Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 30: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

326 + 253 =

6 cộng 3 bằng 9, viết 9.

2 cộng 5 bằng 7, viết 7.

3 cộng 2 bằng 5, viết 5.

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

• 832 + 152 257 + 321

• 641 + 307 936 + 23

Bài 3. Tính nhẩm (theo mẫu):

 200 + 100 = 300 500 + 100 =

 500 + 200 = 300 + 100 =

 300 + 200 = 600 + 300 =

b) 800 + 200 = 1000 400 + 600 =

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 30: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTOÁN - LỚP 2Nhiệt liệt chào mừng các quý thầy, cô§Æt tÝnh råi tÝnh:32 + 25 26 + 53 40 + 33225+572653+7940 3+43ToánÔN BÀI CŨViết các số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị:326 ; 253326= 300 + 20 + 6253 = 200 + 50 + 3ToánÔN BÀI CŨToánPhép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000326 + 253 =5 traêm7 chuïc 9 ñôn vò3262539+.6 cộng 3 bằng 9, viết 9..2 cộng 5 bằng 7, viết 7..3 cộng 2 bằng 5, viết 5.326 + 253 =57975?579Bµi 1. TÝnh235451+637162+503354+62543+326251+200627+40831+67132+230150+73255+686799857668577787380199439827ToánPhép cộng(không nhớ) trong phạm vi 1000Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh: 832 + 152 257 + 321 641 + 307 936 + 23984257321+57894893623+959832152+a)641307+b)ToánPhép cộng(không nhớ) trong phạm vi 1000Bµi 3. TÝnh nhÈm (theo mÉu): 200 + 100 = 300 500 + 100 = 500 + 200 = 300 + 100 = 300 + 200 = 600 + 300 = b) 800 + 200 = 1000 400 + 600 = 7005006004009001000ToánPhép cộng(không nhớ) trong phạm vi 1000132Trß Ch¬iThö tµi cña b¹nToánPhép cộng(không nhớ) trong phạm vi 1000132?132Sè gåm 3 tr¨m, 7 chôc vµ 4 ®¬n vÞ lµ: 374132315 + 624 = ?315 + 624 = 939132PhÐp tÝnh nµo d­íi ®©y ®­îc ®Æt tÝnh ®óng 75842+41562+31542 +CHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_30_phep_cong_khong_nho_trong_pham.ppt
Giáo án liên quan