Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 47: Bài tập

 I> Mục tiêu: HS

 1/ Kiến thức:

- Viết và hiểu được caáu taïo chaát- Thuyeát ñoäng hoïc PT

- Caùc ñònh luaät chaát khí

- PT traïng thaùi khí lí töôûng

 2/ Kỹ năng:

 - Giải được các BT ở SGK vaø SBT ôû caùc daïng khaùc nhau.

 II> Tiến trình dạy học:

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 47: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 47: BÀI TẬP I> Mục tiêu: HS 1/ Kiến thức: Viết và hiểu được caáu taïo chaát- Thuyeát ñoäng hoïc PT Caùc ñònh luaät chaát khí PT traïng thaùi khí lí töôûng 2/ Kỹ năng: - Giải được các BT ở SGK vaø SBT ôû caùc daïng khaùc nhau. II> Tiến trình dạy học: HĐ HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ HĐ1 8 phút HĐ2 32 ph HĐ3 5ph * Kiểm tra bài cũ: a. Noäi dung TÑHPT? b. Phaùt bieåu vaø vieát bt ñònh luaät B-L? c. Phaùt bieåu vaø vieát bt ñònh luaät Saclô? d. Vieát pt traïng thaùi khí lí töôûng? Suy ra pt ñaúng aùp? e. Veõ caùc ñöôøng ñaúng nhieät, tích, aùp trong caùc heä truïc? Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK 9/159; 8/162;8/166 SBT:30/3 à 30/5 BTVN: - Các bài còn lại ở SGK - Các bài taäp cuoái chöông 5 5 hs lên bảng làm các câu hỏi 1a, b, c, d, e HS còn lại theo dõi trên bảng nhận xét -Một số hs lên bảng làm BT - HS còn lại ở lớp tự làm bt Và theo dõi trên bảng để nhận xét. - Ghi các BT đã sửa vào vở

File đính kèm:

  • docTiet 53.doc