Bài tập trắc nghiệm về công thức cộng vận tốc

1. Một chiếc ca nô đi ngược dòng sông từ A đến B mất 4 giờ. Biết A cách B 60 km và nước chảy với vận tốc 3 km/h. Vận tốc của ca nô so với nước có giá trị nào sau đây?

A. 12 km/h B. 15 km/h C. 18 km/h D. 21 km/h

2. Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng nước thì phải mất bao nhiêu thời gian?

A. 6 giờ B. 12 giờ C. 5 giờ D. 8 giờ

3. Chän c©u sai

a. Quü ®¹o cña mét vËt lµ t­¬ng ®èi. §èi víi c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× quü ®¹o cña vËt lµ kh¸c nhau.

b. VËn tèc cña vËt lµ t­¬ng ®èi. Trong c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× vËn tèc cña cïng mét vËt lµ kh¸c nhau.

c. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trong kh«ng gian lµ t­¬ng ®èi.

d. Nãi r»ng Tr¸i §Êt quay quanh MÆt Trêi hay MÆt Trêi quay quanh Tr¸i §Êt ®Òu ®óng.

4. Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng ng­îc dßng víi vËn tèc 14km/h so víi mÆt n­íc. N­íc ch¶y víi vËn tèc 9km/h so víi bê. VËn tèc cña thuyÒn so víi bê lµ

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm về công thức cộng vận tốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ c«ng thøc céng vËn tèc. 1. Một chiếc ca nô đi ngược dòng sông từ A đến B mất 4 giờ. Biết A cách B 60 km và nước chảy với vận tốc 3 km/h. Vận tốc của ca nô so với nước có giá trị nào sau đây? A. 12 km/h B. 15 km/h C. 18 km/h D. 21 km/h 2. Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng nước thì phải mất bao nhiêu thời gian? A. 6 giờ B. 12 giờ C. 5 giờ D. 8 giờ 3. Chän c©u sai Quü ®¹o cña mét vËt lµ t­¬ng ®èi. §èi víi c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× quü ®¹o cña vËt lµ kh¸c nhau. VËn tèc cña vËt lµ t­¬ng ®èi. Trong c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× vËn tèc cña cïng mét vËt lµ kh¸c nhau. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trong kh«ng gian lµ t­¬ng ®èi. Nãi r»ng Tr¸i §Êt quay quanh MÆt Trêi hay MÆt Trêi quay quanh Tr¸i §Êt ®Òu ®óng. 4. Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng ng­îc dßng víi vËn tèc 14km/h so víi mÆt n­íc. N­íc ch¶y víi vËn tèc 9km/h so víi bê. VËn tèc cña thuyÒn so víi bê lµ v = 14km/h B. v = 21km/h C. v = 9km/h D. v = 5km/h 5. Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 18km theo ®­êng th¼ng. VËn tèc cña mét can« khi n­íc kh«ng ch¶y lµ 16,2km/h vµ vËn tèc cña dßng n­íc so víi bê s«ng lµ 1,5m/s. Thêi gian ®Ó can« ®i tõ A ®Õn B råi trë l¹i ngay tõ B vÒ A lµ t = 2,2h. B. t = 2,5h. C. t = 3,3h. D. t = 2,24h. 6. Mét ng­êi l¸i xuång m¸y dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang con s«ng réng 240m, mòi xuång lu«n vu«ng gãc víi bê s«ng. nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång sang ®Õn bê bªn kia t¹i mét ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vµ mÊt 1min. VËn tèc cña xuång so víi bê s«ng lµ v = 3m/s. B. v = 4m/s. C. v = 5m/s. D. v = 7m/s. 7. Cho vaän toác cuûa ca noâ so vôùi nöôùc ñöùng yeân laø 36km/h cuûa nöôùc so vôùi bôø laø 1km/h. Vaän toác cuûa ca noâ so vôùi bôø khi chaïy xuoâi doøng A) 36km/h B) 37km/h C) 38km/h D) 39km/h 8. Moät chieác thuyeàn chuyeån ñoäng ngöôïc doøng nöôùc vôùi vaän toác 8km/h ñoái vôùi doøng nöôùc ñöùng yeân. Vaän toác cuûa doøng nöôùc so vôùi bôø soâng la 1,5km/h. Vaän toác cuûa thuyeàn so vôùi bôø soâng laø bao nhieâu? A) 6,5km/h B) 7,5km/h C) 8,5km/h D) 9,5km/h 9. Moät ca noâ chaïy thaúng ñeàu ngöôïc doøng töø beán A ñeán beán B caùch nhau 36km maát thôøi gian 2 giô .Cho bieát vaän toác cuûa nöôùc so vôùi bôø laø 1,5km/h. Vaän toác cuûa ca noâ so vôùi nöôùc laø bao nhieâu? A) 16,5km/h B) 17km/h C) 18,5km/h D) 19,5km/h 10. Moät xe caûnh saùt giao thoâng ñang chaïy vôùi vaän toác 36km/h, boãng thaáy caùi hoá caùch khoaûng 20m, laäp töùc cho ñaïp thaéng khi vöøa ñeán mòeâng hoá thì döøng laïi. Xem trong thôøi gian ñaïp thaéng xe chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu. Choïn chieàu döông ngöôïc chieàu chuyeån ñoäng, gia toác cuûa xe laø A) -2,5m/s2 B) 2,5m/s2 C) 32,4m/s2 D) -32,4m/s2 Bµi tËp tù luËn Bài 1. khi nước sông phẳng lặng thì vận tốc của ca nô chạy trên mặt sông là 36 km/h. Nếu nước sông chảy thì ca nô phải mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A đến bến B và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B đến bến A. hãy tính khoảng cách AB và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông Bài 2. một ca nô chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi chiều dòng nước từ bến A đến bến B cách nhau 36 km mất thời gian là 1 giờ 15 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Hãy tính: a. Vận tốc của ca nô đối với dòng nước b. Khoảng thời gian ngắn nhất để ca nô chạy ngược dòng từ bến B đến bến A A C B Bài 3. Hai bến sông A và B cách nhau 70 km. Khi đi xuôi dòng từ A đến B ca nô đến sớm hơn 48 phút so với khi đi ngược dòng từ B về A. Vận tốc ca nô khi nước đứng yên là 30 km/h. Tính vận tốc của dòng nước Bài 4. một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5,4 km/h theo hướng vuông góc với bờ sông. Do nước chảy nên thuyền đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu một đoạn bằng 120 m. Độ rộng của dòng sông là 450 m. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy và thời gian thuyền qua sông Bài 5. một thuyền xuất phát từ A và mũi thuyền hướng về B với AB vuông góc bờ sông. Do nước chảy nên thuyền đến bờ bên kia tại C với BC = 100m và thời gian đi là t = 50s a. Tính vận tốc của dòng nước b. Biết AB = 200 m. Tính vận tốc thuyền khi nước yên lặng c. Muốn thuyền đến bờ bên kia tại B thì mũi thuyền phải hướng đến D ở bờ bên kia. Tính đoạn BD. Biết vận tốc dòng nước và của thuyền khi nước yên lặng như đã tính ở hai câu trên. Bài 6. một hành khách ngồi trong một ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h, nhìn qua cửa sổ thấy một đoàn tàu dài 120 m chạy song song ngược chiều và đi qua trước mặt mình hết 5s. Tính vận tốc của đoàn tàu Bµi tËp vÒ nhµ. Bài 1. một ô tô đang chạy với vận tốc 64,8 km/h thì đuổi kịp một đoàn tàu đang chạy trên đường sắt song song với đường ô tô. Một hành khách ngồi trên ô tô nhận thấy từ lúc ô tô gặp đoàn tàu đến lúc vượt qua hết đoàn tàu mất 40s. biết chiều dài của đoàn tàu là 145m. Tìm vận tốc của đoàn tàu Bài 2. một thang cuốn tự động đưa hành khách từ tầng trệt lên tầng lầu trong 1 phút. Nếu thang ngừng thì người đi bộ lên trong 3 phút. Hỏi nếu thang chạy và người khách vẫn bước thì mất bao lâu? Bài 3. Trên một tuyến xe buýt các xe coi như chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 km/h; hai chuyến xe liên tiếp khởi hành cách nhau 10 phút. Một người đi xe đạp ngược lại gặp hai chuyến xe buýt liên tiếp cách nhau 7 phút 20giây. Tính vận tốc của người đi xe đạp Bài 4. Một đoàn xe cơ giới có đội hình dài 1500 m hành quân với vận tốc 40 km/h. Người chỉ huy ở xe đầu trao cho một chiến sĩ đi mô tô một mệnh lệnh chuyển xuống xe cuối. Chiến sĩ ấy đi và về với cùng một vận tốc và hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo mất một thời gian 5 phút 24 giây. Tính vận tốc của chiến sĩ. Bài 5. Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều với vận tốc v1 = 3 m/s( so với bờ), thành bên của thuyền song song với bờ sông và cách bờ d = 5m. Khi thuyền đến ngang vị trí A thì ném một vật đến B( A và B đều trên bờ với AB = 5m). Thời gian vật chuyển động là 0,707s. Xác định hướng ném vật so với thành bên của thuyền và vận tốc ném so với thuyền Bài 6. Hai ô tô chuyển động thẳng đều trên hai đường Ox và Oy vuông góc với nhau với vận tốc v1 = 17,32 m/s và v2 = 10m/s, chúng qua O cùng lúc a. Tính vận tốc tương đối của ô tô thứ nhất so với ô tô thứ hai b. Nếu ngồi trên ô tô thứ hai mà quan sát sẽ thấy ô tô thứ nhất chạy theo hướng nào?

File đính kèm:

  • docBai tap trac nghiem va tu luan ve tinh tuong doi cua chuyen dong.doc
Giáo án liên quan