Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Tiết 10: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

I.Mục tiêu bài học

 1. kiến thức

-HS trình bày được những nét chính và những sự kiện lịch sử tiêu b

 2. kỹ năng

 - Rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa kiến thức, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận, lập bản kê thống kê

 2.Thái độ

 - Củng cố một số tư tưởng cơ bản được tiến hành giáo dục ở các bài học.

II. Chuẩn bị của GVvà HS

 1.Gv- Bài soạn, SGK,bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại

 - Tranh ảnh, lược đồ cho bài tổng kết

 2.HS: sgk,vở,bút

III.Tiến trình bài dạy

 1. Kiểm tra bài cũ

 2.Bài mới

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Tiết 10: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy ..............lớp 11B1.tổng số ............vắng ................. ............ .lớp 11B4.tổng số .............vắng ................ .......... ...lớp 11B6.tổng số .............vắng ................ ..............lớp 11B7.tổng số ..............vắng .............. Tiết 10 . Bài 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI I.Mục tiêu bài học 1. kiến thức -HS trình bày được những nét chính và những sự kiện lịch sử tiêu b 2. kỹ năng - Rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa kiến thức, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận, lập bản kê thống kê 2.Thái độ - Củng cố một số tư tưởng cơ bản được tiến hành giáo dục ở các bài học. II. Chuẩn bị của GVvà HS 1.Gv- Bài soạn, SGK,bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại - Tranh ảnh, lược đồ cho bài tổng kết 2.HS: sgk,vở,bút III.Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ 2.Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản * Hoạt động 1:Ôn tập ,ghi nhớ những kiến thức cơ bản ...của lịch sử thế giới cận đại . -GV: nét nổi bật của LSTG cận đại là sự thắng lợi của CMTS và sự phát triển củaCNTB...Yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi và điền vào bảng tổng kết: các cuộc CMTS nguyên nhân hình thức kết quả ,ý nghĩa -Các nhóm lập bảng TK,trình bày ,bổ xung -Gv:nhận xét ,bổ xung ,kết luận ,yêu cầu HS lập vào vở Khái niệm cách mạng tư sản (phân biệt với cách mạng khác về nguyên nhân, mục địch, lực lượng tham gia, lực lượng lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa) -GV:Ngoài nội dung thứ nhất đã tìm hiểu ,LSTGCĐ còn những nội dung nào -HS trả lời ,GV nhận xét ,chốt ý .phân tích các nội dung Hoạt động 2:Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu của LSTG cận đại. -Gv: em nhận thức thế nào về CMTS? -HS: trả lời, GV hướng dẫn HS nắm được nguyên nhân chung các cuộc CMTS ... .Mục tiêu ,ý nghĩa CMTS... .Sự phát triển của CNTB cuối TK XIX?những dấu hiệu chứng tỏ CNTB.. chuyển sang ĐQCN?CNĐQ anh,pháp ,đức,mĩ... -GV: những mâu thuẫn của CNTB?Dẫn dắt hs nhận thức vấn đề phong trào CNTG -HS trả lời ,GV nhận xét ,bổ xung ,kết luận. -GV: nguyên nhân dẫn đến PTCNTG?hình thức đấu tranh của PTCNTK XVIII-XIX và nửa đầu TKXIX? -HS trình bày ,GV nhận xét ,chốt ý. -GV: hướng dẫn HS nhận thức Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân +Vì sao các nước tư bản phương Tây tiến hànhxâm lược các nước phương Đông? (do yêu cầu phát triển của chủ nghĩa tư bản...) +Chế độ thống trị của chủ nghĩa tư bản được thiết lập ở các nước thuộc địa và phụ thuộc như thế nào? (nêu những nét lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội...) + Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh mang những đặc điểm chung như thế nào? +Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Trung Quốc? Ấn Độ? Đông Nam Á? (giai cấp lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa?). I. Những kiến thức cơ bản - Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản - Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế. - Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. -CNTB><CNTBdẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất. II.Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu * B¶n chÊt cña cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n: + Dï h×nh thøc, diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc kh¸c nhau, song ®Òu cã nguyªn nh©n s©u xa vµ c¬ b¶n gièng nhau, cïng nh»m môc tiªu chung (gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn lçi thêi víi lùc l­îng s¶n xuÊt míi - t­ b¶n chñ nghÜa). +Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng t­ s¶n ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau ®Òu t¹o ®iÒu kiÖn cho chñ nghÜa t­ b¶n ph¸t triÓn. +Nh÷ng n¨m cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX lµ thêi k× ph¸t triÓn nhanh chãng vµ m¹nh mÏ cña chñ nghÜa t­ b¶n: chñ nghÜa t­ b¶n tõ giai ®o¹n tù do c¹nh tranh chuyÓn dÇn sang giai ®o¹n ®éc quyÒn, lóc ®Õ quèc chñ nghÜa. .Chñ nghÜa ®Õ quèc cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng, song vÒ b¶n chÊt cña chñ nghÜa t­ b¶n vÉn kh«ng thay ®æi mµ chØ lµm cho m©u thuÉn vèn cã vµ m©u thuÉn míi n¶y sinh thªm trÇm träng. *M©u thuÉn gi÷a giai cÊp v« s¶n v»t s¶n, hai giai cÊp c¬ b¶n cña x· héi t­ b¶n chñ nghÜa ngµy cµng s©u s¾c, dÉn ®Õn cuéc ®Êu tranh cña v« s¶n chèng l¹i t­ s¶n ngµy cµng m¹nh mÏ. -Phong trµo ®Êu tranh nµy ph¸t triÓn tõ "tù ph¸t" ®Õn "tù gi¸c" vµ lµ c¬ së cho sù ra ®êi häc thuyÕt chñ nghÜa x· héi khoa häc mµ M¸c vµ ¡ngghen lµ nh÷ng ng­êi s¸ng lËp. -Chñ nghÜa M¸c ®· ®­a phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n tõng b­íc ®i ®Õn th¾ng lîi, dï ph¶i tr¶i qua nh÷ng b­íc th¨ng trÇm, nh÷ng thÊt b¹i. * Chñ nghÜa t­ b¶n ph¸t triÓn g¾n liÒn víi cuéc x©m chiÕm thuéc ®Þa ë Ch©u ¸, ch©u Phi vµ khu vùc MÜ Latinh. * M©u thuÉn gi÷a c¸c n­íc ®Õ quèc vÒ vÊn ®Ò thuéc ®Þa lµ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt. * Ngay tõ ®Çu, nh©n d©n c¸c n­íc bÞ x©m l­îc ®· ®Êu tranh m¹nh mÏ chèng chñ nghÜa thùc d©n, ®Õ quèc vµ sau ®ã chèng thÕ lùc phong kiÕn tay sai. 3. củng cố ,luyện tập - Củng cố: Hệ thống hóa những vấn đề đã học 4.Hướng dẫn HS tự học ở nhà. -Dặn dò: Ôn tập từ bài 1->bài 8 ,kiểm tra 1t (tiết11-tuần 11)

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_lop_11_tiet_10_on_tap_lich_su_the_gioi_can_d.doc