Đề kiểm tra học kì I môn địa lí 9 năm học 2009 - 2010 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1.(4đ)

 Em hãy nêu những điều kiện tự nhiên (Địa hình, khí hậu) của vùng duyên hải Nam Trung Bộ ?

Câu 2.(1đ)

 Vị trí địa lí Vùng Tây Nguyên có điểm gì đặc biệt khác với các vùng khác

trong nước ta( những vùng kinh tế đã học) .

C©u 3.(1đ) Kể tên những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Nam Trung Bộ

 

doc9 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn địa lí 9 năm học 2009 - 2010 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường:THCS Lâm Trạch Tổ: Xã Hội ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 Thời gian: 45’(Không kể thời gian phát đề) ĐỀ 1 Câu 1.(4đ) Em hãy nêu những điều kiện tự nhiên (Địa hình, khí hậu) của vùng duyên hải Nam Trung Bộ ? Câu 2.(1đ) Vị trí địa lí Vùng Tây Nguyên có điểm gì đặc biệt khác với các vùng khác trong nước ta( những vùng kinh tế đã học) . C©u 3.(1đ) Kể tên những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Nam Trung Bộ C©u 4.(1đ) Nªu ý nghÜa cña vÞ trÝ ®Þa lÝ vïng B¾c Trung Bé? Câu 5. (3đ) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng đồng bằng sông Hồng theo bảng số liệu sau: Năm Tiêu chí 1995 % 1998 % 2000 % 2002 % Dân số 100.0 103.5 105.6 108.2 Sản lượng lương thực 100.0 117.7 128.6 131.1 Bình quân lương thực theo đầu người 100.0 113.8 121.8 121.2 Nhận xét trên biểu đồ đã vẽ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1 Câu 1: + Điều kiện tự nhiên 0,5đ Địa hình phía Tây núi gò đồi, 0,5 đ phía Đông đồng bằng hẹp bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đâm ngang ra biển, 0,75 đ bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh. 0,5đ Hai quần đảo Hoàng Sa (Tp Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hoà). 0,5đ - Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, 0,5đ hạn hán kéo dài, thiên tai thường xuyên xảy ra đặc biệt trong mùa mưa bão ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. 0,75 đ Câu 2. Vị trí địa lí Vùng Tây Nguyên có điểm đặc biệt khác với các vùng khác ( những vùng kinh tế đã học) trong nước ta là: Không giáp biển 1đ Câu 3 + Các điểm du lịch nổi tiếng: - Du lịch biển: Non Nước, Nha Trang, mũi Né, ... 0,5đ - Du lịch văn hoá: Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm.... 0,5đ C©u 4. ý nghÜa cña vÞ trÝ ®Þa lÝ vïng B¾c trung Bé Laø caàu noái Baéc Boä vôùi caùc vuøng phía nam, 0,5đ Cöûa ngoõ cuûa caùc nöôùc, tieåu vuøng soâng Meâ Coâng ra Bieån Ñoâng vaø ngöôïc laïi. 0,5đ Câu 5. Vẽ biểu đồ đường chính xác 1,25đ, sạch đẹp 0,5đ, phân biệt các loại đường: 0,5đ Nhận xét 0,75đ Trường:THCS Lâm Trạch Tổ: Xã Hội ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 Thời gian: 45’(Không kể thời gian phát đề) ĐỀ 2 Câu 1.(4đ) Em hãy nêu những điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng Bắc Trung Bộ? Câu 2.(1đ) Khí hậu vùng Bắc Trung Bộ có điểm gì đặc biệt khác với các vùng khác như: Đông Bằng sông Hồng, Duyên Hải Nam Trung Bộ? Câu 3.(1đ)Kể tên những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Bắc Trung Bộ Câu 4.(1đ)Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ? Câu 5.(3đ) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng đồng bằng sông Hồng theo bảng số liệu sau: Năm Tiêu chí 1995 % 1998 % 2000 % 2002 % Dân số 100.0 103.5 105.6 108.2 Sản lượng lương thực 100.0 117.7 128.6 131.1 Bình quân lương thực theo đầu người 100.0 113.8 121.8 121.2 Nhận xét trên biểu đồ đã vẽ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2 Câu 1. Ñieàu kieän töï nhieân 0,25đ - Ñòa hình töø taây sang ñoâng ñeàu coù nuùi, 0,5đ goø ñoài, 0,5đ ñoàng baèng , 0,5đ bieån vaø haûi ñaûo 0,25đ, -Khí haäu coù söï phaân hoaù ñoâng taây, muøa 0,75đ, Taøi nguyeân thieân nhieân: 0,25đ -Taøi nguyeân khoaùng saûn , röøng, bieån, 0,5đ, du lòch khaù phong phuù. 0,5đ Câu 2. Khí hậu vùng Bắc Trung Bộ có điểm gì đặc biệt khác với các vung khác như: Đông Bằng sông Hồng, Duyên Hải Nam Trung Bộ? 1,0đ Câu 3. những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Bác Trung Bộ: Sầm Sơn, Thiên Cầm, Cửa Lò, Nhật Lệ, Phong Nha, Kim Liên. 1,0đ Câu 4 YÙ Nghóa: Duyeân haûi Nam Trung Boä laø nhòp caàu noái giöõa Baéc Trung Boä vôùi Ñoâng Nam Boä, giöõa söôøn Taây Nguyeân vôùi Bieån Ñoâng nôi coù quaàn ñaûo Tröôøng Sa, Hoaøng Sa 1,0đ Câu 5. Vẽ biểu đồ đường chính xác 1,25đ, sạch đẹp 0,5đ, phân biệt các loại đường: 0,5đ Nhận xét 0,75đ Trường:THCS Lâm Trạch Tổ: Xã Hội ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 Thời gian: 45’(Không kể thời gian phát đề) ĐỀ 3 Câu 1. (4đ) Em hãy nêu những điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ? Câu 2.(1đ) Nªu ý nghÜa cña vÞ trÝ ®Þa lÝ vïng B¾c Trung Bé? Câu 3. (1đ) Kể tên những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ ? C©u 4.(1đ) Vị trí địa lí Vùng Tây Nguyên có điểm gì đặc biệt khác với các vùng khác trong nước ta( những vùng kinh tế đã học) . Câu 5. (3đ) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng đồng bằng sông Hồng theo bảng số liệu sau: Năm Tiêu chí 1995 % 1998 % 2000 % 2002 % Dân số 100.0 103.5 105.6 108.2 Sản lượng lương thực 100.0 117.7 128.6 131.1 Bình quân lương thực theo đầu người 100.0 113.8 121.8 121.2 Nhận xét trên biểu đồ đã vẽ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 3 Câu 1. Em hãy nêu những điều kiện tự nhiên của vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ? Ñòa hình: 0,5đ, Nuùi cao vaø chia caét saâu saéc ôû phía TB 0,5đ, Nuùi TBà phía ÑB 0,5đ, Ñoài baùt uùp xen keõ ñồng baèng thung luõng baèng phaúng 0,5đ, + Khoù khaên: 0,5đ, ñòa hình bò chia caét thôøi tieát thất thöôøng 0,5đ, trôû ngaïi cho GTVT tröõ löôïng khoaùng saûn nhoû khoù khai thaùc 0,5đ, chaët phaù röøng à chaát löôïng MT bò giaûm suùt 0,5đ, Câu 2. Vị trí địa lí Vùng Tây Nguyên có điểm đặc biệt khác với các vùng khác ( những vùng kinh tế đã học) trong nước ta là: Không giáp biển 1,0đ Câu 3. những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ: Sa Pa, Hồ Ba Bể, Hạ Long, Tân Trào. 1,0đ, C©u 4. ý nghÜa cña vÞ trÝ ®Þa lÝ vïng B¾c trung Bé Laø caàu noái Baéc Boä vôùi caùc vuøng phía nam, 0,5đ Cöûa ngoõ cuûa caùc nöôùc, tieåu vuøng soâng Meâ Coâng ra Bieån Ñoâng vaø ngöôïc laïi. 0,5đ Câu 5. Vẽ biểu đồ đường chính xác 1,25đ, sạch đẹp 0,5đ, phân biệt các loại đường: 0,5đ Nhận xét 0,75đ Trường:THCS Lâm Trạch Tổ: Xã Hội ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 Thời gian: 45’(Không kể thời gian phát đề) ĐỀ 4 Câu 1.(4đ) Em hãy nêu những điều kiện tự nhiên (Địa hình, khí hậu) của vùng duyên hải Nam Trung Bộ ? Câu 2.(1đ) Khí hậu vùng Bắc Trung Bộ có điểm gì đặc biệt khác với các vung khác như: Đông Bằng sông Hồng, Duyên Hải Nam Trung Bộ? Câu 3. (1đ)Kể tên những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Bắc Trung Bộ ? Câu 4.(1đ)Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ? Câu 5. (3đ)Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng đồng bằng sông Hồng theo bảng số liệu sau: Năm Tiêu chí 1995 % 1998 % 2000 % 2002 % Dân số 100.0 103.5 105.6 108.2 Sản lượng lương thực 100.0 117.7 128.6 131.1 Bình quân lương thực theo đầu người 100.0 113.8 121.8 121.2 Nhận xét trên biểu đồ đã vẽ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 4 Câu 1: + Điều kiện tự nhiên 0,5đ Địa hình phía Tây núi gò đồi, 0,5 đ phía Đông đồng bằng hẹp bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đâm ngang ra biển, 0,75 đ bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh. 0,5đ Hai quần đảo Hoàng Sa (Tp Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hoà). 0,5đ - Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, 0,5đ hạn hán kéo dài, thiên tai thường xuyên xảy ra đặc biệt trong mùa mưa bão ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. 0,75 đ Câu 2. Khí hậu vùng Bắc Trung Bộ có điểm gì đặc biệt khác với các vung khác như: Đông Bằng sông Hồng, Duyên Hải Nam Trung Bộ? 1,0đ Câu 3. những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Bác Trung Bộ: Sầm Sơn, Thiên Cầm, Cửa Lò, Nhật Lệ, Phong Nha, Kim Liên. 1,0đ Câu 4 YÙ Nghóa: Duyeân haûi Nam Trung Boä laø nhòp caàu noái giöõa Baéc Trung Boä vôùi Ñoâng Nam Boä, giöõa söôøn Taây Nguyeân vôùi Bieån Ñoâng nôi coù quaàn ñaûo Tröôøng Sa, Hoaøng Sa 1,0đ Câu 5. Vẽ biểu đồ đường chính xác 1,25đ, sạch đẹp 0,5đ, phân biệt các loại đường: 0,5đ Nhận xét 0,75đ

File đính kèm:

  • docde kiem tra hoc ki II.doc
Giáo án liên quan