Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 46: đọc văn Người lài đò sông Đà - Nguyễn Tuân

I. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Giúp học sinh

- Cảm nhận được vẻ đẹp của con sông Đà và hình tượng người lái đò. Từ đó, hiểu được tình yêu sự đắm say của Nguyễn Tuân đối với thiên nhiên và con người lao động ở miền Tây Bắc Tổ quốc.

-Thấy được sự tài hoa uyên bác của nhà văn và hiểu được những nét đặc sắc nghệ thuật của thiên tuỳ bút.

2.Kĩ năng:

- Đọc- hiểu tuỳ bút theo đặc trưng thể loại .

3.Thái độ:

- Thể hiện niềm tự hào và cảm phục đối với con người lao động trong cuộc sống mới .

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, TLTK, phiếu học tập, tranh ảnh minh họa, bài giảng điện tử, máy chiếu.

b. Chuẩn bị của học sinh: Tìm đọc trọn vẹn tác phẩm “Người lái đò sông Đà”, SGK, vở soạn, bảng phụ

III.Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Không

2. Bài mới:

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1343 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 46: đọc văn Người lài đò sông Đà - Nguyễn Tuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 6/12/2010 Ngµy d¹y:……………Líp12C2.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C3.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C4.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C5.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C6.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C7.SÜ sè…………V¾ng………………………………… TiÕt 46: §äc v¨n Ng­êi lµi ®ß s«ng ®µ - NguyÔn Tu©n - I. Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: Gióp häc sinh - C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña con s«ng §µ vµ h×nh t­îng ng­êi l¸i ®ß. Tõ ®ã, hiÓu ®­îc t×nh yªu sù ®¾m say cña NguyÔn Tu©n ®èi víi thiªn nhiªn vµ con ng­êi lao ®éng ë miÒn T©y B¾c Tæ quèc. -ThÊy ®­îc sù tµi hoa uyªn b¸c cña nhµ v¨n vµ hiÓu ®­îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña thiªn tuú bót. 2.KÜ n¨ng: - §äc- hiÓu tuú bót theo ®Æc tr­ng thÓ lo¹i . 3.Th¸i ®é: - ThÓ hiÖn niÒm tù hµo vµ c¶m phôc ®èi víi con ng­êi lao ®éng trong cuéc sèng míi . II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: SGK, SGV, Tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, TLTK, phiÕu häc tËp, tranh ¶nh minh häa, bµi gi¶ng ®iÖn tö, m¸y chiÕu. b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: T×m ®äc trän vÑn t¸c phÈm “Ng­êi l¸i ®ß s«ng §µ”, SGK, vë so¹n, b¶ng phô III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng d¹y häc cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n * H§1: T×m hiÓu v¨n b¶n( 5 phót) - GV cho HS lµm viÖc ®éc lËp - GV: Qua phÇn tiÓu dÉn h·y cho biÕt t¸c phÈm ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo? * H§2: §äc- hiÓu v¨n b¶n(7 phót) - Gäi HS ®äc mét ®o¹n v¨n b¶n. - GV: T¸c phÈm viÕt theo thÓ lo¹i g×? * H§3: T×m hiÓu chi tiÕt ( 25 phót) - GV: Con s«ng §µ ®­îc miªu t¶ ë nh÷ng vÎ ®Ñp nµo? - HS quan s¸t tranh minh ho¹- C¶nh ®¸ bê s«ng. - GV: C¶nh ®¸ hai bªn bê s«ng ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? - GV: T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? T¸c dông? - GV cho HS quan s¸t tranh. - GV: C¶nh mÆt ghÒnh H¸t Loãng ?BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc sö dông? - GV cho HS quan s¸t tranh minh ho¹ hót n­íc. - GV: Nh÷ng c¸i hót n­íc ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? - GV: T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? T¸c dông lµm næi bËt ®iÒu g×? - GV: TiÕng th¸c n­íc s«ng §µ? NhËn xÐt g× vÒ biÖn ph¸p nghÖ thuËt? - GV: T×m nh÷ng dÉn chøng miªu t¶ c¶nh b·i ®¸ s«ng §µ? - GV: Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶, sö dông biÖn ph¸p tu tõ? - GV: Qua chi tiÕt em cã ®¸nh gi¸ nh­ thÕ nµo vÒ con s«ng §µ? - HS quan s¸t tranh minh ho¹. - GV: Tõ trªn m¸y bay nh×n xuèng h×nh d¸ng s«ng §µ ®­îc c¶m nhËn nh­ thÕ nµo? - GV: Theo thêi gian mµu n­íc s«ng §µ thay ®æi nh­ thÕ nµo? - GV: Bê b·i ven s«ng ®µ ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? I. §äc- hiÓu tiÓu dÉn: - Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: + KÕt qu¶ chuyÕn ®i thùc tÕ t©y B¾c n¨m 1958. + In trong tËp “ S«ng §µ”- 1960. II. §äc – hiÓu v¨n b¶n: 1. §äc, tãm t¾t: 2. ThÓ lo¹i: Tuú bót III. T×m hiÓu chi tiÕt: 1. H×nh t­îng con s«ng §µ: a. VÎ ®Ñp hïng vÜ d÷ déi cña s«ng §µ. - Bê ®¸: + Dùng v¸ch thµnh, ®óng ngä míi cã mÆt trêi-> v¸ch ®¸ cao, hiÓm trë. + ChÑt lßng s«ng nh­ mét c¸i yÕt hÇu-> lßng s«ng hÑp, tèi, l¹nh. => So s¸nh: c¶nh t­îng hïng vÜ, hoang v¾ng cæ x­a vµ bÝ hiÓm v« cïng. - MÆt ghÒnh H¸t Loãng: Giã x« ®¸, ®¸ x« sãng, sãng x« giã…-> t¨ng tiÕn, nh©n ho¸ kh¾c ho¹ c¶nh giã to, sãng dù vµ hung tîn cña con s«ng §µ. - Hót n­íc: gièng c¸i giÕng bª t«ng Thë vµ kªu nh­ cöa cèng c¸i -> kÕt hîp yÕu tè t¶, kÓ, so s¸nh, nh©n ho¸ hót n­íc s©u, xo¸y dù déi, hÕt søc nguy hiÓm ®èi víi nhµ ®å. - Th¸c n­íc: ©m thanh van xin, khiªu khÝch…-> so s¸nh, liªn t­ëng, nh©n ho¸ ®Ó thÊy sù hïng vÜ, d÷ déi cña th¸c-> sù hung h·n cña s«ng §µ. - C¶nh b·i ®¸: bµy th¹ch trËn c¶ mét ch©n trêi ®¸ mai phôc gi÷a lßng s«ng, bµy th¹ch trËn trªn s«ng nh­ mét chiÕn tr­êng cæ x­a -> Nh©n ho¸, liªn t­ëng-> x¶o quyÖt, nham hiÓm ®éc ¸c => S § gièng nh­ loµi thuû qu¸i khæng lå, cã diÖn m¹o, tÝnh c¸ch, hµnh ®éng nh­ con ng­êi. b. VÎ ®Ñp th¬ méng tr÷ t×nh. - H×nh d¸ng: Tu«n dµi nh­ s¸ng tãc tr÷ t×nh: so s¸nh, nh©n ho¸ lµm næi bËt vÎ ®Ñp kiÒu diÔm, duyªn d¸ng cña s«ng §µ gièng nh­ ng­êi con g¸i T©y B¾c.. - Mµu s¾c: mïa xu©n: xanh ngäc bÝch Mïa thu: lõ lõ chÝn ®á -> thay ®æi theo mïa mang nÐt ®Ñp ®éc ®¸o, tr÷ t×nh. - Bê b·i ven s«ng §µ + chuån chuån, b­¬m b­ím + cã chÊt th¬ §­êng cæ kÝnh + hån nhiªn nh­ nçi niÒm cæ tÝch + lÆng tê, hoang d¹i nh­ mét bê tiÒn sö - S«ng §µ gièng nh­ cè nh©n xa- nhí gÇn- vui => Th¬ méng duyªn d¸ng nh­ mét thiÕu n÷ ®ang k× xu©n s¾c, gÇn gòi th­¬ng mÕn. 3. Cñng cè:- VÎ ®Ñp cña con s«ng §µ d­íi ngßi bót ®éc ®¸o cña nhµ v¨n NguyÔn Tu©n ®­îc hiÖn lªn ë nh÷ng khÝa c¹nh nµo? 4. H­íng dÉn tù häc ë nhµ - §äc so¹n tiÕt 2"Ng­êi l¸i ®ß s«ng §µ" cña NguyÔn Tu©n

File đính kèm:

  • doctiet 46- Nguoi lai do song da.doc
Giáo án liên quan