Bài giảng Hình học Lớp 8 - Tiết 17: Luyện tập - Năm học 2017-2018

SỬA BÀI TẬP

Bài 59.sgk Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Vì AC và BD là hai đường chéo hcn ABCD có O là giao điểm nên A và C ; D và B đối xứng nhau qua O . Do đó O là tâm đối xứng của hình chữ nhật

b) Vì ABCD là hcn nên AB//CD ; AD//BC . Nếu EG và HF là đường trung bình ( gt) thì AD và BC đối xứng nhau qua EG , AB và DC đối xứng nhau qua HF. Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng

 SỬA BÀI TẬP
Bài 60.sgk Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7 cm và 24

Lời giải

 Vì : 72 + 242 = 625 = 252

 Theo định lý Pi-ta-go thì cạnh huyền của tam giác vuông là : 25 cm

 Vì trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền nên trung tuyến

25 : 2=12,5 cm

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học Lớp 8 - Tiết 17: Luyện tập - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SƠ ĐỒ TƯ DUY TÓM TẮT KIẾN THỨC VỀ HÌNH CHỮ NHẬT Dấu hiệu nhận biếtSỬA BÀI TẬP 58.sgk Điền vào chổ trống biết a, b là độ dài các cạnh, d là đường chéo của hình chữ nhật 7 d  12b  5a1326SỬA BÀI TẬPBài 59.sgk Chứng minh rằng:a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.Vì AC và BD là hai đường chéo hcn ABCD có O là giao điểm nên A và C ; D và B đối xứng nhau qua O . Do đó O là tâm đối xứng của hình chữ nhậtb) Vì ABCD là hcn nên AB//CD ; AD//BC . Nếu EG và HF là đường trung bình ( gt) thì AD và BC đối xứng nhau qua EG , AB và DC đối xứng nhau qua HF. Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứngTRẮC NGHIỆM : C¸c c©u sau ®óng hay sai? C©u Néi dung Đóng Sai1Hình chữ nhËt lµ tø gi¸c cã bèn gãc b»ng nhau.2Hình thang cã mét gãc vu«ng lµ hình chữ nhËt.3Tø gi¸c cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ hình chữ nhËt.4Hình bình hµnh cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ hình chữ nhËt.5Hình chữ nhËt thì cã hai trôc ®èi xøng vµ mét t©m ®èi xøng.ĐĐĐSSLời giải Vì : 72 + 242 = 625 = 252 Theo định lý Pi-ta-go thì cạnh huyền của tam giác vuông là : 25 cm Vì trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền nên trung tuyến là : 25 : 2=12,5 cm SỬA BÀI TẬP Bài 60.sgk Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7 cm và 24 SỬA BÀI TẬPBài 61 Sgk. Cho ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?AHCE là hình chữ nhậtAHCE là hình bình hành góc AHC vuôngVì I là trung điểm của AC và HE ( gt)Vì AHBC(gt)Lời giảiVì I là trung điểm AC và HE (gt) nên AHCE là hình bình hành ( 1 )Vì AH vuông góc BC ( gt ) nên góc AHC vuông ( 2 )Từ (1) và (2) suy ra AHCE là hình chữ nhật Bài 62 sgk. Các câu sau đúng hay sai ?Tiết 17 LUYỆN TẬPa) Nếu ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kình AB.b) Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (C khác A và B) thì ABC vuông tại C.MĐúngĐúngBài 66 sgk. Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường AB thì gặp chướng ngại vật che lấp tầm nhìn. Đội đã dựng được các điểm C, D, E như hình vẽ rồi trồng cây tiếp trên đoạn EF vuông góc với DE. Vì sao AB và EF cùng nằm trên một đường thẳng ?ABCDEFTiết 17 LUYỆN TẬP Häc thuéc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt hình chữ nhËt. Xem l¹i vµ hoµn thµnh c¸c bµi tËp trªn líp. Lµm c¸c bµi tËp: 63 , 64 SGK trang 100. Xem tr­íc bµi: “Đ­êng th¼ng song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc”Hướng dẫn về nhàBài 63 sgk. Tìm x trên hình:Lời giảiKẻ BHCD tại H  = AB = 10 (tính chất HCN) = AD = x (t/c hcn) Ta có: HC = - DH = 15 - 10 = 5 Ta lại có: BC2 = HB2 + HC2 (ĐLpitago) 132 = x2 + 52 x2 = 169 - 25 = 144=122 Vậy x = 12  ABHD là hình Hướng dẫn bài tập về nhà10DABCHEFG12121221H­íng dÉn gi¶iGTHbh ABCD; A1 = A2B1 = B2; C1= C2; D1= D2KLEFGH lµ hcnEFGH lµ hcn GHE = 900 ; HEF = 900 ; HGF = 900DH AH t¹i HADH:(A1+D2 =900) A1+D2 = (A + D) : 2 = 1800: 2Bµi tËp 64 (SGK - trang 100)Cho hình bình hµnh ABCD. C¸c tia ph©n gi¸c cña c¸c gãc A, B, C, D c¾t nhau nh­ trªn hình 91. Chøng minh r»ng EFGH lµ hình chữ nhËt.H­íng dÉn bài tập về nhàc/m t­¬ng tùc/m t­¬ng tù

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_8_tiet_17_luyen_tap_nam_hoc_2017_2018.ppt