Giáo án Khoa học Khối 4 - Tuần 31

 I. Mục tiờu

Sau bài học, em:

- Xỏc định được vai trũ, nhu cầu khụng khớ và chất khoỏng của thực vật.

- Nờu được những dấu hiệu bờn ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật với mụi trường.

- Vận dụng những kiến thức trong việc chăm súc cõy ở nhà và ở trường.

II. chuẩn bị:

 GV: Phiếu học tập

 HS: Sỏch hướng dẫn học.

III. Cỏc hoạt động dạy – học chủ yếu

 

doc4 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 08/07/2023 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Khối 4 - Tuần 31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 31 KHOA HäC THỰC VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG, CHÚNG CĨ NHU CẦU VỀ NƯỚC NHƯ THẾ NÀO? ( tiÕt 2) I. Mục tiêu Sau bµi häc, em: - Xác định được các yếu tố cần thiết để duy trì sự sống của thực vật - Trình bày được nhu cầu về nước của thực vật. - Vận dụng những kiến thức về nhu cầu nước của thực vật trong trồng trọt. II. chuÈn bÞ: GV: Phiếu học tập HS: S¸ch h­íng dÉn häc. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu Các hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Khởi động * Giới thiệu bài - GV cho HS tự điều khiển - GV nhận xét - GV dẫn dắt vào bài - GVghi bảng tªn bµi. - Ban đối ngoại giới thiệu. - Ban văn nghệ cho lớp khởi động. + Hát bài: “ Cho tơi đi làm mưa với”. - HS lắng nghe. - HS ghi tên bài. - HS tự đọc mục tiêu bài học và chia sẻ mục tiêu với cả lớp. A. Hoạt động thực hành 1.Chọn câu trả lời đúng 2.Viết vào vở - GV theo dõi, kiểm sốt hoạt động của cá nhân, của nhĩm HS. (Hỗ trợ HS khi cần thiết) - GV đi kiểm tra - GV theo dõi, kiểm sốt hoạt động của cá nhân, của nhĩm HS. (Hỗ trợ HS khi cần thiết) - GV đi kiểm tra HS hoạt động theo logo: - HS tiến hành qua các việc: + Việc 1: Cá nhân đọc và khoanh vào đáp án theo HDH trang 56. + Việc 2: Chia sẻ nhóm * Dự kiến đáp án: a). D b). D c). B d). C e). B g). C HS hoạt động theo logo: - HS tiến hành qua các việc: + Việc 1: Cá nhân đọc và làm bài theo HDH trang 57. + Việc 2: Chia sẻ nhóm * Dự kiến đáp án: a) Cây sống dưới nước: cây hoa sen, cây hoa súng, cây lúa, cây bèo, cây rong, cây đước, b) Cây ưa ẩm: rêu, cây lúa, thài lài, dương xỉ, b) Cây chịu được khơ hạn: cây xương rồng, cây kim tiền, cây bỏng, cây phi lao, C. Ho¹t ®éng øng dơng D.Củng cố, dặn dị Hướng dẫn về nhà - Nhận xét giờ học, nhắc nhở HS chuẩn bị bài sau. - HS lắng nghe TBHT điều hành cả lớp đánh giá kết quả tiết học. - HS lắng nghe. ___________________________________________ KHOA HäC Bµi 31: nhu cÇu vỊ kh«ng khÝ, chÊt kho¸ng vµ sù trao ®ỉi chÊt ë thùc vËt ( tiÕt 1) I. Mục tiêu Sau bµi häc, em: - X¸c ®Þnh ®­ỵc vai trß, nhu cÇu kh«ng khÝ vµ chÊt kho¸ng cđa thùc vËt. - Nªu ®­ỵc nh÷ng dÊu hiƯu bªn ngoµi cđa sù trao ®ỉi chÊt gi÷a thùc vËt víi m«i tr­êng. - VËn dơng nh÷ng kiÕn thøc trong viƯc ch¨m sãc c©y ë nhµ vµ ë tr­êng. II. chuÈn bÞ: GV: Phiếu học tập HS: S¸ch h­íng dÉn häc. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu Các HĐ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Khởi động * Giới thiệu bài - GV cho HS tự điều khiển - GV nhận xét - GV dẫn dắt vào bài - GVghi bảng tªn bµi. - Ban đối ngoại giới thiệu. - Ban văn nghệ cho lớp khởi động. - HS lắng nghe. - HS ghi tên bài. - HS tự đọc mục tiêu bài học và chia sẻ mục tiêu với cả lớp. A. Hoạt động cơ bản 1.Quan sát và thảo luận. - GV theo dõi, kiểm sốt hoạt động của cá nhân, của nhĩm HS. (Hỗ trợ HS khi cần thiết) - GV đi kiểm tra các nhĩm -Chữa bài cho HS HS hoạt động theo logo: - HS tiến hành qua các việc: + Việc 1: Cá nhân đọc và trả lời các câu hỏi trong HDH trang 58,59. + Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh. + Việc 3: Chia sẻ nhóm * Dự kiến đáp án: - Cây cần khí ơ - xi và khí các - bơ - nic trong khơng khí để duy trì sự sống. - Trong quá trình quang hợp ( ban ngày) thực vật hút khí các - bơ - nic. và thải ra khí ơ - xi. - Trong hơ hấp ( ban đêm) thực vật hút khí ơ - xi và thải ra khí các - bơ -- nic. - Nếu một trong hai quá trình trên bị ngừng thì thực vật sẽ chết. + Chia sẻ kết quả với các nhĩm khác 2. Quan sát và thảo luận - GV theo dõi, kiểm sốt hoạt động của cá nhân, của nhĩm HS. (Hỗ trợ HS khi cần thiết) + Việc 1: Cá nhân đọc và thực hiện các yêu cầu trang 60. + Việc 2: HS trao đổi cặp đơi. + Việc 3: Nhĩm trưởng điều hành, thống nhất kết quả. + Việc 4: Chia sẻ kết quả. Dự kiến đáp án: + Trong sè c¸c c©y cµ chua, c©y ( a) ph¸t triĨn tèt nhÊt v× ®­ỵc bãn ®Çy ®đ c¸c chÊt kho¸ng. + C©y ( b) ph¸t triĨn kÐm nhÊt tíi møc kh«ng ra hoa kÕt qu¶ ®­ỵc v× c©y thiÕu ni-t¬ mét chÊt kho¸ng chÝnh quan träng mµ c©y cÇn nhiỊu. 3. Hồn thành các sơ đồ 4. Đọc và trả lời B.Củng cố, dặn dị - GV quan sát, kiểm sốt được hoạt động của từng các nhân, hoạt động của các nhĩm (Hỗ trợ HS khi cần thiết) - GV quan sát, kiểm sốt được hoạt động của từng các nhân, hoạt động của các nhĩm (Hỗ trợ HS khi cần thiết) - Nhận xét giờ học, nhắc nhở HS chuẩn bị bài sau. + Việc 1: Cá nhân đọc và thực hiện các yêu cầu HDH trang 61 + Việc 2: Chia sẻ nhóm, thống nhất kết quả: Dự kiến đáp án: a)Quá trình hơ hấp ở thực vật Hấp thụ Thải ra Khí ơ-xi khí các - bơ -- nic. b)Sự trao đổi thức ăn ở thực vật ( cĩ mặt trời) Hấp thụ Thải ra - khí các - bơ - nic. - Nước - Chất khống - khí ơ –xi - hơi nước - chất khống khác + Việc 1: Cá nhân đọc và thực hiện yêu cầu HDH trang 62. + Việc 2: Chia sẻ nhóm, thống nhất kết quả. TBHT điều hành cả lớp đánh giá kết quả tiết học. - HS lắng nghe.

File đính kèm:

  • docgiao_an_khoa_hoc_khoi_4_tuan_31.doc
Giáo án liên quan