Giáo án Công nghệ 12 tiết 22: Các mạch điện tử cơ bản

Tiết 22 Chương V : Kĩ Thuật Điện Tử (tt)

Ngày soạn : C ÁC M ẠCH ĐI ỆN T Ử C Ơ B ẢN

I.Mục đích – yêu cầu

+ Nắm được mạch chỉnh lưu nửa chu kì và 2 nửa chu kì bằng chỉnh lưu cầu

II. Đồ dùng dạy học : thước, bản vẽ.

III. Trọng tâm : Chỉnh lưu 2 nửa chu kì dùng chỉnh lưu cầu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 575 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 12 tiết 22: Các mạch điện tử cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 22 Chöông V : Kó Thuaät Ñieän Töû (tt) Ngaøy soaïn : C ÁC M ẠCH ĐI ỆN T Ử C Ơ B ẢN I.Muïc ñích – yeâu caàu + Nắm được mạch chỉnh lưu nửa chu kì và 2 nửa chu kì bằng chỉnh lưu cầu II. Đồ dùng dạy học : thước, bản vẽ.. III. Trọng tâm : Chỉnh lưu 2 nửa chu kì dùng chỉnh lưu cầu. IV. Tiến trình giảng dạy : 1.Ổn định lớp : 2. Bài cũ : 3. Bài mới : TG Hoat ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng cuûa GV Baøi Giaûng * Nhớ lại kiến thức vật lí trả lời câu hỏi của gv. * Liên hệ kiến thức cũ : * Liên hệ kiến thức cũ : * Liên hệ kiến thức cũ : * Kết hợp sgk. * kết hợp sgk * vẽ theo gv hướng dẫn. * quan sát hvẽ trả lời câu hỏi của gv. * Làm theo yêu cầu của gv. * Làm theo yêu cầu của gv. * Linh kiện nào thường dùng trong chỉnh lưu . * Đi ốt cho dòng xoay chiều chạy từ cực nào sang cực nào. * Dòng xoay chiều sau khi chỉnh lưu sẽ trở thành gì ? * Hãy nhận xét dòng một chiều Io được tạo ra. * Để dòng và áp sau chỉnh lưu bằng phẳng hơn ta làm gì ? * Tụ hoá C được mắc ntn so với tải Rt . * Gv hướng dẫn hs vẽ đồ thị . * Gv treo bản vẽ mạch chình lưu cầu yêu cầu hs nhận xét mạch so với chỉnh lưu nửa chu kì * Gv đặt tên của 4 đi ốt là D1, D2, D3 và D4 yêu cầu hs lên bảng vẽ đường đi của dòng ở nửa chu kì đầu. * Gọi hs khác vẽ đường đi của dòng ở nửa chu kì sau A.Mạch chỉnh lưu - Ổn áp. 1. Mạch chỉnh lưu 1 nửa chu kì * Dòng xoay chiều sau chỉnh lưu thành dòng 1 chiều Io gián đoạn khi qua tải. Để dòng và áp sau chỉnh lưu bằng phẳng ta dùng tụ hóa mắc song song với tải để lọc nguồn. 2. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì . a. Mạch chỉnh lưu cầu * Nửa chu kì đầu dòng điện đi theo chiều như hvẽ * Nửa chu kì sau TG Hoat ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng cuûa GV Baøi Giaûng * Nhìn hvẽ trả lời câu hỏi của gv. * Chú ý động tác của gv. * Liên hệ kiến thức trước trả lời câu hỏi của gv. * hãy nhận xét đường đi của dòng qua 2 nửa chu kì. * Gv hướng dẫn hs vẽ đồ thị * Để lọc bớt độ nhấp nhô của dòng ta phải làm gì ? Đồ thị : * Nhận xét : Cả 2 nửa chu kì dòng điện một chiều đều qua tải Rt có chiều từ A tới B. V. Củng cố : * Đi ốt dùng để làm g ì ? hãy vẽ mạch chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều bằng chỉnh lưu 2 nửa chu kì ? nêu nhận xét ( Gv che bảng ) * Để dòng một chiều sau chỉnh lưu bằng phẳng hơn ta phải làm gì ? VI. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

File đính kèm:

  • docG.an12.T22.doc
Giáo án liên quan