Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Học kì I - Tiết 24: Bài toán về chuyển động ném ngang

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức :

 - Diễn đạt được các khái niệm: phân t ích chuyển động, chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp.

 - Viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang

 2. Kỹ năng :

 - Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần.

 - Ap dụng định luật II Newton để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động của vật ném ngang.

 - Tổng hợp 2 chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực).

 - Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang.

B. CHUẨN BỊ

Giáo viên : Thí nghiệm kiểm chứng hình 15.2 SGK

- Nội dung

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Học kì I - Tiết 24: Bài toán về chuyển động ném ngang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25.9.2010 Phần1:CƠ HỌC. Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 24: BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : - Diễn đạt được các khái niệm: phân t ích chuyển động, chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp. - Viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang 2. Kỹ năng : - Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần. - Ap dụng định luật II Newton để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động của vật ném ngang. - Tổng hợp 2 chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực). - Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang. B. CHUẨN BỊ Giáo viên : Thí nghiệm kiểm chứng hình 15.2 SGK Nội dung I. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang. 1. Chọn hệ trục toạ độ và gốc thời gian. Chọn hệ trục toạ độ Đề-các xOy, trục Ox hướng theo véc tơ vận tốc , trục Oy hướng theo véc tơ trọng lực . Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu ném. 2. Phân tích chuyển động ném ngang. Chuyển động của các hình chiếu Mx và My trên các trục Ox và Oy gọi là các chuyển động thành phần của vật M. + Trên trục Ox ta có : ax = 0 ; vx = vo ; x = vot + Trên trục Oy ta có : ay = g ; vy = gt ; y = gt2 II. Xác định chuyển động của vật. 1. Dạng của quỹ đạo và vận tốc của vật. Phương trình quỹ đạo : y = Phương trình vận tốc : v = 2. Thời gian chuyển động. t = 3. Tầm ném xa. L = xmax = vot = vo III. Thí nghiệm kiểm chứng. Sau khi búa đập vào thanh thép, bi A chuyển động ném ngang còn bi B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc. Học sinh : Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều và của sự rơi tự do. C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Viết các pt chuyển động của chuyển động thẳng đều và rơi tự do. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nêu câu hỏi. Chỉnh sửa các câu trả lời. Trả lời Nghe GV chỉnh sửa. Hoạt động 2 ( 15 phút) : Khảo sát chuyển động của vật ném ngang. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nêu bài toán. Đánh giá nhận xét của hs. Cho hs chọn trục toạ độ và góc thời gian. Phân tích chuyển động. Yêu cầu hs cho biết gia tốc, vận tốc và phương trình toạ độ của vật trên phương Ox. Yêu cầu hs cho biết gia tốc, vận tốc và phương trình toạ độ của vật trên phương Oy. Nhận xét sơ bộ chuyển động. Chọ trục toạ độ và góc thời gian. Nhận xét chuyển động của vật trên các phương Ox và Oy. Xác định ax, vx và x Xác định ay, vx và x Hoạt động 3 (10 phút) : Xác định chuyển động của vật ném ngang. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gợi ý để hs viết phương trình quỹ đạo. Gợi ý để hs viết phương trình vận tốc. Dẫn dắt để hs xác định thời gian chuyển động. Dẫn dắt để hs xác định tầm ném xa. Yêu cầu trả lời C2 Viết phương trình quỹ đạo. Viết phương trình vận tốc. Xác định thời gian chuyển động. Xác định tầm ném xa. Trả lời C2 Hoạt động 4 (10 phút) : Thí nghiệm kiểm chứng. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Làm thí nghiệm (nếu không thực hiện được thì mô tả thí nghiệm) Quan sát thí nghiệm hoặc đọc sách giáo khoa. Trả lời C3. Hoạt động 5 (5 phút) : Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Yêu cầu đọc phần : Em có biết ? Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. Yêu cầu hs chuẩn bị bài sau. Đọc phần : Em có biết ? Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. Ghi những chuẩn bị cho bài sau. D. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docT 24.doc