Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 61: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

 I. Mục tiêu:

 1/ Kiến thức:

 - Mô tả được các dụng cụ và phương pháp tiến hành thí nghiệm khảo sát sự nở dài vì nhiệt của một thanh kim loại.

 - Biết cách lập bảng ghi kết qủa đo (nhiệt độ và độ dài ban đầu, độ tăng nhiệt độ và độ nở dài của thanh kim loại) khi tiến hành thí nghiệm.

 - Phát biểu được qui luật về sự nở dài và sự nở khối của vật rắn.

 - Viết được công thức của sự nở dài và sự nở khối.

 - Nêu được ý nghĩa vật lý và đơn vị đo của hệ số nở dài và hệ số nở khối.

 2/ Kỹ năng:

 - Vận dụng được các công thức của sự nở dài và sự nở khối để giải các bài tập.

 - Biết giải thích được việc vận dụng ý nghĩa thực tiễn của việc tính toán độ nở dài và độ nở khối của vật rắn trong đời sống và trong kỹ thuật.

 II. Chuẩn bị:

 1/ Giáo viên:

 - Bộ dụng cụ thí nghiệm dùng đo độ nở dài của vật rắn (Hình 36.2 SGK) (GV đã làm thử trước khi lên lớp).

 - Viết sẵn bảng 36.1 SGK ra giấy khổ rộng.

 2/ Học sinh:

 - Ghi sắn ra giấy các số liệu bảng 36.1 SGK (chưa có Dl)

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 61: Sự nở vì nhiệt của vật rắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 61: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN I. Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Mô tả được các dụng cụ và phương pháp tiến hành thí nghiệm khảo sát sự nở dài vì nhiệt của một thanh kim loại. - Biết cách lập bảng ghi kết qủa đo (nhiệt độ và độ dài ban đầu, độ tăng nhiệt độ và độ nở dài của thanh kim loại) khi tiến hành thí nghiệm. - Phát biểu được qui luật về sự nở dài và sự nở khối của vật rắn. - Viết được công thức của sự nở dài và sự nở khối. - Nêu được ý nghĩa vật lý và đơn vị đo của hệ số nở dài và hệ số nở khối. 2/ Kỹ năng: - Vận dụng được các công thức của sự nở dài và sự nở khối để giải các bài tập. - Biết giải thích được việc vận dụng ý nghĩa thực tiễn của việc tính toán độ nở dài và độ nở khối của vật rắn trong đời sống và trong kỹ thuật. II. Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: - Bộ dụng cụ thí nghiệm dùng đo độ nở dài của vật rắn (Hình 36.2 SGK) (GV đã làm thử trước khi lên lớp). - Viết sẵn bảng 36.1 SGK ra giấy khổ rộng. 2/ Học sinh: - Ghi sắn ra giấy các số liệu bảng 36.1 SGK (chưa có Dl) - Máy tính bỏ túi. III. Tiến trình dạy học: TG HÑ CUÛA THAÀY HÑ CUÛA TROØ KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN HĐ1 5Ph a.Phát biểu và viết công thức của định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn ? b.Neâu teân caùc ñaïi löôïng trong coâng thöùc ñònh luaät Huc- Bieåu thöùc löïc ñaøn hoài? TL 1a TL 1b TG HÑ CUÛA THAÀY HÑ CUÛA TROØ KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN HĐ2 25ph HĐ3 5ph HÑ4 5ph HÑ5 5ph a.Neâu sô ñoà, tieán haønh TN? b.Tính baûng 36.1? c. C1 d. Döïa vaøo baûng 36.2, nhaän xeùt phuï thuoäc gì? e. Thieát laäp coâng thöùc nôû daøi? f. Ñôn vò cuûa ? g. C2 h. Ví duï /196 * Thoâng baùo veà coâng thöùc töông töï Neâu caùc öùng duïng ôû SGK? Neâu theâm caùc öùng duïng khaùc? BẢNG TỔNG KẾT Sự nở vì nhiệt của vật rắn Sự nở dài Sự nở khối Công thức: Công thức: Dl = l – lo=aloDt DV = V – Vo = *Cuûng coá daën doø: TL 2a TL 2b TL 2c TL 2d TL 2e TL 2f TL 2g,2h * Ghi ktcb TL 4a TL 4b I>Söï nôû daøi: 1/ Thí nghieäm: Sô ñoà vaø tieán haønh H 36.2 Keát quaû: Baûng 36.1 Nhaän xeùt: Ñoái vôùi moät chaát Ñònh khoâng ñoåi * Ñoä nôû daøi tæ ñoái: phuï thuoäc chaát raén ( Baûng 36.2) 2. Keát luaän: Theá naøo laø söï nôû daøi? Coâng thöùc nôû daøi: * Heä soá nôû daøi: II> Söï nôû khoái: Theá naøo laø söï nôû khoái: Coâng thöùc nôû khoái: III> ÖÙng duïng: Khaéc phuïc taùc duïng coù haïi cuûa söï nôû vì nhieät: Lôïi duïng söï nôû vì nhieät:

File đính kèm:

  • docTiet 61.doc
Giáo án liên quan