Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Đề ôn tập học kỳ I

Câu 1. Nếu nói “ Mặt trời quay quanh Trái Đất” thì câu nói này vật nào được chọn làm mốc?

A. Mặt Trời B. Trái Đất C. Mặt Trăng D. Cả Mặt trời và Trái Đất

Câu 2. phương trình nào sau đây là phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng chậm dần đều, có vận tốc ban đầu và điểm xuất phát trùng với vật mốc?

A, x = x0+v0t+ at2/2. (v0, x0, a trái dấu) B. x = v0t+ at2/2 (v0, a trái dấu)

C. x = v0t- at2/2 (v0, a trái dấu) D. x = x0+v0t- at2/2 (v0, x0, a trái dấu)

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Đề ôn tập học kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I I.TRẮC NGHIỆM Câu 1. Nếu nói “ Mặt trời quay quanh Trái Đất” thì câu nói này vật nào được chọn làm mốc? A. Mặt Trời B. Trái Đất C. Mặt Trăng D. Cả Mặt trời và Trái Đất Câu 2. phương trình nào sau đây là phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng chậm dần đều, có vận tốc ban đầu và điểm xuất phát trùng với vật mốc? A, x = x0+v0t+ at2/2. (v0, x0, a trái dấu) B. x = v0t+ at2/2 (v0, a trái dấu) C. x = v0t- at2/2 (v0, a trái dấu) D. x = x0+v0t- at2/2 (v0, x0, a trái dấu) Câu 3. Câu nào sau đây nói về tác dụng của lực là đúng? A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật đứng yên. B. Vật chỉ chuyển động được khi có lực tác dụng lên nó. C. Vận tốc của vật chỉ thay đổi khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó. D. Khi các lực tác dụng lên một vật đang chuyển động trở nên cân bằng vật dừng lại. Câu 4. Khối lượng của vật không ảnh hưởng đến: A. Gia tốc của vật khi vật chịu tác dụng của một lực. B. Vận tốc của vật khi vật chịu tác dụng của một lực. C. Gia tèc r¬i tù do. D. Mức quán tính của vật. Câu 5. Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về chuyển động thắng đều A.Quỹ đạo là đường thẳng D.Vật đi được những đoạn đường như nhau trong những thời gian bằng nhau C. Toạ độ tỷ lệ thuận với thời gian B.Có tốc độ trung bình như nhau trên mọi đoạn đường Câu 6.Chọn câu đúng trong các câu sau A. Hợp lực tác dụng vào một vật có chiều cùng chiều chuyển động của vật thì vật chuyển động nhanh dần đều. B. Hợp lực tác dụng vào một vật có chiều ngược chiều chuyển động của vật thì vật chuyển động đều. C. Dưới tác dụng của một lực, vật có khối lượng càng lớn thì vật chuyển động càng nhanh. D. Dưới tác dụng của một lực như nhau , mọi vật đều thu gia tốc như nhau Câu 7. Chän c©u kh«ng ®óng. A. Lùc hót tr¸i ®Êt t¸c dông lªn mäi vËt, lµm mäi vËt r¬i tù do víi gia tèc träng tr­êng nh­ nhau t¹i mäi ®iÓm trªn tr¸i ®Êt. B. Gi¸ cña träng lùc lµ ®­êng nèi tõ träng t©m cña vËt ®Õn t©m Tr¸i §Êt. C. Lùc hÊp dÉn gi÷a vËt vµ Tr¸i §Êt, khiÕn vËt r¬i tù do víi gia tèc träng tr­êng cã gi¸ trÞ kh¸c nhau t¹i mäi ®iÓm kh¸c nhau trªn Tr¸i §Êt, lùc hÊp dÉn nµy ®­îc gäi lµ lùc hÊp dÉn. D. Lùc hót cña Tr¸i §Êt t¸c dông vµo hßn ®¸ cã ®é lín b»ng lùc mµ hßn ®¸ t¸c dông vµo tr¸i ®Êt C©u 8. §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng ph¶i cña chuyÓn ®éng r¬i tù do? A. ChuyÓn ®éng cã ph­¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ trªn xuèng d­íi. B. Gia tèc cña chuyÓn ®éng cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi. C. ChuyÓn ®éng cã tèc ®é t¨ng ®Òu theo thêi gian. D. VËt cã khèi l­îng cµng lín chuyÓn ®éng cµng nhanh. C©u 9. Véc tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều A.Có độ lớn không đổi, có chiều hướng vào tâm quỹ đạo B.Có độ lớn thay đổi, có chiều hướng vào tâm quỹ đạo C.Đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc D.Có độ lớn không đổi, phương tiếp tuyến với quỹ đạo C©u 10. NÕu xÐt tr¹ng th¸i cña vËt trong c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× ®iÒu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. VËt cã thÓ ®øng yªn hoÆc chuyÓn ®éng. B. VËt cã thÓ chuyÓn ®éng víi quü ®¹o kh¸c nhau. C. VËt cã thÓ cã h×nh d¹ng kh¸c nhau. D. VËt cã thÓ cã vËn tèc kh¸c nhau. C©u 11. Hµnh kh¸ch ngåi trªn xe «t« ®ang chuyÓn ®éng, xe bÊt ngê rÏ sang ph¶i. Theo qu¸n tÝnh, hµnh kh¸ch sÏ: A. Nghiªng sang ph¶i. B. Nghiªng sang tr¸i C. Ng¶ ng­êi vÒ phÝa sau. D. Chói ng­êi vÒ phÝa tr­íc. C©u 12. Ng­êi ta sö dông vßng bi trªn b¸nh xe ®¹p lµ víi dông ý g×? A. §Ó chuyÓn ma s¸t tr­ît thµnh ma s¸t l¨n. B. §Ó chuyÓn ma s¸t l¨n thµnh ma s¸t tr­ît. C. §Ó chuyÓn ma s¸t nghØ vÒ ma s¸t l¨n. D. §Ó chuyÓn ma s¸t l¨n thµnh ma s¸t nghØ. C©u 13. Ñieàu naøo sau ñaây laø SAI khi noùi veà löïc vaø phaûn löïc : A.Löïc vaø phaûn löïc luoân luoân xuaát hieän vaø maát ñi ñoàng thôøi. B.Löïc vaø phaûn löïc luoân luoân ñaët vaøo 2 vaät khaùc nhau. C.Löïc vaø phaûn löïc luoân luoân cuøng höôùng vôùi nhau. D.Löïc vaø phaûn löïc khoâng theå caân baèng nhau, vì chuùng ñaët vaøo 2 vaät khaùc nhau. C©u 14. VËt A cã khèi l­îng 0,5 kg, vËt B cã khèi l­îng 1 kg. Tõ cïng mét ®é cao ng­êi ta th¶ vËt B r¬i tù do vµ cung cÊp cho vËt A mét vËn tèc ban ®Çu theo ph­¬ng ngang. NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng? A. VËt A r¬i nhanh h¬n v× cã vËn tèc ban ®Çu kh¸c kh«ng. B. VËt B r¬i nhanh h¬n v× cã khèi l­îng lín h¬n. C. Hai vËt r¬i nhanh nh­ nhau. D. kh«ng so s¸nh ®­îc thêi gian r¬i cña hai vËt. Caâu 15 : Choïn caâu ñuùng : Neáu moät vaät ñang chuyeån ñoäng maø taát caû caùc löïc taùc duïng vaøo noù boãng nhieân ngöøng taùc duïng thì : A.Vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn roài döøng laïi. B.Vaät chuyeån ngay sang traïng thaùi chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. C.Vaät laäp töùc döøng laïi. D.Vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn trong moät thôøi gian, sau ñoù seõ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. C©u 16. Mét m¸y bay ®ang bay ngang víi tè ®é 150m/s ë ®é cao 490m th× th¶ mét gãi hµng xuèng ®Êt. LÊy g = 9,8 m/s2. TÝnh tÇm xa cña gãi hµng. A. 1000m. B. 1500m. C. 15000m. D. 7500m. C©u 17. Lß xo cã ®é cøng 100N/m, ®­îc treo mét vËt cã khèi l­îng 100g vµo ®Çu d­íi. ®Çu trªn cña lß xo ®­îc treo vµo trÇn nhµ. Lóc ®ã lß xo gi·n: A. 1m B. 10cm C. 1cm D. 0,1 cm C©u 18. Th¶ r¬i mét vËt tõ ®é cao 5m. NÕu vËt r¬i víi gia tèc 10 m/s2 th× sau bao l©u vËt ch¹m ®Êt? A. 10s B. 1s C. 5s D. 0,5s C©u 19. Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng th¼ng ng­îc chiÒu dßng n­íc víi vËn tèc 6,5 km/h ®èi víi dßng n­íc. VËn tèc ch¶y cña dßng n­íc ®èi víi bê s«ng lµ 1,5 km/h. H·y tÝnh vËn tèc cña thuyÒn ®èi víi bê s«ng. A. 8 km/h. B. 5 km/h. C. 4km/h D. 6,7km/h C©u 20. Gi¶ sö mét chiÕc xe m¸y ®ang chuyÓn ®éng th¼ng víi vËn tèc 3 m/s th× bçng t¨ng tèc víi gia tèc 0,5m/s2. H·y tÝnh vËn tèc cña xe sau khi t¨ng tèc ®­îc 10 s. A. 8m/s B. 3,5 m/s C. 30,5 m/s D. ch­a tÝnh ®­îc v× ch­a biÕt gia tèc ©m hay d­¬ng. C©u 21. Mét xe ®¹p xuÊt ph¸t tõ ®Þa ®iÓm A c¸ch gèc to¹ ®é O lµ 5km, chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo h­íng Ox víi vËn tèc 10km/h. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña xe ®¹p lµ: A. x= 5+ 10t (km;h) B. x= 10 + 5t (km; h) C. x = 5t +10t2(km;h) D. x=5t+5t2(km;h). C©u 22*. Mét vËt ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th× chuyÓn sang chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc a d­íi t¸c dông cña lùc ma s¸t tr­ît, hÖ sè ma s¸t tr­ît =0,10, lÊy g=10m/s2. a cã ®é lín: A. 10m/s2. B. 1m/s2 C. 0,01m/s2 D. Ch­a ®ñ d÷ kiÖn. C©u 23. Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu tõ A ®Õn B theo hai giai ®o¹n. Nöa ®o¹n ®­êng ®Çu vËt chuyÓn ®éng cã vËn tèc 10m/s, nöa ®o¹n ®­êng cßn l¹i vËt chuyÓn ®éng víi vËn tèc 54km/h. VËn tèc trung b×nh cña vËt trªn c¶ ®o¹n AB lµ: A. 12,5m/s. B. 32km/h. C. 12m/s. D. ch­a tÝnh ®­îc v× ch­a biÕt chiÒu dµi cña AB C©u 24. Cho r»ng kim g©y cña ®ång hå dµi 10cm, quay ®Òu. Chu k× quay cña kim gi©y lµ. A. 1s B. 10s. C. 24h D. 60s. C©u 25. Mét vËt cã khèi l­îng 8kg tr­ît xuèng mét mÆt ph¼ng nghiªng víi gia tèc 2m/s2. Lùc g©y ra gia tèc nµy b»ng bao nhiªu? A. 1,6N B. 80N C.16N D. 4N C©u 26. Mét vËt dang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc 72km/h, th× chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc -2m/s2, qu¶ng ®­êng mµ vËt ®i ®­îc trong giai ®o¹n chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu lµ: A. s= 100m. B. s= -100m. C. s=1296m D. ch­a thÓ tÝnh ®­îc v× ch­a biÕt thêi gian chuyÓn ®éng. C©u 27. Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất, lấy g=10m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là: A. 15m/ s . B. 20m/s . C. 25m/s . D.30m/s. C©u 28. Mét chiÕc xe ®¹p ch¹y víi tèc ®é 40 km/h trªn mét vßng ®ua cã b¸n kÝnh 100m. Gia tèc h­íng t©m cña xe lµ. A. 0,11m/s2 B. 16,00 m/s2 C. 0,4 m/s2 D. 1,23m/s2 C©u 29. Chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu laø : A.Chuyeån ñoäng thaúng coù ñoä lôùn vaän toác töùc thôøi taêng theo thôøi gian. B.Chuyeån ñoäng thaúng coù ñoä lôùn vaän toác töùc thôøi taêng ñeàu theo thôøi gian C.Chuyeån ñoäng thaúng coù ñoä lôùn vaän toác töùc thôøi thay ñoåi theo thôøi gian. D.Chuyeån ñoäng thaúng coù ñoä lôùn vaän toác töùc thôøi khoâng ñoåi theo thôøi gian. C©u 30. §Èy mét c¸i thïng cã khèi l­îng 50kg theo ph­¬ng ngang víi lùc 150N lµm thïng chuyÓn ®éng. Cho biÕt hÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a thïng vµ mÆt sµn lµ 0,2. Tnh gia tèc cña thïng. LÊy g= 9,8m/s2 A. 1,04m/s2 B. 3m/s2 C. 0,6m/s2 D. Mét ®¸p ¸n kh¸c. II TỰ LUẬN Câu 1. Hai vaät A vaø B chuyeån ñoäng thaúng ñeàu khi ñi ngöôïc chieàu tôùi gaëp nhau thì khoaûng caùch giöõa chuùng cöù sau 10 giaây laïi giaûm bôùt 16m,coøn khi ñi cuøng chieàu thì khoaûng caùch giöõa chuùng cöù sau 5 giaây laïi taêng theâm 3m.Tính vaän toác cuûa moãi vaät Câu 2. Một người lái một một chiếc ôtô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng, chuyển động thẳng đều tới B, cách A 105Km. Tính vận tốc của xe, biết rằng xe tới B lúc 8giờ 30phút. Câu 3. Khi đang chạy với vận tốc 36km/h thì ôtô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960m. Tính khoảng thời gian ôtô chạy xuống hết đoạn dốc. Câu 4. Một bán xe đạp có bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Bánh xe quay 1 vòng hết đúng 0,2s. Hỏi tốc độ dài (v) của van xe nằm trên vành bằng bao nhiêu? Câu 5. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào? Câu 6. Một vật có khối lượng 2,0kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80cm trong 0,50s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu? Câu 7. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc g = 9,8m/s2. Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu? Câu 8. Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 45m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng là 250m/s. Lấy g = 9,8m/s2. Điểm đạn rơi xuống đất cách điểm bắn theo phương ngang bao xa? Câu 9. Một vật có khối lượng m = 5,0kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bằng một sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng. Mặt phẳng nghiêng một góc α = 300 so với phương nằm ngang. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng; lấy g = 10m/s2. Xác định lực căng của dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng. Câu 10. Một thanh nhẹ AB nằm ngang được gắn vào tường tại điểm A, đầu B nối với tường bằng dây BC không dãn (điểm C nối với tường). Vật có khối lượng m = 1,2kg được treo vào đầu B bằng dây BD. Biết AB = 20cm, BC = 52cm; g = 10m/s2. Tính lực căng của dây BC. Câu 11. Một người nâng một đầu của một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng là 20kg. Người đó tác dụng một lực F vào đầu trên của một tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc α = 300. Tính độ lớn của lực trong trường hợp lực F vuông góc với tấm gỗ. (Lưu ý: Một đầu của tấm gỗ đặt ở dưới đất, đầu còn lại đẩy lên). Câu 12. Moät canoâ chaïy thaúng ñeàu xuoâi theo doøng töø A ñeán B caùch nhau 36 km maát 1 khoaûng thôøi gian laø 1 h 30 phuùt. Vaän toác cuûa nöôùc ñoái vôùi bôø laø 10/6 (m/s). Tìm vaän toác cuûa canoâ ñoái vôùi nöôùc? Câu 13.Moät vaät naëng rôi töø ñoä cao h = 5 meùt xuoáng ñaát, maát 1 khoaûng thôøi gian 1 giaây. Neáu thaû hoøn ñaù ñoù töø ñoä cao h' = 3h xuoáng ñaát thì hoøn ñaù seõ rôi trong bao laâu ? Câu 14. Moät xe ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 1m/s thì taêng toác sau 2s coù vaän toác 3m/s. Sau ñoù xe tieáp tuïc chuyeån ñoäng ñeàu trong thôøi gian 1s roài taét maùy, xe ñi theâm 2s nöõa roài döøng laïi.Bieát m = 100kg vaø löïc ma saùt coù giaù trò khoâng ñoåi. Tìm lực ma sát tác dụng vào xe, gia tốc của xe và lực kéo tác dụng vào xe trong từng gia đoạn Caâu 15.Một thùng hàng có khối lượng 50kg đang nằm yên trên sàn nhà. Người ta kéo thùng hàng với một lực nằm ngang có độ lớn 250N, thùng hàng đạt được vận tốc 4m/s sau 20 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động. Lấy g = 10m/s2. a)Hãy tính hệ số ma sát trượt giữa thùng hàng và sàn nhà. b)Sau đó, lực kéo theo phương ngang phải bằng bao nhiêu để thùng hàng chuyển động thẳng đều ?. c)Khi vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 5m/s thì ngừng tác dụng lực kéo vật bắt đầu lên một cái dốc nghiêng, có góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là =300. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là . Tính quảng đường vật đi được lớn nhất trên mặt phẳng nghiêng. ------------------------------------------------------------- & -----------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docDe on tap HKI (de2)CB.doc