Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Năm học 2017-2018

Giữa lúc Đức đang tấn công Pháp , Nga tấn công vào đông Phổ, buộc Đức phải rút quân về => Pháp được giải nguy

Năm 1915 Liên quân Đức và Áo-Hung tấn công Nga quyết liệt định đè bẹp Nga. Vấp phải sự phản kháng của Nga hai bên giằng co quyết liệt trên một mặt trận dài 1.200km

Năm 1916 , Đức chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, Đức mở chiến dịch Véc-đông để tấn công Pháp tại Véc-đông. Chiến dịch kéo daì 10 tháng nhưng vẫn không đạt được kết quả => Hai bên thiệt hại nặng

2. Giai đoạn thứ hai ( 1917 – 1918)

Thành lập Nhà nước Xô Viết

- 11/11/1918 Đức đầu hàng vô điều kiện kết thúc chiến tranh

ppt18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20. Bài 13. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)186018701913189018801900Söï phaùt trieån khoâng ñeàu veà kinh teá vaø chính trò cuûa CNTB cuoái theá kæ XIXANHPHÁPMỸĐỨC? Qua biểu đồ em có nhận xét gì về vị trí kinh tế của các nước tư bản? Thể hiện quy luật gì của CNTB?12341234I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Sự phân chia thuộc địa không đều§Õ quècDiÖn tÝch chÝnh quèc (km2)DiÖn tÝch thuéc ®Þa (km2)Anh151.00034.910.000Ph¸p536.00010.250.000BØ29.5002.400.000Bå §µo Nha92.0002.062.000Hµ Lan83.0002.046.000MÜ9.420.0001.850.000I – ta – li – a 286.0001.400.000NhËt B¶n418.000288.000Khối Liên minh AnhPhápNgaĐứcÁo – HungI – ta – li – a Khối Hiệp ước I- NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANHViệc Anh, Pháp ký với Đức và Italia hiệp ước Muynich thể hiện điều gì?NgaĐứcÁo–HungRu-ma-niXéc-biBỉPhápItaliaAnhAi-lenBun-ga-riThổ Nhĩ KìAnbaniHi LạpChú giải Phe Hiệp ước Phe Liên minh Biên giới q. giaLƯỢC ĐỒ HAI KHỐI QUÂN SỰ TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTBài 6CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)I-NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANHCâu hỏiNGA – NHẬT 1904 - 1905TRUNG – NHẬT1894-1895MỸ – TÂY BAN NHA1898ANH – BO Ô1899 – 1902 CÁC CUỘC CHIẾN TRANH ĐẾ QUỐC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTCHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Ngày 3-8-1914 Đức dồn toàn lực lượng về mặt trận phía tây , tràn qua Bỉ và đánh thọc sâu vào Pháp => Pari bị uy hiếp 1914Giữa lúc Đức đang tấn công Pháp , Nga tấn công vào đông Phổ, buộc Đức phải rút quân về => Pháp được giải nguy 1914Năm 1915 Liên quân Đức và Áo-Hung tấn công Nga quyết liệt định đè bẹp Nga. Vấp phải sự phản kháng của Nga hai bên giằng co quyết liệt trên một mặt trận dài 1.200km 1915Năm 1916 , Đức chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, Đức mở chiến dịch Véc-đông để tấn công Pháp tại Véc-đông. Chiến dịch kéo daì 10 tháng nhưng vẫn không đạt được kết quả => Hai bên thiệt hại nặng Thành lập Nhà nước Xô Viết2. Giai đoạn thứ hai ( 1917 – 1918)- MÆt trËn phÝa T©y: Anh – Ph¸p ph¶n c«ng- 11/11/1918 §øc ®Çu hµng v« ®iÒu kiÖn kÕt thóc chiÕn tranhT¹i mét toa tÇu trong rõng Compiegne §øc kÝ giÊy ®Çu hµng v« ®iÒu kiÖnIII. KÕt côc cña chiÕn tranh thế giới thứ nhấtN­ícThiÖt h¹i vÒ ng­êi (triÖu)Thiệt h¹i vÒ vËt chÊt (triÖu USD)Nga2,37,658Ph¸p1,411,208Anh0,724,143MÜ0,0817,337§øc2,019,884¸o - Hung1,45,438ChiÕn tranh tµu ngÇm kh«ng h¹n chÕTµu ngÇm hiÖn ®¹i cña §øcTµu hµng Anh bÞ ®¸nh ®¾mSö dông h¬i ®éc Sö dông m¸y bay Ng­êi chÕt trong chiÕn tranh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_8_bai_13_chien_tranh_the_gioi_thu_nhat.ppt