Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 52: Kiểm tra học kì 2 (Bản đẹp)

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

2. Kĩ năng.

- Vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra .

3. Thái độ.

- Làm bài nghiêm túc, chính xác, cẩn thận.

B. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên.

- Đề kiểm tra, đáp án và thang điểm.

2. Học sinh.

- Giấy kiểm tra.

C. Phương pháp dạy học.

- Kiểm tra viÕt trên giấy.

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 52: Kiểm tra học kì 2 (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:05/5/2013. Ngày giảng: 10 c /5/2013. TIẾT 52: KIỂM TRA HỌC KÌ II A. Mục tiêu. 1. Kiến thức. - Kiểm tra những kiến thức cơ bản trong ch­¬ng khai th¸c vµ b¶o vÖ rõng, ®¹i c­¬ng vÒ kÜ thuËt ch¨n nu«i. 2. Kĩ năng. - Vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra . 3. Thái độ. - Làm bài nghiêm túc, chính xác, cẩn thận. B. Đồ dùng dạy học. 1. Giáo viên. - Đề kiểm tra, đáp án và thang điểm. 2. Học sinh. - Giấy kiểm tra. C. Phương pháp dạy học. - Kiểm tra viÕt trên giấy. MA TRẬN Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL Khai th¸c vµ b¶o vÖ rõng + Tr×nh bµy ®­îc môc ®Ých vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ rõng nãi chung, b¶o vÖ rõng ë n­íc ta nãi riªng trong giai ®o¹n hiÖn nay. +BiÕt ®iÒu kiÖn ¸p dông khai th¸c rõng hiÖn nay ë ViÖt Nam -Chỉ ra được mục đích của việc khoanh nuôi rừng. Số câu hỏi 1 1 1 3 Số điểm 0,25 1,0 0,25 1,5 15% Giống vật nuôi. -Nêu khái niệm chọn giống vật nuôi. -Nêu phương pháp chọn giống vật nuôi. Số câu hỏi 1 1 Số điểm 2,0 2,0 20% Thức ăn vật nuôi. -Biết vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. -Hiểu được mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. -Phân loại được thức ăn vật nuôi dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn. -Liên hệ với gia đình về các biện pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi. Số câu hỏi 1 3 0,5 0,5 5 Số điểm 0,25 0,75 1,0 1,0 3,0 (30%) Chuồng nuôi -Hiểu tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh. - Biết liên hệ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi. - Lấy ví dụ minh họa cách phòng bệnh cho vật nuôi Số câu hỏi 2/3 1/3 1 Số điểm 2,0 1,0 3,0 30% Bệnh vật nuôi -Biết tác dụng của vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi -Nhận biết được 1 số bệnh vật nuôi Số câu hỏi 2 2 Số điểm 0,5 0,5 5% TS câu hỏi 6 5 1 12 TS điểm 4 4 2 10 100% ĐỀ KIỂM TRA Hä vµ tªn:.. Líp: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II N¨m häc 2012-2013 M«n: C«ng nghÖ 7 Thời gian :45 phút ( không kể thời gian giao đề). Điểm Lời phê của cô giáo ....................................................................................... ...................................................................................... ....................................................................................... I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) C©u1 (1,25®):Khoanh tròn vào chứ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 1.§iÒu kiÖn ¸p dông khai th¸c rõng hiÖn nay ë ViÖt Nam là: A. ChØ ®­îc khai th¸c tr¾ng C. ChØ ®­îc khai th¸c chän. B. ChØ ®­îc khai th¸c dÇn. D.Áp dụng cả khai thác trắng, khai thác dần, khai thác chọn. 2.Khoanh nuôi rừng nhằm mục đích gì? A. T¹o hoµn c¶nh thuËn lîi ®Ó c¸c n¬i ®· mÊt rõng phôc håi l¹i rõng cã s¶n l­îng cao B.Để cây phát triển tốt C. Để gi÷ g×n tµi nguyªn thùc vËt, ®éng vËt, ®Êt rõng hiÖn cã. D T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó rõng ph¸t triÓn cho s¶n phÈm cao vµ tèt nhÊt 3. Vai trß cña thøc ¨n vËt nu«i là: A. Cung cÊp chÊt ®¹m cho vËt nu«i ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. B. Cung cÊp c¸c chÊt dinh d­ìng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. C. Cung cÊp chÊt kho¸ng vµ vitamin ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. D. Cung cÊp chÊt ®­êng bét ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. 4 .Bệnh nào là bệnh truyền nhiễm: A. Bệnh bạch tạng B. Bệnh chấy, rận ở chó C. Bệnh dịch tả lợn D .Bệnh ngộ độc thức ăn 5. Tác dụng của văcxin là: A. Tiêu diệt được mầm bệnh; B. Trực tiếp chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh; C. Làm cho vật nuôi sinh trưởng và phát triển. D. Tạo cho cơ thể có khả năng miễn dịch. C©u 2 (0,75®): Nèi c¸c ý ë cét A víi cét B sao cho ®óng ®Ó ph©n lo¹i thøc ¨n vËt nu«i dùa vµo thµnh phÇn dinh d­ìng chñ yÕu cã trong thøc ¨n. Cét A Nèi Cét B 1. H¹t ng« vµng cã 8,9% protein vµ 69% gluxit 1->.......... a. Thøc ¨n th« 2. R¬m lóa cã > 30% x¬. 2->.......... b. Thøc ¨n giµu protein 3. §Ëu t­¬ng hat cã 36% Protein 3->. c. Thøc ¨n giµu gluxit II, TỰ LUẬN : (8 điểm) Câu 3.(1đ). Bảo vệ rừng nhằm mục đích gì ? cho biết các biện pháp bảo vệ rừng ? Câu 4(2đ). Chọn giống vật nuôi là gì? Hãy nêu các phương pháp chọn giống vật nuôi? Câu 5(2đ).Mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn là gì? Ở gia đình em đã áp dụng những phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn như thế nào? Câu 6 (3đ).Chuồng nuôi của vật nuôi hợp vệ sinh phải đạt những tiêu chuẩn nào? Theo em để vật nuôi khỏe mạnh cần phải làm những công việc gì? Lấy ví dụ. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Câu 1: Khoanh tròn đáp án đúng (1,25đ- mỗi ý đúng 0,25đ) Câu 1 2 3 4 5 Đáp án C A B C D Câu 2: Ghép nối (0,75đ- mỗi ý đúng 0,25đ) 1->c 2->a 3-> b II. TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu Nội dung Điểm 3 (1 đ) 1. Môc ®Ých bảo vệ rừng. - Gi÷ g×n tµi nguyªn thùc vËt, ®éng vËt, ®Êt rõng hiÖn cã. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó rõng ph¸t triÓn cho s¶n phÈm cao vµ tèt nhÊt 2. BiÖn ph¸p - Nghiªm cÊm mäi ho¹t ®éng ph¸ rõng, g©y ch¸y rõng, lÊn chiÕm. - ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¬ quan l©m nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p ®Þnh canh, ®Þnh c­, phßng chèng ch¸y rõng.. - C¸ nh©n vµ tËp thÓ chØ ®­îc khai th¸c rõng khi cã giÊy phÐp. 0,5đ 0,5đ 4 (2 đ) - Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi. - Các phương pháp chọn giống vật nuôi: + Chọn lọc hàng loạt + Kiểm tra năng xuất 1 đ 0,5 đ 0,5 đ 5 (2 đ) - Chế biến thức ăn nhằm mục đích tăng tính ngon miệng, dễ tiêu hóa, loại bỏ chất độc, giảm khối lượng và tăng giá trị dinh dưỡng. - Dự trữ thức ăn nhằm mục đích giữ thức ăn lâu bị hỏng trong thời gian tương đối lâu và luôn đủ thức ăn cho vật nuôi. * Liên hệ: - Phương pháp chế biến: cắt ngắn, nghiền nhỏ, xử lí nhiệt, ủ men, kiềm hóa,............... - Phương pháp dự trữ: phơi khô, ủ xanh,............ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 3 (3 đ) - Những tiêu chuẩn đánh giá chuồng nuôi hợp vệ sinh: + Nhiệt độ thích hợp. (0,5 điểm) + Độ thông thoáng tốt. (0,5 điểm) + Độ ẩm trong chuồng 60-75%. (0,5 điểm) + Độ chiếu sáng thích hợp cho từng loại vật nuôi. (0,25 điểm) + Ít khí độc. - Để vật nuôi khỏe mạnh cần phải vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi bằng cách: + Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi. VD: xây dựng chuồng hợp lí, thức ăn hợp vệ sinh và đủ chất dinh dưỡng, khí hậu trong chuồng đảm bảo, ........ + Vệ sinh thân thể cho nật nuôi. VD: tắm, chải, vận động hợp lí,..... 1,0đ (1,0đ) (1,0đ)

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_52_kiem_tra_hoc_ki_2_ban_dep.doc