Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống - Năm học 2020-2021

Điện năng là gì?

Năng lượng của dòng điện (công của dòng điện) được gọi là điện năng.

Chức năng của nhà máy điện là gì?

Biến đổi các dạng năng lượng thành điện năng

Các nhà máy điện được xây dựng ở đâu?

Gần nguồn năng lượng

Để đưa điện năng đến nơi tiêu thụ người ta làm thế nào?

- Dùng hệ thống các đường dây điện và trạm biến áp để truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ

Điện năng có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống

- Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy, thiết bị trong sản xuất và đời sồng.

- Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất được tự động hóa và cuộc sống của con người có đầy đủ tiện nghi, văn minh hiện đại hơn

 

pptx37 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần baKỹ Thuật điệnPhần ba: Kỹ Thuật điệnVai trò của điện năng trong SX&ĐSAn toàn điệnĐồ điện trong gia đìnhMạng điện trong nhàĐiện năngVai trò của điện năngVai trò của điện năn trong sản suất và đời sốngIIIĐiện năng là gì? - Năng lượng của dòng điện (công của dòng điện) được gọi là điện năng.Em hãy kể một số loại nguồn điện?5Nhà máy điệnSơ đồ nhà máy nhiệt điện1.Lò hơi2.Tua bin hơi3.Máy phát điệnNhiệt năng của than, khí đốtĐun nóng nước biến thành hơiLàm quay tuabinMáy phát điện quayTaïo ra đñiện năngQuy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điệnThảo Luận nhómLập sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điệnLß h¬iTua bin h¬iM¸y ph¸t ®iÖn LòhơiLàmquayLàm quay Điện năng Tạo raNhiệt năng của than, khí đốt Hơi nước Tua binhơiMáy phátđiện123246Lò hơiHơi nướcTạo raTua bin hơiMáy phát điệnLàm quay1357Sơ đồ nhà máy thủy điện1.Dòng nước2.Tua bin nước3.Máy phát điệnQuy trình sản xuất điện năng ở nhà máy thủy điệnThủy năng của dòng nướcLàm quay tua bin nướcLaøm quay maùy phaùt ñieänTaïo ra đñiện năngDoøng nöôùcMaùy phaùt ñieänTuabin nöôùcTạo raTua bin nươcMáy phát điệnLàm quayLàmquayLàm quay Điện năng Tạo raThủy năngcủacòng nước Tua binnướcMáy phátđiện24135Lò phản ứng hạt nhânHơi nướcTuabinMáy phát điệnThảo Luận nhómLập sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy điện nguyên tửLòhơiLàmquayLàm quay Điện năng Tạo raNăng lượngnguyên tử Hơi nước Tua binhơiMáy phátđiện2461357Lò hơiHơi nướcTạo raTua bin hơiMáy phát điệnLàm quay2. Sản xuất điện năngLò hơiLµm quay Lµm quay §iÖn n¨ng tạo raNhiÖt n¨ng cña than, khÝ ®èt H¬in­ước Tua binhơiM¸y ph¸t ®iÖn1. Quy trình saûn xuaát ñieän naêng töø nhaø maùy nhieät ñieän.Lµm quay Lµm quay §iÖn n¨ng Tạo ra Thuû n¨ng cña dßng nước Tua binnöôùcM¸y ph¸t ®iÖn2. Quy trình saûn xuaát ñieän naêng töø nhaø maùy thuûy ñieän.Lò hơiLµm quay Lµm quay §iÖn n¨ng Tạo ra Naêng löôïng nguyeân töû H¬i nước Tua binhôi M¸y ph¸t ®iÖn3. Quy trình saûn xuaát ñieän naêng töø nhaø maùy ñieän nguyeân töû.Chức năng của nhà máy điện là gì?Biến đổi các dạng năng lượng thành điện năng22Các nhà máy điện được xây dựng ở đâu?Gần nguồn năng lượng23Để đưa điện năng đến nơi tiêu thụ người ta làm thế nào?- Dùng hệ thống các đường dây điện và trạm biến áp để truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ ĐIỆN NĂNGNông nghiệpGiao thông, vận tảiY tế, giáo dụcVăn hóa, thể thaoThông tinCông nghiệpĐiện năng có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống- Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy, thiết bị trong sản xuất và đời sồng.- Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất được tự động hóa và cuộc sống của con người có đầy đủ tiện nghi, văn minh hiện đại hơnNhà máy nhiệt điệnNhà máy thủy điệnBếp từXe ô tô nhả khóiTàu điệnBếp thanNhững hình ảnh nào thân thiện với môi trường hơn? Vì sao ?1. Nhaø maùy söû duïng nhieät naêng cuûa than, khí ñoát ñeå saûn xuaát ra ñieän naêng goïi laø nhaø maùy gì?A. Nhaø maùy nhieät ñieän.B. Nhaø maùy thuûy ñieänC. Nhaø maùy ñieän nguyeân töûCÔNG VIỆC VỀ NHÀXem phần có thể em chưa biết.Trả lời câu hỏi SGK.Xem trước bài mới: “AN TÒAN ĐIỆN”

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_cong_nghe_lop_8_bai_32_vai_tro_cua_dien_nang_trong.pptx
Giáo án liên quan