Giáo án Tiếng hát con tàu, tác giả Chế Lan Viên

Yêu cầu: Giúp học sinh:

- Cảm nhận được khát vọng về với nhân dân và đất nước, với những kỷ niệm sâu nặng nghĩa tình trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhà thơ, cũng là về với ngọn nguồn của cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.

- Thấy được những nét đặc sắc của nghệ thuật thơ CLV: sự sáng tạo hình ảnh, liên tưởng phong phú, bất ngờ, xúc cảm gắn suy tưởng.

Nội dung và phương pháp lên lớp.

I. Kiểm tra bài cũ:

1. Tóm tắt ngắn gọn nội dung truyện ngắn Vợ nhặt. Qua truyện, nhà văn Kim Lân muốn gửi gắm điều gì đén người đọc?

2. Nhân vật nào trong truyện tạo cho em ấn tượng sâu sắc hơn cả? Hãy trình bày những cảm nhận của em về nhân vật đó

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng hát con tàu, tác giả Chế Lan Viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕng h¸t con tµu ChÕ Lan Viªn Yªu cÇu: Gióp häc sinh: - C¶m nhËn ®­îc kh¸t väng vÒ víi nh©n d©n vµ ®Êt n­íc, víi nh÷ng kû niÖm s©u nÆng nghÜa t×nh trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña nhµ th¬, còng lµ vÒ víi ngän nguån cña c¶m høng s¸ng t¹o nghÖ thuËt. - ThÊy ®­îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña nghÖ thuËt th¬ CLV: sù s¸ng t¹o h×nh ¶nh, liªn t­ëng phong phó, bÊt ngê, xóc c¶m g¾n suy t­ëng. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. I. KiÓm tra bµi cò: 1. Tãm t¾t ng¾n gän néi dung truyÖn ng¾n Vî nhÆt. Qua truyÖn, nhµ v¨n Kim L©n muèn göi g¾m ®iÒu g× ®Ðn ng­êi ®äc? 2. Nh©n vËt nµo trong truyÖn t¹o cho em Ên t­îng s©u s¾c h¬n c¶? H·y tr×nh bµy nh÷ng c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt ®ã. II. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. TiÕn tr×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn tiÓu dÉn: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t. Gäi HS ®äc môc tiÓu dÉn trong SGK. ? PhÇn tiÓu dÉn cho em nh÷ng hiÓu biÕt g× vÒ cuéc ®êi vµ con ®­êng th¬ cña CLV? GV cã thÓ bæ sung thªm c¸c hiÓu biÕt cho c¸c em vÒ th¬ CLV tr­íc vµ sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m, tõ ®ã c¸c em b­íc ®Çu nhËn thÊy sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®¸ng quý trong t­ t­ëng th¬ vµ thÊm thÝa h¬n c¶m xóc mµ CLV béc b¹ch trong bµi th¬ TiÕng h¸t con tµu. HS ®äc. Dùa vµo SGK, rót ra nh÷ng nÐt chÝnh vµ biÕt nhËn xÐt… I. TiÓu dÉn. 1. T¸c gi¶: - ChÕ Lan Viªn (1920 – 1989), lµ nhµ th¬ lín cña nÒn th¬ ca hiÖn ®¹i ViÖt Nam. Con ®­êng th¬ cña CLV ®i qua h¬n mét nöa thÕ kû s¸ng t¹o víi nhiÒu t×m tßi tr¨n trë, nhiÒu biÕn ®éng…. - Phong c¸ch th¬ CLV: ®Ëm tÝnh chÝnh luËn – suy t­ëng, mang vÎ ®Ñp trÝ tuÖ, h×nh ¶nh th¬ dåi dµo, phong phó víi nh÷ng liªn t­ëng s¸ng t¹o, tµi hoa… ? HiÖn thùc ®êi sèng nµo ®· gîi høng cho hån th¬ CLV ? Bµi th¬ n»m trong tËp th¬ ¸nh s¸ng vµ Phï sa. Nhan ®Ò Êy cã gîi em ý hiÓu g×? GV nhÊn m¹nh: §©y còng lµ mét ®Æc ®iÓm cña th¬ CLV sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m: nh÷ng sù kiÖn thêi sù th­êng më ra nh÷ng suy t­ëng réng r·i vµ s©u s¾c…: Gi÷a TÕt trång c©y, tµu ®Õn, tµu ®i… HS tr×nh bµy theo SGK… 2. Bµi th¬: + XuÊt xø: TËp ¸nh s¸ng vµ Phï sa(1960), cã thÓ xem lµ tËp th¬ tr¶ ¬n ®êi cña CLV, khi nhµ th¬ ®· nhËn ra ®­îc gi¸ trÞ thiªng liªng cña sù g¾n bã gi÷a c¸ nh©n víi céng ®ång, víi cuéc sèng lín cña nh©n d©n, Tæ quèc… ¸nh s¸ng cña lý t­ëng c¸ch m¹ng vµ phï sa Êm ¸p cña nghÜa t×nh nh©n d©n, cña hiÖn thùc ®êi sèng kh¸ng chiÕn ®· håi sinh hån th¬ CLV, ®­a «ng ra khái thung lung ®au th­¬ng, khái thÕ giíi c¸ nh©n bÐ nhá vµ chËt hÑp… + Bµi th¬ liªn quan ®Õn mét sù kiÖn kinh tÕ – x· héi…Nh­ng bµi th¬ kh«ng ®¬n gi¶n lµ minh ho¹, tuyªn tryÒn cho sù kiÖn nµy. §ã lµ c¸i cí, lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cho nhµ th¬ thÓ hiÖn kh¸t väng vÒ víi nh©n d©n, ®Êt n­íc, víi nh÷ng kû niÖm s©u nÆng nghÜa t×nh cña nh©n d©n trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ, còng lµ t×m vÒ ngän nguån cña hån th¬. Sù kiÖn thêi sù ®· lïi xa, nh­ng bµi th¬ vÉn cßn ®äng l¹i nh­ mét vÖt s¸ng t©m hån cña nhµ th¬, lÊp l¸nh nh÷ng t×nh c¶m vµ suy ngÉm, võa s«i næi võa l¾ng ®äng, ®­îc kÕt tinh bëi rÊt nhiÒu tr¶i nghiÖm cña chÝnh cuéc ®êi «ng qua nhiÒu n¨m th¸ng. ? Nhan ®Ò bµi th¬ ®em ®Õn cho em c¶m nhËn ra sao? HS nªu ý hiÓu cña m×nh. c. Nhan ®Ò: Thùc tÕ ch­a cã ®­êng tµu ®i len T©y B¾c song c¶m høng th¬ vµ trÝ t­ëng t­îng phong phó ®· khiÕn nhµ th¬ s¸ng t¹o ra h×nh ¶nh con tµu vµ chuyÕn hµnh tr×nh n¸o nøc ®Õn víi nh÷ng miÒn xa. Toµn bé bµi th¬ to¸t lªn ©m h­ëng rén r·, t­ng bõng cña mét cuéc hµnh tr×nh, víi nh÷ng toa tµu, nhµ ga, giã ngµn…. Khóc h¸t lªn ®­êng lµ ©m h­ëng chñ ®¹o chi phèi toµn bé m¹ch c¶m xóc c¶ bµi th¬. Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu cô thÓ bµi th¬:

File đính kèm:

  • docCLV - HC.doc
Giáo án liên quan