Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tuần 29, Tiết 28: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 1) - Đinh Văn Tuyến

I. MỤC TIÊU

1 .Kiến thức: - Hiểu nguyên lý làm việc của mạnh điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.

2 .Kĩ năng: - Xây dựng sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ lắp ráp của mạch điện.

3 .Thái độ: - Làm việc nghim túc, khoa học đảm bảo an toàn điện

II. CHUẨN BỊ:

1 .Giáo viên: - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp

2 Hoc sinh: - Chuẩn bị bài ở nhà .

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

1 .Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.

2 .Kiểm tra bài củ : - Lồng ghép trong bài mới

3 .Đặt vấn đề : Trong bi trước chung ta .được học về công tắc ba cực và được lắp mạch điện cầu thang trong bài học hôm nay các em cũng được lắp mạch điện khác cũng dùng công tắc ba cực→vào bài mới

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tuần 29, Tiết 28: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 1) - Đinh Văn Tuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 29 Ngày soạn:25/03/2013 Tiết: 28 Ngày dạy: 29/03/2013 Bài 10 : LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T1) I. MỤC TIÊU 1 .Kiến thức: - Hiểu nguyên lý làm việc của mạnh điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 2 .Kĩ năng: - Xây dựng sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ lắp ráp của mạch điện. 3 .Thái độ: - Làm việc nghim túc, khoa học đảm bảo an toàn điện II. CHUẨN BỊ: 1 .Giáo viên: - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp 2 Hoc sinh: - Chuẩn bị bài ở nhà . III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1 .Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp. 2 .Kiểm tra bài củ : - Lồng ghép trong bài mới 3 .Đặt vấn đề : Trong bi trước chung ta .được học về công tắc ba cực và được lắp mạch điện cầu thang trong bài học hôm nay các em cũng được lắp mạch điện khác cũng dùng công tắc ba cực→vào bài mới 4 .Tiến trình dạy học : Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung bài thực hành : - Tìm hiểu mục tiêu bài thực hành -Theo dõi mạch điện - HS xác định mục tiêu bài thực hành ? - Giới thiệu mạch điện Hoạt động 2 : Xây dựng sơ đồ lắp ráp từ sơ đồ nguyên lý : +Hai bóng đèn, một cầu chì và một công tắc ba cực +Nêu mối liên hệ điện - Tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo phân tích sơ đồ nguyên lý - Trình bày sơ đồ của mình - Chú ý rút kinh nghiệm - Thảo luận về sơ đồ nguyên lí (gồm mấy phần tử,được nối với nhau như thế nào) +Nguyên lý làm việc của mạch điện - Hướng dẫn HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp dựa vào sơ đồ nguyên lý - Theo dõi và chỉnh sửa những sai sót - Cho HS trình bày sơ đồ -Nhận xét bài của HS Hoạt động 3 :Lập bảng dự trù thiết bị : - Lập bảng dự trù vật liệu Công tắc 3 cực 1 cái Cầu chì :1 cái Đuôi đèn :2 cái Bóng đèn sợi đốt 2cái Dây dẫn Bảng điện 15x20x1.5cm Tuavít Kềm Vít Băng dính - Để tiến hành lắp ráp ta cần phải chuẩn bị dụng cụ và thiết bị gì? Hoạt động 4 : Củng cố , hướng dẫn về nhà. -Vẽ lại sơ đồ - Chú ý rút kinh nghiệm -Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu - Vẽ l sơ đồ lắp ráp mạch điện gồm 1 cầu chì ,1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn - Tìm hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị theo bảng kê 5.Nội dung ghi bảng: 1.Sơ đồ nguyên lý : 2.Sơ đồ lắp ráp : 3 .Bảng dự trù thiết bị : STT Tên dụng cụ Số lượng (cái) Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Công tắc 3 cực Cầu chì Đuôi đèn Bóng đèn sợi đốt Dây dẫn Bảng điện 15x20x1.5cm Tuavít Kềm Vít Băng dính 1 1 2 2: 220V-60W 3m 1 1 1 10 1 Còn tốt nt nt nt nt nt nt nt nt nt IV.Ruùt kinh nghieäm. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Tuaàn: Ngaøy soaïn.../.../... Tieát:26 Baøi 10 Ngaøy daïy.../.../... ™ó˜ I.Muïc Tieâu. 1.Kieán thöùc. - II.Chuaån Bò. 1.Giaùo vieân. - 2.Hoïc sinh. III.Toå Chöùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc. HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS Kieán Thöùc HÑ1. -Tìm hieåu sô ñoà nguyeân lyù +Caùc phaàn töû cuûa sô ñoà nguyeân lyù +Moái lieân heä giöõa caùc phaàn töû trong maïch ñieän +Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maïch ñieän -Höôùng daãn HS tieán haønh veõ sô ñoà laép raùp döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù -Theo doõi vaø chænh söûa nhöõng sai soùt -Cho HS trình baøy sô ñoà HÑ2.Laäp baûng döï truø vaät lieäu -Cho HS tieán haønh laäp baûng döï truø thieát bò HÑ3.Toång keát tieát thöïc haønh -HS hoaøn thaønh baûng döï truø thieát bò -Ñaùnh giaù sô ñoà laép raùp -Chuaån bò thieát bò theo baûng döï truø -Tìm hieåu sô ñoà laép raùp +Hai boùng ñeøn, moät caàu chì vaø moät coâng taéc ba cöïc +Neâu moái lieân heä ñieän -Tieán haønh veõ sô ñoà laép raùp theo phaân tích sô ñoà nguyeân lyù -Trình baøy sô ñoà cuûa mình -Tieán haønh laäp baûng döï truø thieát bò STT Teân duïng cuï Soá löôïng (caùi) Yeâu caàu kó thuaät 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Coâng taéc 3 cöïc Caàu chì Ñuoâi ñeøn Boùng ñeøn sôïi ñoát Daây daãn Baûng ñieän 15x20x1.5cm Tuavít Keàm Vít Baêng dính 1 1 2 2: 220V-60W 3m 1 1 1 10 1 Coøn toát nt nt nt Ruùt kinh nghieäm........................................................................................................................ ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tuan_29_tiet_28_lap_mach_dien_mot_co.doc