Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Bài 14: Phòng chống ô nhiễm HIV/ ADIS - Phòng GD&ĐT Long Biên

HIV là một loại vi rút rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi vào cơ thể người HIV tấn công vào các tế bào bạch cầu có tên là CD4 làm giảm khả năng miễn dịch –làm giảm khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể và dễ có nguy cơ nhiễm các căn bệnh khác .

* Cứ mỗi ngày trôi qua, trên thế giới lại có thêm hàng chục ngàn người bị nhiễm HIV

 * Ở Việt Nam, tính đến 01/2018 đã có :

 Số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống: 209.450 người (trong đó có 90.100 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS)

- Số người tử vong do HIV/AIDS: 94.620 trường hợp.

 (Theo UBQG về phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam)

- Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS hiện nay diễn ra nhuư thế nào ?

- Nêu những tác hại của HIV/AIDS ?

 

ppt34 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Bài 14: Phòng chống ô nhiễm HIV/ ADIS - Phòng GD&ĐT Long Biên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊNTröôøng THCS Ngọc LâmBoä moân: GDCDKhoái: 8TỔ : Văn –Sử - GDCDKieåm tra baøi cuõCaâu1/ Công dân, học sinh phải làm gì để phòng, chống tệ nạn xã hội?Tiết 21- Bài 14PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDSI.Đặt vấn đề:§Æt vÊn ®Ò:“ Lá thư­ của người bạn gái”- Anh trai cña ng­êi b¹n g¸i chÕt v× HIV/AIDS. - Nguyªn nh©n: bÞ b¹n bÌ l«i kÐo rñ rª, sa vµo nghiÖn ngËp, råi bÞ nhiÔm HIV. - Gia ®×nh, b¹n bÌ:Gióp ®ì, ®éng viªn. * HIV/AIDS rÊt nguy hiÓm!Tai häa khñng khiÕp nµo ®· gi¸ng xuèng gia ®×nh ng­êi b¹n g¸i ?Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn ng­êi anh trai bÞ nhiÔm HIV ?Khi anh bÞ nhiÔm HIV/ AIDS ,th¸i ®é cña gia ®×nh vµ b¹n bÌ ®èi víi anh nh­ thÕ nµo ?Qua bi kÞch cña gia ®×nh ng­êi b¹n g¸i em cã suy nghÜ g× vÒ HIV/AIDS ?§õng chÕt v× thiÕu hiÓu biÕt vÒ AIDS ! HIV LÀ GÌ ?HIV là một loại vi rút rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi vào cơ thể người HIV tấn công vào các tế bào bạch cầu có tên là CD4 làm giảm khả năng miễn dịch –làm giảm khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể và dễ có nguy cơ nhiễm các căn bệnh khác .Virút HIV dưới kính hiển vicấu tạo virut HIVBỆNH NHÂN AIDS GIAI ĐOẠN CUỐINHỮNG BỆNH NHÂN AIDS TRONG GIAI ĐOẠN CUỐI* Cứ mỗi ngày trôi qua, trên thế giới lại có thêm hàng chục ngàn người bị nhiễm HIV * Ở Việt Nam, tính đến 01/2018 đã có : Số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống: 209.450 người (trong đó có 90.100 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS)- Số người tử vong do HIV/AIDS: 94.620 trường hợp. (Theo UBQG về phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam)*Thông tin:Tiết 21- Bài 14PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS12011911811711611511411311211111010910810710610510410310210110099989796959493929190898786858483828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210HÕt giê Th¶o luËn nhãm ( 2 phót) - T×nh h×nh l©y nhiÔm HIV/AIDS hiÖn nay diÔn ra như­ thÕ nµo ?- Nªu nh÷ng t¸c h¹i cña HIV/AIDS ? TiÕt 21–Bµi 14 PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS I/ Néi dung bµi häc 1. ThÕ nµo lµ HIV/AIDS? - HIV: lµ tªn mét lo¹i vi rót g©y suy gi¶m miÔn dÞch ë ng­êi. - AIDS: lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña HIV. Tiết 21- Bài 14PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDSI.Đặt vấn đề:II. Nội dung bài học:Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS:Huỷ hoại sức khoẻ, tính mạng con người; phá vỡ hạnh phúc gia đình; huỷ hoại tương lai, nòi giống của dân tộc; ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của đất nước.Hãy cho biết tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với cá nhân, gia đình & xã hội?1. Khái niệm: *Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS?Bài 14PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDSI./ ĐẶT VẤN ĐỀII./ NỘI DUNG BÀI HỌC*/ Luật Phòng, chống vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.Điều 15. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trích)1. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép với giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác trong cơ sở đó.*/ Bộ luật Hình sự năm 1999Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khác (trích)1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm TiÕt 21–Bµi 14 PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS I/ Néi dung bµi häc 1. Khái niệm 2. T¸c h¹i cña HIV/AIDS: - HIV/AIDS ®· vµ ®ang lµ ®¹i dÞch cña thÕ giíi vµ ViÖt Nam. - Nguy hiÓm ®Õn søc khoÎ, tÝnh m¹ng, t­ương lai, nßi gièng cña con ng­uời. - ¶nh h­ưởng nghiªm träng ®Õn kinh tÕ - x· héi.Thảo luận 2 phút: Em hãy sắp xếp các hành vi đã cho, sao cho phù hợp theo từng nhóm:Nhóm 1:Nhóm không lây nhiễm HIV/AIDSNhóm 2: Nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDSNhóm 3: Nhóm lây nhiễm HIV/AIDS1. Quan hệ tình dục với người bị nhiễm 2. Uống chung ly nước với người bị nhiễm3. Tiêm chích ma túy bằng kim tiêm chung.4. Mẹ bị nhiễm truyền sang con.5. Quan hệ tình dục bừa bãi.6. Bị muỗi đốt.7. Truyền máu của người bị nhiễm. 8. Xâm mình bằng dụng cụ chưa được sát trùng. 9. Dùng chung bể bơi với người bị nhiễm . 10. Bắt tay với người bị nhiễm. 11. Những người hành nghề mại dâm. 12. Dùng chung kim tiêm với người bị nhiễm. Quan hệ tình dục với người bị nhiễm 2. Uống chung ly nước với người bị 3. Tiêm chích ma túy bằng kim tiêm chung.4. Mẹ bị nhiễm truyền sang con.5. Quan hệ tình dục bừa bãi.6. Bị muỗi đốt.7. Truyền máu của người bị nhiễm. 8. Xâm mình bằng dụng cụ chưa được sát trùng. 9. Dùng chung bể bơi với người bị nhiễm . 10. Bắt tay với người bị nhiễm. 11. Những người hành nghề mại dâm. 12. Dùng chung kim tiêm với người bị nhiễm. Nhoùm khoâng laây nhieãm:2. Uống chung ly nước.6. Bị muỗi đốt.9. Dùng chung bể bơi với người bị nhiễm. 10. Bắt tay với người bị nhiễm.Nhoùm nguy cô laây nhieãm:3. Tiêm chích ma túy bằng bơm, kim chung.5. Quan hệ tình dục bừa bãi.8. Xăm mình bằng dụng cụ chưa được sát trùng.11. Những người hành nghề mại dâm .Nhoùm laây nhieãm: Quan hệ tình dục với người bị nhiễm.4. Mẹ bị nhiễm truyền sang con. 7. Truyền máu của người bị nhiễm. 12. Dùng chung bơm, kim với người bị nhiễm. Nhóm không lây nhiễmNhóm nguy cơ lây nhiễmNhóm lây nhiễm2,6,9,103,5,8,111,4,7,12Virut HIV lây truyền qua những con đường nào?3.Con đường lây truyền - Virut HIV lây qua ba con đường:1. Đường máu.2. Quan hệ tình dục .3. Từ mẹ truyền sang con.4. Các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS:Bài 14PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDSI./ ĐẶT VẤN ĐỀII./ NỘI DUNG BÀI HỌCCon đường lây truyềnCách phòng tránhĐường máu.Qua quan hệ tình dục- Từ mẹ sang con- Tránh tiếp xúc với máu của người bị nhiễm HIV/AIDS- Không dùng chung bơm kim tiêm.- Không quan hệ tình dục bừa bãiQua các hình ảnh trên cho chúng ta bài học gì đối với bản thân?TiÕt 21–Bµi 14 :PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDSI/ Néi dung bµi häc 1. Khái niệm 2. T¸c h¹i cña HIV/AIDS. 3. Con đường l©y truyÒn. 4. C¸ch phßng tr¸nh. 5. Tr¸ch nhiÖm cña mçi người - ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt. CÇn cã hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ HIV/AIDS. Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS vµ gia ®×nh cña hä.BAØI TAÄP3. ( SGK/tr 40 ) HIV lây qua những con đường nào sau đây?a. Ho, hắt hơib. Dùng chung bơm, kim tiêmc. Bắt tay với người bị nhiễm HIVd. Dùng chung nhà vệ sinhđ. Dùng chung cốc, bát đũae. Quan hệ tình dụcg. Truyền máuh. Muỗi đốti. Mẹ truyền sang conBAØI TAÄP5. ( SGK/ tr 41 ) Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh nhật của Huệ. Thủy nói: “Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu!”Em có đồng tình với Thủy không ? Vì sao?Nếu em là Hiền trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?Thảo luận cặp đôi (2 phút)Bài 21: GDCD 8: - Phòng chống HIV - ADIS CỦNG CỐ BÀIHướng dẫn về nhà Học bài - Làm bài tập 2, 6, 7 - Chuẩn bị trước bài 15. + Tìm hiểu phần đặt vấn đề + Trả lời các câu hỏi gợi ý + Tìm xem luật phòng cháy, chữa cháy.THÂN CHÀO CÁC EM

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_8_bai_14_phong_chong_o_nhiem.ppt