục, xanh lam, nhũ bạc B. Cam, xanh lam, xanh lục, nhũ vàng C. Cam, xanh lục, xanh lam, nhũ vàng D. Cam, xanh lam, xanh lục, nhũ bạc Cõu 22: Điện trở được phõn thành mấy loại A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Cõu 23: Cuộn cảm chặn đợc dòng điện cao tần là do A. Do hiện tợng cảm ứng điện từ B. Dòng điện qua cuộn cảm lớn C. Do tần số dòng điện lớn D. Điện áp đặt vào lớn Cõu 24: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: đen, đỏ, đỏ, đỏ. Trị số đúng của điện trở là: A. 2 x 102 W + 2% B. 20 x 102 W + 20% C. 2 x 102 W + 20% D. 20 x 102 W + 2% Cõu 25: Một điện trở cú giỏ trị 26 x 103 MW + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Đỏ, xanh lam, cam, nhũ bạc B. Đỏ, xanh lam, tớm, nhũ bạc C. Đỏ, xanh lam, trắng, nhũ bạc D. Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc Cõu 26: Một điện trở cú giỏ trị 25 x 103 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Đỏ, vàng, cam, nhũ bạc B. Đỏ, vàng, cam, nhũ vàng C. Đỏ, vàng, vàng, nhũ vàng D. Đỏ, vàng, vàng, nhũ bạc Cõu 27: Một điện trở cú giỏ trị 58 x 105 W + 2% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xanh lục, xỏm, xanh lục, xanh lam B. Xanh lục, xỏm, xanh lục, đỏ C. Xanh lục, xỏm, xanh lục, nõu D. Xanh lục, xỏm, xanh lam, đỏ Cõu 28: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 25 x 103 W + 10% B. 35 x 103 W + 5% C. 35 x 103 W + 10% D. 25 x 103 W + 5% Cõu 29: Diốt cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Cõu 30: Một điện trở cú giỏ trị 75 x 104 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Tớm, xanh lam, vàng, đỏ B. Tớm, xanh lam, vàng, nhũ bạc C. Tớm, xanh lục, vàng,nõu D. Tớm, xanh lục, vàng, nhũ bạc Cõu 31: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 25 x 103 W + 10% B. 35 x 103 W + 5% C. 35 x 103 W + 10% D. 25 x 103 W + 5% Cõu 32: Dòng điện có chỉ số là 1A qua 1 điện trở có chỉ số là 10W thi công suất chịu đựng của nó là 10W. Hỏi nếu cho dòng điện có trị số là 2A qua điện trở đó thì công suất chịu đựng của nó là bao nhiêu: A. 40W B. 30W C. 20W D. 10W Cõu 33: Tranzito loại N – P - N cho dũng điện đi từ cực A. B sang C B. E sang C C. C sang E D. B sang E Cõu 34: Khi ghộp nối tiếp hai điện trở cú cựng giỏ trị 10MW ta sẽ cú một điện trở tương đương là A. 5 x 107W B. 2 x 106W C. 5 x 106W D. 2 x 107W Cõu 35: Tranzito loại P –N – P cho dũng điện đi từ cực A. C sang E B. B sang C C. B sang E D. E sang C Cõu 36: Một điện trở cú giỏ trị 64 x 102 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xanh lam, cam, đỏ, nhũ bạc B. Xanh lam, vàng, đỏ, nhũ bạc C. Xanh lam, vàng, đỏ, vàng D. Xanh lam, vàng, cam, nhũ bạc Cõu 37: TIRIXTO cho dũng điện đi từ cực A sang cực K khi A. UA> UK và UA>UG B. UA> UK và UGK UK và UK>UG D. UA> UK và UG>UK Cõu 38: Một điện trở cú giỏ trị 47 x 106 W + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Vàng, tớm, xanh lục, nhũ vàng B. Vàng, tớm, xanh lục, nhũ bạc C. Vàng, tớm, xanh lam, nhũ vàng D. Vàng, tớm, xanh lam, nhũ bạc Cõu 39: Một điện trở cú giỏ trị 18 x 108 W + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Nõu, tớm, tớm, nhũ bạc B. Nõu, xỏm,xỏm, nhũ vàng C. Nõu, xỏm, xỏm, nhũ bạc D. Nõu, tớm, tớm, nhũ vàng Cõu 40: Cuộn cảm được phõn thành mấy loại A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MễN: CễNG NGHỆ Thời gian làm bài:45 phỳt; (40 cõu trắc nghiệm) Mó đề thi 357 Họ, tờn thớ sinh:.......................................................................... Lơp12:............................................................................... Cõu 1: Một điện trở cú giỏ trị 64 x 102 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xanh lam, vàng, đỏ, vàng B. Xanh lam, vàng, đỏ, nhũ bạc C. Xanh lam, cam, đỏ, nhũ bạc D. Xanh lam, vàng, cam, nhũ bạc Cõu 2: Một điện trở cú giỏ trị 75 x 104 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Tớm, xanh lam, vàng, đỏ B. Tớm, xanh lam, vàng, nhũ bạc C. Tớm, xanh lục, vàng,nõu D. Tớm, xanh lục, vàng, nhũ bạc Cõu 3: TIRIXTO cho dũng điện đi từ cực A sang cực K khi A. UA> UK và UG>UK B. UA> UK và UGK UK và UA>UG D. UA> UK và UK>UG Cõu 4: Một điện trở cú giỏ trị 25 x 103 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Đỏ, vàng, cam, nhũ bạc B. Đỏ, vàng, vàng, nhũ vàng C. Đỏ, vàng, vàng, nhũ bạc D. Đỏ, vàng, cam, nhũ vàng Cõu 5: Một điện trở cú giỏ trị 18 x 108 W + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Nõu, xỏm,xỏm, nhũ vàng B. Nõu, xỏm, xỏm, nhũ bạc C. Nõu, tớm, tớm, nhũ bạc D. Nõu, tớm, tớm, nhũ vàng Cõu 6: Khi cần thay thế một điện trở bị cháy có ghi 2K - 2W bằng các điện trở không cùng loại. Hãy chọn phơng án đúng sau: A. Dùng 1 điện trở ghi 2K - 1W B. Mắc song song 2 điện trở ghi 4K - 2W C. Mắc nối tiếp 2 điện trở ghi 1K - 1W D. Mắc song song 2 điện trở ghi 4K - 1W Cõu 7: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lam, đen, nhũ bạc. Trị số đúng của điện trở là: A. 45 x 101 W + 5% B. 46 x 100 W + 10% C. 46 x 100 W + 5% D. 45 x 100 W + 10% Cõu 8: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 35 x 103 W + 10% B. 35 x 103 W + 5% C. 25 x 103 W + 10% D. 25 x 103 W + 5% Cõu 9: Tụ điện được phõn thành mấy loại A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Cõu 10: Khi ghộp song song hai điện trở cú cựng giỏ trị 50KW ta sẽ cú một điện trở tương đương là A. 25 x 104W B. 50 x 103W C. 25 x 103W D. 50 x 104W Cõu 11: Điện trở được phõn thành mấy loại A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Cõu 12: Một điện trở cú giỏ trị 47 x 106 W + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Vàng, tớm, xanh lam, nhũ bạc B. Vàng, tớm, xanh lam, nhũ vàng C. Vàng, tớm, xanh lục, nhũ vàng D. Vàng, tớm, xanh lục, nhũ bạc Cõu 13: Vạch thứ 4 trờn điện trở 4 vũng màu cú ghi màu (nhũ vàng) thỡ sai số của điện trở đú là A. + 0,5% W B. + 2% W C. + 5% W D. + 1% W Cõu 14: Một tụ hoá có số liệu kỹ thuật 10 mF - 100V trong mạch bị hỏng. Hỏi phải dùng mấy tụ có số liệu 10mF-10V để thay thế: A. 1000 tụ B. 10 tụ C. 100 tụ D. 1 tụ Cõu 15: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: đen, đỏ, đỏ, đỏ. Trị số đúng của điện trở là: A. 20 x 102 W + 20% B. 2 x 102 W + 20% C. 2 x 102 W + 2% D. 20 x 102 W + 2% Cõu 16: Diốt cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Cõu 17: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 35 x 103 W + 10% B. 25 x 103 W + 10% C. 35 x 103 W + 5% D. 25 x 103 W + 5% Cõu 18: Một điện trở cú giỏ trị 26 x 103 MW + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Đỏ, xanh lam, cam, nhũ bạc B. Đỏ, xanh lam, trắng, nhũ bạc C. Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc D. Đỏ, xanh lam, tớm, nhũ bạc Cõu 19: Một điện trở cú giỏ trị 94x 103 W + 1% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Trắng, vàng, cam, nõu B. Trắng, vàng, cam, đỏ C. Trắng, vàng, cam, xanh lục D. Trắng, vàng, cam, xanh lam Cõu 20: Cuộn cảm được phõn thành mấy loại A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Cõu 21: Tranzito loại N – P - N cho dũng điện đi từ cực A. B sang C B. B sang E C. C sang E D. E sang C Cõu 22: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, vàng, cam,đỏ. Trị số đúng của điện trở là: A. 33 x 102 W + 2% B. 44 x 103 W + 2% C. 33 x 103 W + 0,5% D. 44 x 103 W + 0,5% Cõu 23: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 25 x 103 W + 10% B. 35 x 103 W + 10% C. 25 x 103 W + 5% D. 35 x 103 W + 5% Cõu 24: Dòng điện có chỉ số là 1A qua 1 điện trở có chỉ số là 10W thi công suất chịu đựng của nó là 10W. Hỏi nếu cho dòng điện có trị số là 2A qua điện trở đó thì công suất chịu đựng của nó là bao nhiêu: A. 30W B. 40W C. 10W D. 20W Cõu 25: TIRIXTO cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 Cõu 26: Cuộn cảm chặn đợc dòng điện cao tần là do A. Dòng điện qua cuộn cảm lớn B. Do tần số dòng điện lớn C. Do hiện tợng cảm ứng điện từ D. Điện áp đặt vào lớn Cõu 27: Tranzito cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Cõu 28: Triac cú mấy điện cực A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 Cõu 29: Một điện trở cú giỏ trị 83 x 101 W + 0,5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xỏm, cam,đỏ, xanh lam B. Xỏm, vàng, nõu, xanh lam C. Xỏm, đỏ, đen, xanh lam D. Xỏm, cam, nõu, xanh lam Cõu 30: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 25 x 103 W + 10% B. 35 x 103 W + 10% C. 35 x 103 W + 5% D. 25 x 103 W + 5% Cõu 31: Hệ số phẩm chất của cuộn cảm được xỏc định theo cụng thức A. B. C. D. Cõu 32: Vạch thứ 4 trờn điện trở 4 vũng màu cú ghi màu (nõu) thỡ sai số của điện trở đú là A. + 0,5% W B. + 2% W C. + 1% W D. + 5% W Cõu 33: Một điện trở cú giỏ trị 58 x 105 W + 2% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xanh lục, xỏm, xanh lam, đỏ B. Xanh lục, xỏm, xanh lục, xanh lam C. Xanh lục, xỏm, xanh lục, nõu D. Xanh lục, xỏm, xanh lục, đỏ Cõu 34: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, đỏ, đen, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là: A. 42 x 100 W + 0,5% B. 42 x 101 W + 0,5% C. 42 x 100 W + 1% D. 42 x 101 W + 1% Cõu 35: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: xanh lục, cam, trắng, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 53 MW + 5% B. 53 M W + 10% C. 53 x 103 W + 10% D. 53 x 103 MW + 5% Cõu 36: Khi ghộp nối tiếp hai điện trở cú cựng giỏ trị 10MW ta sẽ cú một điện trở tương đương là A. 2 x 107W B. 2 x 106W C. 5 x 107W D. 5 x 106W Cõu 37: Một điện trở cú giỏ trị 35 x 103 KW + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Cam, xanh lục, xanh lam, nhũ vàng B. Cam, xanh lam, xanh lục, nhũ vàng C. Cam, xanh lục, xanh lam, nhũ bạc D. Cam, xanh lam, xanh lục, nhũ bạc Cõu 38: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 20 x 103 + 5%W B. 4 x 5 x 103 + 5%W C. 54 x 103 + 5%W D. 45 x 103 + 5% W Cõu 39: Tranzito loại P –N – P cho dũng điện đi từ cực A. B sang E B. B sang C C. C sang E D. E sang C Cõu 40: Trong một mạch chỉnh lu cầu nếu mắc ngợc chiều cả 2 Điốt thì A. Không làm việc B. Dây thứ cấp chập mạch C. Mạch vẫn hoạt động bình thờng D. Mạch hoạt động trong nửa chu kỳ ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MễN :CễNG NGHỆ Thời gian làm bài:45 phỳt; (40 cõu trắc nghiệm) Mó đề thi 485 Họ, tờn thớ sinh:.......................................................................... Lớp:............................................................................... Cõu 1: Một điện trở cú giỏ trị 26 x 103 MW + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Đỏ, xanh lam, trắng, nhũ bạc B. Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc C. Đỏ, xanh lam, tớm, nhũ bạc D. Đỏ, xanh lam, cam, nhũ bạc Cõu 2: Tranzito loại N – P - N cho dũng điện đi từ cực A. B sang C B. C sang E C. E sang C D. B sang E Cõu 3: Một điện trở cú giỏ trị 83 x 101 W + 0,5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xỏm, cam,đỏ, xanh lam B. Xỏm, cam, nõu, xanh lam C. Xỏm, đỏ, đen, xanh lam D. Xỏm, vàng, nõu, xanh lam Cõu 4: TIRIXTO cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Cõu 5: Khi ghộp song song hai điện trở cú cựng giỏ trị 50KW ta sẽ cú một điện trở tương đương là A. 25 x 103W B. 50 x 104W C. 50 x 103W D. 25 x 104W Cõu 6: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 35 x 103 W + 5% B. 25 x 103 W + 10% C. 25 x 103 W + 5% D. 35 x 103 W + 10% Cõu 7: Khi ghộp nối tiếp hai điện trở cú cựng giỏ trị 10MW ta sẽ cú một điện trở tương đương là A. 2 x 107W B. 5 x 106W C. 2 x 106W D. 5 x 107W Cõu 8: Một điện trở cú giỏ trị 58 x 105 W + 2% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xanh lục, xỏm, xanh lam, đỏ B. Xanh lục, xỏm, xanh lục, xanh lam C. Xanh lục, xỏm, xanh lục, đỏ D. Xanh lục, xỏm, xanh lục, nõu Cõu 9: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, vàng, cam,đỏ. Trị số đúng của điện trở là: A. 44 x 103 W + 0,5% B. 33 x 103 W + 0,5% C. 44 x 103 W + 2% D. 33 x 102 W + 2% Cõu 10: Triac cú mấy điện cực A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 Cõu 11: Tranzito loại P –N – P cho dũng điện đi từ cực A. C sang E B. E sang C C. B sang E D. B sang C Cõu 12: Cuộn cảm chặn đợc dòng điện cao tần là do A. Điện áp đặt vào lớn B. Do tần số dòng điện lớn C. Dòng điện qua cuộn cảm lớn D. Do hiện tợng cảm ứng điện từ Cõu 13: Một điện trở cú giỏ trị 64 x 102 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Xanh lam, cam, đỏ, nhũ bạc B. Xanh lam, vàng, cam, nhũ bạc C. Xanh lam, vàng, đỏ, vàng D. Xanh lam, vàng, đỏ, nhũ bạc Cõu 14: Tranzito cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Cõu 15: TIRIXTO cho dũng điện đi từ cực A sang cực K khi A. UA> UK và UA>UG B. UA> UK và UG>UK C. UA> UK và UGK UK và UK>UG Cõu 16: Một điện trở cú giỏ trị 75 x 104 W + 10% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Tớm, xanh lam, vàng, đỏ B. Tớm, xanh lam, vàng, nhũ bạc C. Tớm, xanh lục, vàng,nõu D. Tớm, xanh lục, vàng, nhũ bạc Cõu 17: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 25 x 103 W + 10% B. 25 x 103 W + 5% C. 35 x 103 W + 5% D. 35 x 103 W + 10% Cõu 18: Cuộn cảm được phõn thành mấy loại A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Cõu 19: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: xanh lục, cam, trắng, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 53 MW + 5% B. 53 x 103 W + 10% C. 53 M W + 10% D. 53 x 103 MW + 5% Cõu 20: Một điện trở cú giỏ trị 47 x 106 W + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Vàng, tớm, xanh lam, nhũ vàng B. Vàng, tớm, xanh lục, nhũ vàng C. Vàng, tớm, xanh lam, nhũ bạc D. Vàng, tớm, xanh lục, nhũ bạc Cõu 21: Diốt cú mấy lớp tiếp giỏp P-N A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Cõu 22: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, xanh lục, cam, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là: A. 35 x 103 W + 5% B. 25 x 103 W + 10% C. 35 x 103 W + 10% D. 25 x 103 W + 5% Cõu 23: Khi cần thay thế một điện trở bị cháy có ghi 2K - 2W bằng các điện trở không cùng loại. Hãy chọn phơng án đúng sau: A. Mắc song song 2 điện trở ghi 4K - 2W B. Dùng 1 điện trở ghi 2K - 1W C. Mắc song song 2 điện trở ghi 4K - 1W D. Mắc nối tiếp 2 điện trở ghi 1K - 1W Cõu 24: Một điện trở cú giỏ trị 18 x 108 W + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Nõu, xỏm, xỏm, nhũ bạc B. Nõu, tớm, tớm, nhũ bạc C. Nõu, xỏm,xỏm, nhũ vàng D. Nõu, tớm, tớm, nhũ vàng Cõu 25: Vạch thứ 4 trờn điện trở 4 vũng màu cú ghi màu (nõu) thỡ sai số của điện trở đú là A. + 0,5% W B. + 5% W C. + 1% W D. + 2% W Cõu 26: Một tụ hoá có số liệu kỹ thuật 10 mF - 100V trong mạch bị hỏng. Hỏi phải dùng mấy tụ có số liệu 10mF-10V để thay thế: A. 100 tụ B. 10 tụ C. 1 tụ D. 1000 tụ Cõu 27: Một điện trở cú giỏ trị 35 x 103 KW + 5% . Hóy chọn giỏ trị vạch màu tương ứng A. Cam, xanh lam, xanh lục, nhũ bạc B. Cam, xanh lục, xanh lam, nhũ bạc C. Cam, xanh lam, xanh lục, nhũ vàn

File đính kèm:

  • docBO DE KTRA CN12 MOI.doc
Giáo án liên quan