Phiếu bài tập trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 1

Câu 1. Vật ở gốc toạ độ lúc t = 0,chuyển động với tốc độ trung bình 2m/s theo chiều dương :

a. Toạ độ lúc t = 2s là 3m b. Toạ độ lúc t = 10s là 18m

c. Toạ độ sau khi đi được 5s là 10m d. Không định được toạ độ của vật dù biết thời gian chuyển động.

Câu 2. Trong chuyển động biến đổi đều :

a. Gia tốc của vật biến đổi đều b. Độ lớn vận tốc tức thời không đổi

c. Độ lớn vận tốc tức thời luôn tăng đều hoặc giảm đều

d. Vận tốc tức thời luôn dương

Câu 3. Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2m/s,

 gia tốc 4m/s2:

a. Vận tốc của vật sau 2s là 8m/s b. Đường đi sau 5s là 60 m

c. Vật đạt vận tốc 20m/s sau 4 s d.Sau khi đi được 10 m,vận tốc của vật là 64m/s

Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai.

 A.Sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác gọi là chuyển động cơ học.

 B.Đứng yên có tính tương đối.

 C. Nếu vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì vật là đứng yên.

D.Chuyển động có tính tương đối.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu bài tập trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1. Vật ở gốc toạ độ lúc t = 0,chuyển động với tốc độ trung bình 2m/s theo chiều dương : a. Toạ độ lúc t = 2s là 3m b. Toạ độ lúc t = 10s là 18m c. Toạ độ sau khi đi được 5s là 10m d. Không định được toạ độ của vật dù biết thời gian chuyển động. Câu 2. Trong chuyển động biến đổi đều : a. Gia tốc của vật biến đổi đều b. Độ lớn vận tốc tức thời không đổi c. Độ lớn vận tốc tức thời luôn tăng đều hoặc giảm đều d. Vận tốc tức thời luôn dương Câu 3. Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 4m/s2: a. Vận tốc của vật sau 2s là 8m/s b. Đường đi sau 5s là 60 m c. Vật đạt vận tốc 20m/s sau 4 s d.Sau khi đi được 10 m,vận tốc của vật là 64m/s Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai. A.Sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. B.Đứng yên có tính tương đối. C. Nếu vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì vật là đứng yên. D.Chuyển động có tính tương đối. Câu5. “ Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, đoàn đua xe đạp đang chạy trên đường quốc lộ 1, cách Tuy Hoà 50Km”.Việc xác định vị trí của đoàn đua xe nói trên còn thiếu yếu tố gì? A.Mốc thời gian. B.thước đo và đồng hồ C. Chiều dương trên đường đi. D.Vật làm mốc. Câu 6. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s2 thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là: A. 0,7 m/s2; 38m/s. B. 0,2 m/s2; 8m/s. C. 1,4 m/s2; 66m/s. D 0,2m/s2; 18m/s. Câu 12: Một vật được thả không vận tốc đầu. Nếu nó rơi xuống được một khoảng cách s1 trong giây đầu tiên và thêm một đoạn s2 trong giây kế kế tiếp thì tỉ số s2/s1 là: A 1 B 2 C 3 D 5 Câu 7: Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường không thay đổi thì : Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Thời gian và vận tốc luôn là 1 hằng số . Thời gian không thay đổi và vận tốc luôn biến đổi . Câu 8: Câu nào là câu sai ? A.Quỹ đạo có tính tương đối. B.Thời gian có tính tương đối. C.Vận tốc có tính tương đối. D.Khoảng cách giữa hai điểm có tính tương đối . Câu 9: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m . Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 là : Lấy g = 10m/s2. 20m và 15m . 45m và 20m . 20m và 10m . 20m và 35m . Câu 10: Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là ? a = 0,5m/s2, s = 100m . a = -0,5m/s2, s = 110m . a = -0,5m/s2, s = 100m . a = -0,7m/s2, s = 200m . Câu 11: Một ô tô chạy trên một đường thẳng đi từ A đến B có độ dài s .Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của quãng đường này là 25km/h và trong nửa cuối là 30km/h . Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường AB là: A.27,5km/h. B.27,3km/h. C. 25,5km/h. D. 27,5km/h. Bµi 12:Lóc 6h s¸ng, mét ng­êi khëi hµnh tõ A chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc 20km/h. 1. ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng. 2. Sau khi chuyÓn ®éng 30ph, ng­êi ®ã ë ®©u ? 3. Ng­êi ®ã c¸ch A 30km lóc mÊy giê ? Bµi 13: Lóc 7h s¸ng ng­êi thø nhÊt khëi hµnh tõ A vÒ B víi vËn tèc 40km/h. Cïng lóc ®ã ng­êi thø hai ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc 60km/h. BiÕt AB = 100km. 1. ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña 2 ng­êi trªn. 2. Bµi 14:Lóc 7h, mét ng­êi ®ang ë A chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc 36km/h ®uæi theo mét ng­êi ë B ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 5m/s. BiÕt AB = 18km. 1. ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai ng­êi. 2. Ng­êi thø nhÊt ®uæi kÞp ng­êi thø hai lóc mÊy giê ? ë ®©u ? Bµi 15 :Lóc 7h, mét ng­êi ®i bé khëi hµnh tõ A ®i vÒ B víi vËn tèc 4km/h. Lóc 9h, mét ng­êi ®i xe ®¹p còng xuÊt ph¸t thõ A ®i vÒ B víi vËn tèc 12km/h. 1. ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai ng­êi. 2. Lóc mÊy giê, hai ng­êi nµy c¸ch nhau 2km. Hái hai ng­êi gÆp nhau lóc mÊy giê ? ë ®©u ? Khi gÆp nhau mçi ng­êi ®· ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ bao nhiªu ? Câu 16. Mét xe « t« rêi bÕn chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu vµ sau 20s ®¹t vËn tèc 18km/s. T×m gia tèc cña « t«. Câu 17. Mét xe ®¹p chuyÓn ®éng víi vËn tèc 9km/h th× h·m phanh vµ chuyÓn ®éng chËm ®Çn ®Òu víi gia tèc 0,5m/s2. Hái kÓ tõ lóc b¾t ®Çu h·m phanh th× sau bao l©u se dõng h¼n ? Câu 50 Mét xe chuyÓn ®éng biÕn ®æi ®Òu víi gia tèc 0,25m/s2. Hái trong thêi gian bao l©u th× vËn tèc t¨ng tõ 18km/h tíi 72km/h. Câu 18. Mét « t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 72km/h th× h·m phanh, ch¹y chËm dÇn ®Òu víi gia tèc 2,5m/s2. 1. LËp c«ng thøc tÝnh vËn tèc tøc thêi. 2. TÝnh thêi gian ®Ó xe dõng h¼n kÓ tõ lóc h·m phanh. Câu 19. Ph­¬ng tr×nh vËn tèc cña mét vËt chuyÓn ®éng lµ vt = 5 + 2t (m/s). H·y tßm ph­¬ng tr×nh tÝnh ®­êng ®i trong chuyÓn ®éng ®ã. Câu 20. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu nh­ sau: x = 5 - 2t + 0,25t2 (víi x tÝnh b»ng mÐt vµ t tÝnh b»ng gi©y) H·y viÕt ph­¬ng tr×nh vËn tèc vµ ph­¬ng tr×nh ®­êng ®i cña chuyÓn ®éng nµy. Câu 21 Mét « t« khëi hµnh tõ O chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu. Khi qua A vµ B, « t« cã vËn tèc lÇn l­ît lµ 8m/s vµ 12m/s. Gia tèc cña « t« lµ 2m/s. TÝnh: 1. Thêi gian « t« ®i trªn ®o¹n AB. 2. Kho¶ng c¸ch tõ A ®Õn B, tõ O ®Õn A. Câu 22 Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu víi ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng nh­ sau: x = 25 + 2t + t2 Víi x tÝnh b»ng mÐt vµ t t×nh b»ng gi©y. 1. H·y cho biÕt vËn tèc ®Çu, gia tèc vµ to¹ ®é ban ®Çu cña vËt. 2. H·y viÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng ®i vµ ph­¬ng tr×nh vËn tèc cña vËt. 3. Lóc t = 3s, vËt cã täa ®é vµ vËn tèc lµ bao nhiªu ? Câu 23 Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng biªn ®æi ®Òu víi ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng lµ: x = 30 - 10t + 0,25t2 víi x tÝnh b»ng mÐt vµ thêi gian tÝnh b»ng gi©y. Hái lóc t = 30s vËt cã vËn tèc lµ bao nhiªu ? BiÕt r»ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng vËt kh«ng ®æi chiÒu chuyÓn ®éng. Câu 24.Mét « t« b¾t ®Çu khëi hµnh tõ A chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu vÒ B víi gia tèc 0,5m/s2. Cïng lóc ®ã mét xe thø hai ®i qua B c¸ch A 125m víi vËn tèc 18km/h, chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu vÒ phÝa A víi gia tèc 30cm/s2. T×m: 1. VÞ trÝ hai xe gÆp nhau vµ vËn tèc cña mçi xe lóc ®ã. 2. Qu·ng ®­êng mµ mçi xe ®i ®­îc kÓ tõ lóc « t« khëi hµnh tõ A. Câu 25.ng­êi ta th¶ r¬i tù do hai vËt A vµ B ë cïng mét ®é cao. VËt B ®­îc th¶ r¬i sau vËt A mét thêi gian lµ 0,1s. Hái sau bao l©u kÓ tõ lóc th¶ vËt A th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 1m. LÊy g = 10m/s. Câu 26 Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã gia tèc g. Trong gi©y thø 3, qu·ng ®­êng r¬i ®­îc lµ 24,5m vµ vËn tèc võa ch¹m ®Êt lµ 39,2m/s. TÝnh g vµ ®é cao n¬i th¶ vËt. Câu 27. Mét b¸nh xe b¸n kÝnh 60cm quay ®Òu 100 vßng trong thêi gian 2s. T×m: 1. Chu kú, tÇn sè quay. 2. VËn tèc gãc vµ vËn tèc dµi cña mét ®iÓm trªn vµnh b¸nh xe.

File đính kèm:

  • docphieu BT Trac Nghiem 10 CB Chương I (HT 2).doc