Giáo án Tiếng Anh 10 - Tính tương đối của chuyển động

Bµi 1

Mét hµnh kh¸ch ngåi trong mét ®oµn tÇu ho¶ chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 36km/h, nh×n qua cöa sæ thÊy mét ®oµn tµu thø hai dµi l = 250m ch¹y song song, ng­îc chiÒu vµ ®i qua tr­íc mÆt m×nh hÕt 10s.

1. T×m vËn tèc ®oµn tµu thø hai.

2. NÕu ®oµn tµu thø hai chuyÓn ®éng cïng chiÒu víi ®oµn tµu thø nhÊt th× ng­êi hµnh kh¸ch trªn xe sÏ thÊy ®oµn tµu thø hai ®i qua tr­íc mÆt m×nh trong bao l©u ?

Bµi 2

§oµn tµu thø nhÊt cã chiÒu dµi 900m chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 36km/h. §oµn tµu thø hai cã chiÒu dµi 600m chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 20m/s song song víi ®oµn tµu thø nhÊt. Hái th­ßi gian mµ mét hµnh kh¸ch ë ®oµn tµu nµy nh×n thÊy ®oµn tµu kia ®i qua tr­íc mÆt m×nh lµ bao nhiªu ? Gi¶i bµi to¸n trong hai tr­êng hîp:

1. Hai tµu ch¹y cïng chiÒu.

2. Hai tµu ch¹y ng­îc chiÒu.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 966 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Anh 10 - Tính tương đối của chuyển động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tính tương đối của chuyển động Bµi 1 Mét hµnh kh¸ch ngåi trong mét ®oµn tÇu ho¶ chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 36km/h, nh×n qua cöa sæ thÊy mét ®oµn tµu thø hai dµi l = 250m ch¹y song song, ng­îc chiÒu vµ ®i qua tr­íc mÆt m×nh hÕt 10s. 1. T×m vËn tèc ®oµn tµu thø hai. 2. NÕu ®oµn tµu thø hai chuyÓn ®éng cïng chiÒu víi ®oµn tµu thø nhÊt th× ng­êi hµnh kh¸ch trªn xe sÏ thÊy ®oµn tµu thø hai ®i qua tr­íc mÆt m×nh trong bao l©u ? Bµi 2 §oµn tµu thø nhÊt cã chiÒu dµi 900m chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 36km/h. §oµn tµu thø hai cã chiÒu dµi 600m chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 20m/s song song víi ®oµn tµu thø nhÊt. Hái th­ßi gian mµ mét hµnh kh¸ch ë ®oµn tµu nµy nh×n thÊy ®oµn tµu kia ®i qua tr­íc mÆt m×nh lµ bao nhiªu ? Gi¶i bµi to¸n trong hai tr­êng hîp: 1. Hai tµu ch¹y cïng chiÒu. 2. Hai tµu ch¹y ng­îc chiÒu. Bµi 3 Mét chiÕc can« ®i tõ A ®Õn B xu«i dßng n­íc mÊt thêi gian t, ®i tõ B trë vÒ A ng­îc dßng n­íc mÊt thêi gian t2. NÕu can« t¾t m¸y vµ tr«i theo dßng n­íc th× nã ®i tõ A ®Õn B mÊt thêi gian bao nhiªu ? Bµi 4 Mét thuyÒn ®i tõ A ®Õn B (víi s = AB = 6km) mÊt thêi gian 1h råi l¹i ®i tõ B trë vÒ A mÊt 1h30ph. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi n­íc vµ vËn tèc cña n­íc so víi bê kh«ng ®æi. Hái: 1. N­íc ch¶y theo chiÒu nµo ? 2. VËn tèc thuyÒn so víi n­íc vµ vËn tèc n­íc so víi bê ? Bµi 5 Trong bµi 33, muèn thêi gian ®i tõ B trë vÒ A còng lµ 1h th× vËn tèc cña thuyÒn so víi n­íc ph¶i t¨ng thªm bao nhiªu so víi tr­êng hîp ®i tõ A ®Õn B Bµi 6 Mét thuyÒn m¸y dù ®Þnh ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B råi l¹i quay vÒ A. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi n­íc lµ 15km/h, vËn tèc cña n­íc so víi bê lµ 3km/h vµ AB = s = 18km. 1. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn. 2. Tuy nhiªn, trªn ®­êng quay vÒ A, thuyÒn bÞ háng m¸y vµ sau 24h th× söa xong. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn. Bµi 7 Mét chiÕc thuyÒn xu«i dßng tõ A ®Õn B, råi ng­îc dßng tõ B vÒ A hÕt 2h30ph. BiÕt r»ng vËn tèc thuyÒn khi xu«i dßng lµ v1= 18km/h vµ khi ng­îc dßng lµ v2 12km/h. TÝnh kho¶ng c¸ch AB, vËn tèc cña dßng n­íc, thêi gian xu«i dßng vµ thêi gian ng­îc dßng. Bµi 8 Trong bµi 36, tr­íc khi thuyÒn khëi hµnh 30ph, cã mét chiÕc bÌ tr«i theo dßng n­íc qua A. T×m thêi ®iÓm c¸c lÇn thuyÒn vµ bÌ gÆp nhau vµ tÝnh kho¶ng c¸ch tõ n¬i gÆp nhau ®Õn A. Bµi 9 Mét ng­êi l¸i xuång dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang mét con s«ng réng 240m theo ph­¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng. Nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång bÞ tr«i theo dßng n­íc vµ sang ®Õn bê bªn kia t¹i ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vµ mÊt thêi gian 1 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi bê s«ng. Bµi 10 Mét ng­êi ®i trªn thang cuèn. LÇn ®Çu khi ®i hÕt thang ng­êi ®ã b­íc ®­îc n1 = 50 bËc. LÇn thø hai ®i víi vËn tèc gÊp ®«i theo cïng h­íng lóc ®Çu, khi ®i hÕt thang ng­êi ®ã b­íc ®­îc n2 = 60 bËc. NÕu thang n»m yªn, ng­êi ®ã b­íc bao nhiªu bËc khi ®i hÕt thang? Vậy so với bờ bé chuyển động 1 km/h cùng chiều với dòng sông Bài 11: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với tốc độ 9 km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ? Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ. Bài làm: Gọi : t/s : là vận tốc của thuyền so với sông. s/b : là vận tốc của sông so với bờ. t/b : là vận tốc của thuyền so với bờ. bé/t : là vận tốc của bé so với thuyền. bé/b :là vận tốc cùa bé so với bờ. Chọn : Chiều dương là chiều chuyển động của thuyền so với sông. Vận tốc của thuyền so với bờ: tb = ts + sb Độ lớn : vtb = -vts + vsb = -14 + 9 = -5 ( km/h) Vậy so với bờ thuyền chuyển động với vận tốc 5 km/h, thuyền chuyển động ngược chiều với dòng sông. Vận tốc của bé so với bờ: bé/b = bé/t + t/b Độ lớn : vbé/b = vbé/b –vt/b = 6 – 5 =1 (km/h) Vậy so với bờ bé chuyển động 1 km/h cùng chiều với dòng sông BÀI 12 : Một xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông. Nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một địa điểm cách bến dự định 180 m và mất một phút. Xác định vận tốc của xuồng so với sông. Bài giải Gọi: Vts là vận tốc của thuyền so với sông. Vtb là vận tốc của thuyền so với bờ. Vsb là vận tốc của sông so với bờ. Xét r vuông ABC Þ AC2 = AB2+AC2 = 2402+1802 = 90000 Þ AC = 300m Vận tốc của thuyền so với bờ : Vtb = = = 5m/s Ta có:cosa = ÞVts = Vtb.cosa Mặt khác : cosa = = 0,8 ÞVts = 5.0,8 = 4 m/s Bµi 13 Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi 20 km/h ng­îc dßng n­íc cña mét ®o¹n s«ng. VËn tèc cña dßng n­íc so víi bê lµ 5 km/h. Trªn thuyÒn cã mét ng­êi ®i bé däc theo thuyÒn tõ cuèi thuyÒn ®Õn ®Çu thuyÒn víi vËn tèc 4 km/h. TÝnh vËn tèc cña thuyÒn víi bê vµ vËn tèc cña ng­êi víi bê HD: Gäi thuyÒn lµ (1); n­íc lµ (2); bê lµ (3) ta dïng c«ng thøc céng vËn tèc ®Ó t×m v13 =v12-v23 BiÕt v13 ta l¹i coi ng­êi lµ (1); thuyÒn lµ(2); bê lµ (3) råi l¹i dïng c«ng thøc céng vËn tèc trong ®ã vÐc t¬ v12 cïng chiÒu víi v23 nªn v13=v12+v23 Bµi 14 Khi n­íc s«ng ph¼ng lÆng th× vËn tèc cña can« ch¹y trªn mÆt s«ng lµ 30 km/h. NÕu n­íc s«ng ch¶y th× can« ph¶i mÊt 2h ®Ó ch¹y th¼ng ®Òu tõ bÕn A ë th­îng l­u tíi bÕn B ë h¹ l­u vµ ph¶i mÊt 3h khi ch¹y ng­îc l¹i. H·y tÝnh: 1) Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 bÕn A,B 2) VËn tèc cña dßng n­íc víi bê s«ng HD: v12=30 km/h; Ta cã: (1); (2) Tõ (1) vµ (2) ta ®­îc AB=72 km vµ v23=6 km/h Bµi 15 Mét chiÕc can« ch¹y th¼ng ®Òu xu«i theo dßng n­íc ch¶y tõ bÕn A ®Õn bÕn B mÊt 2h vµ khi ch¹y ng­îc dßng ch¶y tõ bÕn B trë vÒ bÕn A ph¶i mÊt 3h. Hái nÕu can« bÞ t¾t m¸y vµ tr«i theo dßng ch¶y th× ph¶i mÊt bao nhiªu thêi gian? HD: Ta cã: (1); (2) Tõ (1) vµ (2) ta t×m ®­îc Bµi 16 Mét ng­êi chÌo thuyÒn qua s«ng víi vËn tèc 7,2 km/h theo h­íng vu«ng gãc víi bê s«ng. Do n­íc ch¶y xiÕt nªn thuyÒn bÞ ®­a xu«i theo dßng ch¶y vÒ phÝa h¹ l­u (bÕn C) mét ®o¹n b»ng 150m. §é réng cña dßng s«ng lµ AB=500m. H·y tÝnh: 1) VËn tèc cña dßng n­íc ch¶y víi bê s«ng 2) Kho¶ng thêi gian ®­a chiÕc thuyÒn qua s«ng HD: VÏ h×nh sau ®ã dïng kiÕn thøc to¸n vÒ tam gi¸c ®ång d¹ng:=4 min 10 s; v23=0,6m/s Bµi 17 Mét ng­êi muèn chÌo thuyÒn ngang qua mét dßng s«ng cã dßng n­íc ch¶y xiÕt. NÕu ng­êi ®ã chÌo thuyÒn tõ vÞ trÝ A cña bê bªn nµy sang vÞ trÝ B cña bê ®èi diÖn theo h­íng AB vu«ng gãc víi dßng s«ng th× chiÕc thuyÒn sÏ tíi vÞ trÝ C c¸ch B mét ®o¹n S=120m sau kho¶ng thêi gian t1=10 min nh­ng nÕu ng­êi ®ã chÌo thuyÒn theo h­íng chÕch mét gãc vÒ phÝa ng­îc dßng th× chiÕc thuyÒn sÏ tíi ®óng vÞ trÝ B sau thêi gian t2=12,5 min. Coi vËn tèc cña chiÕc thuyÒn ®èi víi dßng n­íc lµ kh«ng ®æi. H·y tÝnh: 1) §é réng L cña dßng s«ng (200m) 2) VËn tèc v cña thuyÒn ®èi víi dßng n­íc (0,27m/s) 3) VËn tèc u cña n­íc víi bê (0,2 m/s) 4) Gãc nghiªng (=400) HD: VÏ h×nh sau ®ã ta tÝnh ®­îc v23=120/600 (m/s); Tõ h×nh vÏ: ; . Tõ (1) vµ (2) ta ®­îc AB, v12; sin= Bµi 18 Hai ®oµn tµu 1 vµ 2 chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu nhau trªn hai ®­êng s¾t song song víi nhau víi c¸c vËn tèc lÇn l­ît lµ 40 km/h vµ 20 km/h. Trªn ®oµn tµu 1 cã mét ng­êi quan s¸t, ®oµn tµu 2 dµi 150 m. Hái ng­êi quan s¸t thÊy ®oµn tµu 2 ch¹y qua tr­íc mÆt m×nh trong thê gian bao l©u? HD: Gäi ®oµn tµu 1 lµ vËt 1, ®oµn tµu 2 lµ vËt 2; ®Êt lµ vËt 3. Ta dïng c«ng thøc céng vËn tèc ®Ó x¸c ®Þnh v12. Thêi gian tµu 2 ®i qua tr­íc mÆt ng­êi nµy lµ: t= 150/ v12

File đính kèm:

  • docBai tap cong thuc cong VT.doc