Giáo án Vật lý 11 CB - Tiết 31 - Dòng điện trong chân không

 G/v: Đỗ Quang Sơn

 Tiết 31

 Bài: dòng điện trong chân không

 a. mục tiêu

Hiểu bản chất và tính chất dòng điện trong chân không . Hiểu đặc tuyến Vôn ampe kế của dòng điện trong chân không

 Hiểu ứng dụng dòng điện trong chân không

 b. chuẩn bị

 Giáo viên : Bóng đèn chân không ,vôn kế , ampe kế , Nguồn điện , một số hình vẽ

 H/s : Ôn kĩ dòng điện trong chất khí

c. tiến trình dạy học

 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

 

doc3 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 11 CB - Tiết 31 - Dòng điện trong chân không, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :2/01/07 G/v: Đỗ Quang Sơn Tiết 31 Bài: dòng điện trong chân không a. mục tiêu Hieồu baỷn chaỏt vaứ tớnh chaỏt doứng ủieọn trong chaõn khoõng . Hieồu ủaởc tuyeỏn Voõn ampe keỏ cuỷa doứng ủieọn trong chaõn khoõng Hieồu ửựng duùng doứng ủieọn trong chaõn khoõng b. chuẩn bị Giáo viên : Boựng ủeứn chaõn khoõng ,voõn keỏ , ampe keỏ , Nguồn điện , một số hình vẽ H/s : Ôn kĩ dòng điện trong chất khí c. tiến trình dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Đặt câu hỏi yêu cầu h/s trả lời : +. Nêu bản chất của dòng điện trong chất khí? +.Nêu những nguyên nhân làm Ion hóa chất khí? +. Nêu những ứng dụng chính của sự phóng điện trong chất khí ? -. Nhận xét phần trả lời của học sinh - Nhớ lại kiến thức để trả lời câu hỏi của g/v -. Nhận xét câu trả lời của bạn Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tạo ra dòng điện trong chân không dòng điện trong chân không Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1) Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chân không - Giới thiệu khái niệm chân không - . Yêu cầu học sinh đọc và hiểu bản chất của dòng điện trong chân không 2) Thí nghiệm - Trình bày thí nghiệm (H16.1/SGK) .Tieỏn haứnh thớ nghieọmvaứ hửụựng daón HS quan saựt, ruựt ra keỏt luaọn Giải thích một số kết quả tn để h/s hiểu rõ hơn về hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm - Hiểu khái niệm chân không Chaõn khoõng lớ trửụừng laứ moọt moõi trửụứng trong ủoự khoõng coự moọt phaõn tửỷ khớ naứo. Trong thửùc teỏ, moọt moõi trửụứng trong ủoự khi aựp suaỏt khoõng khớ giaỷm ủeỏn mửực khoaỷng dửụựi 0,0001 mmHg coự theồ coi gaàn ủuựng laứ moõi trửụứng chaõn khoõng - Hiểu bản chất của dòng điện trong chân không ( Tr95/sgk ) -. Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về đặc điểm của cường độ dòng điện trong chân không và điều kiện đẻ có dòng điện trong chân không ẹaởc tuyeỏn voõn ampe khoõng phaỷi laứ ủửụứng thaỳng. Nhử vaọy doứng ủieọn trong chaõn khoõng tuaõn theo ủũnh luaõn oõm. Khi U ³ Ub thỡ I = Ibh : cửụứng ủoọ doứng ủieọn qua oỏng ủaùt giaự trũ lụựn nhaỏt goùi laứ cửụứng ủoọ doứng ủieọn baừo hoứa (hỡnh 42.2). nhieọt ủoọ catoõt caứng cao (T’ > T), thỡ cửụứng ủoọ doứng ủieọn baừo hoứa Ibh caứng lụựn. Hoạt động3 : Tia catốt Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Trình bày thí nghiệm - yêu cầu h/s quan sát và rút ra kết luận từ TN - Yêu cầu h/s đọc và nhớ tính chất của tia ca tốt - Yêu cầu h/s phân tích và nêu được bản chất của tia ca tốt - . yêu cầu h/s đọc và nhớ những ứng dụng của tia catốt - Quan sát TN và rút ra KL từ kết quả TN Khi p oỏng khoaỷng 0,01 – 0,001 mmHg, mieàn toỏi catot chieỏm ủaày oỏng , caực e bửực ra tửứ catot chuyeồn ủoọng ủeỏn anoỏt maứ khoõng va chaùm vụựi caực phaõn tửỷ khớ trong oỏng. Doứng e phaựt ra tửứ catot chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc lụựn goùi laứ tia catot – tia aõm cửùc. Tớnh chaỏt cuỷa tia catot - tia aõm cửùc -Tia catot truyeàn thaỳng neỏu khoõng chũu taực duùng cuỷa ủieọn trửụứng vaứ tửứ trửụứng. -Tia catot phaựt ra vuoõng goực vụựi maởt catot -Tia catot coự mang naờng lửụng: khi ủaọp vaứo moọt vaọt naứo ủoự laứm cho vaọt noựng leõn. -Tia catot coự theồ xuyeõn qua caực laự kim loaùi moỷng, taực duùng leõn kớnh aỷnh hoaởc gaõy ion hoaự caực chaỏt khớ. -Tia catoỏt laứm phaựt saựng moọt soỏ chaỏt khi ủaọp vaứo chuựng. -Tia catot bũ leọch trong ủieọn trửụứng vaứ tửứ trửụứng. -Khi haừm laùi bụỷi kim loaùi coự nguyeõn tửỷ lửụùng lụựn thỡ phaựt ra tia X -. Hiểu bản chất của tia ca tốt tia aõm cửùc: laứ chuứm e phaựt ra tửứ catot chuyeồn ủoọng ủeỏn anot maứ khoõng va chaùm vụựi phaõn tửỷ khớ naứo. Nhớ những ứng dụng của tia catốt Hoạt động 4:Củng cố và vận dụng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu h/s đọc phần ghi nhớ tr99/SGK và trả lời các câu hỏi của sgk - Trả lời câu hỏi và củng cố kiến thức Hoạt động 5: Hướng dẫn bài về nhà Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu h/s làm các bài tập tr99/SGK - Ghi nhớ bài về nhà

File đính kèm:

  • docGAT31-VL11CB.doc