Bài tập lực hấp dẫn môn Vật lý

1/ Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi ở trái đất là 45N, khi vật ở dộ cao h là 5N. xác định theo R ( với R là bán kính trái đất)

2/ Một vật khi ở mặt đất bị Trái Đất hút một lực 72N. Ở độ cao h = R/2 so với mặt đất (R là bán kính Trái Đất), vật bị Trái Đất hút với một lực bằng bao nhiêu?

3/ Một tên lửa vũ trụ đang ở cách tâm Trái Đất 1,5.105 Km Cho bán kính Trái Đất R = 6400km. Lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên nó ở vị trí đó nhỏ hơn so với mặt đất bằng bao nhiêu lần?

4/ Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Cho bán kính Trái Đất là R. Lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào vật cân bằng nhau tại điểm cách tâm Trái Đất một khoảng bằng bao nhiêu R?

5/ Hai khối lượng M và 3M đặt cách nhau một đoạn là h. Phải đăt một khối lượng m vào nơi nào để cho tổng lực hấp dẫn của M và 3M đặt lên vật m bị triệt tiêu.

6/ Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200 m và ở độ cao 3200 km so với mặt đất. Cho biết bán kính của Trái Đất là 6400 km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 10m/s2

7/ Hai quả cầu đặc đồng chất bằng chì bán kính R được đặt cho tâm cách nhay khoảng 10R hút nhau bằng lực F. Nếu thay một trong hai quả cầu đó bằng quả cầu chì khác có bán kính lớn gấp 2, khoảng cách giữa hai tâm vẫn như cũ thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ là bao nhiêu F?

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 670 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lực hấp dẫn môn Vật lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi ở trái đất là 45N, khi vật ở dộ cao h là 5N. xác định theo R ( với R là bán kính trái đất) 2/ Một vật khi ở mặt đất bị Trái Đất hút một lực 72N. Ở độ cao h = R/2 so với mặt đất (R là bán kính Trái Đất), vật bị Trái Đất hút với một lực bằng bao nhiêu? 3/ Một tên lửa vũ trụ đang ở cách tâm Trái Đất 1,5.105 Km Cho bán kính Trái Đất R = 6400km. Lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên nó ở vị trí đó nhỏ hơn so với mặt đất bằng bao nhiêu lần? 4/ Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Cho bán kính Trái Đất là R. Lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào vật cân bằng nhau tại điểm cách tâm Trái Đất một khoảng bằng bao nhiêu R? 5/ Hai khối lượng M và 3M đặt cách nhau một đoạn là h. Phải đăt một khối lượng m vào nơi nào để cho tổng lực hấp dẫn của M và 3M đặt lên vật m bị triệt tiêu. 6/ Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200 m và ở độ cao 3200 km so với mặt đất. Cho biết bán kính của Trái Đất là 6400 km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 10m/s2 7/ Hai quả cầu đặc đồng chất bằng chì bán kính R được đặt cho tâm cách nhay khoảng 10R hút nhau bằng lực F. Nếu thay một trong hai quả cầu đó bằng quả cầu chì khác có bán kính lớn gấp 2, khoảng cách giữa hai tâm vẫn như cũ thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ là bao nhiêu F? 8/Hai vật có thể coi là chất điểm có các khối lượng m1 và m2 ., khoảng cách giữa chúng là r . Lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn F. Nếu m1 và m2 đều tăng gấp 3 và r giảm 3 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn F' sẽ thay đổi như thế nào? 9/ Trái Đất và mặt trăng hút nhau với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết bán kính quỹ đạo của mặt trăng , khối lượng của mặt trăng và khối lượng của Trái Đất . 10/ T×m lùc hÊp dÉn lín nhÊt gi÷a hai qu¶ cÇu b»ng ch× cã khèi l­îng b»ng nhau, b¸n kÝnh R = 10cm. BiÕt khèi l­îng riªng cña ch× lµ D = 11,3g/cm3. 11/ Cho gia tèc r¬i tù do trªn mÆt ®Êt lµ g = 9,8m/s2. T×m ®é cao cña vËt cã gia tèc r¬i lµ 8,9m/s2. BiÕt b¸n kÝnh Tr¸i §Êt R = 6400km. 12/ Cho gia tèc r¬i tù do trªn mÆt ®Êt lµ g0 = 9,8m/s2. T×m gia tèc ë ®é cao h = víi R lµ b¸n kÝnh Tr¸i §Êt. 13/ Cho gia tèc r¬i tù do trªn mÆt ®Êt lµ g0 = 9,8m/s2. T×m gia tèc r¬i ë ®é cao h = so víi mÆt ®Êt. Xem Tr¸i §Êt lµ qu¶ cÇu ®ång chÊt. 14/ X¸c ®Þnh ®é cao h mµ ë ®ã ng­êi ta thÊy träng lùc t¸c dông lªn vËt chØ b»ng nöa so víi trªn mÆt ®Êt. BiÕt b¸n kÝnh tr¸i ®Êt lµ 6400km. 15/ Một vật ở trên mặt đất chịu lực hấp dẫn là 10N. Để lực này giảm đo 10 lần thì nó phải có độ cao bao nhiêu so với mặt đất. biết bán kính trái đất là 6400 km 16/ Một vật đặt ở 2 vị trí khác nhau trên trái đất. biết trọng lượng của chúng khác nhau 1,2 lần. xác định tỷ lệ bán kính trái đất tại hai nơi đó. 17/ Tính trọng lượng của một người trên đỉnh Everes và ở vực thái bình dương. Biết người đó có khối lượng là 82Kg, đỉnh everes cao khoảng 9km và vực thái bình dương sâu khoảng 11 km 18/ Tính trọng lượng của 1 người nặng 70 kg trên một hành tinh. Biết hành tinh đó có khối lượng bằng 1/6 trái đất. bán kính hành tinh là 3200km

File đính kèm:

  • docbaitapluchapdan.doc