Giáo án Phụ đạo Vật lí 10 - Chương 5: Chất khí

 * Nội dung thuyết cấu tạo chất:

- Các chất được cấu tạo từ các phân tử riêng biệt

- Các phân tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. Vận tốc càng lớn thì nhiệt độ của vật càng cao.

- Các phân tử tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy phân tử.

* Thuyết động học phân tử chất khí: (sgk)

* Khí lí tưởng: là khí mà mỗi phân tử xem là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1149 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Phụ đạo Vật lí 10 - Chương 5: Chất khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 27 - 28 Phụ đạo Ngay soạn: 27/ 02/ 2012 CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ ********** PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KLT hằng số => ĐỊNH LUẬT BÔI LƠ-MARI ÔT ĐỊNH LUẬT SAC LƠ ĐỊNH LUẬT GAY LUY XẮC * Khi T = hắng sô ( T1 = T2) ~ hay pV= hằng số => p1V1 = p2V2 * Đường đẳng nhiệt: p p O T V O V O T * Khi V = hắng sô ( V1 = V2) p ~ T hay = hằng số => * Đường đẳng tích: p V T O T O p O V * Khi p = hắng sô ( p1 = p2) V ~ T hay = hằng số => * Đường đẳng áp: V p O T O T p O V * Nội dung thuyết cấu tạo chất: - Các chất được cấu tạo từ các phân tử riêng biệt - Các phân tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. Vận tốc càng lớn thì nhiệt độ của vật càng cao. - Các phân tử tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy phân tử. * Thuyết động học phân tử chất khí: (sgk) * Khí lí tưởng: là khí mà mỗi phân tử xem là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm. BÀI TẬP Câu 1: Tập hợp 3 thông số trạng thái nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định. A. Áp suất, thể tích, khối lượng. B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích. C. Thể tích, khối lượng, áp suất. D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. Câu 2: Quá trình nào sau đây là một đẳng quá trình? A.Đun nóng khí trong 1 bình đậy kín B.Không khí trong 1 quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở căng ra. C.Đun nóng khí trong xi lanh, khí nở ra đẩy pittông chuyển động. D.Cả 3 quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình. Câu 3: Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôilơ – Mariôt.? A. P1.V2 = P2.V1 B. = hằng số C. P.V = hằng số D. = hằng số Câu 4: Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái khí lý tưởng ? A. = hằng số B. = hằng số C. = hằng số D.=. Câu 5 Trong heä toïa ñoä (p,T) ñöôøng bieåu dieãn naøo sau ñaây laø ñöôøng ñaúng tích ? A. Ñöôøng hypebol. B. Ñöôøng thaúng neáu keùo daøi thì ñi qua goác toïa ñoä. C. Ñöôøng thaúng neáu keùo daøi thì khoâng ñi qua goác toïa ñoä. D. Ñöôøng thaúng caét truïc aùp suaát taïi ñieåm p = p0. Câu 6 Ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng phaûi laø thoâng soá traïng thaùi cuûa moät löôïng khí ? A. Theå tích ; B. Khoái löôïng ; C. Nhieät ñoä ; D. Aùp suaát. Câu 7. : Một xilanh chứa 150 cm3 khí ở áp suất 2.105 Pa. Pit-tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3 . Coi nhiệt độ như không đổi. Ap suất trong xilanh lúc này là: A. 1,5.105 Pa. B. 3.105 Pa. C. 0,66.105 Pa. D. 50.105 Pa. Caâu 8 Taäp hôïp thoâng soá naøo sau ñaây xaùc ñònh traïng thaùi cuûa moät löôïng khí khoâng ñoåi: A. (p, m, V). B. (p, V, T). C. (p, T, m). D. (V, T, m). Caâu 9 Coâng thöùc naøo sau ñaây laø coâng thöùc bieåu dieãn ñònh luaät Saùclô? A. haèng soá B. pV = haèng soá C. haèng soá D. haèng soá Caâu10 Phöông trình naøo sau ñaây khoâng phaûi laø phöông trình cuûa traïng thaùi khí lí töôûng? A. . B. haèng soá. C. . D. haèng soá. T P 0 V P 0 V P 0 T V 0 A. B. C. D. Câu 11. Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp ? Câu 12.Một lượng khí ở 180C có thể tích 1m3 và áp suất 1atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5atm.Thể tích khí nén là: A. 0,214m3. B. 0,286m3. C. 0,300m3. D. 0,312m3. Câu 13.Người ta điều chế khí Hidrô và chứa vào bình lớn dưới áp suất 1atm, ở nhiệt độ 200C. Thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào bình nhỏ thể tích 20lít dưới áp suất 25atm là bao nhiêu? Xem nhiệt độ không đổi. A. 400lít B. 500lít C. 600lít. D. 700lít. Câu 14: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng A. PV = hằng số B . V/T = hằng số C. PV/ T = hằng số D. P/T = hằng số Câu 15. Hiện tượng nào sau đây có liên quan tới định luật Saclơ? A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ. B. Thổi không khí vào một quả bóng bay C. Đun nóng khí trong một xilanh kín. D. Đun nóng khí trong một xilanh hở. Câu 16. nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật : A. ngừng chuyển động. B. nhận thêm động năng. C. chuyển động chậm đi. D. va chạm vào nhau Câu 17. Nhiệt độ của vật khộng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A .khối lượng của vật. B. vận tốc của các phân tử tạo nên vật. C. Khối lượng của từng phận tử cấu tạo nên vật. D. Cả ba yếu tố trên. Caâu 18: Trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc 40cm3 khí hiñroâ ôû aùp suaát 750mmHg vaø nhieät ñoä 27oC. Theå tích cuûa löôïng khí treân ôû ñieàu kieän tieâu chuaån(aùp suaát 760mmHg vaø nhieät ñoä 0oC) laø: A. 63cm3 B. 36cm3 C. 43cm3 D. 45cm3 Câu 19. Caâu naøo sau ñaây noùi veà chuyeån ñoäng cuûa phaân töû khí lí töôûng laø khoâng ñuùng? A. Caùc phaân töû chuyeån ñoäng hoãn loaïn. B. Caùc phaân töû chuyeån ñoäng caøng nhanh thì nhieät ñoä cuûa vaät caøng cao. C. Caùc phaân töû chuyeån ñoäng khoâng ngöøng. D. Chuyeån ñoäng cuûa phaân töû laø do löïc töông taùc phaân töû gaây ra Bài 21: Người ta điều chế 100 cm3 khí Oxi ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 370C. a) Nén đẳng nhiệt khối khí trên đến thể tích 50 cm3. Xác định áp xuất của khối khí khi đó. b) Tính thể tích của khối khí trên ở điều kiện chuẩn ( áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C) Bài 22: Trước khi nén hổn hợp khí trong xilanh của một động cơ có áp suất 1at, nhiệt độ 400C.Sau khi nén thể tích giảm đi 6 lần, áp suất 10at.Tìm nhiệt độ sau khi nén? Câu 23: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử? A.Giữa các phân tử có khoảng cách. B. Chuyển động không ngừng. C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ vật càng cao. Câu 24: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí? Chuyển động hỗn loạn. B. Chuyển động không ngừng. C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng. D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định. Câu 25: Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng? Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. C. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. D. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử . Câu 26: Trong các đại lượng sau đây đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí? A. Thể tích. B. Khối lượng. C. Nhiệt độ tuyệt đối. D. Ap suất. Câu 27: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ – Mariốt? A. p1V1 = p2V2. B. . C. . D. p ~ V . Câu 28: Trong hệ toạ độ (p,T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích? Đường hypebol. C. Đường thẳng kéo dài qua góc toạ độ. Đường thẳng không đi qua góc toạ độ D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = p0. Câu 29: Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Saclơ? Thổi không khí vào một quả bóng bay. C. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phòng lên như cũ. Đun nóng khí trong một xylanh kín. D. Đun nóng khí trong một xylanh hở. Câu 30: Một bình kín chứa khí ôxy ở nhiệt độ 200C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 400C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu? A. 2.105 Pa. B. 0,5.105 Pa. C. 1,068.105 Pa. D. 0.936.105 Pa. Câu 31: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp? A. hằng số. B. . C. p V~ T. D. hằng số. Câu 32: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp? A. hằng số. B. V~ T. C. V~ . D. . Câu 33: Một lượng khí đựng trong xilanh có pittông chuyển động được, các thông số trạng thái của lượng khí này là 3 atm , 18 l, 300 K. Khi pittông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 4,5 atm, thể tích giảm còn 12 l. Xác định nhiệt độ của khí nén? Hỏi khi kéo pitttông lên để áp suất khí chỉ còn 1 atm và nhiệt độ 500 K thì thể tích của khí là bao nhiêu ? III. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Tổ trưởng kí duyệt 27/03/2012 HÒANG ĐỨC DƯỠNG

File đính kèm:

  • docgiao an phu dao li 10 tuan 2728.doc