Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 19-51

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được vai trò quan trọng của rừng.

- Hiểu được nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng quan sát hình vẽ, đồ thị.

3. Thái độ

- Có ý thức trong việc bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ môi trường hiện nay.

II/ PHƯƠNG PHÁP

 - Đàm thoại

 - Trực quan

 - Thảo luận nhóm

III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Hình 33,34,35 SGK phóng to

 - Phiếu học tập.

 - SGK và tài liệu liên quan

III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Ổn định, tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

? Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ. Cho VD.

? Nêu tác dụng của luân canh xen canh tăng vụ?

 3. Bài mới

 * Giới thiệu bài: Ta đã học xong phần Trồng trọt. Hôm nay ta học thêm một phần nữa không kém phần quan trọng. Đó là phần Lâm nghiệp. Để hiểu rõ lâm nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào ta vào bài mới.

 

doc93 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 19-51, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học kì II Tiết 19 BAỉI 21: LUAÂN CANH, XEN CANH, TAấNG VUẽ Ngày soạn: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú 7 ............................... ................................................................. .................................. I/ MUẽC TIEÂU 1. Kieỏn thửực - Hieồu ủửụùc theỏ naứo laứ luaõn canh, xen canh, taờng vuù. - Hieồu ủửụùc taực duùng cuỷa luaõn canh, xen canh, taờng vuù. 2. Kyừ naờng - Reứn luyeọn caực kyừ naờng trong troàng troùt. - Vaọn duùng, lieõn heọ vaứo thửùc teỏ. 3. Thaựi ủoọ - Giaựo duùc yự thửực khoõng neõn troàng moọt loaùi caõy troàng naứo ủoự lieõn tuùc trong nhieàu vuù. II/ Phương pháp - Đàm thoại - Trực quan - Thảo luận nhóm III/ Đồ dùng dạy học - Hỡnh 33 phoựng to. - Phieỏu hoùc taọp. III/ TIếN TRìNH TIếT DạY 1. ổn định, tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (Không kiểm tra) 3. Bài mới * Giụựi thieọu baứi: Moọt trong nhửừng nhieọm vuù cuỷa troàng troùt laứ taờng soỏ lửụùng vaứ chaỏt lửụùng cuỷa saỷn phaồm qua luaõn canh, xen canh, taờng vuù. Vaọy luaõn canh, xen canh, taờng vuù laứ nhử theỏ naứo? Baứi hoùc hoõm nay seừ giuựp ta giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà naứy. * Nội dung bài mới: Hoạt động của GV – HS Nội dung kiến thức Hoaùt ủoọng 1: Tìm hiểu luaõn canh, xen canh, taờng vuù. Giaựo vieõn hoỷi: ? Treõn ruoọng cuỷa nhaứ em ủang gieo troàng caõy gỡ? ? Sau khi caột luựa thỡ nhaứ em troàng gỡ? ? Thu hoaùch ủaọu seừ troàng caõy gỡ? - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: Trong moọt naờm treõn moọt maỷnh ủaỏt ta ủaừ troàng : luựa- ủaọu naứnh- luựa. ẹaõy chớnh laứ hỡnh thửực cuỷa luaõn canh. ? Qua ủoự cho bieỏt luaõn canh laứ gỡ? HS: Trả lời + Mieỏng ủaỏt naứo ủaừ luaõn canh? a. Dửa- ngoõ- ủaọu. b. ẹaọu- ủaọu- luựa. c. Luựa- ủaọu- luựa. HS: Mảnh đất a, c + Ngửụứi ta thửụứng luaõn canh nhửừng loaùi caõy troàng naứo vụựi nhau? Cho vớ duù. ? Để luân canh một cách hợp lí ta cần chú ý những yếu tố nào? HS: Cần chú ý đến các yếu tố: mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng nhiều hay ít và khả năng chống sâu,bệnh của mỗi loại cây trồng. ? Tại sao phải chú ý đến mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng? HS: Vì nếu gieo trồng các loại cây cùng tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng liên tục sẽ làm đất thiếu chất dinh dưỡng ? Qua đó khi gieo trồng cần tránh hình thức nào? Vì sao? HS: Độc canh ? Vì sao phải chú ý đến khả năng chống sâu, bệnh của mỗi loại cây trồng? HS: Vì mỗi loại cây trồng kháng được một số loại sâu, bệnh nhất định. GV: Kết luận GV: Treo hình 33, học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: ? Trong hình người ta trồng cây gì với cây gì? HS: Trồng xen canh ngô với đậu. ? Cho biết thế nào xen canh? Em hãy nêu ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết? HS: Trả lời ? Khi xen canh cần chú ý điều gì? HS: Mức độ chất dinh dưỡng, ánh sáng, độ sâu của rễ. ? Trên một thửa ruộng người ta trồng một nữa là ớt, một nữa là ngô, có gọi là xen canh không? Vì sao? HS: Không phải là xen canh. Vì không trồng xen và không tăng thêm thu hoạch trên cùng diện tích. ? ở địa phương em đã gieo trồng được mấy vụ trong năm trên một mảnh ruộng? ? Tăng vụ là gì? HS: Trả lời GV: Kết luận * Hoạt động 2: Tác dụng của luân canh, xen canh và tăng vụ. - Yêu cầu học sinh đọc mục II SGK, chia nhóm. - Giáo viên treo bảng con và yêu cầu các nhóm thảo luận, cử đại diện trả lời: + Luân canh làm cho đất tăng ................ và............. + Xen canh sử dụng hợp lý ...........và........... + Tăng vụ góp phần tăng thêm .... HS: Thảo luận và trả lời - Giáo viên nhận xét, bổ sung. I. Luaõn canh, xen canh, taờng vuù 1. Luaõn canh Laứ caựch tieỏn haứnh gieo troàng luaõn phieõn caực loaùi caõy troàng khaực nhau treõn cuứng moọt dieọn tớch. Ngửụứi ta tieỏn haứnh caực loaùi hỡnh luaõn canh sau: - Luaõn canh giửừa caực caõy troàng caùn vụựi nhau. Ví dụ: ngô với đậu nành,. - Luaõn canh giửừa caõy troàng caùn vụựi caõy troàng nửụực. Ví dụ: Ngô- đậu- lúa hay lúa- đậu- lúa,.. 2. Xen canh Treõn cuứng moọt dieọn tớch , troàng hai loaùi hoa maứu cuứng moọt luực vaứ caựch nhau moọt thụứi gian khoõng laõu ủeồ taọn duùng dieọn tớch, chaỏt dinh dửụừng, aựnh saựng..... Ví dụ: ớt xen đậu, ngô xen mía, 3. Taờng vuù Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất. II. Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh. - Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu, bệnh. - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch. 4. Củng cố - Học sinh đọc phần ghi nhớ. - Luân canh, xen canh, tăng vụ là như thế nào? - Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ là gì? 5. Dặn dò - Về học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài - Đọc trước bài 22 “Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng” V/ Rút kinh nghiệm ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Tiết 20 BàI 22: VAI TRò CủA RừNG Và NHIệM Vụ CủA TRồNG RừNG Ngày soạn: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú 7 ............................... ................................................................. .................................. I. MụC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được vai trò quan trọng của rừng. - Hiểu được nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát hình vẽ, đồ thị. 3. Thái độ - Có ý thức trong việc bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ môi trường hiện nay. II/ Phương pháp - Đàm thoại - Trực quan - Thảo luận nhóm III/ Đồ dùng dạy học - Hình 33,34,35 SGK phóng to - Phiếu học tập. - SGK và tài liệu liên quan III/ TIếN TRìNH bài DạY 1. ổn định, tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ ? Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ. Cho VD. ? Nêu tác dụng của luân canh xen canh tăng vụ? 3. Bài mới * Giới thiệu bài: Ta đã học xong phần Trồng trọt. Hôm nay ta học thêm một phần nữa không kém phần quan trọng. Đó là phần Lâm nghiệp. Để hiểu rõ lâm nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào ta vào bài mới. * Nội dung bài mới: Hoạt động của GV – HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Vai trò của rừng và trồng rừng. - Treo tranh, yêu cầu Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi: ? Cho biết vai trò của rừng và trồng rừng? HS: + Hình a: làm sạch môi trường không khí: hấp thụ các loại khí cacbonic, bụi trong không khí thải ra khí oxi. + Hình b: chống xói mò, chắn gió, hạn chế tốc độ dòng chảy. + Hình c: Xuất khẩu. + Hình d: Cung cấp nguyên liệu lâmsản cho gia đình. + Hình e: Phục vụ nghiên cứu. + Hình g: Phục vụ du lịch, giải trí. GV: Kết luận ? Nếu phá hại rừng bừa bãi sẽ dẫn đến hậu quả gì? HS: Nếu phá rừng bừa bãi gây ra lũ lụt, ô nhiễm môi trường, xói mòn, ảnh hưởng đến kinh tế.. ? Có người nói rằng rừng được phát triển hay bị tàn phá cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống của những người sống ở thành phố hay vùng đồng bằng xa rừng. Điều đó đúng hay sai? Vì sao? HS: Sai. Vì ảnh hưởng của rừng đến khu vực toàn cầu, không phải chỉ ở phạm vi hẹp. ? Vậy vai trò của rừng là gì? HS: Có vai trò to lớn trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường, phục vụ tích cực cho đời sống và sản xuất. Hoạt động 2: Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta. - Giáo viên treo hình 35 và giải thích sơ đồ và trả lời các câu hỏi: ? Em thấy diện tích rừng tự nhiên, độ che phủ của rừng và diện tích đồi trọc thay đổi như thế nào từ năm 1943 đến năm 1995? HS: Diện tích rừng tự nhiên và độ che phủ của rừng giảm nhanh còn diện tích đồi trọc càng tăng. ? Điều đó đã nói lên điều gì? HS: Tình hình rừng ở nước ta trong thời gian qua bị tàn phá nghiêm trọng. ? Em có biết rừng bị phá hại, diện tích rừng bị suy giảm là do nguyên nhân nào không? HS: Rừng bị suy giảm là do khai thác bừa bãi, khai thác cạn kiệt, đốt rừng làm nương rẩy và lấy củi, phá rừng khai hoang,mà không trồng rừng thay thế. ? Em hãy nêu một số ví dụ về tác hại của sự phá rừng? HS: cho ví dụ - Giáo viên giảng thêm về diện tích rừng tự nhiên, độ che phủ của rừng, diện tích đồi trọc. - Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục II.2 và trả lời các câu hỏi: ? Trồng rừng để đáp ứng nhiệm vụ gì? HS: Trả lời ? Trồng rừng sản xuất là như thế nào? HS: Lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống và xuất khẩu. ? Trồng rừng phòng hộ để làm gì? HS: Phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng ven biển (chắn gió bão, chống cát bay, cải tạo bãi cát, chắn sóng biển..) ? Trồng rừng đặc dụng là như thế nào? HS: Là rừng để nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử và du lịch. - Giáo viên giải thích thêm: Rừng là lá phổi của trái đất nhưng từ 1943 - 1995 nước ta đã mất khoảng 6 triệu ha rừng. Do đó Nhà nước có chủ trương trồng rừng thường xuyên, phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp. ? Em cho một số ví dụ về trồng rừng đặc dụng? (Ví dụ: vườn quốc gia Cúc Phương, Cát Bà, Cát Tiên,.) ? ở địa phương em,nhiệm vụ trồng rừng nào là chủ yếu, vì sao? HS: Trả lời - Giáo viên hoàn thiện kiến thức cho học sinh. I. Vai trò của rừng và trồng rừng - Làm sạch môi trường không khí. - Phòng hộ: chắn gió, chống xói mòn, hạn chế tốc độ dòng chảy. - Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu và phục vụ cho đời sống. - Phục vụ nghiên cứu khoa học và du lịch, giải trí. II. Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta. 1. Tình hình rừng ở nước ta Rừng nước ta trong thời gian qua bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh, diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng. 2. Nhiệm vụ của trồng rừng Trồng rừng để thường xuyên phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp. Trong đó có: - Trồng rừng sản xuất. - Trồng rừng phòng hộ. - Trồng rừng đặc dụng 4. Củng cố - Học sinh đọc phần ghi nhớ và mục có thể em chưa biết (SGK – T.57) - Rừng và trồng rừng có vai trò như thế nào? - Nêu những nhiệm vụ của trồng rừng? 5. Hướng dẫn về nhà _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. _ Dặn dò: Về nhà học bài. Trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 23 V. Rút kinh nghiệm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Tiết 21 BàI 23: LàM ĐấT GIEO ƯƠM CÂY TRồNG Ngày soạn: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú 7 ............................... ................................................................. .................................. I. MụC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được điều kiện lập vườn ươm cây rừng. - Biết được kỹ thuật làm đất hoang. - Biết được kỹ thuật tạo nền đất gieo ươm cây rừng. 2. Kỹ năng - Hình thành những kỹ năng làm đất hoang và tạo nền đất gieo ươm cây rừng. 3. Thái độ - Có ý thức cẩn thận trong việc lập vườn ươm cây rừng. II/ Phương pháp - Đàm thoại - Trực quan - Thảo luận nhóm III/ Đồ dùng dạy học - Phóng to sơ đồ 5 SGK. - Phóng to hình 36 SGK. - SGK và tài liệu liên quan III/ TIếN TRìNH bài DạY 1. ổn định, tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất? - Em cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta? 3. Bài mới * Giới thiệu bài: Ta đã biết giống có vai trò rất quan trọng trong trồng trọt. Vậy còn trong lâm nghiệp thì làm như thế nào để có được những cây trồng tốt? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó. * Nội dung bài mới: Hoạt động của GV – HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Lập vườn gieo ươm cây rừng. ? Theo em thế nào là vườn gieo ươm cây trồng? HS: Vườn gieo ươm là nơi sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng cây gây rừng. GV: Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I.1 Và trả lời các câu hỏi: ? Vườn ươm có ảnh hưởng như thế nào đến cây giống? HS: ảnh hưởng trực tiếp tới tỉ lệ sống và chất lượng của cây trồng. ? Khi lập vườn ươm cần phải đảm bảo các yêu cầu nào? HS: Trả lời ? Vườn ươm đặt ở nơi đất sét có được không, tại sao? HS: Không, vì đất sét chặt bí, dễ bị đóng váng và ngập úng sau khi mưa, rể cây con khó phát triển. + Tại sao phải gần nguồn nước và nơi trồng rừng? HS: Để giảm công và chi phí. + Mặt đất bằng hay hơi dốc nhằm mục đích gì? HS: Để cây con phát triển tốt. - Giáo viên treo sơ đồ 5 và giới thiệu các khu vực trong vườn gieo ươm. ? Khi phân chia đất trong vườn ươm cần đảm bảo những điều kiện gì? HS: Cần phải thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất. ? Theo em, xung quanh vườn gieo ươm có thể dùng biện pháp nào để ngăn chặn trâu, bò phá hại? HS: Có thể trồng xen dày kín nhiều cây phân xanh, cây dứa dại, cũng có thể đào hào rộng hoặc có thể làm hàng rào hay rào kẽm gai GV: Kết luận Hoạt động 2: Làm đất gieo ươm cây trồng. ? Sau khi chọn địa điểm, rào xung quanh xong, cần thực hiện những công việc gì để từ khu đất hoang tạo thành luống gieo trồng hạt được? HS: Trả lời - Giáo viên giải thích quy trình kỹ thuật làm đất tơi xốp và dọn cây hoang dại. ? Nếu đất chua phải làm gì? HS: Đất chua ta phải khử chua bằng vôi bột. ? Nếu đất bị sâu, bệnh hại thì phải làm gì? HS: Phải dùng thuốc phòng trừ sâu, bệnh để diệt ổ sâu, bệnh. - Giáo viên nhận xét, bổ sung. - Yêu cầu học sinh vẽ quy trình vào vở. - Giáo viên treo hình 36, yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: ? Có mấy cách tạo nền đất gieo ươm? HS: Có 2 cách : lên luống đất và bầu đất - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục 2. ? Khi lên luống phải có kích thước như thế nào? HS: Trả lời ? Khi lên luống thì người ta bón lót hay bón thúc và thường bón những loại phân nào? HS: Trả lời ? Thường chọn hướng luống ra sao? HS: Trả lời - Yêu cầu học sinh quan sát hình 36b và cho biết: ? Hình dạng, kích cỡ bầu như thế nào? HS: Trả lời ? Vỏ bầu có hình dạng như thế nào và thường làm bằng gì? ? Ngoài ra em có biết vỏ bầu còn được làm bằng nguyên liệu nào khác không? HS: Trả lời ? Ruột bầu thường chứa gì? HS: Trả lời ? Gieo hạt trên bầu đất có ưu điểm gì so với gieo hạt trên luống? HS: Phân bón và đất trồng không bị rửa trôi nên cây con luôn đủ thức ăn, khi đem trồng không tổn thương bộ rễ, cây mầm có tỉ lệ sống và phát triển nhanh - Giáo viên bổ sung, kết luận I. Lập vườn gieo ươm cây rừng 1. Điều kiện lập vườn gieo ươm - Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh hại. - Ph từ 6 - 7. - Mặt đất bằng hay dốc. - Gần nguồn nước và nơi trồng rừng. 2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm Tùy theo địa hình và yêu cầu sản xuất, việc phân chia đất vườn ươm phải thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất. Dùng các biện pháp để ngăn chặn sự phá hại của trâu, bò. II. Làm đất gieo ươm cây rừng 1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo quy trình kỹ thuật sau: Đất hoang à dọn cây hoang dại ( dọn vệ sinh)à cày sâu, bừa kỹ, khử chua, diệt ổ sâu bệnh hạià đập và san phẳng đấtà đất tơi xốp. 2. Tạo nền đất gieo ươm cây rừng a. Luống đất - Kích thước luống: + Dài: 10-15m. + Rộng: 0,8-1m. + Khoảng cách: 0,5m. + Dày: 0,15-0,2m. - Phân bón lót: bón hỗn hợp phân hữu cơ và phân vô cơ. - Hướng luống: Theo hướng bắc- nam để cây con nhận được đủ ánh sáng. b) Bầu đất - Vỏ bầu có hình ống, hở 2 đầu, làm bằng nilông - Ruột bầu thường chứa từ 80- 89% đất tơi xốp với 10 % phân hửu cơ ủ hoai và từ 1 đến 2% phân supe lân. 4. Củng cố - Học sinh đọc phần ghi nhớ. - Lập vườn ươm cần đảm bảo các yêu cầu gì và cách chia đất trong vườn ươm như thế nào? - Quy trình làm đất gieo ươm cây rừng? - Các công việc đê tạo nền đất? 5. Hướng dẫn về nhà - Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. - Dặn dò: Về nhà học bài. Trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 24 V. Rút kinh nghiệm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Tiết 22 BàI 24: GIEO HạT Và CHĂM SóC VƯờN GIEO ƯƠM CÂY RừNG Ngày soạn: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú 7 ............................... ................................................................. .................................. I/ MụC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách kích thích hạt giống cây rừng nẩy mầm. - Hiểu được thời vụ, quy trình gieo hạt cây rừng. - Hiểu rõ công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. 2. Kỹ năng - Hình thành những kỹ thuật gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. 3. Thái độ - Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận, đúng quy trình. II/ Phương pháp - Đàm thoại - Trực quan - Thảo luận nhóm III/ Đồ dùng dạy học - Hình 37,38 SGK phóng to - SGK và tài liệu liên quan III/ TIếN TRìNH bài DạY 1. ổn định, tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Em cho biết nơi đất vườn gieo ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì? - Từ đất hoang để có được đất gieo ươm cần phải làm những công việc gì? - Nêu cách tạo nền đất gieo ươm cây rừng? 3. Bài mới * Giới thiệu bài: Sau khi làm đất ở vườn ươm xong, cần gieo ươm và chăm sóc cây ươm như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp ta trả lời câu hỏi trên. Ta vào bài 24. * Nội dung bài mới: Hoạt động của GV – HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Kích thích hạt giống cây rừng nẩy mầm. - Yêu cầu học sinh đọc phần I và trả lời các câu hỏi: ? Nêu lên các cách xử lí hạt giống? HS: Xử lí bằng các biện pháp: đốt hạt, tác động bằng lực, kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm. ? Nhắc lại kích thích hạt nẩy mầm bằng nước ấm là như thế nào? ? Thế nào là cách xử lí hạt giống bằng cách đốt hạt? ? Tác động bằng lực là cách xử lí như thế nào? HS: Suy nghĩ, trả lời - Yêu cầu học sinh quan sát hình 37 và giải thích thêm về tác động bằng lực. ? Cho một số ví dụ về các biện pháp kích thích hạt nẩy mầm mà em biết. HS: Lấy VD ? Mục đích cơ bản của các biện pháp kĩ thuật xử lí hạt giống trước khi gieo? HS: Trả lời Hoạt động 2: Gieo hạt. - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II.1 và cho biết: ? Em nào nhắc lại thời vụ là gì? HS: Thời vụ là một khoảng thời gian trồng một loại cây trồng nào đó. ? Gieo hạt đúng thời vụ có tác dụng gì? HS: Gieo hạt đúng thời vụ để giảm công chăm sóc và hạt có tỉ lệ nay mầm cao. ? Cho biết khi ta gieo hạt vào tháng nắng nóng và mưa to có tốt không, vì sao? HS: Không tốt, vì có nhiều hạt chết do khô héo, hạt bị rửa trôi , tốn công che nắng che mưa , tốn công làm cỏ xới đất. - Giáo viên bổ sung. - Giáo viên giảng thêm các mùa gieo hạt cây rừng ở cả 3 miền. GV: kết luận - Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục II.2 và trả lời các câu hỏi: ? Cho biết quy trình gieo hạt cây rừng diễn ra như thế nào? HS: Quy trình : gieo hạt => lấp đất => che phủ => tưới nước => phun thuốc trừ sâu, bệnh => bảo vệ luống gieo. ? Tại sao phải lấp đất sau khi gieo hạt? HS: Nhằm chống nắng, ngăn chặn rửa trôi hạt, giữ ẩm cho hạt. ? Bảo vệ luống gieo nhằm mục đích gì? HS: Nhằm phòng trừ sâu bệnh hại, chống chuột và côn trùng ăn hạt và hại cây mầm Hoạt động 3: Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. - Yêu cầu 1 học sinh đọc to phần thông tin và cho biết: ? Chăm sóc vườn gieo ươm nhằm mục đích gì? HS: Trả lời - Giáo viên treo hình 38 Và trả lời các câu hỏi sau khi quan sát: ? Chăm sóc vườn gieo ươm câu rừng bao gồm các biện pháp nào? HS: Trả lời ? Hình a là biện pháp gì và mục đích của biện pháp này? HS: Biện pháp làm giàn che nhằm mục đích giảm bớt ánh sáng. ? Hình b là biện pháp gì và mục đích của biện pháp này? HS: Tưới nước nhằm làm cho cây con đủ ẩm. ? Hình c là biện pháp gì và nhằm mục đích gì? HS: Phun thuốc trừ sâu bệnh nhằm phòng trừ sâu bệnh hại cho cây. ? Hình d là biện pháp gì và nhằm mục đích gì? HS: Làm cỏ, diệt cỏ dại nhằm giúp cho cây sinh trưởng nhanh hơn. ? Hạt đã nứt nanh đem gieo nhưng tỉ lệ nẩy mầm thấp cho biết do những nguyên nhân nào? HS: Nguyên nhân: thời tiết xấu, sâu bệnh, chăm sóc chưa đạt yêu cầu. I. Kích thích hạt giống cây rừng nẩy mầm Có 3 biện pháp: - Đốt hạt: đốt nhưng không làm cháy hạt. Sau khi đốt trộn hạt với tro để ủ, hàng ngày vẩy nước cho hạt ẩm. - Tác động bằng lực: dùng một lực tác động lên hạt nhưng không làm hại phôi: gõ hoặc khía cho nứt vỏ, chặt một đầu hạt. Sau đó ủ hạt trong kho hay cát ẩm. - Kích thích hạt nẩy mầm bằng nước ấm: ngâm hạt trong nước ấm. * Mục đích: để hạt dễ thấm nước và mầm dễ chui qua vỏ hạt, kích thích mầm phát triển nhanh, đều và diệt trừ mầm mống sâu bệnh. II. Gieo hạt 1. Thời vụ gieo hạt Mùa gieo hạt cây rừng ở các tỉnh miền bắc từ tháng 11 – 2 năm sau, miền trung từ tháng 1 – 2 , miền nam từ tháng 2 -3. 2. Quy trình gieo hạt Gồm có: - Gieo hạt. - Lấp đất. - Che phủ. - Tưới nước. - Phun thuốc trừ sâu bệnh. - Bảo vệ luống gieo. III. Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Chăm sóc vườn gieo ươm nhằm tạo hoàn cảnh sống thích hợp để hạt nẩy mầm nhanh và cây sinh trưởng tốt. Công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng gồm: che mưa, che nắng, tưới nước, bón phân, làm cỏ, xới đất, phòng trừ sâu bệnh, tỉa cây để điều chỉnh mật độ. 4. Củng cố - Học sinh đọc phần ghi nhớ và mục em có thể chưa biết. - Kích thích hạt nay mầm có mấy biện pháp, kể ra? - Quy trình gieo hạt gồm mấy bước? - Phải chăm sóc vườn gieo ươm như thế nào? 5. Hướng dẫn về nhà - Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. - Dặn dò: Về nhà học bài. Trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 25 V. Rút kinh nghiệm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Tiết 23 BàI 25: Thực hành: GIEO HạT Và CấY CÂY VàO BầU ĐấT Ngày soạn: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú 7 ............................... ................................................................. .................................. I. MụC TIÊU 1. Kiến thức - Làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_19_51.doc