Bộ đề trắc nghiệm môn Vật lý 9

Câu 1: Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15 và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,3 A . Hiêụ điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bao nhiêu?

 A. U = 5 V B. U = 15,3 V C. U = 4,5 V D. Một giá trị khác

Câu 2:Trong đoạn mạch mắc nối tiép, công thức nào sau đây là sai?

 A. U = U1 + U2 + .+ Un B. I = I1 = I2 = .= In.

 C. R = R1 = R2 = .= Rn D. R = R1 + R2 + .+ Rn

Câu 3:Điều nào sau đây là đúng khi nói về công suất của dòng điện?

 A. Công suất của dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của dòng điện.

 B. Công suất của dòng điện được đo bằng công của dòng điện thực hiện được trong một giây.

 C. Công suất của dòng điện trong 1 đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ với cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch đó.

 D. Cả ba phát biẻu đều đúng.

 

doc12 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề trắc nghiệm môn Vật lý 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I: ĐIỆN HỌC Câu 1: Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15 và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,3 A . Hiêụ điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bao nhiêu? A. U = 5 V B. U = 15,3 V C. U = 4,5 V D. Một giá trị khác Câu 2:Trong đoạn mạch mắc nối tiép, công thức nào sau đây là sai? A. U = U1 + U2 + .....+ Un B. I = I1 = I2 = ........= In. C. R = R1 = R2 = ........= Rn D. R = R1 + R2 + ........+ Rn Câu 3:Điều nào sau đây là đúng khi nói về công suất của dòng điện? A. Công suất của dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của dòng điện. B. Công suất của dòng điện được đo bằng công của dòng điện thực hiện được trong một giây. C. Công suất của dòng điện trong 1 đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ với cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch đó. D. Cả ba phát biẻu đều đúng. Câu 4:Hãy chọn biẻu thức đúng trong các biểu thức sau đây để có thể dùng để tính nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua. A. Q = I2.R.t B. C. Q = U.I.t. D. Cả ba công thức đều đúng. Câu 5:Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào? A. Không thay đổi. B. Giảm hay tăng bấy nhiêu lần. C. Tăng hay giảm bấy nhiêu lần. D. Không thể xác định chính xác được. Câu 6:Hiệu điện thế U = 10 V được đặt vào giữa hai đầu một điện trở có giá trị R = 25 . Cường độ dòng điện chạy qua điện trở nhận giá trị nào sau đây là đúng? A. I = 2,5 A B. I = 0,4 A C. I = 15 A D. I = 35 A Câu 7:Trong các công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song? A. I = I1 + I2 + .....+ In B. U = U1 = U2 = ..... = Un. C. R = R1 + R2 + .....+ Rn. D. Câu 8:Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của công? A. Jun (J) B. W.s C. KW.h D. V.A Câu 9:Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Ôm? A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, với điện trở của mỗi dây. B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của mỗi dây. C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của mỗi dây. D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và điện trở của mỗi dây. Câu 10:Hãy chọn công thức đúng trong các công thức dưới đây mà cho phép xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch. A. A = U.I2.t B. A = U2.I.t C. A = U.I.t D. A = R2.I.t Câu 11:Chọn công thức sai trong các công thức dưới đây: A. B. C. I = U.R D. U = I.R Câu 12:Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn? A. Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây. B. Điện trỏ dây dãn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây. C. Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ. D. Điện trở dây dẫn không phụ thuộc vào bản chất của dây. Câu 13:Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đai lượng nào sau đây sẽ thay đổi theo? A. Tiết diện dây dẫn của biến trở. B. Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở. C. Chiều dài dây dẫn của biến trở. D. Nhiệt độ của biến trở. Câu 14:Công thức nào sau đây cho phép xác điện trở một dây dẫn hình trụ đồng chất? A. B. C. D. Một công thức khác. Câu 15:Điều nào sau đây là đúng khi nói về biến trở? A. Biến trở dùng để điều chỉnh nhiệt độ của điện trở trong mạch. B. Biến trở dùng để điều chỉnh hiệu điện thế trong mạch. C. Biến trở dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. D. Biến trở dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch. Câu 16:Trong các công thức tính công suất sau đây. Hãy chọn công thức sai? A. P = A .t B. C. P = U.I D. P= I2.R Câu 17:Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện năng? A. Dòng điện có mang năng lượng, năng lượng đó gọi là điện năng. B.Điện năng có thể chuyển hoá thành nhiệt năng. C. Điện năng có thể chuyển hoá thành hoá năng và cơ năng. D.Các phát biểu a, b, c đều đúng. Câu 18:Cho hai điện trở R1 = 20 , R2 = 30 được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương R của đoạn mạch đó là: A. 10 B. 50 C. 60 D. 12 Câu 19:Trên một bién trở con chạy có ghi 100 - 2A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở có thẻ nhận giá trị nào trong các giá trị sau: A. 200 V B. 50 V C. 98 V D. Môt giá trị khác. Câu 20:Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,2A . Công suất tiêu thụ của bóng đèn này là: A. 0,6 J B. 0,6W C. 15W D. Một giá trị khác. Chương II: ĐIỆN TỪ Caâu 1: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà töø tröôøng? Töø tröôøng laø moâi tröôøng vaät chaát ñaëc bieät toàn taïi xung quanh nam chaâm . Töø tröôøng coù theå taùc duïng löïc leân thanh nam chaâm thöû ñaët trong noù. Töø tröôøng coù ôû xung quanh Traùi Ñaát. Caùc phaùt bieåu A,B vaø C ñeàu ñuùng. Caâu2: ÔÛ ñaâu toàn taïi töø tröôøng? Trong caùc caâu traû lôøi sau ñaây , caâu naøo khoâng ñuùng? Xung quanh nam chaâm. Xung quanh doøng ñieän. Xung quanh ñieän tích ñöùng yeân. Moïi nôi treân Traùi Ñaát. Caâu 3: Trong thí nghieäm veà töø phoå, taïi sao ngöôøi ta khoâng duøng maït ñoàng hoaëc maït keõm maø laïi duøng maït saét? Choïn lí do ñuùng trong caùc lí do sau: Ñoàng vaø keõm laø nhöõng chaát khoù tìm hôn saét. Ñoàng vaø keõm laø nhöõng chaát coù töø tính yeáu hôn nhieàu so vôùi saét. Ñoàng vaø keõm coù theå bò noùng chaûy khi ñaët trong töø tröôøng. Caû 3 lí do ñeàu ñuùng. Caâu 4: Nam chaâm huùt saét raát maïnh, nhöng taïi sao khi thí nghieäm töø phoå, nam chaâm khoâng huùt ñöôïc caùc maït saét maø saép xeáp chuùng theo ñöôøng nhaát ñònh? Giaûi thích nghòch lyù naøy nhö theá naøo? Choïn phöông aùn ñuùng trong caùc phöông aùn sau: Vì caùc maït saét quaù nheï. Vì caùc maït saét quaù nhieàu. Vì caùc maït saét luoân naûy leân, naûy xuoáng nhieàu laàn. Vì caùc maït saét bò nhieãm töø maïnh neân chuùng trôû thaønh caùc nam chaâm nhoû, moãi nam chaâm nhoû ñeàu coù hai cöïc. Caâu 5: Ñaët moät soá kim nam chaâm töï do treân moät ñöôøng söùc töø ( ñöôøng cong) cuûa moät thanh nam chaâm thaúng. Söï ñònh höôùng cuûa caùc kim nam chaâm treân ñöôøng söùa töø seõ nhö theá naøo?Choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng nhaát. Truïc cuûa caùc kim nam chaâm song song nhau. Truïc cuûa caùc kim nam chaâm gaàn nhau seõ vuoâng goùc vôùi nhau. Truïc cuûa caùc kim nam chaâm luoân naèm treân moät ñöôøng thaúng. Truïc cuûa caùc kim nam chaâm luoân naèm treân nhöõng ñöôøng tieáp tuyeán vôùi ñöôøng söùc töø taïi ñieåm ñaët cuûa nam chaâm vaø chuùng ñòng höôùng theo moät chieàu nhaát ñònh. Caâu 6: Khi ñaët moät nam chaâm thaúng gaàn moät oáng daây, hieän töôïng gì seõ xaûy ra? Choïn phöông aùn ñuùng trong caùc phöông sau: Chuùng luoân huùt nhau. Chuùng luoân ñaåy nhau. Chuùng khoâng töông taùc gì vôùi nhau neáu trong oáng daây khoâng coù doøng ñieän chaïy qua. Trong moïi ñieàu kieän, chuùng khoâng bao giôø töông taùc nhau. Caâu 7: Ngöôøi ta noùi raèng veà phöông dieän töø, moät oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua töông ñöông vôùi moät thanh nam chaâm thaúng.Döïa vaøo ñaâu ñeå keát luaän nhö vaäy? Choïn caùch lyù giaûi ñuùng trong caùc caùch sau: Vì daïng töø phoå cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua gioáng daïng töø phoå cuûa nam chaâm thaúng. Vì oáng daây coù doøng dieän chaïy qua coù theå huùt hoaëc ñaåy thanh nam chaâm ñaët gaàn noù. Vì khi hai oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua ñaët gaàn nhau, chuùng coù theå huùt hoaëc ñaåy nhau. Caû ba caùch lí giaûi treân ñeàu ñuùng. Caâu 8: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng vôùi noäi dung cuûa quy taéc naém tay phaûi? Naém oáng daây baèng tay phaûi sao cho boán ngoùn tay naém laïi chæ chieàu doøng ñieän qua oáng daây thì ngoùn tay caùi choaõi ra chæ chieàu ñöôøng söùc töø trong loøng oáng daây. Naém oáng daây baèng tay phaûi sao cho boán ngoùn tay naém laïi chæ chieàu doøng ñieän qua oáng daây thì ngoùn tay caùi choaõi ra chæ chieàu ñöôøng söùc töø beân ngoaøi oáng daây. Naém oáng daây baèng tay phaûi, khi ñoù boán ngoùn tay naém laïi chæ chieàu ñöôøng söùc töø trong loøng oáng daây. Naém oáng daây baèng tay phaûi, khi ñoù ngoùn tay caùi choaõi ra chæ chieàu ñöôøng söùc töø trong loøng oáng daây. Caâu 9: Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng khi noùi veà taùc duïng cuûa töø tröôøng leân daây daãn coù doøng ñieän? A. Khi cho ñoaïn daây doøng ñieän chaïy qua ñoaïn daây daãn ñaët trong töø tröôøng vaø caét caùc ñöôøng söùc töø thì coù löïc ñieän töø taùc duïng leân ñoaïn daây daãn ñoù. B. Khi cho ñoaïn daây doøng ñieän chaïy qua ñoaïn daây daãn ñaët trong töø tröôøng vaø song song vôùi caùc ñöôøng söùc töø thì coù löïc ñieän töø taùc duïng leân ñoaïn daây daãn ñoù. C. Khi cho ñoaïn daây doøng ñieän chaïy qua ñoaïn daây daãn ñaët trong töø tröôøng, ôû moïi vò trí cuûa daây daãn thì luoân coù löïc ñieän töø taùc duïng leân ñoaïn daây daãn. D. Caùc phaùt bieåu A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 10: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà taùc duïng cuûa löïc ñieän töø leân khung daây coù doøng ñieän? A. Khi maët phaúng khung daây ñaët song song vôùi caùc ñöôøng söùc töø thì löïc ñieän töø laøm cho khung daây quay. B. Khi maët phaúng khung daây ñaët song song vôùi caùc ñöôøng söùc töø thì löïc ñieän töø khoâng laøm cho khung daây quay. C. Khi maët phaúng khung daây ñaët vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc töø thì löïc ñieän töø chæ coù taùc duïng laøm neùn hoaëc daõn khung daây. D. Khi maët phaúng khung daây ñaët vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc töø thì löïc ñieän töø laøm cho khung daây quay. Caâu 11: Choïn ñaùp aùn ñuùng theo qui öôùctreân hình veõ: I: cöôøng ñoä doøng ñieän, chieàu doøng ñieän ñöôïc bieåu dieãn baèng muõi teân. B: laø ñöôøng söùc töø, chieàu ñöôøng söùc töø bieåu dieãn baèng muõi teân. F: löïc töø. B B I F F I A. hình veõ 1 ñuùng, hình veõ 2 sai. B. hình veõ 1 sai, hình veõ 2 ñuùng. C. caû 2 hình veõ ñeàu ñuùng. D. caû 2 hình veõ ñeàu sai. Caâu 12.: Ñaët moät khung daây hình chöõ nhaät coù doøng ñieän chaïy qua trong töø tröôøng sao cho maët phaúng khung daây vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc töø nhö hình veõ: Löïc taùc duïng leân khung daây coù taùc duïng gì? Choïn keát quaû ñuùng trong caùc keát quaû sau: A. Löïc töø laøm khung daây quay. B. Löïc töø laøm daõn khung daây. C. Löïc töø laøm khung daây bò neùn laïi. D. Löïc töø khoâng taùc duïng leân khung daây. B Caâu 13: Treo moät thanh nam chaâm leân moät sôïi daây meàm, thaû cho nam chaâm ñu ñöa quanh vò trí caân baèng OA nhö hình veõ. Doøng ñieän caûm öùng xuaát hieän trong cuoän daây daãn coù ñaëc tính gì? Choïn caâu traû lôøi ñaày ñuû nhaát trong caùc caâu traû lôøi sau ñaây: A. coù cöôøng ñoä doøng ñieän khoâng ñoåi. O B. coù chieàu khoâng thay ñoåi. C. coù chieàu vaø cöôøng ñoä doøng ñieän khoâng thay ñoåi. A D. coù chieàu vaø cöôøng ñoä ñieän luoân thay ñoåi. Caâu 14: Hai cuoän daây coù soá voøng quaán quanh loõi saét non khaùc nhau ( cuoän 1 coù soá voøng gaáp 3 laàn cuoän 2), ñöôøng kính oáng daây nhö nhau, khi cho hai doøng ñieän cuøng cöôøng ñoä ñi qua hai cuoän thì: töø tính cuûa cuoän 1 nhieàu hôn töø tính cuûa cuoän 2 nhieàu hôn töø tính cuûa cuoän 1 gaáp 3 laàn töø tính cuûa cuoän 2 töø tính cuûa cuoän 2 gaáp 3 laàn töø tính cuûa cuoän 1 Caâu 15: Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn coù doøng ñieän khi: A. Daây daãn ñöôïc ñaët trong töø tröôøng B. Daây daãn song song vôùi caùc ñöôøng söùc töø C. Daây daãn ñaët trong töø tröôøng vaø song song vôùi caùc ñöôøng söùc töø D. Daây daãn ñaët trong töø tröôøng vaø khoâng song song vôùi caùc ñöôøng söùc töø Caâu 16: Thieát bò naøo sau ñaây hoaït ñoäng döïa vaøo öùng duïng cuûa nam chaâm ñieän: A. Baøn laø ñieän B. Chuoâng baùo ñoäng C. Chuoâng xe ñaïp D. Caû b vaø c ñeàu ñuùng Caâu 17: Caàn caåu ñieän hoaït ñoäng döïa treân: A. Taùc duïng nhieät cuûa nam chaâm ñieän B. Taùc duïng töø cuûa nam chaâm ñieän C. Taùc duïng töø cuûa nam chaâm vónh cöûu D. Caû a, b vaø c ñeàu ñuùng Caâu 18: Nam chaâm ñieän naøo sau ñaây nhieãm töø maïnh nhaát? A. Nam chaâm 1 coù 60 voøng daây daãn quaán quanh vaø coù doøng ñieän 1A chaïy qua B. Nam chaâm 2 coù 60 voøng daây daãn quaán quanh vaø coù doøng ñieän 5A chaïy qua C. Nam chaâm 3 coù 120 voøng daây daãn quaán quanh vaø coù doøng ñieän 1A chaïy qua D. Nam chaâm 4 coù 180 voøng daây daãn quaán quanh vaø coù doøng ñieän 5A chaïy qua Caâu 19: Nam chaâm ñieän naøo sau ñaây nhieãm töø yeáu nhaát? A. Nam chaâm 1 coù 600 voøng daây daãn quaán quanh vaø coù doøng ñieän 1A chaïy qua B. Nam chaâm 2 coù 300 voøng daây daãn quaán quanh vaø coù doøng ñieän 1,5A chaïy qua C. Nam chaâm 3 coù 120 voøng daây daãn quaán quanh vaø coù doøng ñieän 1A chaïy qua D. Nam chaâm 4 coù 180 voøng daây daãn quaán quanh vaø coù doøng ñieän 5A chaïy qua Caâu 20: Chieàu cuûa löïc töø phuï thuoäc: A. Chieàu cuûa ñöôøng söùc töø B. Chieàu cuûa doøng ñieän Caû chieàu ñöôøng söùc vaø chieàu doøng ñieän D. Khi 1 trong hai yeáu toá A vaø B thay ñoåi thì chieàu cuûa löïc töø cuõng ñoåi theo Ch ư ơng III: QUANG H ỌC C âu 1: Khi vật đặt trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách d > 2f thì ảnh của nó tạo bởi thấu kính có đặc điểm gì? A. Ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật. B. Ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật. C. Ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật. D. Ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. C âu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của thấu kính phân kỳ? A. Một vật sáng đặt rất xa thấu kính cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. B. Một chùm sáng tới song song với trục chính của thấu kính cho chùm tia ló kéo dài hội tụ tại tiêu điểm F trên trục chính. C. Tia sáng tới qua quang tâm của thấu kính cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới . D. Phần giữa của thấu kính, mỏng hơn phần rìa thấu kính đó. C âu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của thấu kính hội tụ? A. Một vật sáng đặt trước thấu kính , tuỳ thuộc vào vị trí đặt vật mà ảnh của vật đó tạo bởi thấu kính có khi là ảnh thật , có khi là ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật. B. Một chùm sáng tới song song với trục chính của thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm F trên trục chính . C. Một vật sáng đặt trước thấu kính luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. D. Thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa của thấu kính. C âu 4: Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thường là: A. Ảnh thật, cùng chiều vời vật và nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. C. Ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. D. Ảnh ảo ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. C âu 5: Một máy ảnh đang chụp ảnh một vật ở rất xa. Khoảng cách từ vật kính đến phim lúc đó là 5cm. Tiêu cự của vật kính có thể: A. Lớn hơn 5cm. B. Vào cỡ 5cm. C. Đúng bằng 5cm. D. Nhỏ hơn 5cm. C âu 6: Một người chụp ảnh một pho tượng cách máy ảnh 5m. Ảnh của pho tượng trên phim cao 1cm. Phim cách vật kính 5cm. Chiều cao của pho tượng là: A. 25m. B. 5m. C. 1m. D. 0,5 m. C âu 7: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là: A. Hiện tượng ánh sáng đổi màu khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác . B. Hiện tượng ánh sáng đổi phương truyền khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác . C. Hiện tượng ánh sáng tăng độ sáng khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác. D. Hiện tượng ánh sáng giảm độ sáng khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác. C âu 8: Sẽ không có hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi ánh sáng đi từ: A. Nước vào không khí. B. Không khí vào rượu. C. Nước vào thuỷ tinh. D. Chân không vào chân không C âu 6: Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước với góc tới 45o thì góc khúc xạ là: A. 45o B. 60o C. 32o D. 44o59’ C âu 9: Chiếu một tia sáng vuông góc với bề mặt thuỷ tinh . Khi đó góc khúc xạ có giá trị: A. 90o B. 0o C. 45o D. 60o C âu 10: Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước. Nếu tăng góc tới lên 2 lần thì góc khúc xạ : A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần. C. Tăng theo qui luật khác. D. Giảm theo qui luật khác. C âu 11: Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước với góc tới 30o. Khi đó góc khúc xạ là 22o. Vậy nếu chiếu một tia sáng đi từ trong nước đi ra ngoài không khí với góc tới 22o thì góc khúc xạ là: A. 30o B. 45o C. 41o40’ D. 18o C âu 12: Câu nào phát biểu không đúng về thấu kính hội tụ? A. Thấu kính hội tụ chỉ được làm bằng thuỷ tinh. B. Thấu kính hội tụ có hai tiêu điểm ở hai bên nằm đối xứng với quang tâm. C. Trừ tia qua quang tâm, các tia sáng còn lại qua thấu kính hội tụ luôn bị bẻ về phía trục chính. D. Thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh luôn có ít nhất một mặt lồi. C âu 13: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. đặt một ngọn đèn cách thấu kính 24cm thì có thể: A. Hứng được ảnh ngọn đèn cùng chiều trên một màn đặt sau thấu kính. B. Hứng được ảnh ngọn đèn ngược chiều trên một màn đặt sau thấu kính C. Hứng được ảnh ngọn đèn cùng chiều và sáng hơn vật trên một màn đặt sau thấu kính. D. Hứng được ảnh ngọn đèn cùng chiều và tói hơn vật trên một màn đặt sau thấu kính. C âu 14: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm. Đặt thấu kính cách tờ báo 2,5cm. Mắt đặt sau thấu kính sẽ nhìn thấy các dòng chữ: A. Cùng chiều, nhỏ hơn vật. B. Ngược chiều, nhỏ hơn vật. C. Cùng chiều, lớn hơn vật. D. Ngược chiều, lớn hơn vật. C âu 15: Nếu đưa một vật ra thật xa thấu kính phân kỳ thì ảnh của vật: A. Di chuyển gần thấu kính hơn. B. Có vị trí không thay đổi . C. Di chuyển xa vô cùng. D. Di chuyển cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự C âu 16: Một máy ảnh có thể không cần bộ phần nào sau đây: A. Buồng tối, phim. B. Buồng tối, vật kính. C. Bộ phận đo sáng. D. Vật kính. C âu 17: Nếu vật tiến lại gần máy ảnh, để giữ cho ảnh rõ nét, ta cần: A. Tăng khoảng cách giữa vật kính và phim bằng cách điều chỉnh ống kính về phía trước. B. Giảm khoảng cách giữa vật kính và phim bằng cách điều chỉnh ống kính về phía sau. C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và phim. D. Giảm độ sáng của vật. C âu 18: Khi vật ở vô cực, để ảnh xuất hiện rõ nét trên phim, ta cần: A. Điều chỉnh cho phim nằm trước tiêu điểm của vật kính . B. Điều chỉnh cho phim nằm sau tiêu điểm của vật kính. C. Điều chỉnh cho phim nằm ngay tiêu điểm của vật kính. D. Điều chỉnh cho phim nằm xa vật kính nhất. C âu 19: Bộ phận nào sau đây của mắt đóng vai trò như thấu kính hội tụ trong máy ảnh; A. Giác mạc. B. Thể thuỷ tinh. C. Con ngươi. D. Màng lưới. C âu 20: Một trong những đặc tính quan trọng của thể thuỷ tinh là: A. Có thể dễ dàng phồng lên hay dẹt xuống để thay đổi tiêu cự. B. Có thể dễ dàng đưa ra phía trước như vật kính máy ảnh. C. Có thể dễ dàng thay đổi màu sác để thích ứng với màu sắc của các vật xung quanh. D. Có thể biến đổi dễ dàng thành một thấu kính phân kỳ. C âu 21: Sự điều tiết của mắt là: A. Sự thay đổi thuỷ dịch của mắt để làm cho ảnh hiện rõ trên võng mạc. B. Sự thay đổi khoảng cách giữa thể thuỷ tinh và võng mạc đẻ ảnh hiện rõ trên võng mạc. C. Sự thay đổi độ phồng của thể thuỷ tinh để ảnh hiện rõ trên võng mạc. D. Sự thay đổi kích thước của thể thuỷ tinh và võng mạc để ảnh hiện rõ trên võng mạc. C âu 22: Tiêu cự của thể thuỷ tinh cỡ vào khoảng: A. 25cm. B. 15cm. C. 60mm. D. 22,8mm. Chương IV C â u 1: Trong công việc nào dưới đây, người ta sử dụng nhiệt của ánh sáng? A. Tỉa bớt các cành của cây cao để cho nắng chiếu xuóng vườn. B. Bật đèn trong phòng khi trời tối. C. Phơi quần áo ngoài nắng cho chóng khô. D. Đưa chiếc máy tính chạy bằng pin mặt trời ra chỗ sáng cho nó hoạt động. C â u 2: Chỉ ra sự chuyển hoá năng lượng trong tác dụng quang điện. A. Điện năng chuyển hoá thành quang năng. B. Quang năng chuyển hoá thành điện năng. C. Nhiệt năng chuyển hoá thành quang năng. D. Quang năng chuyển hoá thành nhiệt năng. C â u 3: Điện năng được chuyển hoá trực tiếp thành quang năng trong dụng cụ nào dưới đây? A. Pin quang điện. B. Đèn LED. C. Bóng đèn dây tóc. D. Bóng đèn pin. C â u 4: Tác dụng nhiệt của ánh sáng không được dùng trong các công việc nào sau đây? A. Sấy khô. B. Sưởi nóng. C. Diệt trùng. D. Máy phát điện. C â u 5: Chọn câu đúng: A. Ánh sáng chỉ có tác dụng nhiệt, sinh học, quang điện mà không có tác dụng hoá học. B. Ánh sáng có tác dụng nhiệt, sinh học, quang điện và hoá học. C. Ánh sáng mặt trời chỉ có tác dụng nhiệt, và quang điện. D. Ánh sáng càng mạnh thì tác dụng nhiệt mạnh hơn các tác dụng khác. C â u 6: Những vật có màu nào thì có khả năng hấp thụ ánh sáng nhiều nhất? A. Vật có màu đen. B. Vật có màu trắng. C. Vật có màu đỏ. D. Vật có màu vàng. C â u 7: Tác dụng quang điệ của ánh sáng là: A. Năng lượng ánh sáng biến đổi trực tiếp thành năng lượng điện. B. Năng lượng ánh sáng biến đổi trực tiếp thành năng lượng nhiệt, rồi từ năng lượng nhiệt biến đổi thành năng lượng điện. C. Năng lượng ánh sáng biến đổi trực tiếp thành năng lượng sinh học, rồi từ năng lượng sinh học biến đổi thành năng lượng điện. D. Năng lượng ánh sáng biến đổi trực tiếp thành năng lượng hoá học, rồi từ năng lượng hoá học biến đổi thành năng lượng điện. C â u 8: Pin mặt trời là một thiết bị: A. Dùng để biến đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. B. Dùng để biến đổi năng lượng điện thành năng lượng ánh sángcó cùng thành phần như ánh sáng Mặt Trời. C. Có thành phần cấu tạo như thành phần của Mặt Trời. D. Mô phỏng nguyên lí hoạt động của Mặt Trời. C â u 9: Xét về mặt quang học, hai bộ phận quang trọng nhất của mắt là: A. Giác mạc, lông mi. B. Thể thuỷ tinh, võng mạc. C. Thể thuỷ tinh, tuyến lệ. D. Điểm mù, con ngươi. C â u 10: Nếu một người cận thị mà đeo thấu kính hội tụ thì vật ở vô cực sẽ hội tụ tại một điểm: A. Xuất hiện đúng trên võng mạc. B. Nằm sau võng mạc. C. Phía trước và xa võng mạc hơn so với khi không mang kính. D. Gần võng mạc hơn so với khi không mang kính. C â u 11: Khi chụp vật ở xa, để ảnh rõ nét, phải điều chỉnh để: A. Phim nằm đúng vị trí tiêu điểm của vật kính. B. Phim nằm trước vị trí tiêu điểm của vật kính. C. Phim nằm sau vị trí tiêu điểm của vật kính. D. Phim càng gần vật kính càng tốt. C â u 12: Cách nào không thể tạo ra ánh sáng màu vàng : A. Tách ánh sáng trắng thành ánh sáng màu và chọn màu vàng. B. Dùng các nguồn ánh sáng màu vàng. C. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu vàng. D. Chiếu chùm ánh sáng màu đỏ qua tấm lọc màu lục. C â u 13: Hiện tượng quang hợp của cây cối thể hiện tác dụng : A. Nhiệt của ánh sáng mặt trời. B. Tác dụng sinh học của ánh sáng mặt trời. C. Tác dụng điện của ánh sáng mặt trời. D. Tác dụng từ của ánh sáng mặt trời. C â u 14: Những hiện tượng nào sau đây thể hiện năng lượng đã được chuyển hoá thành công hoặc nhiệt năng? A. Ánh sáng chiếu đến tấm kim loại làm tấm kim loại nóng lên. B. Ánh sáng chiếu đến gương và phản xạ toàn bộ trở lại. C. Tảng đá nằm yên trên mặt đất. D. Pin mới xuất xưởng, chưa sử dụng. C â u 15: Máy sấy tóc đang sử hoạt động. Đã có sự biến đổi: A. Điện năng thành cơ năng. B. Điện năng thành quang năng. C. Điện năng thành nhiệt năng. D. Điện năng thành cơ năng nhiệt năng. C â u 16: Trong động cơ điện, điện năng đã được biến đổi thành dạng năng lượng nào? A. Động năng và thế năng B. Thế năng và nhiệt năng. C. Cơ năng và nhiệt năng. D. Cơ năng và hoá năng. C â u 17: Trong máy phát điện xoay chiều, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào? A. Từ nhiệt năng thành điện năng. B. Từ thế năng thành điện năng. C. Từ hoá năng thành cơ năng và điện năng. D. Từ cơ năng thành điện năng. C â u 18: Nói về pin mặt trời, câu nào dưới đây là đúng? A. Không cần cung cấp cho pin năng lượng, tự nó sinh ra điện năng. B. Pin mặt trời thu điện năng trực tiếp từ Mặt Trời. C. Pin mặt trời nhận được năng lượng của ánh sáng Mặt Trời biến đổi thành điện năng. D. Ánh sáng Mặt Trời làm cho năng lượng hạt nhân biến đổi thành điện năng. C â u 19: Thiết bị nào sau đây tích luỹ điện năng dưới dạng hoá năng? A. Acquy, pin, pin khô. B. Máy phát điện một chiều. C. Đinamô xe đạp. D. Pin mặt trời. C â u 20: Khi đạp xe vào ban đêm, bóng đèn sáng . Quá trình năng lượng đã biến đổi theo thứ tự: A. Điện năng, cơ năng, quang năng. B. Cơ năng, điện năng, quang năng. C. Cơ năng, hoá năng, quang năng. D. Điện năng, hoá năng, quang năng.

File đính kèm:

  • docBộ đề trắc nghiệm vật lý 9.doc