Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 46: Cơ năng

 I > Mục tiêu:

 1/ Kiến thức: HS

 - Thiết lập và hiểu được công thức tính cơ năng của một vật CĐ trong trọng trường và CĐ dưới tác dụng của lực đàn hồi.

 - Phát biểu được đlbt cơ năng của một vật CĐ trong trọng trường và CĐ

 dưới tác dụng của lực đàn hồi.

 2/ Kỹ năng:

 - Vận dụng kiến thức đã hiểu để trả lời câu hỏi và giải BT ở SGK và SBT

 III> Tiến trình dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 46: Cơ năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIEÁT 46 CƠ NĂNG I > Mục tiêu: 1/ Kiến thức: HS - Thiết lập và hiểu được công thức tính cơ năng của một vật CĐ trong trọng trường và CĐ dưới tác dụng của lực đàn hồi. - Phát biểu được đlbt cơ năng của một vật CĐ trong trọng trường và CĐ dưới tác dụng của lực đàn hồi. 2/ Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức đã hiểu để trả lời câu hỏi và giải BT ở SGK và SBT III> Tiến trình dạy học: TG HÑ CUÛA THAÀY HÑ CUÛA TROØ KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN HĐ1 5Ph HĐ2 20ph Vi ết bieåu thöùc ñoäng naêng theá naêng troïng tröôøng, theá naêng ñaøn hoài? Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh lyù ñoäng naêng ? Phaùt bieåu lieân heä giöõa hieäu theá naêng vaø coâng troïng löïc? Xeùt H 27.1 Viết ct tính coâng troïng löïc treân MN theo theá naêng? Viết ct tính coâng troïng löïc treân MN theo ñlí ñoäng naêng? c. Töø a vaø b => W(M)=W(N)? Nhaän xeùt? Vieát bieåu thöùc ddlbt cô naêng? Töø d ruùt ra heä quaû? Traû lôøi C1 TL 1a TL 1b TL 1c TL 2a TL 2b TL 2c Tlời 2d,2e,2f I>Cô naêng cuûa vaät CÑ trong troïng tröôøng: 1/ Ñònh nghóa: W = Wñ + Wt = mv2/2 + mgz 2/ Söï baûo toaøn cô naêng cuûa vaät CÑ trong troïng tröôøng: a/Chöùng minh: W(M) = W(N) (SGK) b/ Phaùt bieåu ñlbt cô naêng: W = Wñ + Wt = mv2/2 + mgz = haèng soá 3/ Heä quaû TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS KT CƠ BẢN HÑ3 10ph HĐ4 7ph HĐ5 3ph Vieát bieåu thöùc theá naêng ñaøn hoài? Vieát bieåu thöùc cô naêng cuûa vaät chòu taùc duïng löïc ñaøn hoài? c. Cô naêng cuûa vaät chòu t/d löïc ñaøn hoài baûo toaøn khoâng ? * Neâu chuù yù d. C2 Höôùng daãn hs laøm BT 4,5,6 SGK Củng cố và cho btvn TL 3a TL 3b TL 3c TL 3d - Đọc, tóm tắt đề caùc BT trang 144 sgk II>Cô naêng cuûa vaät chiuï taùc duïng cuûa löïc ñaøn hoài: 1/ Phaùt bieåu ñlbt cô naêng: W = Wñ + Wt = mv2/2 + k()2/2 = haèng soá 2/Chuù yù: Khi coù löïc caûn, ma saùt, thì cô naêng khoâng coøn baûo toaøn. Ñoä bieán thieân cô naêng baèng coâng löïc caûn, löïc ma saùt,..

File đính kèm:

  • docTIET 46.doc