Kiểm tra 15 phút môn: Vật Lý

Câu 1. Nội năng của khí lý tưởng có đặc điểm nào dưới đây?

A. Chỉ phụ thuộc vào thể tích.

B. Chỉ phụ thuộc nhiệt độ.

C. Phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ.

D. Phụ thuộc vào môi trường xung quanh.

Câu2. Trong quá trình truyền nhiệt.

A. Nội năng được chuyển hoá từ cơ năng.

B. Nội năng được truyền từ vật này sang vật khác.

C. Nội năng bằng tổng động năng và thế năng.

D. Nội năng được chuyển hoá từ điện năng.

Câu 3. Đơn vị của nhiệt dung riêng là:

 A. J B. J/kg C.J/kg.K D. J.kg/K

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phút môn: Vật Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiểm tra 15 phút Môn: Vật lý Họ và tên.................................... Lớp 10A.... Điểm Câu 1. Nội năng của khí lý tưởng có đặc điểm nào dưới đây? Chỉ phụ thuộc vào thể tích. Chỉ phụ thuộc nhiệt độ. Phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ. Phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Câu2. Trong quá trình truyền nhiệt. Nội năng được chuyển hoá từ cơ năng. Nội năng được truyền từ vật này sang vật khác. Nội năng bằng tổng động năng và thế năng. Nội năng được chuyển hoá từ điện năng. Câu 3.. Đơn vị của nhiệt dung riêng là: A. J B. J/kg C.J/kg.K D. J.kg/K Câu 4.Hệ thức nào dưới đây phù hợp với nguyên lí I NĐLH. A. DU = Q B. DU = A C. DU = Q .A D. DU = Q + A Câu 5. Phát biểu nào dưới đây phù hợp với nguyên lí I NĐLH? Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn. Độ biến thiên nội năng bằng công mà vật thực hiện được. Độ biến thiên nội năng bằng nhiệt lượng mà vật nhận được. Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. Câu 6. Hệ thức nào dười đây diễn tả quá trình vật truyền nhiệt. A. DU = Q với Q 0 và A < 0 B. DU = A với A 0 Câu 7. Hệ thức nào dưới đây diễn tả quá trình vật truyền nhiệt và nhận công. A. DU = Q + A với Q > 0 và A > 0 C . DU = Q + A với Q 0 B. DU = Q + A với Q < 0 và A < 0 D. DU = A với A < 0. Câu 8. Người ta thực hiện công 180 J để nén khí trong một xylanh. Khí truyền ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng 80 J. Độ biến thiên nội năng của khí là: A. 100 J B. 150 J C. 200 J D. 260 J Câu 9. Người ta truyền một nhiệt lượng 300 J cho chất khí trong một xylanh, chất khí nở ra thực hiện công 50 J. Tính độ biến thiên nội năng của khí: A. 350 J B. 250 J C. 200 J D. 270 J Câu 10. Khi truyền nhiệt 6.103 J cho khí trong xylanh có tiết diện là 0,2 m2, chất khí nở ra làm píttông dịch chuyển một đoạn 5 cm. Tính độ biến thiên nội năng của khí biết áp suất của chất khí là 5.104 N/m2 và không đổi trong quá trình đó: A. 3,5.103 J B. 4. 104 J C. 5.104 J D. 5,5.103 J

File đính kèm:

  • docKem tra Vat ly 10 chuong VI 15 phut.doc