Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý 8 Trường THCS Phương Giao

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: < 4 ĐIỂM >

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Một trái táo đang rơi từ trên cây xuống đất thì có:

A- Động năng tăng dần.

B- Thế năng tăng dần

C- Động năng giảm dần

D- Động năng tăng dần, thế năng giảm dần.

Câu 2: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A- Viên đạn đang bay.

B- Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

C- Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang.

D- Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý 8 Trường THCS Phương Giao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phương Giao ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Họ và tên: . Môn: Vật lý 8 Lớp: 8 A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: * Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Một trái táo đang rơi từ trên cây xuống đất thì có: Động năng tăng dần. Thế năng tăng dần Động năng giảm dần Động năng tăng dần, thế năng giảm dần. Câu 2: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng? Viên đạn đang bay. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất. Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất Câu 3: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? Khối lượng của vật. Trọng lượng của vật. Cả khối lượng và trọng lượng của vật. Nhiệt độ của vật. Câu 4: Khi nhiệt năng của vật càng lớn thì: Nhiệt độ của vật càng cao. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Vật càng chứa nhiều phân tử. Cả A, B đều đúng. Câu 5: Trong thí nghiệm của Brao, các hạt phấn hoa chuyển động được là do: Giữa các hạt phấn hoa có khoảng cách. Các hạt phấn hoa tự chuyển động. Các phân tử nước chuyển động hổn độn không ngừng và va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía. Một nguyên nhân khác. Câu 6: Quả bóng bơm căng, dù cột chặt cũng cứ ngày một xẹp dần, vì: Nhiệt độ quả bóng giảm. Bóng đàn hồi tự co lại. Các phân tử khí có thể thoát ra ngoài quả bóng. Thể tích các phân tử khí co lại. Câu 7: Nhiệt lượng là gi? là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hoặc mất bớt đi. Là phần nhiệt lượng mà vật nhận thêm hoặc mất bớt. Là phần động năng mà vật nhận thêm hoặc mất bớt đi. Là phần thế năng mà vật nhận thêm hoặc mất bớt đi. Caâu 8: Khi naøo vaät coù cô naêng? A- Khi vaät coù khaû naêng thöïc hieän coâng. B- Khi vaät coù khaû naêng nhaän moät coâng. C- Khi vaät thöïc hieän ñöôïc moät coâng. D- Caû ba tröôøng hôïp neâu treân. B- PHẦN TỰ LUẬN: Câu 1: a) ( 2 điểm) Nhiệt năng là gì? Trình bày mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ. b) ( 2 điểm) Khi thả miếng đồng được núng nóng vào nước lạnh, nhiệt năng của miếng đồng, của nước lạnh thay đổi thế nào? Hãy giải thích? Câu 2: ( 2 điểm) Người ta dùng một cần câu để nâng một thùng hàng khối lượng 2 500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này. (Phần tự luận làm vào mặt sau của giấy này)

File đính kèm:

  • docDE KT I TIET KY II.doc
Giáo án liên quan