Đề hi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2004 - 2005 - Môn Văn

Đề I

Câu 1 (2 điểm).

Trước khi trở thμnh nhμ văn, Lỗ Tấn đã học qua những nghề nμo? Vì mục đích

gì ông chuyển sang hoạt động văn nghệ? Nêu tên ba tác phẩm của Lỗ Tấn.

Câu 2 (8 điểm).

Anh, chị hãy phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện ngắn Vợ chồng A

Phủ (Tô Hoμi ư Văn học 12, tập một, NXB Giáo dục, Hμ Nội ư 2000).

Đề II

Câu 1 (2 điểm).

Anh, chị hãy nêu tên, thời gian sáng tác vμ nội dung chính các tập thơ của Tố

Hữu từ năm 1937 đến 1977.

Câu 2 (2 điểm).

Trình bμy ngắn gọn ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao.

Câu 3 (6 điểm).

Phân tích vẻ đẹp của hình tượng người lính trong đoạn thơ sau:

".Tây Tiến đoμn binh không mọc tóc

Quân xanh mμu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hμ Nội dáng kiều thơm

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

áo bμo thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hμnh."

 

doc6 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 21/02/2014 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề hi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2004 - 2005 - Môn Văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o §Ò chÝnh thøc Kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m häc 2004 - 2005 -------------- M«n thi: V¨n Thêi gian lμm bμi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò. ThÝ sinh chän mét trong hai ®Ò sau: §Ò I C©u 1 (2 ®iÓm). Tr−íc khi trë thμnh nhμ v¨n, Lç TÊn ®· häc qua nh÷ng nghÒ nμo? V× môc ®Ých g× «ng chuyÓn sang ho¹t ®éng v¨n nghÖ? Nªu tªn ba t¸c phÈm cña Lç TÊn. C©u 2 (8 ®iÓm). Anh, chÞ h·y ph©n tÝch gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c cña truyÖn ng¾n Vî chång A Phñ (T« Hoμi - V¨n häc 12, tËp mét, NXB Gi¸o dôc, Hμ Néi - 2000). §Ò II C©u 1 (2 ®iÓm). Anh, chÞ h·y nªu tªn, thêi gian s¸ng t¸c vμ néi dung chÝnh c¸c tËp th¬ cña Tè H÷u tõ n¨m 1937 ®Õn 1977. C©u 2 (2 ®iÓm). Tr×nh bμy ng¾n gän ý nghÜa nhan ®Ò truyÖn ng¾n §«i m¾t cña Nam Cao. C©u 3 (6 ®iÓm). Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña h×nh t−îng ng−êi lÝnh trong ®o¹n th¬ sau: "...T©y TiÕn ®oμn binh kh«ng mäc tãc Qu©n xanh mμu l¸ d÷ oai hïm M¾t trõng göi méng qua biªn giíi §ªm m¬ Hμ Néi d¸ng kiÒu th¬m R¶i r¸c biªn c−¬ng må viÔn xø ChiÕn tr−êng ®i ch¼ng tiÕc ®êi xanh ¸o bμo thay chiÕu anh vÒ ®Êt S«ng M· gÇm lªn khóc ®éc hμnh..." (TrÝch T©y TiÕn - Quang Dòng, V¨n häc 12, tËp mét, nxb Gi¸o dôc, Hμ Néi, 2000, tr. 76) ......HÕT....... ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tμi liÖu. Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vμ tªn thÝ sinh: ........................................................................... ...........................Sè b¸o danh:............................................................ Ch÷ ký cña gi¸m thÞ sè 1: ....................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ sè 2: .................................................. Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o §Ò chÝnh thøc Kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m häc 2004 - 2005 -------------- M«n thi: V¨n Thêi gian lμm bμi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò. h−íng dÉn chÊm thi M«n: V¨n B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 04 trang. I. H−íng dÉn chung Gi¸m kh¶o cÇn n¾m v÷ng yªu cÇu cña h−íng dÉn chÊm ®Ó ®¸nh gi¸ tæng qu¸t bμi lμm cña häc sinh, tr¸nh ®Õm ý cho ®iÓm mét c¸ch ®¬n thuÇn. Do ®Æc tr−ng cña m«n V¨n vμ tÝnh chÊt cña ®Ò thi, gi¸m kh¶o chñ ®éng, linh ho¹t trong viÖc vËn dông tiªu chuÈn cho ®iÓm. B¶n h−íng dÉn chÊm chØ x¸c ®Þnh yªu cÇu c¬ b¶n, trªn c¬ së ®ã, ng−êi chÊm c©n nh¾c tõng tr−êng hîp cô thÓ ®Ó cho ®iÓm. Nh÷ng bμi viÕt cã c¶m xóc vμ s¸ng t¹o cÇn ®−îc khuyÕn khÝch. NÕu thÝ sinh lμm bμi theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña ®¸p ¸n th× vÉn cho ®ñ ®iÓm nh− h−íng dÉn quy ®Þnh (®èi víi tõng phÇn). ViÖc chi tiÕt ho¸ thang ®iÓm (nÕu cã) so víi thang ®iÓm trong h−íng dÉn chÊm ph¶i b¶o ®¶m kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vμ ®−îc thèng nhÊt thùc hiÖn trong Héi ®ång chÊm thi. Sau khi céng ®iÓm toμn bμi míi lμm trßn ®iÓm thi, theo nguyªn t¾c: ®iÓm toμn bμi ®−îc lμm trßn ®Õn 0,5 ®iÓm (lÎ 0,25 lμm trßn thμnh 0,5; lÎ 0,75 lμm trßn thμnh 1 ®iÓm). II. §¸p ¸n vμ thang ®iÓm: §Ò I C©u 1: Häc sinh cã thÓ cã nhiÒu c¸ch tr×nh bμy nh−ng ph¶i nªu ®−îc nh÷ng ý c¬ b¶n sau ®©y: - Tr−íc khi trë thμnh nhμ v¨n, Lç TÊn häc nghÒ hμng h¶i víi m¬ −íc ®−îc më mang tÇm nh×n; häc nghÒ khai kho¸ng víi nguyÖn väng lμm giμu cho Tæ quèc; häc nghÒ y ®Ó ch÷a bÖnh cho d©n nghÌo. - Lç TÊn chuyÓn sang ho¹t ®éng v¨n nghÖ v× môc ®Ých: dïng ngßi bót phanh phui c¸c c¨n bÖnh tinh thÇn cña quèc d©n, l−u ý mäi ng−êi t×m ph−¬ng ch¹y ch÷a, ®−a d©n téc tho¸t khái t×nh tr¹ng u mª, t¨m tèi, n« lÖ. 2 - Nh÷ng t¸c phÈm cña Lç TÊn: Gμo thÐt, Bμng hoμng, ChuyÖn cò viÕt theo lèi míi, Cá d¹i, NÊm må... Häc sinh chØ cÇn nªu chÝnh x¸c 3 t¸c phÈm (hoÆc 3 truyÖn cô thÓ nh− A.Q chÝnh truyÖn, Cè h−¬ng, Thuèc...). Cho 2 ®iÓm khi: tr×nh bμy ®ñ c¸c yªu cÇu nªu trªn, diÔn ®¹t tèt. Cho 1 ®iÓm khi: tr×nh bμy ®−îc kho¶ng mét nöa sè ý, diÔn ®¹t tèt; hoÆc ®ñ ý nh−ng diÔn ®¹t cßn h¹n chÕ. C©u 2: 1. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: BiÕt c¸ch lμm bμi v¨n nghÞ luËn kiÓu bμi ph©n tÝch t¸c phÈm v¨n häc. KÕt cÊu chÆt chÏ, bè côc râ rμng, diÔn ®¹t tèt. Kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ vμ ng÷ ph¸p. Ch÷ viÕt cÈn thËn. 2. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: Trªn c¬ së n¾m ch¾c cèt truyÖn, cuéc ®êi, sè phËn c¸c nh©n vËt trong Vî chång A Phñ, häc sinh ph¶i chØ ra vμ ph©n tÝch ®−îc gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm víi c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - C¶m th«ng víi nçi thèng khæ cña ng−êi d©n miÒn nói T©y B¾c trong x· héi cò, lªn ¸n sù ¸p bøc tμn b¹o cña giai cÊp thèng trÞ mμ ®¹i diÖn lμ cha con thèng lÝ P¸ Tra. - Ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña MÞ vμ A Phñ, thÊy ®−îc ng−êi n«ng d©n miÒn nói mÆc dï bÞ ®Ì nÐn ¸p bøc nÆng nÒ nh−ng vÉn tiÒm tμng mét søc sèng m·nh liÖt, khao kh¸t t×nh yªu, h¹nh phóc, tù do. - Tin t−ëng vμo søc m¹nh quËt khëi, tinh thÇn ®Êu tranh ®Ó tù gi¶i phãng cña hä. 3. C¸c møc ®iÓm cô thÓ nh− sau: * §iÓm 8: ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu nªu trªn. V¨n viÕt cã c¶m xóc. Cã thÓ cßn mét vμi sai sãt kh«ng ®¸ng kÓ. * §iÓm 6: hiÓu ®Ò, h−íng khai th¸c hîp lý. §¸p øng ®−îc t−¬ng ®èi tèt c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc. Cã thÓ cßn mét vμi sai sãt nhá. * §iÓm 4: tá ra hiÓu ®Ò bμi, n¾m ®−îc néi dung t¸c phÈm. Tr×nh bμy ®−îc kho¶ng mét nöa sè ý trong phÇn 2 (yªu cÇu vÒ kiÕn thøc). BiÕt c¸ch ph©n tÝch tuy cßn lóng tóng, diÔn ®¹t tho¸t ý nh−ng v¨n viÕt ch−a thËt tr«i ch¶y. * §iÓm 2: ph©n tÝch qu¸ s¬ sμi hoÆc kh«ng g¾n víi yªu cÇu cña ®Ò bμi. V¨n viÕt qu¸ kÐm, m¾c nhiÒu lçi diÔn ®¹t. Ch÷ viÕt cÈu th¶. * §iÓm 0: sai l¹c hoμn toμn vÒ néi dung, ph−¬ng ph¸p. 3 §Ò II C©u 1: Häc sinh ph¶i tr×nh bμy nh÷ng ý c¬ b¶n sau ®©y: - TËp th¬ Tõ Êy (1937 - 1946): lμ niÒm h©n hoan cña mét t©m hån trÎ gÆp ¸nh s¸ng lý t−ëng, t×m thÊy lÏ sèng. - TËp th¬ ViÖt B¾c (1947 - 1954): ph¶n ¸nh cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p cña d©n téc, ph¸t hiÖn vÎ ®Ñp cña nh©n d©n, thÓ hiÖn nh÷ng t×nh c¶m lín cña con ng−êi ViÖt Nam mμ bao trïm lμ lßng yªu n−íc. - TËp th¬ Giã léng (1955 - 1961): ngîi ca cuéc sèng míi, con ng−êi míi, ngîi ca §¶ng, B¸c Hå; cæ vò cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ; kh¼ng ®Þnh t×nh c¶m quèc tÕ v« s¶n... - TËp th¬ Ra trËn (1962 - 1971), M¸u vμ hoa (1972 - 1977): lμ khóc ca ra trËn; lμ lêi ngîi ca chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Cho 2 ®iÓm khi tr×nh bμy ®ñ c¸c ý trªn, diÔn ®¹t râ rμng, m¹ch l¹c. Cho 1 ®iÓm khi tr×nh bμy ®−îc kho¶ng mét nöa sè ý, diÔn ®¹t tèt; hoÆc ®ñ ý nh−ng diÔn ®¹t cßn h¹n chÕ. C©u 2: Häc sinh ph¶i tr×nh bμy nh÷ng ý c¬ b¶n sau ®©y: - ViÖc thay ®æi nhan ®Ò : theo lêi kÓ cña Nam Cao trong NhËt kÝ ë rõng, lóc ®Çu t¸c phÈm cã tªn lμ Tiªn s− th»ng Tμo Th¸o, nh−ng sau ®ã nhμ v¨n ®æi l¹i lμ §«i m¾t. V× «ng thÊy vÊn ®Ò quan träng h¬n hÕt lóc bÊy giê lμ c¸ch nh×n ®êi, nh×n ng−êi cña v¨n nghÖ sÜ kh¸ng chiÕn. Tiªn s− th»ng Tμo Th¸o ch−a thÓ hiÖn ®−îc ý ®å nghÖ thuËt nμy. - ý nghÜa cña nhan ®Ò §«i m¾t: tõ sù ®èi lËp hai c¸ch nh×n cña v¨n sÜ Hoμng vμ v¨n sÜ §é ®èi víi ng−êi n«ng d©n vμ cuéc kh¸ng chiÕn, Nam Cao ®Æt ra vÊn ®Ò cã ý nghÜa thêi sù lμ ng−êi nghÖ sÜ c¸ch m¹ng cÇn thiÕt ph¶i cã mét nhËn thøc ®óng ®¾n, mét quan ®iÓm, lËp tr−êng míi ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña nÒn v¨n nghÖ míi. Cho 2 ®iÓm khi tr×nh bμy ®ñ c¸c ý trªn, diÔn ®¹t râ rμng, m¹ch l¹c. Cho 1 ®iÓm khi tr×nh bμy ®−îc kho¶ng mét nöa sè ý, diÔn ®¹t tèt; hoÆc ®ñ ý nh−ng diÔn ®¹t cßn h¹n chÕ. 4 C©u 3: 1. Yªu cÇu vÒ kü n¨ng: BiÕt c¸ch lμm bμi v¨n nghÞ luËn ph©n tÝch h×nh t−îng nghÖ thuËt trong mét ®o¹n th¬ tr÷ t×nh. KÕt cÊu chÆt chÏ, bè côc râ rμng, diÔn ®¹t tèt. Kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ vμ ng÷ ph¸p. Ch÷ viÕt cÈn thËn. 2. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ bμi th¬ T©y TiÕn cña Quang Dòng, häc sinh biÕt ph¸t hiÖn, ph©n tÝch nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt ®Ó lμm næi bËt h×nh t−îng ng−êi lÝnh T©y TiÕn trong ®o¹n th¬. a) VÒ nghÖ thuËt: - Sù kÕt hîp hμi hoμ gi÷a hai bót ph¸p hiÖn thùc vμ l·ng m¹n; h×nh ¶nh gîi c¶m, g©y Ên t−îng s©u s¾c. - Sö dông nhiÒu tõ H¸n ViÖt; giäng th¬ g©n guèc, ch¾c khoÎ, giμu nh¹c tÝnh; ng«n ng÷ t¹o h×nh ®éc ®¸o... b) VÒ néi dung: §o¹n th¬ kh¾c ho¹ h×nh ¶nh nh÷ng ng−êi lÝnh T©y TiÕn víi vÎ ®Ñp hμo hïng, hμo hoa vμ bi tr¸ng. - KhÝ ph¸ch oai phong, lÉm liÖt, søc m¹nh phi th−êng bªn trong h×nh hμi tiÒu tuþ. - T©m hån trÎ trung, hμo hoa, l·ng m¹n. - Tinh thÇn x¶ th©n v× lÝ t−ëng, sù hi sinh cao c¶ ®−îc Tæ quèc ng−ìng väng. 3. C¸c møc ®iÓm cô thÓ nh− sau: * §iÓm 6 : ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu nªu trªn. V¨n viÕt cã c¶m xóc. Cã thÓ cßn mét vμi sai sãt kh«ng ®¸ng kÓ. * §iÓm 4: hiÓu ®Ò, h−íng khai th¸c hîp lÝ. §¸p øng t−¬ng ®èi tèt c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc. Cã thÓ cßn mét vμi sai sãt nhá. * §iÓm 2: ph©n tÝch ®o¹n th¬ qu¸ s¬ sμi hoÆc cßn chung chung. V¨n viÕt qu¸ kÐm, m¾c nhiÒu lçi diÔn ®¹t. Ch÷ viÕt cÈu th¶. * §iÓm 0: sai l¹c hoμn toμn vÒ néi dung, ph−¬ng ph¸p. .......HÕT.......

File đính kèm:

  • docDe thi tot nghiep nam 0405.doc