Đề kiểm tra Lí 12 ban Khoa học tự nhiên học kì II (có đáp án)

(Đề gồm 30 câu, mỗi câu chỉ có 01 phương án lựa chọn)

Câu 1. Tính chất nào không phải của tia Rơnghen

A. là sóng điện từ

B. bị lệch đường đi trong từ trường

C. có năng lượng

D. tác dụng lên kính ảnh

 B

Câu 2. 2 Trong mạch dao động LC khi tăng độ tự cảm lên 4 lần, điện dung không đổi thì tần số góc dao động riêng của nó sẽ:

A. tăng 4 lần B. tăng 2 lần

C. giảm 4 lần D. giảm 2 lần

 D

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 707 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Lí 12 ban Khoa học tự nhiên học kì II (có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA LÍ 12 BAN KHTN HỌC KÌ II Thời gian: 45 phút (Đề gồm 30 câu, mỗi câu chỉ có 01 phương án lựa chọn) Câu Tính chất nào không phải của tia Rơnghen A. là sóng điện từ B. bị lệch đường đi trong từ trường C. có năng lượng D. tác dụng lên kính ảnh B Câu 2 Trong mạch dao động LC khi tăng độ tự cảm lên 4 lần, điện dung không đổi thì tần số góc dao động riêng của nó sẽ: A. tăng 4 lần B. tăng 2 lần C. giảm 4 lần D. giảm 2 lần D Câu Khi sử dụng bút laze người ta không sử phải sử dụng tính chất nào? A. Tính đơn sắc cao B. Tính định hướng cao C. Tính kết hợp cao D. Cường độ mạnh C Câu Khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng EM sang mức năng lượng EN ( EM > EN ) thì nguyên tử sẽ A. phát ra một photon B. thu thêm một photon C phát ra nhiều photon D. thu thêm nhiều photon A Câu Chiếu hai chùm ánh sáng có bước sóng l1 = 2.l2 vào katod của tế bào quang điện và đều gây ra hiện trượng quang điện. Muốn triệt tiêu dòng quang điện bão hòa thì cần có các hiệu điện thế hãm có độ lớn lần lượt là Uh1 = 2V và Uh2 = 3V. Công thoát êlectron ra khỏi katod là bao nhiêu? ( Biết độ lớn của điện tích e = 1,6.10-19C ) A.2eV B. 6,625eV C.1eV D.3eV C Câu Trong thí nghiệm của Young về sự giao thoa của ánh sáng, ánh sáng có bước sóng l = 0,2mm chiếu vào hai khe S1 và S2 cách nhau 0,5mm, hai khe cách màn 1m. Nếu đem nhúng toàn bộ thí nghiệm này vào nước trong suốt có chiết suất là thì khoảng vân giao thoa là: A. 3 mm B. 2 mm C. 4 mm D. 1,5 mm A Câu Cho mạch dao động điện từ LC dùng thu sóng điện từ, độ tự cảm của cuộn dây 0,01H. Bước sóng mà mạch thu được từ 600m đến 1200m. Tụ C phải điều chỉnh điện dung trong khoảng A. 10pF £ C £ 40pF B. 60pF £ C £ 120pF C. 6pF £ C £ 12pF D. 3pF £ C £ 6pF A Câu Mạch dao động LC dùng thu sóng điện từ. Khi điều chỉnh tụ C = C1 thì thu được bước sóng 30m; khi điều chỉnh tụ C = C2 thì thu được bước sóng 40m. Khi mắc hai tụ song song với nhau thu được sóng điện từ có bước sóng là A. 70m. B. 50m C. 120m D. 1200m B Câu Trong mạch dao động điện từ lí tưởng LC giá trị bằng giá trị của đại lượng nào? A. Tần số góc B. Chu kì dao động C. Cảm kháng của cuộn dây D. Dung kháng của tụ điện D Câu Đặc điểm nào dưới đây nói về sự giống nhau giữa sóng điện từ và sóng cơ học? A. Có lúc là sóng ngang có lúc là sóng dọc B. Truyền đi với vận tốc 3.108m/s C. Là sóng dọc D. Có sự phản xạ khi gặp mặt phân cách D Câu Vị trí vân tối ở trên vân trung tâm ( k > 0 ) xác định bởi công thức: A. x = ( k + ).i B. x = ( k - ).i C. x = k.i D. x = ( 2k + ).i B Câu Khi bị kích thích bằng nhiệt, quang phổ vạch do chất nào phát ra? A. Chất rắn B. Chất lỏng C. Chất khí có áp suất thấp D. Chất rắn và chất khí C Câu Trong thí nghiệm của Young về sự giao thoa của ánh sáng, chiếu đồng thời hai chùm ánh sáng vào hai khe có bước sóng l1 =1,5mm; l2 = 2,5mm. Vân sáng đầu tiên trùng nhau ( gọi là k1 và k2) không phải vân trung tâm là hai vân sáng nào? A. k1 = 5 và k2 =3 B. k1 = 15 và k2 = 25 C. k1 = 3 và k2 =5 D. k1 = 25 và k2 = 15 A Câu Trong dãy quang phổ của hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng bên ngoài từ L về K có bước sóng 0,4212mm. Bước sóng nhỏ nhất của dãy Lai-man là: A. 0,8078mm B. 0,2078mm C. 0,8314mm D. 0,0110mm B Câu Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sự tán sắc của ánh sáng? A. Ánh sáng màu lục đi qua lăng kính không bị lăng kính tán sắc B. Ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính bị lăng kính tán sắc. C. Hiện tượng cầu vồng là hiện tượng tán sắc ánh sáng. D. Hiện tượng tán sắc xảy ra ở mặt bên của lăng kính khi ánh áng ra khỏi lăng kính B Sóng vô tuyến là sóng có bước sóng: A. từ vài mét đến vài kilômét B. từ vài mét đến vài nghìn kilômét C. từ vài trăm mét đến vài nghìn kilômét D. dài vô cực A Câu Chọn câu đúng khi nói về tia hồng ngoại A. tia có màu hồng B. là sóng điện từ có bước sóng rất lớn C. Do các vật va chạm vào nhau phát ra D. Do vật có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường phát ra C Câu Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang diện khi chiếu chùm tia sáng vào katod của tế bào quang điện A. ánh sáng chiếu tới phải có bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện. B. hiệu điện thế giữa anod và katod phải lớn C. ánh sáng chiếu tới phải có bước sóng rất lớn D. ánh sáng chiếu tới phải có bước sóng nhỏ hoặc bằng giới hạn quang điện. D Câu Hiệu điện thế giữa hai cực của ống Rơnghen là 6625V. Biết hằng số Plank 6,625.10-34Js; vận tốc ánh sáng trong chân không 3.108 m/s; độ lớn của electron 1,6.10-19C. Bước sóng của tia Rơnghen nhỏ nhất là A. 1,88.10-10 m B. 1,88.10-12 m C. 3.10-10 m D. 1,6.10-10 m A Câu Mạch dao động điện từ lí tưởng LC có chu kì riêng chỉ phụ thuộc vào yếu tố nào? A. Độ tự cảm L B. Điện dung C của tụ điện C. Độ tự cảm L và điện dung C D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của tụ điện C Câu Phaùt bieåu naøo laø sai ? A. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc teá baøo quang ñieän ñeàu döïa treân hieän töôïng quang daãn. B. Ñieän trôû cuûa quang trôû giaûm maïnh khi coù aùnh saùng thích hôïp chieáu vaøo. C. Coù moät soá teá baøo quang ñieän hoaït ñoäng khi ñöôïc kích thích baèng aùnh saùng nhìn thaáy. D. Trong pin quang ñieän, quang naêng bieán ñoåi tröïc tieáp thaønh ñieän naêng. A Câu Chọn câu đúng khi nói về tia tử ngoại A. tia tử ngoại có màu tím B. tia tử ngoại là không phải là sóng điện từ C. tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn tia hồng ngoại D. tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy được D Câu Chiếu hai chùm bức xạ có tần số f1 = 1015Hz và f2 =2,6.1015Hz đều gây ra hiện tượng quang điện. Hỏi hiệu điện thế hãm dùng để triệt tiêu dòng quang điện tương ứng với hai bức xạ này chênh lệch nhau là bao nhiêu? A. 2,6V B. 1,6V C. 3,6V D. 6,625V D Câu Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng nào? A. Hiện tượng điện hóa B. Hiện tượng điện bên trong C. Hiện tượng điện bên ngoài D. Hiện tượng tự phát quang B Câu Cho mạch dao động LC lí tưởng. Cường độ dòng điện chạy trong mạch này có phương trình tức thời i = 10-3cos1000t(A). Điện tích trong mạch LC dao động bởi phương trình: A. q = 10-6cos1000t (C) B. q = 10-6cos( 1000t -) C C. q = 106cos1000t (C) D. q = 10-6cos( 1000t + ) C B Câu Mặt trời phát ra quang phổ gì? A.Quang phổ liên tục B. Quang phổ vạch C.Quang phổ phát xạ D. Quang phổ hấp thụ A Câu Sóng điện từ nào bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li? A. Sóng ngắn B. Sóng cực ngắn C. Sóng trung D. Sóng dài A Câu Khoảng cách từ vân tối bậc 2 đến vân tối bậc 5 ở cùng phía với vân trung tâm trên màn giao thoa trong thí nghiệm của Young là 3mm. Hai khe S1 và S2 cách nhau 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Bước sóng ánh sáng gây ra hiện tượng giao thoa này sẽ là A. l = 2mm B. l = 6mm C.l = 10mm D.l = 8mm A Câu Quang phổ liên tục của một vật khi phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào? A. Bản chất của vật nóng sáng B. Nhiệt độ của vật nóng sáng C. Máy phân tích quang phổ D. Bản chất và nhiệt độ B Câu Trong thí nghiệm của Young về sự giao thoa ánh sáng, trên màn giao thoa người ta thấy hai vân sáng ngoài cùng xa vân trung nhất cách nhau 40mm. khoảng vân giao thoa là 2mm. Vân sáng xa vân trung tâm này có vân bậc : A. 20 B. 30 C. 10 D. 80 C

File đính kèm:

  • docon tap 12.doc
Giáo án liên quan