Các loại danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

I. Danh hiệu thi đua:

 A. Tên Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm có:

a) “Lao động tiên tiến”

b) “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” (phải có SKKN loại B cấp huyện trở lên)

c) “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”

d) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

 B. Tên Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm có:

a) “Tập thể lao động tiên tiến”

b) “Tập thể lao động xuất sắc” (Lưu ý không có danh hiệu“ Tập thể Tiên tiên xuất sắc”.

c) “Cờ thi đua xuất sắc của Bộ hoặc Thành phố”

d) “Cờ thi đua của Chính phủ”

 Lưu ý: Danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân xét tặng hàng năm vào dịp tổng kết năm học.

Ngoài ra đối với Hà Nội cá nhân còn có thêm danh hiệu: " Người tốt việc tốt", "Công dân Thủ đô ưu tú", "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

 

doc10 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 988 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các loại danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC LOẠI DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG I. Danh hiệu thi đua: A. Tên Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm có: a) “Lao động tiên tiến” b) “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” (phải có SKKN loại B cấp huyện trở lên) c) “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” d) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” B. Tên Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm có: a) “Tập thể lao động tiên tiến” b) “Tập thể lao động xuất sắc” (Lưu ý không có danh hiệu“ Tập thể Tiên tiên xuất sắc”. c) “Cờ thi đua xuất sắc của Bộ hoặc Thành phố” d) “Cờ thi đua của Chính phủ” Lưu ý: Danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân xét tặng hàng năm vào dịp tổng kết năm học. Ngoài ra đối với Hà Nội cá nhân còn có thêm danh hiệu: " Người tốt việc tốt", "Công dân Thủ đô ưu tú", "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" II. Hình thức khen thưởng đối với cả tập thể và cá nhân gồm có: a) Giấy khen của Giám đốc Sở hoặc Giấy khen của Chủ tịch UBND Quận, huyện, thị xã. b) Bằng khen của Bộ GD&ĐT hoặc Chủ tịch UBND Thành phố. c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ d) Huân chương Lao động hạng Ba. đ) Huân chương Lao động hạng Nhì. e) Huân chương Lao động hạng Nhất. f) Huân chương Độc Lập hạng Ba. g) Huân chương Độc Lập hạng Nhì. h) Huân chương Độc Lập hạng Nhất i) Anh hùng Lao động. ................................. TIÊU CHUẨN CÁC LOẠI DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG I. Tiêu chuẩn Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: TT Tên danh hiệu Tóm tắt tiêu chuẩn 1 Lao động tiên tiến Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; b) Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; Đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; d) Có đạo đức lối, sống lành mạnh. Lưu ý: + Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ qui định vẫn được tham gia xét. + Đi học dưới 01 năm nếu đạt kết quả học tập Khá trở lên vẫn được tham gia xét. + Đi học trên 01 năm nếu đạt kết quả học tập Khá trở lên được xếp tương đương. + Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác đơn vị mới xét có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ + Không xét: mới tuyển dụng dưới 10 tháng; Nghỉ việc từ 40 ngày trở lên; bị kỷ luật 2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” ) 2. Phải có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động. 3. Với cán bộ quản lý: đơn vị phải đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” trở lên. 3 Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a) Lựa chọn cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; b) Trong 3 năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, cá nhân phải có ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen của UBND Thành phố hoặc Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học; c) Có đề tài hoặc SKKN được Hội đồng khoa học, sáng kiến Thành phố công nhận xếp loại; d) Với cán bộ quản lý: đơn vị phải đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. 4 Chiến sĩ thi đua toàn quốc Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân: a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc. II. Tiêu chuẩn Danh hiệu thi đua đối với tập thể: TT Tên danh hiệu Tóm tắt tiêu chuẩn 1 Tập thể lao động tiên tiến Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 2 Tập thể lao động xuất sắc Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước; b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; e) Đối với các trường Tiểu học, THCS, THPT Thư viện trường học phải đạt chuẩn trở lên. f) Đối với các tổ, khoa, phòng phải có 2 năm liên tục gần nhất đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tíên và trong 2 năm đó phải có Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có giáo viên dạy giỏi đạt giải cao cấp thành phố, có học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, nhiều học sinh giỏi đạt giải cao cấp thành phố... 3 Cờ thi đua của Bộ hoặc Thành phố “Cờ thi đua của Bộ hoặc Thành phố” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; Là tập thể tiêu biểu xuất sắc của cấp Bộ, Thành phố; 2. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc Bộ, Thành phố học tập; 3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 4 Cờ thi đua của Chính phủ “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số những tập thể đã được tặng Cờ TĐ cấp Bộ, TP; 2. Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập; 3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. III. Tiêu chuẩn các Hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân: TT Hình thức đề nghị Tóm tắt tiêu chuẩn 1 Giấy khen của Giám đốc Sở * Đối với cá nhân: Giấy khen của của Giám đốc Sở để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân; b) Có phẩm chất đạo đức tốt; Đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; d) Ngoài tiêu chuẩn trên yêu cầu: + Với cán bộ quản lý cá nhân phải nêu rõ thành tích, đơn vị phải đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; + Với giáo viên: phải có nhiều học sinh giỏi cấp Thành phố hoặc đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; (Khi đề nghị nêu rõ thành tích đề nghị tặng Giấy khen) * Đối với tập thể: Giấy khen của của Giám đốc Sở để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; b) Đoàn kết, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; c) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; d) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể. (Khi đề nghị nêu rõ thành tích đề nghị tặng Giấy khen) 2 Bằng khen của Bộ GD&ĐT hoặc Thành phố. * Đối với cá nhân: Bằng khen của Bộ hoặc Thành phố để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân; b) Có phẩm chất đạo đức tốt; Đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; d) Cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân có 2 năm liên tục danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. đ) Ngoài tiêu chuẩn trên yêu cầu: + Với cán bộ quản lý đơn vị phải đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; + Với giáo viên các đơn vị trực thuộc: phải có Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; + Với giáo viên các đơn vị thuộc quận huyện, thị xã phải: phải có Giấy khen của Chủ tịch UBND quận huyện, thị xã về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. * Đối với tập thể: Bằng khen của Bộ hoặc Thành phố để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; c) Chọn tập thể tiêu biểu trong các tập thể có 2 lần liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” Hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, Thành phố phát động. 3 Bằng khen của Chính phủ * Đối với cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: a) Chọn cá nhân tiêu biểu đã được tặng Bằng khen của Bộ, Thành phố, đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” liên tục 5 năm trở lên. b) Lập được thành tích đột xuất. * Đối với tập thể: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: a) Chọn tập thể tiêu biểu đã được tặng Bằng khen của Bộ, Thành phố, đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” liên tục 3 năm trở lên. b) Lập được thành tích đột xuất. 4 Huân chương Lao động hạng Ba * Đối với cá nhân: Huân chương Lao động hạng Ba để tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: a) Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và có 2 lần được tặng Bằng khen của bộ, ngành, thành phố, đoàn thể trung ương hoặc 1 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. b) Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến giải pháp hữu ích đươc Hội đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể. * Đối với tập thể: Huân chương Lao động hạng Ba để tặng cho tập thể đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: a) Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc Bằng khen Thành phố, Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và có 1 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ngành, thành phố, đoàn thể trung ương hoặc 1 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất. 5 Huân chương Lao động hạng Nhì * Đối với cá nhân: Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: a) Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, sau đó có hai lần được tặng danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” hoặc 1 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Bộ, Thành phố, đoàn thể trung ương. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể. * Đối với tập thể: Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng cho tập thể đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: a) Đã được tặng HCLĐ hạng Ba, có 5 năm liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc Bằng khen Thành phố, Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và có 2 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ngành, thành phố, đoàn thể trung ương hoặc 1 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất 6 Huân chương Lao động hạng Nhất * Đối với tập thể: Huân chương Lao động hạng Nhất để tặng cho tập thể đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: a) Đã được tặng HCLĐ hạng Nhì, có 5 năm liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc Bằng khen Thành phố, Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và có 3 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ngành, thành phố, đoàn thể trung ương hoặc 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất 7 Huân chương Độc Lập hạng Ba * Đối với tập thể: Huân chương Độc lập hạng Ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” từ 5 năm trở lên; b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 15 năm trở lên. c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị có 5 năm liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc Bằng khen Thành phố hoặc Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, trong thời gian đó được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoăc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc 3 lần được tặng “Cờ thi đua của cấp bộ, ngành, thành phố, đoàn thể trung ương”. 8 Huân chương Độc Lập hạng Nhì * Đối với tập thể: Huân chương Độc lập hạng Nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Ba” từ 5 năm trở lên; b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên. c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị có 5 năm liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc Bằng khen Thành phố hoặc Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, trong thời gian đó 2 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoăc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (hoặc 1 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 2 lần được tặng “Cờ thi đua của cấp bộ, ngành, thành phố, đoàn thể trung ương”, tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 9 Huân chương Độc Lập hạng Nhất * Đối với tập thể: Huân chương Độc lập hạng Nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhì” từ 5 năm trở lên; b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên. c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị có 5 năm liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc Bằng khen Thành phố hoặc Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, trong thời gian đó 2 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoăc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (hoặc 1 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 3 lần được tặng “Cờ thi đua của cấp bộ, ngành, thành phố, đoàn thể trung ương”, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh. . Lưu ý: * Trong một năm không trình hai hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một đối tượng. * Các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thì sau 2 năm được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” mới đề nghị xét tặng Huân chương.

File đính kèm:

  • docTIEU CHUAN THI DUA.doc