Giáo án văn lớp 12

* Chuẩn bị ở nhà:

- Đọc và tự tóm tắt về tiểu sử tác giả trong 10 - 12 dòng.

- Rút ra những nhận xét ngắn gọn về phong cách nghệ thuật của NAQ- HCM.

- Trả lời C1, C2 SGK.

* Lên lớp:

Tên tuổi NAQ - HCM rất quen thuộc đối với chúng ta trước hết bởi Người là lãnh tụ kính yêu, là đoá sen của phẩm chất và tinh thần VN. Song NAQ - HCM cũng là một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hoá lớn Giờ học hôm nay chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu những yếu tố đã góp phần làm nên con người và văn chương NAQ- HCM.

 

I. TIỂU SỬ:

Hỏi:

Qua tìm hiểu, em hãy rút ra những nét nổi bật về cuộc đời và con người NAQ -HCM?

Tên Nguyễn Tất Thành, sinh 1890 tại Nam Đàn, Nghệ An, trong một gia đình nhà nho yêu nước. HS tóm tắt các ý, GV hệ thống trên ba nét lớn:

- Tên Nguyễn Sinh Côn (Coông), tên chữ Nguyễn Tất Thành. Cha sống thanh bạch, mẹ đôn hậu đảm đang, anh chị đều tham gia chống Pháp. Từ nhỏ Người đã được thừa hưởng truyền thống yêu nước chống giặc của gia đình và quê hương.

- Bản chất thông minh, ham học hỏi, chịu khó lắng nghe đã sớm hình thành tinh thần yêu nước thương nòi, nhận thức nỗi đau mất nước, nhóm lên trong Người khát vọng làm việc có ích cho dân, cho nước. Năm 1911, Người sang Pháp tìm đường cứu nước. Tham gia ĐCS Pháp, thành lập Hội những người VN yêu nước, lấy tên NAQ, Người tích cực viết sách báo tuyên truyền chống thực dân, phong kiến, kêu gọi đoàn kết các dân tộc thuộc địa

- 1941, sau khi bôn ba khắp thế giới, NAQ về nước trực tiếp lãnh đạo CMVN. 8/1942 Người lấy tên HCM sang Trung Quốc dự một hội nghị quốc tế song bị chính quyền TGT bắt giam vô cớ lưu đày 13 tháng, đây là thời gian tập nhật ký bằng thơ của Bác ra đời. Được trả tự do, HCM trở về TQ lãnh đạo nhân dân kháng Nhật, chống Pháp, giành chính quyền vào 8/1945. 2/9 năm ấy Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình tuyên bố thành lập nước VNDCCH. HCM trở thành chủ tịch nước lãnh đạo ND hoàn thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. 2/9/1969, Người qua đời đểlại bản di chúc thể hiện tập trung tư tưởng đạo đức sáng ngời của người CS mẫu mực luôn yêu thương ND và xả thân cho sự nghiệp CM thế giới.

“Bác để tình thương cho chúng con

Một đời thanh bạch chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi giữa lối mòn”

(Tố Hữu- Theo chân Bác)

 

doc31 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án văn lớp 12, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n v¨n líp 12 Bµi 1: nguyÔn ¸i quèc – hå chÝ minh * ChuÈn bÞ ë nhµ: - §äc vµ tù tãm t¾t vÒ tiÓu sö t¸c gi¶ trong 10 - 12 dßng. - Rót ra nh÷ng nhËn xÐt ng¾n gän vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NAQ- HCM. - Tr¶ lêi C1, C2 SGK. * Lªn líp: Tªn tuæi NAQ - HCM rÊt quen thuéc ®èi víi chóng ta tr­íc hÕt bëi Ng­êi lµ l·nh tô kÝnh yªu, lµ ®o¸ sen cña phÈm chÊt vµ tinh thÇn VN. Song NAQ - HCM còng lµ mét nhµ v¨n, nhµ th¬, nhµ v¨n ho¸ lín …Giê häc h«m nay chóng ta cïng ®i s©u t×m hiÓu nh÷ng yÕu tè ®· gãp phÇn lµm nªn con ng­êi vµ v¨n ch­¬ng NAQ- HCM. I. TiÓu sö: Hái: Qua t×m hiÓu, em h·y rót ra nh÷ng nÐt næi bËt vÒ cuéc ®êi vµ con ng­êi NAQ -HCM? Tªn NguyÔn TÊt Thµnh, sinh 1890 t¹i Nam §µn, NghÖ An, trong mét gia ®×nh nhµ nho yªu n­íc. HS tãm t¾t c¸c ý, GV hÖ thèng trªn ba nÐt lín: - Tªn NguyÔn Sinh C«n (Co«ng), tªn ch÷ NguyÔn TÊt Thµnh. Cha sèng thanh b¹ch, mÑ ®«n hËu ®¶m ®ang, anh chÞ ®Òu tham gia chèng Ph¸p. Tõ nhá Ng­êi ®· ®­îc thõa h­ëng truyÒn thèng yªu n­íc chèng giÆc cña gia ®×nh vµ quª h­¬ng. - B¶n chÊt th«ng minh, ham häc hái, chÞu khã l¾ng nghe ®· sím h×nh thµnh tinh thÇn yªu n­íc th­¬ng nßi, nhËn thøc nçi ®au mÊt n­íc, nhãm lªn trong Ng­êi kh¸t väng lµm viÖc cã Ých cho d©n, cho n­íc. N¨m 1911, Ng­êi sang Ph¸p t×m ®­êng cøu n­íc. Tham gia §CS Ph¸p, thµnh lËp Héi nh÷ng ng­êi VN yªu n­íc, lÊy tªn NAQ, Ng­êi tÝch cùc viÕt s¸ch b¸o tuyªn truyÒn chèng thùc d©n, phong kiÕn, kªu gäi ®oµn kÕt c¸c d©n téc thuéc ®Þa… - 1941, sau khi b«n ba kh¾p thÕ giíi, NAQ vÒ n­íc trùc tiÕp l·nh ®¹o CMVN. 8/1942 Ng­êi lÊy tªn HCM sang Trung Quèc dù mét héi nghÞ quèc tÕ song bÞ chÝnh quyÒn TGT b¾t giam v« cí l­u ®µy 13 th¸ng, ®©y lµ thêi gian tËp nhËt ký b»ng th¬ cña B¸c ra ®êi. §­îc tr¶ tù do, HCM trë vÒ TQ l·nh ®¹o nh©n d©n kh¸ng NhËt, chèng Ph¸p, giµnh chÝnh quyÒn vµo 8/1945. 2/9 n¨m Êy Ng­êi ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh tuyªn bè thµnh lËp n­íc VNDCCH. HCM trë thµnh chñ tÞch n­íc l·nh ®¹o ND hoµn thµnh c«ng cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, x©y dùng ®Êt n­íc. 2/9/1969, Ng­êi qua ®êi ®Ól¹i b¶n di chóc thÓ hiÖn tËp trung t­ t­ëng ®¹o ®øc s¸ng ngêi cña ng­êi CS mÉu mùc lu«n yªu th­¬ng ND vµ x¶ th©n cho sù nghiÖp CM thÕ giíi. … “B¸c ®Ó t×nh th­¬ng cho chóng con Mét ®êi thanh b¹ch ch¼ng vµng son Mong manh ¸o v¶i hån mu«n tr­îng H¬n t­îng ®ång ph¬i gi÷a lèi mßn”… (Tè H÷u- Theo ch©n B¸c) Th©n thÕ vµ sù nghiÖp HCM g¾n liÒn víi giai ®o¹n vÎ vang nhÊt cña lÞch sö CMVN còng lµ thêi kú ®Êu tranh s«i ®éng nhÊt cña CM thÕ giíi. HCM lµ anh hïng d©n téc, lµ nhµ v¨n, nhµ b¸o, nhµ th¬ lín. 1990, thÕ giíi kû niÖm 100 n¨m n¨m sinh DNVH… II. Quan ®iÓm nghÖ thuËt: * Theo em, nguyªn nh©n nµo khiÕn NAQ - HCM trë thµnh mét nhµ v¨n lín? NAQ-HCM ngay tõ nhá ®· cã n¨ng khiÕu VH, yªu thÝch th¬ ca, am hiÓu s©u s¾c VH cæ ®iÓn, say mª t×m hiÓu VH ph­¬ng T©y, ®Æc biÖt Sªcxpia, Huygo, Lep T«nxt«i… lµ b¹n thiÕt cña nhiÒu nghÖ sü lín trªn thÕ giíi. Song, b×nh sinh Ng­êi ch­a bao giê cã ý ®Þnh x©y dùng cho m×nh mét sù nghiÖp v¨n ch­¬ng bëi Ng­êi tõng béc b¹ch: “Suèt ®êi t«i chØ cã mét ham muèn duy nhÊt, ham muèn tét bËc lµ lµm sao cho d©n ta tù do, n­íc ta ®éc lËp, ®ång bµo ta ai còng ®­îc c¬m ¨n, ¸o mÆc, ai còng ®­îc häc hµnh”. V× vËy Ng­êi dån hÕt nhiÖt thµnh vµ t©m søc cho sù nghiÖp CM. Tuy nhiªn Ng­êi còng nhËn thÊy VHNT lµ mét vò khÝ lîi h¹i phôc vô ®¾c lùc cho c«ng cuéc ®Êu tranh nªn Ng­êi n¾m ch¾c vµ mµi s¾c nã, trë thµnh nhµ v¨n, nhµ th¬ ngoµi ý muèn. * VËy Ng­êi ®· cã quan niÖm vµ suy nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ nghÖ thuËt vµ viÖc s¸ng t¸c v¨n ch­¬ng? - VHNT lµ mét ho¹t ®éng tinh thÇn phong phó vµ phôc vô cã hiÖu qu¶ cho sù nghiÖp CM. Ng­êi nghÖ sü ph¶i ®øng gi÷a cuéc ®êi, gãp phÇn vµo nhiÖm vô ®Êu tranh vµ ph¸t triÓn x· héi. Ng­êi tõng viÕt: … “Nay ë trong th¬ nªn cã thÐp Nhµ th¬ còng ph¶i biÕt xung phong”… ( C¶m t­ëng ®äc Thiªn gia thi) Sau nµy, Ng­êi cßn c¨n dÆn v¨n nghÖ sü : “VHNT còng lµ mét mÆt trËn. Anh chÞ em ph¶i lµ chiÕn sü trªn mÆt trËn Êy.” (Th­ göi c¸c ho¹ sü – 1951). §ã lµ sù tiÕp tôc kÕ thõa vµ ph¸t huy quan ®iÓm th¬ ca tiÕn bé cña «ng cha. - Ng­êi còng rÊt chó träng ®èi t­îng th­ëng thøc. V¨n ch­¬ng trong thêi ®¹i CM ph¶i coi qu¶ng ®¹i quÇn chóng lµ ®èi t­îng phôc vô. Ng­êi nªu kinh nghiÖm: “ViÕt cho ai?’, “ViÕt ®Ó lµm g× ?”, “ViÕt c¸i g× ?”, “ViÕt nh­ thÕ nµo?”. Ng­êi chó träng ®Õn mèi quan hÖ gi÷a phæ cËp vµ n©ng cao trong v¨n nghÖ. - Ng­êi cho r»ng:TPVC ph¶i cã tÝnh ch©n thËt, “…ph¶i miªu t¶ cho hay cho ch©n thËt, cho hïng hån nh÷ng hiÖn thùc cña ®êi sèng CM.”, nhµ v¨n tr¸nh lèi cÇu kú xa l¹ mµ cÇn gi¶n dÞ trong s¸ng. V¨n ch­¬ng ph¶i cã tÝnh nh©n d©n, tÝnh d©n téc vµ ®­îc nh©n d©n yªu thÝch. III. sù nghiÖp v¨n häc: * Sù nghiÖp v¨n ch­¬ng cña NAQ - HCM ®¹t thµnh tùu trªn nh÷ng thÓ lo¹i nµo? h·y kÓ tªn mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu vµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña mçi thÓ lo¹i? 1. V¨n chÝnh luËn: Lµ thÓ v¨n viÕt nh»m môc ®Ých chiÕn ®Êu trùc tiÕp, tuyªn truyÒn CM trùc tiÕp. - §Çu nh÷ng n¨m 20 víi bót danh NAQ, Ng­êi viÕt hµng lo¹t c¸c bµi b¸o ®¨ng trªn “Ng­êi cïng khæ”, “Nh©n ®¹o”… lªn ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p ®èi víi c¸c n­íc thuéc ®Þa, kªu gäi ®Êu tranh (B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p…) - 1945, CMT8 thµnh c«ng, Ng­êi viÕt Tuyªn ng«n ®éc lËp. §ã lµ v¨n kiÖn chÝnh trÞ cã gi¸ trÞ lÞch sö lín laovíi c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c. §ã lµ ¸ng v¨n chÝnh luËn hïng hån tuyªn bè quyÒn ®éc lËp cña d©n téc VN tr­íc ND trong n­íc vµ toµn thÕ giíi, ®ã lÇ ¸ng v¨n chÝnh luËn mÉu mùc bëi lý lÏ ®anh thÐp, bè côc chÆt chÏ, ng«n ng÷ chän läc cã søc thuyÕt phôc cao. - Ngoµi ra, “Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn” (1946), “Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do” (1966)…®Òu lµ nh÷ng t¸c phÈm chÝnh luËn thÓ hiÖn s©u s¾c tiÕng gäi cña non s«ng, ®Êt n­íc trong nh÷ng giê phót thö th¸ch kh¾c nghiÖt bëi giäng v¨n hïng hån tha thiÕt lµm rung ®éng hµng triÖu tr¸i tim yªu n­íc. (Sö dông dÉn chøng minh ho¹). 2 TruyÖn vµ ký : * TruyÖn vµ ký cña NAQ cã g× ®Æc s¾c, tiªu biÓu? - Nh÷ng t¸c phÈm viÕt tõ 1920 -1925, Ng­êi tÊn c«ng kÎ thï b»ng mòi nhän cña c¸c truyÖn ng¾n c« ®äng, s¸ng t¹o, kÕt cÊu ®éc ®¸o víi ý t­ëng th©m thuý trÝ tuÖ. Cã truyÖn sö dông lèi kÓ d©n gian truyÒn thèng (Con rïa, §ång t©m nhÊt trÝ), cã truyÖn l¹i dïng lèi v¨n xu«i ph­¬ng T©y hiÖn ®¹i, míi mÎ (Vi hµnh, Lêi than v·n cña bµ Tr­ng Tr¾c…). 3. Th¬ ca: * Cã thÓ nh¾c ®Õn nh÷ng t¸c phÈm th¬ nµo cña HCM? NÐt næi bËt trong nh÷ng tËp th¬ Êy lµ g×? - Tr­íc hÕt lµ tËp: NhËt ký trong tï (Ngôc trung nhËt ký) viÕt trong thêi kú B¸c bÞ giam cÇm t¹i Qu¶ng T©y (TQ). §ã lµ tËp th¬ ph¶n ¸nh t©m hån vµ nh©n c¸ch cao ®Ñp cña ng­êi chiÕn sü CM trong hoµn c¶nh thö th¸ch nÆng nÒ ë chèn lao tï: “NhÊt nhËt t¹i tï, thiªn thu t¹i ngo¹i”. TÊt c¶ ®­îc thÓ hiÖn trong mét nghÖ thuËt ®Ñp ®Ï, tµi hoa. - Th¬ ch÷ H¸n gåm 36 bµi viÕt trong nhiÒu thêi ®iÓm kh¸c nhau ®Òu lµ nh÷ng bµi cã d¸ng dÊp cæ thi th©m thuý, thi tø phãng kho¸ng (Nguyªn tiªu, Thu d¹, Th­îng s¬n…). Kh«ng Ýt nh÷ng bµi th¬ méc m¹c gi¶n dÞ vµ tr×u mÕn, yªu th­¬ng göi cho ®ång bµo, chiÕn sü, thiÕu nhi… IV. phong c¸ch nghÖ thuËt: * Sù nghiÖp VH cña NAQ- HCM phong phó vµ ®a d¹ng, mçi thÓ lo¹i ®Òu cã nh÷ng thµnh c«ng, thÓ hiÖn phong c¸ch nghÖ thuËt ®éc ®¸o. Em h·y chøng minh? - VCL : T­ duy s¾c s¶o, giµu tri thøc v¨n ho¸, giµu tÝnh chiÕn ®Êu, kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, mang cèt c¸ch, ®Æc ®iÓm v¨n chÝnh luËn hiÖn ®¹i cña giai cÊp v« s¶n. - TruyÖn ký : lµ mét ngßi bót chñ ®éng vµ s¸ng t¹o, cã khi ch©n thùc, gÇn gòi, cã khi s¾c s¶o ch©m biÕm th©m thuý; võa trÝ tôª võa hiÖn ®¹i. - Th¬ ca: thiªn vÒ cæ thi vµ hiÖn ®¹i. Th¬ ch÷ H¸n hµm sóc, uyªn th©m, cã gi¸ trÞ cao vÒ nghÖ thuËt. Th¬ hiÖn ®¹i gi¶n dÞ, gÇn gòi. * Tuy nhiªn, v× cïng lµ s¸ng t¹o cña mét c¸ tÝnh nghÖ thuËt nªn c¸c t¸c phÈm l¹i mang nh÷ng nÐt thèng nhÊt ra sao? - Tr­íc hÕt lµ lèi viÕt ng¾n gän, trong s¸ng gi¶n dÞ, ®¸p øng yªu cÇu khÈn tr­¬ng cña ho¹t ®éng CM. - Søc s¸ng t¹o linh ho¹t, chñ ®éng trong viÖc sö dông h×nh thøc thÓ lo¹i, ng«n ng÷ vµ c¸c biÖn ph¸p, thñ ph¸p nghÖ thuËt kh¸c nhau. - Tõ t­ t­ëng ®Õn h×nh t­îng nghÖ thuËt ®Òu lu«n vËn ®éng mét c¸ch tù nhiªn mµ nhÊt qu¸n h­íng ®Õn sù sèng, ¸nh s¸ng vµ t­¬ng lai. * Bµi vÒ nhµ : - N¾m ®­îc quan ®iÓm vµ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NAQ- HCM. - Tãm t¾t sù nghiÖp s¸ng t¸c. - §äc truyÖn ng¾n Vi hµnh vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. Bµi 2 Vi hµnh. A . Yªu cÇu : - Gióp HS thÊy ®­îc tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót truyÖn ng¾n NAQ ®ång thêi hiÓu ®­îc tÊm lßng vµ th¸i ®é cña Ng­êi ®èi víi ®Êt n­íc. B. Lªn líp: I. Môc ®Ých vµ hoµn c¶nh s¸ng t¸c: * T¸c gi¶ viÕt Vi hµnh nh©n dÞp nµo vµ nh»m môc ®Ých g×? N¨m 1922, TDP ®­a Kh¶i §Þnh sang Ph¸p dù héi chî §Êu X¶o thuéc ®Þa ë M¸cx©y ©m m­u lõa g¹t ND Ph¸p : thÓ hiÖn sù quy phôc vµ c¶m t¹ c«ng ¬n khai ho¸ cña “mÉu quèc” ®èi víi xø An Nam; t×nh h×nh §«ng D­¬ng ®· æn ®Þnh, nh©n d©n Ph¸p h·y ®Çu t­ cho c«ng cuéc khai th¸c thuéc ®Þa…Sù kiªn ®ã ®· lµm dÊy lªn mét lµn sãng c¨m phÉn cña nh÷ng ng­êi VN yªu n­íc. T¹i Ph¸p, NAQ viÕt hµng lo¹t bµi: kÞch Con rång tre, Lêi than v·n cña bµ Tr­ng Tr¾c, Së thÝch ®Æc biÖt…nh»m lËt tÈy ©m m­u trªn vµ tè c¸o b¶n chÊt bï nh×n tay sai cña Kh¶i §Þnh. Vi hµnh lµ mét truyÖn ng¾n tiªu biÓu cho chïm t¸c phÈm cã tÝnh chiÕn ®Êu cao nµy. * TruyÖn cã nguyªn v¨n tiÕng Ph¸p lµ ChuyÕn ®i kh«ng ai biÕt, ®­îc dÞch gi¶ Ph¹m Huy Th«ng dÞch tho¸t ý vµ rÊt s¸t nghÜa lµ Vi hµnh. Tõ nµy th­êng chØ chuyÕn ®i bÝ mËt cña vua chóa c¶i trang thµnh th­êng d©n ®Ó t×m hiÓu ®êi sèng ND…. Song chuyÕn ®i cña Kh¶i §Þnh l¹i ®­îc tung h« mét c¸ch rïm beng, phôc vô cho nh÷ng m­u ®å ®en tèi cña chÝnh quyÒn thùc d©n. Tõ “Vi hµnh”, v× vËy ®­îc dïng víi nghÜa mØa mai, ch©m biÕm. NAQ viÕt Vi hµnh tr­íc hÕt cho ®éc gi¶ Ph¸p nªn Ng­êi sö dông tiÕng Ph¸p, lèi hµnh v¨n hiÖn ®¹i cña ch©u ¢u, ®Æc biÖt c¸c thñ ph¸p nghÖ thuËt rÊt thÞnh hµnh ë Ph¸p lóc bÊy giê. II. T×m hiÓu nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña t¸c phÈm: * Søc l«i cuèn cña mét truyÖn ng¾n tr­íc hÕt n»m ë t×nh huèng truyÖn. ë ®©y, t¸c gi¶ ®· t¹o ra t×nh huèng ®Æc s¾c nh­ thÕ nµo? T×nh huèng Êy ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nghÖ thuËt ra sao? 1. NghÖ thuËt t¹o t×nh huèng lÇm lÉn: * Sù lÇm lÉn x¶y ra víi ai? Trong tr­êng hîp nµo? Sù lÇm lÉn Êy theo em liÖu cã c¬ së thùc tÕ hay kh«ng? - §©y lµ mét sù viÖc hoµn toµn cã thÓ x¶y ra trong hoµn c¶nh thuéc ®Þa lóc bÊy giê bëi ë VN bÊt cø ng­êi Ph¸p mòi lâ, da tr¾ng, m¾t xanh nµo ®Òu ®­îc xem lµ nhµ khai ho¸, th× víi ng­êi Ph¸p, viÖc nhÇm lÉn ng­êi d©n An Nam víi Kh¶i §Þnh còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn kh«ng thÓ x¶y ra. - Sù nhÇm lÉn ®­îc diÔn ra trªn toa xe ®iÖn ngÇm víi mét ®«i thanh niªn Ph¸p vµ nã sÏ ®­îc nh©n réng lªn m·i c¶ ë sè l­îng vµ ph¹m vi. * Tr­íc hÕt, trªn toa xe ®iÖn ngÇm , qua c©u chuyÖn cña ®«i thanh niªn Ph¸p, ch©n dung hoµng ®Õ An Nam ®· ®­îc kh¾c ho¹ ra sao? - Nh©n vËt T¤I ®· bÞ nhÇm t­ëng lµ Kh¶i §Þnh hoµng ®Õ, mét vÞ vua kh«ng biÕt tiÕng Ph¸p tr­íc con m¾t tß mß, ma m·nh cña ®«i trai g¸i. Sù nhÇm lÉn song trïng Êy ®· khiÕn cuéc trß chuyÖn tho¶i m¸i, tù nhiªn vµ qua ®ã ch©n dung vÞ hoµng ®Õ An Nam ®· ®­îcph¸c ho¹. Nãi chÝnh x¸c h¬n, ®ã lµ mét bøc biÕm ho¹ b»ng ng«n tõ hÕt søc ®Æc s¾c: + DiÖn m¹o: mòi tÑt, m¾t xÕch, mÆt bñng vá chanh… + Trang phôc: cÇu kú, rëm ®êi; kho¸c trªn ng­êi ®ñ c¶ bé lôa lµ, h¹t c­êm, ngãn tay ®eo ®Çy nhÉn, chôp c¸i chôp ®Ìn lªn c¸i ®Çu quÊn kh¨n + §iÖu bé cö chØ; nhót nh¸t, lóng ta lóng tóng… Nh­ vËy, trong con m¾t cña ®«i b¹n trÎ thuéc mét ®Êt n­íc v¨n minh, bé d¹ng hoµng ®Õ An Nam hoµn toµn l¹ lÉm, kú quÆc ®Õn ngé nghÜnh nh­ mét thø ®å cæ bÞ di chuyÓn l¹c ®­êng. Thªm vµo ®ã lµ nh÷ng hµnh vi cã vÎ nh­ khê kh¹o, thiÕu minh b¹ch cµng khiÕn Kh¶i §Þnh trë nªn lè bÞch, nùc c­êi, ch¼ng kh¸c mét th»ng hÒ, mét con rèi, mét trß mua vui, ®Õn møc anh thanh niªn pháng ®o¸n “nghe nãi, «ng bÇu nhµ h¸t móa rèi cã ý ®Þnh ký giao kÌo thuª ®Êy”. §ã chÝnh lµ c¸i h¹ bót s¾c lÎm nh­ dao chÜa vµo tªn hoµng ®Õ bï nh×n. ChuyÕn ®i long träng, ®­îc tung h« rïm beng cña Kh¶i §Þnh phót chèc bÞ h¹ bÖ, trë thµnh trß vui míi khi c¸i kho gi¶i trÝ cña ng­êi d©n Ph¸p ®· cò mÌm hoÆc c¹n kiÖt. * T×nh huèng lÇm lÉn ®· dõng l¹i ë ®ã hay cßn tiÕp tôc ®­îc më ra? - Trªn ph¹m vi réng h¬n lµ ®­êng phè Ph¸p, víi sè l­îng ng­êi ®«ng h¬n: ND Ph¸p vµ c¶ víi nh©n viªn cña chÝnh phñ…. Ng­êi d©n th× “ tù ph¸t mµ biÓu lé nhiÖt t×nh…” chØ trá hoµng ®Õ An Nam nh­ mét kú vËt: “H¾n ®Êy, xem h¾n k×a…”. Nh©n viªn chÝnh phñ th×: “®èi ®·i tÊt c¶ mäi ng­êi d©n An Nam vµo hµng vua chóa vµ ph¸i tuú tïng hé gi¸ tuèt”. Nh­ vËy, nhê t¹o t×nh huèng lÇm lÉn, c©u chuyÖn trë nªn trí trªu, hµi h­íc vµ kh¸ch quan ngì nh­ t¸c gi¶ kh«ng cã ngô ý g× mµ chØ ghi chÐp l¹i sù thùc. NAQ ®· dïng mét mòi tªn b¾n tróng hai ®Ých: h¹ bÖ tªn vua bï nh×n Kh¶i §Þnh vµ chÕ giÔu lò mËt th¸m Ph¸p. T¸c dông trµo léng ®Èy tíi cao trµo trong h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c: “C¸c vÞ ©n cÇn theo dâi t«i ch¼ng kh¸c bµ mÑ hiÒn r×nh ®øa con chËp ch÷ng b­íc ®i thø nhÊt”. Chi tiÕt nµy ®· bãc trÇn th©n phËn t«i ®ßi cña Kh¶i §Þnh vµ chñ tr­¬ng kiÓm so¸t theo dâi g¾t gao ng­êi ViÖt Nam yªu n­íc sèng trªn ®Êt Ph¸p. 2. Dïng h×nh thøc viÕt th­: * NÕu t¹o t×nh huèng lÇm lÉn gi÷ ®­îc tÝnh kh¸ch quan cho c©u chuyÖn th× h×nh thøc viÕt th­ l¹i lµ mét lèi v¨n mang ®Ëm tÝnh chñ quan. LiÖu sù m©u thuÉn Êy cã ¶nh h­ëng g× ®Õn hiÖu qu¶ chiÕn ®Êu? T­ëng m©u thuÉn mµ l¹i hîp lý, thËm chÝ cßn ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Bëi tõ t×nh huèng ngÉu nhiªn trªn toa xe ®iÖn ngÇm mµ ra ®êi mét bøc th­ göi c« em hä. H×nh thøc viÕt th­ ch­a phæ biÕn ë VN song víi VH thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ VH Ph¸p th× kh«ng ph¶i lµ míi. V¨n phong th­ tõ th­êng tù do, phãng kho¸ng, cho phÐp ®Ò cËp tíi nhiÒu sù kiÖn, tho¶i m¸i liªn hÖ t¹t ngang, chuyÓn c¶nh, ®æi giäng, ng­êi viÕt ®­îc quyÒn béc lé chÝnh kiÕn chñ quan cña m×nh mµ kh«ng sî ai b¾t bÎ. §ang tõ gÞäng kÓ kh¸ch quan cã thÓ chuyÓn sang giäng tr÷ t×nh th©n mËt: ®ang tõ n¬i nµy chuyÓn sang n¬i kh¸c. Nhê kiÓu viÕt th­ nµy, t¸c gi¶ ®· xen vµo nh÷ng nhËn xÐt, nh÷ng gi¶ ®Þnh ch¼ng kh¸c g× ®ßn ®iÓm huyÖt ®óng chç hiÓm cña tªn bï nh×n Kh¶i §Þnh, ph¬i bµy nh©n c¸ch thËt cña y: tµi cai trÞ cña y khiÕn d©n An Nam ®­îc: “uèng nhiÒu r­îu, hót nhiÒu thuèc phiÖn” vµ: “hoµn toµn ch¼ng biÕt ®Õn Êm no”. Cßn phÈm h¹nh cña ngµi còng ch¼ng kh¸c g× c¸c c«ng tö bÐ ¨n ch¬i bõa b·i. N¬i ®Õn “vi hµnh” cña vua An Nam kh«ng ph¶i lµ chèn cña ng­êi lao ®éng nghÌo mµ lµ “tr­êng ®ua”, n¬i vui ch¬i gi¶i trÝ xa xØ cña ®¸m th­îng l­u giµu cã. §Æt Kh¶i §Þnh xa hoa, diªm dóa gi÷a mét ®Êt n­íc An Nam ®ãi nghÌo kiÖt quÖ, gi÷a ®¸m thÇn d©n khæ së, r¸ch r­íi qu¶ lµ t¸c gi¶ ®· t¹o ra mét bøc tranh hiÖn thùc cã gi¸ trÞ tè c¸o m¹nh mÏ. C©u v¨n khÐp l¹i t¸c phÈm d­íi d¹ng nãi ng­îc cho thÊy NAQ nh©n danh ng­êi d©n n­íc n« lÖ c¶m th©ý xÊu hæ vµ giËn d÷ vÒ mét «ng vua bï nh×n hÌn kÐm vµ xÊu xa. 3. Ng«n ng÷ trÇn thuËt : *§Ó t¹o nªn søc hÊp dÉn cho c©u chuyÖn nhµ v¨n ®· sö dông ng«n ng÷ vµ giäng ®iÖu nµo lµ c¬ b¶n? (tù sù, miªu t¶, ch©m biÕm…) - Cã sù kÕt hîp ®a d¹ng song c¬ b¶n vÉn lµ lèi v¨n phong ch©u ¢u hãm hØnh, nhÑ nhµng mµ s©u cay. Tr­íc hÕt lµ nh÷ng tõ ng÷ hµm ý giÔu cît: vÒ Kh¶i §Þnh th× :”anh vua”, “h¾n”, “nhµ vi hµnh”…; vÒ thãi hiÕu kú cña ng­êi d©n Ph¸p th×: “ngÊu nghiÕn, ma m·nh, tß mß”; vÒ ®¸m nh©n viªn mËt vô Ph¸p th×: “v« t­, tËn tuþ, ©u yÕm, ©n cÇn…”, “c¸c vÞ b¸m lÊy ®Õ giµy t«i, dÝnh chÆt lÊy t«i nh­ h×nh víi bãng…”. Lèi nãi c­êng ®iÖu hµi h­íc ®i cïng kiÓu nãi ng­îc ®­îc sö dông triÖt ®Ó rÊt hîp “khÈu vÞ v¨n ch­¬ng” cña c«ng chóng Ph¸p . TÊt c¶ ®· gãp phÇn t¹o nªn mét truyÖn ng¾n xuÊt s¾c trong nÒn VH hiÖn ®¹i ViÖt nam ®Çu thÕ kû XX. C. DÆn dß vÒ nhµ: 1. Ghi nhí hoµn c¶nh ra ®êi vµ môc ®Ých s¸ng t¸c. 2. Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt ch©m biÕm cña truyÖn. 3. §äc vµ tr¶ lêi hai c©u hái 1, 3 trong SGK. S­u tÇm thªm tõ 7 - 10 bµi tiªu biÓu cña tËp th¬. Bµi 3: NhËt ký trong tï (Ngôc trung nhËt ký) ( Hå ChÝ Minh) Yªu cÇu: Gióp HS phÇn nµo thÊy ®­îc gi¸ trÞ to lín cña tËp th¬ vÒ c¶ néi dung vµ nghÖ thuËt. ThÊy ®­îc vÎ ®Ñp tµi hoa vµ nh©n c¸ch, khÝ ph¸ch cña ng­êi céng s¶n vÜ ®¹i HCM. Lªn líp: A. KiÓm tra bµi cò: 1. (miÖng): tr×nh bµy vÒ hoµn c¶nh ra ®êi vµ môc ®Ých s¸ng t¸c cña truyÖn ng¾n Vi hµnh. 2. (viÕt) Tr×nh bµy v¾n t¾t vÒ t×nh huèng truyÖn. B. Bµi míi: Nhµ b¸c häc Lª Quý §«n ®· tõng nãi: “C¶nh kh«ng mong ®Õn mµ tù ®Õn, nãi kh«ng mong hay mµ tù hay”, tøc lµ muèn nãi ®Õn mét c¸i ®Ñp tù nhiªn, tù ®Õn mµ to¶ s¸ng, to¶ h­¬ng. NghÖ thu©t ch©n chÝnh lµ nh­ vËy, nhiÒu khi ra ®êi mét c¸ch t×nh cê, ngÉu nhiªn mµ l¹i cã søc sèng l©u bÒnc cã gi¸ trÞ lín lao. Còng cã thÓ nãi nh­ vËy vÒ mét tËp th¬ ra ®êi trong hoµn c¶nh ®Æc biÖt cña HCM, tËp Ngôc trung nhËt ký (NhËt ký trong tï). 1.Hoµn c¶nh ra ®êi: Hoµn c¶nh nµo ®· ®­a ®Õn sù ra ®êi cña tËp th¬? Yªu th¬ ca nh­ng ch­a bao giê HCM cã ý ®Þnh x©y dùng cho m×nh mét sù nghiÖp th¬ ca. Môc ®Ých lín nhÊt cña ®êi Ng­íi lóc bÊy giê lµ “ph¶i kªu to lµm chãng ®Ó cøu lÊy gièng nßi”. Song th¬ ca vÉn ®Õn víi Ng­êi ngay trong hoµn c¶nh kh«ng ngê nhÊt: trong tï. 2/1941, sau 30 n¨m b«n ba , NAQ trë vÒ Tæ quèc, trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo CM gi¶i phãng d©n téc. 8/1942 lÊy tªn HCM, Ng­êi lªn ®­êng sang TQ víi danh nghÜa ®¹i biÓu cña VN ®éc lËp ®ång minh vµ ph©n bé quèc tÕ ph¶n x©m l­îcë VN ®Ó tranh thñ sù viÖn trî cña thÕ giíi. Sau nöa th¸ng ®i bé, 29/8, Ng­êi võa ®Æt ch©n ®Õn Tóc Vinh, TÜnh T©y, Qu¶ng T©y, TQ, Ng­êi bÞ chÝnh quyÒn TGT v« cí b¾t giam, ®Çy ®o¹ rßng r· 13 th¸ng, qua 30 nhµ lao cña 13 huyÖn ®Õn th¸ng 9/1943 míi ®­îc tr¶ tù do. Kh«ng cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng CM, Ng­êi ®µnh viÕt th¬ ®Ó gi¶i trÝ: Ng©m th¬ ta vèn kh«ng ham Nh­ng v× trong ngôc biÕt lµm chi ®©y Ngµy dµi ng©m ngîi cho khu©y Võa ng©m võa ®îi ®Õn ngµy tù do. §©y lµ tËp nhËt ký b»ng th¬ gåm 133 bµi th¬ ch÷ H¸n, chñ yÕu lµ tø tuyÖt luËt §­êng. II. Gi¸ trÞ cña t¸c phÈm: 1. NhËt ký trong tï tr­íc hÕt lµ mét tËp nhËt ký: * NhËt ký lµ thÓ v¨n ghi chÐp nh÷ng sù viÖc x¶y ra hµng ngµy, nh÷ng suy nghÜ cña c¸ nh©n tr­íc sù viÖc Êy. TËp nhËt ký cña HCM tr­íc hÕt còng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt Êy. Nã ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? - TÝnh nhËt ký thÓ hiÖn ë sù ghi chÐp nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy tai nghe hµng ngµy ë trong nhµ tï vµ trªn ®­êng ®i ®µy qua c¸c nhµ lao, t¹o nªn ë tËp th¬ yÕu tè tù sù vµ tÝnh h­íng ngo¹i. TËp nhËt ký ®­îc ®¸nh sè theo ngµy, lµ sù ghi chÐp tØ mØ, cã thÓ t¸i hiÖn nh÷ng th¸ng ngµy B¸c sèng trong nhµ lao, qua ®ã thÊy ®­îc sù thËt vÒ nhµ tï cña chÝnh quyÒn TGT vµ mÆt nµo c¶ x· héi TQ nh÷ng n¨m 42- 43: chuyÖn giê giÊc kh¾t khe v« lý ®Õn sù ¨n uèng thiÕu thèn kham khæ (C¬m tï, bÞ h¹n chÕ…).v.v… Theo Xu©n DiÖu: “§øng vÒ ph­¬ng diÖn nhËt ký mµ nãi, ®©y lµ ngßi bót cña mét phãng viªn ghi nhanh mµ s¾c, ®øc tÝnh cña nhµ b¸o NAQ ngay tõ khi B¸c cßn trΔ. 2. NhËt ký trong tï lµ mét tËp th¬: - V× nãi nhËt ký lµ mét thÓ v¨n ghi chÐp nªn nh÷ng sù viÖc hµng ngµy còng cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn ng­êi viÕt, lµm n¶y sinh nh÷ng suy nghÜ vµ c¶m xóc trong néi t©m. TËp nhËt ký b»ng th¬ cña HCM còng vËy. Nã mang tÝnh h­íng néi s©u s¾c. Cã lÏ v× thÕ mµ nhµ th¬ Viªn ¦ng TQ ®· nhËn xÐt: “NKTT gióp chóng ta gÆp mét t©m hån vÜ ®¹i cña mét bËc ®¹i nh©n, ®¹i trÝ, ®¹i dòng…”, tøc lµ t¸c phÈm chÝnh lµ bøc ch©n dung tinh thÇn tù ho¹ cña HCM. Trong 133 bµi th¬ chØ cã mét c¸i t«i tr÷ t×nh, mét nh©n vËt tr÷ t×nh duy nhÊt lµHCM. TÊt nhiªn kh«ng ph¶i bµi th¬ nµo còng hay, còng giµu chÊt th¬, nh­ng còng kh«ng Ýt nh÷ng bµi th¬ ®Æc s¾c quý gi¸. VËy theo em, chÊt th¬ Êy, ch©n dung tinh thÇn tù ho¹ Êy thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? a, Mét tÊm g­¬ng nghÞ lùc phi th­êng, mét b¶n lÜnh thÐp cøng cái, kh«ng g× cã thÓ lung l¹c ®­îc. - X­a nay th¬ tï th­êng h­íng vµo néi t©m h¬n lµ ngo¹i c¶nh tÇm th­êng nh¹t nhÏo cña chèn lao tï. Nhµ th¬ th­êng h­íng ra ngoµi kh«ng gian tù do hoÆc th¶ lßng theo mét ­íc väng lín lao… Cuéc v­ît ngôc tinh thÇn Êy còng lµ néi dung ®Æc s¾c cña NKTT: Th©n thÓ ë trong lao Tinh thÇn ë ngoµi lao - Tr­íc hÕt lµ t©m hån ung dung, thanh tho¸t v­ît lªn trªn mäi ®au ®ín vÒ thÓ x¸c. Víi Ng­êi, g«ng cïm vµ cuéc sèng khæ cùc, bÞ hµnh h¹ kh«ng thÓ vïi dËp tinh thÇn, thËm chÝ cßn t¹o nªn th¸i ®é l¹c quan, thÓ hiÖn ë tiÕng c­êi thanh th¶n, hµi h­íc ®Õn ng¹o nghÔ: H«m nay xiÒng xÝch thay d©y trãi Mçi b­íc leng keng tiÕng ngäc rung Tuy bÞ t×nh nghi lµ gi¸n ®iÖp Mµ nh­ khanh t­íng vÎ ung dung. (§i Nam Ninh) TiÕng c­êi Êy cßn tiÕp tôc vang lªn ngay c¶ trong nh÷ng t×nh huèng nghiÖt ng· nhÊt: ghÎ lë, thiÕu n­íc, nghØ qua ®ªm, bÞ gi¶i tï (GhÎ, BÞ h¹n chÕ, Chia n­íc, D©y trãi…). - Nhµ tï TGT ®· kh«ng thÓ giam cÇm mét t©m hån yªu mÕn, lu«n réng më tr­íc c¸i ®Ñp. Song s¾t nhµ lao kh«ng ng¨n næi vÇng tr¨ng vµ t×nh ng­êi (Ng¾m tr¨ng); d©y trãi vµ xiÒng xÝch kh«ng kho¸ næi cÆp m¾t say s­a h­íng tíi mét chßm m©y lê l÷ng, mét c¸nh chim chiÒu mái mÖt ®ang t×m vÒ tæ Êm, mét tiÕng chim hãt rén vang gi÷a rõng hay mét c¶nh b×nh minh t­¬i s¸ng vµ Êm ¸p…ChÝnh ®iÒu ®ã ®· t¹o nªn sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a phÈm chÊt thi sÜ vµ chiÕn sÜ trong th¬ B¸c. Nhµ phª b×nh Hoµi Thanh nhÊn m¹nh: “…Khi B¸c nãi trong th¬ nªn cã thÐp, ta còng cÇn t×m hiÓu thÕ nµo lµ thÐp trong th¬. Cã lÏ ph¶i hiÓu mét c¸ch linh ho¹t míi ®óng. Kh«ng ph¶i cø nãi chuyÖn thÐp, lªn giäng thÐp míi lµ cã tinh thÇn thÐp…B¸c cø nhá nhÑ, cø hån nhiªn mµ tõ toµn bé tËp th¬ Êy vÉn to¸t lªn mét tinh thÇn thÐp, tinh thÇn cña mét ng­êi anh hïng bÊt khuÊt, bÊt biÕn, lu«n v÷ng b­íc tiÕn lªn, bÒn gan chiÕn ®Êu.”. b. Mét t©m hån khao kh¸t tù do, mét trÝ tuÖ linh ho¹t, nhän s¾c. - Trong tï, ng­êi kh«ng lóc nµo kh«ng h­íng vÒ Tæ quèc. C¸i t©m sù “§au khæ chi b»ng mÊt tù do” cña B¸c kú thùc lµ khao kh¸t ®­îc chiÕn ®Êu cïng ®ång bµo, ®ång chÝ: Xãt m×nh giam h·m trong tï ngôc Kh«ng ®­îc x«ng ra gi÷a trËn tiÒn. TÝnh ®Õm thêi gian, Ng­êi cµng thÊy tiÕc thêi gian, bùc béi, sèt ruét: bèn th¸ng råi, t¸m th¸ng hao mßn víi xÝch g«ng, thËm chÝ nhiÒu ®ªm thøc tr¾ng “kh«ng ngñ ®­îc”, ch¶y lÖ v× nçi: “ ë tï n¨m trän th©n v« téi”. Ng­êi t×m ®Õn th¬ ®Ó ng©m ngîi cho khu©y nh­ng mçi bµi th¬ nh­ mét tê lÞch bãc ra ngµy mét nhiÒu l¹i khiÕn ng­êi khao kh¸t tù do h¬n: Mçi bµi viÕt ®o¹n ta dõng bót Cöa ngôc nh×n ra trêi tù do (§ªm kh«ng ngñ) - Tuy nhiªn, th­¬ng th©n v×: “ChÝ cao mµ ch¼ng ®¸ng ®ång chinh” song qu·ng ngµy bÞ giam h·m Êy l¹i lµ thêi gian Ng­êi suy ngÉm vÒ c¸ch m¹ng, vÒ ®­êng lèi chiÕn ®Êu. B¶n lÜnh kiªn c­êng céng víi trÝ tuÖ s¾c s¶o ®· khiÕn ng­êi tï trë thµnh mét triÕt gia - mét triÕt gia céng s¶n lu«n nh×n sù vËt vµ cuéc sèng trong qu¸ tr×nh vËn ®éng biÖn chøng: Sù vËt vÇn xoay ®µ ®Þnh s½n HÕt m­a lµ n¾ng höng lªn th«i HoÆc: VÝ kh«ng cã c¶nh ®«ng tµn Lµm sao thÊy c¶nh huy hoµng mïa xu©n NghÜ m×nh trong b­íc gian tru©n Gian nan rÌn luyÖn tinh thÇn thªm h¨ng. c. Mét tÊm lßng yªu th­¬ng bao la ®èi víi nh©n lo¹i cÇn lao, tÊm lßng nh©n ®¹o quªn m×nh. Chóng ta kh«ng quªn, B¸c bÞ giam cÇm trong lóc n­íc s«i löa báng nhÊt cña phong trµo c¸ch m¹ng, còng lµ khi ®· ë tuæi 50, chÞu ®ùng biÕt bao ®µy ®o¹, o Ðp ®Õn møc: “GÇy ®en nh­ quû ®ãi- GhÎ lë mäc ®Çy th©n”, bÞ gi¶i bao nhiªu d­êng ®Êt miÒn rõng nói Qu¶ng T©y mµ chñ yÕu lµ ®i bé: “N¨m m­¬i ba c©y sè mét ngµy - ¸o mò dÇm m­a r¸ch hÕt giµy”. Th«ng th­êng khi khæ, ng­êi ta th­êng hay nghÜ tíi nçi khæ cña m×nh. Nh­ng ng­êi tï HCM dÉu rÊt b×nh dÞ mµ l¹i ë ngoµi lÏ th­êng t×nh ®ã. RÊt Ýt quan t©m tíi b¶n th©n nh­ng B¸c l¹i nh¹y c¶m vµ s½n lßng chia sÎ mäi buån vui s­íng khæ dï lµ nhá nhÊt cña nh÷ng ng­êi xung quanh. TÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan ®Õn con ng­êi, ®Õn cuéc sèng, nhÊt lµ quyÒn lîi con ng­êi ®Òu kh«ng lät qua con m¾t chan chøa nh©n t×nh cña B¸c: ng­êi phu ®­êng vÊt v¶, c¶nh ®­îc mïa hay mÊt mïa cña n«ng d©n, mét hµng ch¸o bªn ®­êng, lß than rùc hång n¬i xãm nói, tiÕng khãc cña ch¸u bÐ trong nhµ lao, c¶nh gÆp gì ®Çy xãt xa cña cÆp vî chång qua song s¾t nhµ lao, c¸i chÕt cña ng­êi b¹n tï…Thµnh ra, tËp th¬ ghi chÐp t©m t×nh c¸ nh©n trong ngôc mµ lµm sèng dËy c¶ mét nh©n lo¹i víi biÕt bao nçi ®êi cô thÓ. Vµ B¸c hiÖn ra gi÷a nh©n lo¹i cïng khæ Êykh«ng hÒ cã sù ph©n biÖt, tr¸i l¹i chan hoµ víi hä trong t×nh bÌ b¹n mµ Ng­êi gäi lµ “n¹n h÷u”. - Tr¸i tim nh©n ®¹o cña Ng­êi cßn tá ra khoan hoµ tr©n träng nh÷ng ng­êi trong hµng ngò kÎ thï cßn gi÷ ®­îc chót ¸nh s¸ng l­¬ng tri: tr­ëng ban hä M¹c, tiªn sinh hä Qu¸ch: “Ch¼ng dïng quyÒn thÕ chØ dïng ©n”. ThËm chÝ, ng­êi xãt th­¬ng ngay c¶ nh÷ng vËt v« tri v« gi¸c ®· tõng g¾n bã víi m×nh: c¸i gËy, c¸i r¨ng. Mét nhµ th¬ kh«ng chñ ®Þnh ®· cho ra ®êi mét tËp th¬ gi¸ trÞ cho nÒn v¨n häc d©n téc. TÊt c¶ b¾t nguån tõ mét gèc rÔ nh©n ®¹o cao c¶ cña mét ng­êi VN yªu n­íc tiªu biÓu nhÊt trong nh÷ng ng­êi VN yªu n­íc. 3. T¸c gi¶ cña tËp th¬ lµ mét thi sÜ lín: * NKTT ®­îc viÕt víi rÊt nhiÒu bót ph¸p nghÖ thuËt kh¸c nhau. Theo em, cã ®óng kh«ng? Bót ph¸p NT ®­îc së dông trong t¸c phÈm rÊt ®a d¹ng; cã t¶ thùc, thËm chÝ sù thùc tØ mØ ®Õn trÇn trôi: giê giÊc, ¨n uèng, khan hiÕm n­íc non, bÞ h¹n chÕ, ®un nÊu thËm chÝ lµ chuyÖn ghÎ lë… Nãi nh­ nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn: “Trong th¬ B¸c cã c¶ chuyÖn m¾m, muèi, d­a, cµ”. Cã lóc l¹i kh«ng kÐm phÇn tr÷ t×nh s©u l¾ng: nh÷ng bµi th¬ t¶ c¶nh, t¶ t×nh (ChiÒu tèi, Ng¾m tr¨ng, Ng­êi b¹n tï thæi s¸o, C¶nh chiÒu h«m…). §«i khi l¹i lµ giäng mØa mai ch©m biÕm: Lai T©n, ®¸nh b¹c….Còng cã khi hµi h­íc tù trµo: D©y trãi, §i Nam Ni

File đính kèm:

  • docGiao an Van 12.doc