Giáo án Vật lý 10 (cơ bản) - Bài 22: Dẫn nhiệt

I. Mục tiêu:

1.Kieán thöùc:

* Kiến thức quy định theo chuẩn:

 - Khái niệm dẫn nhiệt.

- Lấy được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt.

* Mức độ thể hiện cụ thể:

[Nhận biết]: Dẫn nhiệt: Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác.

 - Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.

2. Kyõ naêng :

* Kỹ năng quy định theo chuẩn: Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.

* Mức độ thể hiện cụ thể:

3. Thaùi ñoä: Coù tinh thaàn tự giác, tích cực trong học tập.

 

docx2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 614 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 10 (cơ bản) - Bài 22: Dẫn nhiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27 Ngày soạn: 05/03/2012 Tiết 26 Ngày dạy:07,09/03/2012 Bài 22: DẪN NHIỆT I. Mục tiêu: 1.Kieán thöùc: * Kiến thức quy định theo chuẩn: - Khái niệm dẫn nhiệt. - Lấy được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt. * Mức độ thể hiện cụ thể: [Nhận biết]: Dẫn nhiệt: Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác. - Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. 2. Kyõ naêng : * Kỹ năng quy định theo chuẩn: Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản. * Mức độ thể hiện cụ thể: 3. Thaùi ñoä: Coù tinh thaàn tự giác, tích cực trong học tập. II. Chuaån bò : 1. Giáo viên: Chuaån bò cho caû lôùp: 1 ñeøn, 1 giaù thí nghieäm, 1 oáng nghieäm, 1 ít neán, nöôùc. Chuaån bò cho caû lôùp: 9 caây ñinh, 1 thanh ñoàng, 1 thanh nhoâm, 1 thanh thuyû tinh. Tham khaûo theâm moät soá taøi lieäu coù lieân quan. Bảng nhóm. 2. Học sinh : Hoïc vaø laøm baøi taäp cuûa baøi 21. Ñoïc tröôùc noäi dung baøi 22 SGK. III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc: Ổn định lớp: 8a1 8a2 8a3 Kiểm tra bài cũ: + Nhieät naêng laø gì? Nhieät löôïng laø gì? Neâu kyù hieäu vaø ñôn vò cuûa nhieät löôïng. Neâu caùc caùch laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa moät vaät. Ví duï. 8a1 8a2 8a3 Bài mới: Đặt vấn đề: Caàm trong tay moät ñoàng xu, moät luùc sau ta nhaän thaáy ñoàng xu noùng leân. Nhieät naêng ñaõ ñöôïc truyeàn töø tay sang ñoàng xu nhö theá naøo? Ta tìm hiểu bài học hôm nay. Đi vào bài mới: Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà söï daãn nhieät Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt - Laøm thí nghieäm hình 22.1 - Yeâu caàu hs caên cöù vaøo quan saùt, thaûo luaän nhanh traû lôøi C1, C2, C3. - Thoâng baùo söï truyeàn nhieät naêng trong TN treân goïi laø söï daãn nhieät. - Yeâu caàu hs tìm thí duï söï daãn nhieät . - Phaân tích caùc thí duï naøy. - Choát yù cho HS ghi vôû. - Quan saùt GV laøm thí nghieäm . - Thaûo luaän nhanh traû lôøi C1,C2,C3 C1. Nhieät truyeàn ñeán saùp laøm saùp chaûy ra C2. a ,b, c, d, e C3. Nhieät truyeàn daàn töø ñaàu A ñeán ñaàu B cuûa thanh ñoàng - Laáy thí duï HS ghi vôû. + Kiến thức: [Thông hiểu] I. Söï daãn nhieät: 1. Thí nghieäm: 2. Traû lôøi caâu hoûi: Söï truyeàn nhieät naêng töø ñaàu A ñeán ñaàu B trong thí nghieäm naøy ñöôïc goïi laø söï daãn nhieät. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà tính daãn nhieät cuûa caùc chaát Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt - Tieán haønh laøm thí nghieäm hình 22.2 sgk - Yeâu caàu hs thaûo luaän traû lôøi C4,C5 GV choát yù cho HS ghi vôû. - Phaùt duïng cuï TN cho caùc nhoùm vaø yeâu caàu caùc nhoùm laøm TN hình 22.3 - Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän traû lôøi C6 - Cho HS ghi vôû. - Yeâu caàu hs laøm thí nghieäm hình 22.4 vaø traû lôøi C7 - Cho HS ghi vôû. - Quan saùt thí nghieäm. - Thaûo luaän traû lôøi C4,C5 C4 :Khoâng.Kim loaïi daãn nhieät toát hôn thuyû tinh C5: Trong ba chaát ñoàng daãn nhieät toát nhaát,thuyû tinh daãn nhieät keùm nhaát. Trong chaát raén kim loaïi daãn nhieät toát nhaát . - Caùc nhoùm nhaän duïng cuï vaø laøm TN hình 22.3 - Caùc nhoùm thaûo luaän traû lôøi C6 C6: Saùp khoâng noùng chaûy. Chaát loûng daãn nhieät keùm . - Caùc nhoùm laøm TN hình 22.4 traû lôøi C7 C7: Khoâng chaát khí daãn nhieät keùm + Kiến thức: [Nhận biết] II. Tính daãn nhieät cuûa caùc chaát. + Thí nghieäm 1. Ñoàng daãn nhieät toát hôn nhoâm, nhoâm daãn nhieät toát hôn thuûy tinh. Trong chaát raén, kim loaïi daãn nhieät toát nhaát. + Thí nghieäm 2: Chaát loûng daãn nhieät keùm + Thí nghieäm 3: Chaát khí daãn nhieät keùm. Hoaït ñoäng 3: Vaän duïng – Cuûng coá –Höôùng daãn veà nhaø Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt + Vận dụng: -Yeâu caàu hs thaûo luaän traû lôøi C8, C9, C10, C11, C12 . - GV kết luận cho HS ghi vôû. + Cuûng coá : Y/c moät vaøi hoïc ñoïc phaàn ghi nhôù SGK Höôùng daãn: Gôïi yù cho hs traû lôøi caâu hoûi cuoái saùch -Baì taäp( SBT ) + Daën doø: + BTVN: 21.1 ñeán 21.6 SBT + Chuaån bò baøi 22: Daãn nhieät - Thaûo luaän traû lôøi C8, C9, C10, C11, C12 -Ñoïc phaàn ghi nhôù -Thu thaäp thoâng tin höôùng daãn cuûa giaùo vieân vaø tham gia cuøng vôùi lôùp traû lôøi caâu hoûi SBT. Nghe GV daën doø veà nhaø. +Kiến thức:[ Vận dụng]: C9:Vì kim loaïi daãn nhieät toát,söù daãn nhieät keùm C10:Vì giöõa caùc lôùp aùo coù khoâng khí ,khoâng khí daãn nhieät keùm. C11:Ñeå taïo ra lôùp khoâng khí daãn nhieät keùm giöõa caùc loâng chim C12:Muøa ñoâng nhieät ñoä beân ngoaøi thaáp hôn nhieät ñoä cô theå ta sôø vaøo Kl nhieät töø cô theå truyeàn vaøo KL phaân taùn nhanh ta caûm thaáy laïnh Ngaøy naéng noùng nhieät ñoä beân ngoaøi cao hôn nhieät ñoä cô theå nhieät töø KL truyeàn vaøo cô theå nhanh ta caûm giaùc laïnh. IV. Địa chỉ tích hợp: V. Ruùt kinh nghieäm:

File đính kèm:

  • docxDAN NHIET.docx