Bài giảng Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ) Vích - To Huy - gô

- Vích-to Huy-goâ (1802-1885), laø nhaø thô, nhaø tieåu thuyeát, nhaø soaïn kòch laõng maïn noåi tieáng cuûa Phaùp vaø theá giôùi

Cuoäc ñôøi cuûa oâng laø nhöõng hoaït ñoäng khoâng ngöøng nghæ vì söï tieán boä cuûa con ngöôøi

 

ppt18 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 1469 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ) Vích - To Huy - gô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN (Trích Những người khốn khổ) Vích - to Huy - gô Thiết kế: Nguyễn Văn Hà ĐỌC VĂN - Vích-to Huy-goâ (1802-1885), laø nhaø thô, nhaø tieåu thuyeát, nhaø soaïn kòch laõng maïn noåi tieáng cuûa Phaùp vaø theá giôùi. - Cuoäc ñôøi cuûa oâng laø nhöõng hoaït ñoäng khoâng ngöøng nghæ vì söï tieán boä cuûa con ngöôøi I. ĐỌC-TÌM HIỂU TIỂU DẪN NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 1. Tác giả - Caùc taùc phaåm cuûa oâng theå hieän loøng yeâu thöông bao la ñoái vôùi “nhöõng ngöôøi khoán khoå”  Danh nhaân vaên hoaù cuûa nhaân loaïi NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 1. Tác giả I. ĐỌC-TÌM HIỂU TIỂU DẪN a/Toùm taét: -P1: Phaêng Tin -P2: Coâ-deùt -P3: Ma-ri-uyùt -P4: Tình ca phoá Pô-luy-meâ vaø anh huøng ca phoá Xanh Ñô-ni -P5: Giaêng-Van-Giaêng NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 2. Tác phẩm “Những người khốn khổ” I. ĐỌC-TÌM HIỂU TIỂU DẪN b/Caáu truùc: 5 phaàn -Baøi ca tuyeät vôøi veà loøng thöông yeâu con ngöôøi. -Vò trí: Phaàn thöù nhaát, quyeån taùm, chöông IV (trích gaàn troïn veïn) -GVG sau moät thôøi gian laøm thò tröôûng (Ma-ñô-len) ñaõ quyeát ñònh töï thuù ñeå cöùu Saêng-ma-chi-ô bò baét oan. ÔÛ thôøi ñieåm aáy oâng ñang cöùu giuùp Phaêng-Tin. OÂâng phaûi ñeán töø giaõ coâ khi coâ chöa heà bieát gì veà söï thaät taøn nhaãn … NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 3. Đoạn trích I. ĐỌC-TÌM HIỂU TIỂU DẪN Giăng-van-Giăng và Phăng-Tin (lần gặp đầu tiên) NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 1. ĐỌC II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN Moät soá thuaät ngöõ vaên hoïc Bình luaän ngoaïi ñeà (tröõ tình ngoaïi ñeà): moät trong nhöõng yeáu toá ngoaøi coát truyeän, thuoäc ngoân ngöõ ngöôøi keå chuyeän trong taùc phaåm töï söï, trong ñoù taùc giaû hoaëc ngöôøi keå chuyeän tröïc tieáp boäc loä nhöõng tö töôûng, tình caûm, quan nieäm cuûa mình ñoái vôùi cuoäc soáng vaø nhaân vaät ñöôïc trình baøy. Vaên hoïc laõng maïn: laø hieän töôïng vaên hoïc maø caùc nhaân vaät, tình huoáng, hình aûnh, chi tieát ñöôïc nhaø vaên saùng taïo ra nhaèm thoûa maõn nhu caàu bieåu hieän tö töôûng, tình caûm maõnh lieät cuûa mình, theo chieàu höôùng lyù töôûng hoùa  thuû phaùp thöôøng söû duïng: töông phaûn, phoùng ñaïi, ngoân ngöõ môùi laï, giaøu caûm xuùc maõnh lieät. a/ Nhaân vaät Gia-ve NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 1.ĐỌC II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN 2.Tìm hiểu A. Moät keû nham hieåm ñoäc aùc B. Moät con aùc thuù gheâ tôûm C. Moät teân löu manh taøn baïo D. Moät teân maät thaùm caùo giaø B. Moät con aùc thuù gheâ tôûm Gia-ve So saùnh + phoùng ñaïi + -Gioïng noùi: -Caëp maét: -Caùi cöôøi: -Thaùi ñoä: +Ñoái vôùi GVG: +Ñoái vôùi PT: AÙc thuù AÅn duï NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN a/ Nhaân vaät Gia-ve Man rôï, ñieân cuoàng … tieáng thuù gaàm nhö caùi moùc saéc … quen keùo giaät gheâ tôûm phoâ taát caû hai haøm raêng lỗ mãng, gieãu côït, nhuïc mạ nhuïc maï, thoâ bæ, taøn nhaãn voâ caûm – thuû phạm gieát ngöôøi a/ Nhaân vaät Gia-ve NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN -Toâ ñaäm söï taøn baïo, baûn tính aùc thuù cuûa Gia-ve -Thaùi ñoä cuûa taùc giaû: gheâ tôûm, caêm gheùt Gia-ve *Taùc duïng cuûa caùc thuû phaùp ngheä thuaät NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN b/ Nhaân vaät Giaêng-Van-Giaêng GVG vaø Phaêng Tin (treân giöôøng beänh) GVG vaø Phaêng Tin (gaëp laàn ñaàu) YÙ nghóa hình töôïng Mieâu taû tröïc tieáp - Ngoân ngöõ: Hình töôïng ñoái laäp vôùi Gia-ve Biện pháp kể chuyện  Teá nhò, laøm yeân loøng Phaêng tin -Chuyeån bieán: +Caïy baøn tay haén nhö caïy baøn tay treû con, giaät gaõy thanh giöôøng, caàm laêm laêm trong tay… +Maûi mieát, yeân laëng, trong neùt maët vaø daùng dieäu cho thaáy noãi thöông xoùt khoân taû nheï nhaøng, ñieàm tónh, thì thaàm, haï gioïng Mieâu taû giaùn tieáp - Phaêng tin höôùng veà phía oâng caàu cöùu: Hình töôïng cuûa moät vò cöùu tinh, ñaáng cöùu theá YÙ nghóa hình töôïng Biện pháp kể chuyện + OÂng Ma-ñô-len, cöùu toâi vôùi! + OÂng thò tröôûng vaãn ñöùng ñoù, chò coøn sôï gì nöõa… + Töôûng nhö caû theá giôùi tieâu tan - Veû maët Phaêng tin luùc cheát: + Nuï cöôøi khoâng sao taû ñöôïc treân ñoâi moâi nhôït nhaït vaø ñoâi maét xa xaêm, ñaày ngôõ ngaøng… + Göông maët Phaêng-tin saùng rôõ moät caùch laï luøng Bình luaän ngoaïi ñeà -Haøng loaït caâu hoûi: Hình töôïng nhaân vaät thaùnh thieän, phi thöôøng, laõng maïn Biện pháp kể chuyện YÙ nghóa hình töôïng …Nhöõng lôøi aáy laø lôøi gì vaäy? Keû cheát coù nghe thaáy khoâng?... -Lôøi bình: + Coù nhöõng aûo töôûng caûm ñoäng, coù theå laø nhöõng söï thöïc cao caû. + Cheát töùc laø ñi vaøo baàu aùnh saùng vó ñaïi Taùc duïng: coù vai troø ñaëc bieät trong vieäc toâ ñaäm tính caùch cuûa GVG *Ñaùnh giaù, toång keát NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN b/ Nhaân vaät Giaêng-Van-Giaêng A. Hình töôïng ñoái laäp vôùi Gia-ve B. Hình töôïng cuûa moät vò cöùu tinh, ñaáng cöùu theá C. Hình töôïng nhaân vaät phi thöôøng, laõng maïn D. Caû A, B, C D. Caû A, B, C -Taàng nghóa 1: NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 3. Nhan ñeà Gia-ve khoâi phuïc uy quyeàn tröôùc Giaêng Van Giaêng (tröôùc kia Giaêng Van Giaêng laø thò tröôûng Ma-ñô-len, Gia-ve phaûi döôùi quyeàn oâng). -Taàng nghóa 2: Maëc duø Giaêng Van Giaêng laø ñoái töôïng saên ñuoåi cuûa Gia-ve, nhöng baèng söï baát khuaát vaø söùc maïnh cuûa tình thöông, oâng vaãn coù theå ñaåy luøi, chieán thaéng ñöôïc haén, khieán haén khuaát phuïc, run sôï  Giaêng Van Giaêng khoâi phuïc uy quyeàn. -hieän töôïng: – baûn chaát: a/Ngheä thuaät töông phaûn GIAÊNG VAN GIAÊNG Gia-ve - Dòu daøng, teá nhò, traøn ñaày tình thöông - Maïnh meõ, quaät cöôøng - Taøn nhaãn, man rôï, baïo löïc, thoâ bæ - Heøn nhaùt, sôï seät PHAÊNG TIN Naïn nhaân NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 4. Ngheä thuaät Caùi thieän Caùi aùc Vò cöùu tinh Teân ñao phuû -Yeáu ñuoái, tuyeät voïng b/Tình huoáng kòch tính: NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN 4. Ngheä thuaät Söï giaèng co giöõa J.V.Jean vaø Javert, söï hoát hoaûng, baát ngôø, thaát voïng cuûa Phaêng-tin, söï chuyeån bieán ñoät ngoät cuûa J.V.Jean … c/ Bình luaän ngoaïi ñeà (tröõ tình ngoaïi ñeà): Goùp phaàn toâ ñaäm, soi saùng nhaân vaät, kheùo leùo boäc loä thaùi ñoä, tình caûm, tö töôûng cuûa taùc giaû. d/ Lôøi vaên: Trau chuoát, boùng baåy, giaøu caûm xuùc maõnh lieät, ñaày hình aûnh tuyeät ñeïp e/ Ñoaïn keát Ñöôïc vieát theo khuynh höôùng thi vò hoùa, lyù töôûng hoùa  Ñaëc tröng buùt phaùp laõng maïn. Qua moät caâu chuyeän ñaày kòch tính vôùi nhöõng hình töôïng töông phaûn, Hugo muoán göûi tôùi baïn ñoïc moät thoâng ñieäp: trong hoaøn caûnh baát coâng vaø tuyeät voïng, con ngöôøi chaân chính vaãn coù theå baèng aùnh saùng cuûa tình thöông ñaåy luøi boùng toái cuûa cöôøng quyeàn vaø nhen nhoùm nieàm tin vaøo töông lai. NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN * Ghi nhô:ù Töø baøi hoïc naøy, anh (chò) haõy lieân heä thöïc teá cho bieát: Cuoäc soáng hieän taïi hieän ñang ñaët ra nhöõng vaán ñeà gì veà baïo löïc vaø tình thöông, nhöõng phaåm chaát cao thöôïng caàn coù cuûa con ngöôøi hieän ñaïi? NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN III. Luyeän Taäp:

File đính kèm:

  • pptnguoi cam quyen(chinhthuc).ppt