Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - Năm học 2017-2018

1/ Qua phân tích 2 hoàn lưu gió mùa em hãy nêu điểm khác nhau cơ bản về tích chất giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì?
 * Tính chất trái ngược nhau của hướng gió trong 2 mùa do sự thay đổi các cao áp và hạ áp giữa 2 mùa.

2/ Sự khác nhau về thời tiết ở mùa đông và mùa hè khu vực có gió mùa ảnh hưởng như thế nào tới sản xuất, sinh hoạt, của con người trong khu vực ? Vì sao?

 1*Gió mùa mùa đông lạnh và khô vì xuất phát từ Cao áp trên lục địa  biển, nên thời tiết các khu vực có gió mùa đi qua khô, lạnh Sinh hoạt, sản xuất của con người thay đổi  lấy VN dẫn chứng: mùa đông lạnh - khô theo từng đợt, năng xuất cây trồng thấp, sinh hoạt con người cũng thay đổi.

2*Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ đại dương  lục địa .  đối với Việt Nam khi gmmùa hạ vượt qua dãy Trường sơn đã bị biến tính nên gây ra gió phơn Tây Nam : nóng và khô miền Trung và Bắc Trung Bộ; Gió mùa thổi qua biển gây mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ)

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ học. .Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ họcBµi 4 : Thùc hµnh. PH¢N TÝCH HoµN L¦U Giã MïA ë CH¢U ¸ B¶n ®å c¸c n­íc ch©u ¸HS nh¾c l¹i: * Trung t©m khÝ ¸p lµ g×? §­êng ®¼ng ¸p lµ g×?* Trung t©m khÝ ¸p lµ biÓu thÞ nhiÒu ®­êng ®¼ng ¸p ë mét vïng. §­êng ®¼ng ¸p lµ ®­êng nèi c¸c ®iÓm cã trÞ sè cña khÝ ¸p b»ng nhau.( ®¬n vÞ: miliba) * Dùa vµo h×nh 4.1, em h·y:1/ X¸c ®Þnh vµ ®äc tªn c¸c trung t©m khÝ ¸p thÊp vµ ¸p cao2/ X¸c ®Þnh c¸c h­íng giã chÝnh theo tõng khu vùc vÒ mïa ®«ng ( theo mÉu)Hình 4.1: Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính mùa đông (tháng 1) Ở khu vực gió mùa Châu ÁH­íng giã theo mïaKhu vùc Giã h­íng mïa ®«ng Th¸ng 1§«ng ¸§«ng Nam ¸Nam ¸ T©y Bắc §«ng B¾c hoÆc B¾c§«ng B¾c ( kh« r¸o) Thổi từ ¸p cao vÒ ¸p thấp Thổi từ ¸p cao Xia bia vÒ ¸p thấp A leutThổi từ ¸p cao Xia bia vÒ ¸p thÊp XÝch ®¹o Thổi từ ¸p cao Xia bia vÒ ¸p thấp XÝch ®¹o Hình 4.2: Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính mùa hạ (tháng 7) Ở khu vực gió mùa Châu ÁH­íng giã theo mïa§«ng ¸§«ng Nam ¸Nam ¸§«ng NamT©y Nam ( biÕn tÝnh: §«ng nam)T©y Nam Giã h­íng mïa h¹ Th¸ng 7 Thổi từ ¸p cao vÒ ¸p thấpThæi tõ ¸p cao Ha oai vÒ ¸p thÊp trong lôc ®ÞaThæi tõ ¸p cao ¤tralia Nam ¢§D vÒ ¸p thÊp trong lôc ®ÞaThæi tõ ¸p cao Nam ¢§D vÒ ¸p thÊp IranKhu vùc1/ Qua phân tích 2 hoàn lưu gió mùa em hãy nêu điểm khác nhau cơ bản về tích chất giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì? * Tính chất trái ngược nhau của hướng gió trong 2 mùa do sự thay đổi các cao áp và hạ áp giữa 2 mùa. 2/ Sự khác nhau về thời tiết ở mùa đông và mùa hè khu vực có gió mùa ảnh hưởng như thế nào tới sản xuất, sinh hoạt, của con người trong khu vực ? Vì sao? 1*Gió mùa mùa đông lạnh và khô vì xuất phát từ Cao áp trên lục địa  biển, nên thời tiết các khu vực có gió mùa đi qua khô, lạnh Sinh hoạt, sản xuất của con người thay đổi  lấy VN dẫn chứng: mùa đông lạnh - khô theo từng đợt, năng xuất cây trồng thấp, sinh hoạt con người cũng thay đổi.2*Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ đại dương  lục địa .  đối với Việt Nam khi gmmùa hạ vượt qua dãy Trường sơn đã bị biến tính nên gây ra gió phơn Tây Nam : nóng và khô miền Trung và Bắc Trung Bộ; Gió mùa thổi qua biển gây mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ)DÆn dß 1/Về nhà tập xác định lại trên lược đồ các trung tâm khí áp, hướng gió chính.2/ Xem lại trên thế giới có các chủng tộc nào? đặc điểm và sự phân bố dân cư?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_8_bai_4_thuc_hanh_phan_tich_hoan_luu_gi.ppt