Đề thi thử đại học lần 1 môn: Vật lí - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

07. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kỳ:

A. 1 s B. 0.5 s C. 0.25 s D. 1.50 s

08. Phát biểu nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là sai?

A. Góc khúc xạ không những phụ thuộc vào góc tới mà còn phụ thuộc vào chiết suất tỉ đối giữa môi trường chứa tia tới và môi trường chứa tia khúc xạ.

B. Khi ánh sáng tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bao giờ cũng xuất hiện góc khúc xạ.

C. Tia khúc xạ luôn nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

D. Nếu môi trường chứa tia tới kém chiết quang hơn môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn hoặc bằng góc tới

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử đại học lần 1 môn: Vật lí - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trung tâm luyện thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định **************** ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - 2008 Môn: Vật lí (Thời gian làm bài 90 phút ) ¯ Nội dung đề: 124 01. Mét con l¾c ®¬n d©y treo dµi l =1m, vËt nÆng cã khèi lưîng 1kg, biªn ®é gãc a0=0,1 rad t¹i n¬i cã g= 10m/s2. C¬ n¨ng dao động cña con l¾c lµ: A. 0,1J B. 0,5J C. 0,01J D. 0,05J 02. Cho mạch điÖn RLC nèi tiÕp, ®iÖn trë thuÇn cña cuén c¶m kh«ng ®¸ng kÓ (rL»0) hiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu ®o¹n m¹ch xoay chiều U = 200V, f = 50Hz, R lµ mét biÕn trë, L=, C= . Tìm gi¸ trÞ cña R ®Ó Pmax vµ gi¸ trÞ cña Pmax ®ã lµ A. 50W; 400 W B. 25W; 100W C. 100W; 200W D. 75W; 150 W 03. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m cã ®iÖn trë thuÇn R ®ưîc gi÷ kh«ng ®æi. Khi gi¶m tÇn sè cña dßng ®iÖn th× cưêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn ®ã sÏ A. t¨ng B. kh«ng thay ®æi C. T¨ng hay gi¶m lµ tuú thuéc vµo chiÒu cña dßng ®iÖn D. gi¶m 04. Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: Điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức . Đoạn mạch AB chứa: A. Tụ điện B. Cuộn dây có điện trở thuần C. Cuộn dây thuần cảm D. Điện trở thuần 05. Một người có giới hạn nhìn rõ từ 20cm đến 50cm . Khi đeo kính sát mắt có độ tụ - 1 điốp thì nhìn một vật ở trạng thái không điều tiết, vật cách mắt bao nhiêu: A. 50cm B. Vô cùng C. 200cm D. 100cm 06. Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu A,B gåm RLC nèi tiÕp ®iÖn trë thuÇn cña cuén d©y kh«ng ®¸ng kÓ (RL»0), R=30W, L=, uC vu«ng pha víi uAB gi¸ trÞ cña tæng trë Z lµ A. 100W B. 30W C. 150W D. 50W 07. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kỳ: A. 1 s B. 0.5 s C. 0.25 s D. 1.50 s 08. Phát biểu nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là sai? A. Góc khúc xạ không những phụ thuộc vào góc tới mà còn phụ thuộc vào chiết suất tỉ đối giữa môi trường chứa tia tới và môi trường chứa tia khúc xạ. B. Khi ánh sáng tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bao giờ cũng xuất hiện góc khúc xạ. C. Tia khúc xạ luôn nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới. D. Nếu môi trường chứa tia tới kém chiết quang hơn môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn hoặc bằng góc tới 09. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m=250g, dao động điều hoà với biên độ A= 6cm. Chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Quãng đường vật đi được trong (s) đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động là: A. 6cm B. 18cm C. 12cm D. 10. Đoạn mạch xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, Kí hiệu uR, uLvà uC, tương ứng là hiệu điện thế tức thời hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là: A. uR trễ pha Π/2 so với uC B. uC ngược so với uL C. uL sớm pha Π/2 so với uC D. uR sớm pha Π/2 so với uL 11. Mét vËt s¸ng AB cã ®é cao AB = 2cm ®Æt trưíc mét gư¬ng cÇu lâm cho mét ¶nh c¸ch gư¬ng 3cm. Gư¬ng cã b¸n kÝnh 12cm. T×m ®é cao cña ¶nh A’B’ A. 0,5cm B. 3cm C. 4cm D. 1cm 12. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC ( ZL < ZC) có giá trị không đổi. Khi gi¶m tÇn sè cña dßng ®iÖn th× cưêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn ®ã sÏ: A. T¨ng. B. Giảm rồi tăng. C. Gi¶m. D. Tăng rồi giảm. 13. Mét sãng c¬ ph¸t ra tõ nguån O lan truyÒn trªn mÆt nưíc víi vËn tèc v = 2m/s. Ngưêi ta thÊy hai ®iÓm M, N gÇn nhau nhÊt trªn mÆt nưíc n»m trªn cïng ®ưêng th¼ng qua O vµ c¸ch nhau 40cm lu«n dao ®éng ngưîc pha nhau . TÇn sè sãng ®ã lµ: A. 1,5Hz. B. 2Hz. C. 0,4Hz. D. 2,5Hz. 14. Mạch dao động điện từ gồ tụ điện có điện dung C=9nF và cuộn dây có độ tự cảm L= 4mH. Mạch dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 5v. Khi năng lượng điện trường và từ trường bằng nhau thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng: A. 2,89V B. 2,5V C. 7.07V D. 3.54V 15. Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà: A. Khi chất điểm ở vị trí bên thì li độ của chất điểm có giá trị cực đại B. Khi đi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có giá trị cực đại C. Khi chất điểm chuyển động về vị trí cân bằng thì chuyển động nhanh dần đều D. Khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không 16. Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở động cơ không đồng bộ ba pha thì cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng: A. B=0.5B0 B. B=B0 C. B=1.5B0 D. B=3B0 17. Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt đối với một tia sáng: A. Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần đối với màu đỏ đến màu tím. B. Không phụ thuộc màu sắc ánh sáng. C. Thay đổi theo màu của tia sáng, nhưng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đối với những tia sáng màu gì thì tuỳ theo bản chất của môi trường. D. Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần đối với màu tím đến màu đỏ. 18. Sãng ©m lµ sãng c¬ häc cã tÇn sè trong kho¶ng: A. 16Hz ®Õn 2KHz B. 16Hz ®Õn 200KHz C. 16Hz ®Õn 20KHz D. 16Hz ®Õn 20MHz 19. Cưêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch R, L, C m¾c nèi tiÕp cã biÓu thøc i =3sin100pt (A) .BiÕt ®iÖn trë thuÇn R=20W .C«ng suÊt tiªu thô cña ®o¹n m¹ch ®ã cã gi¸ trÞ A. 45w B. 90w C. 180w D. 70w 20. Mét sãng c¬ häc lan truyền qua M đến N trªn mét phư¬ng víi vËn tèc 40cm/s. Phư¬ng tr×nh truyÒn sãng cña ®iÓm N lµ uN = 3.sinpt. Phư¬ng tr×nh sãng cña ®iÓm M c¸ch N 10cm lµ: A. B. C. D. 21. Một vật sáng nhỏ AB, đặt trước một quang cụ cho ảnh A’B’ cùng chiều AB, cùng phía với vật AB so với quang cụ và ở xa quang cụ hơn vật AB. Quang cụ này có thể là: A. gương cầu lồi B. thấu kính hội tụ C. thấu kính phân kỳ D. gương cầu lõm 22. Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, thay đổi C khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì kết luận nào sau đây là sai? A. U=UR B. ZL=Zc C. UL=Uc=0 D. Công suất tiêu thụ lớn nhất 23. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là: và cường độ dòng điện qua doạn mạch là: A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là: A. 200W B. 400W C. 100W D. 800W 24. NÕu dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 50Hz th× trong 5s nã ®æi chiÒu: A. 200lÇn B. 50lÇn C. 500lÇn D. 100lÇn 25. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây sai? A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm B. Hệ số công suất của mạch giảm C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ tăng 26. Trong mạch dao động điện từ tự do, năng lượng từ trường trong cuộn dây biến thiên điều hoà với tần số góc: A. B. C. D. 27. Một vật phẳng nhỏ, đặt trước và vuông góc với trục chính của của một thấu kính cho ảnh cùng chiều với vật và cao gấp 5 lần vật. Nếu dịch vật dọc theo trục chính của thấu kính 4 cm thì thu được ảnh thật cao gấp 5 lần vật. Hỏi tiêu cự của thấu kính: A. -10cm B. -5cm C. 5cm D. 10cm 28. Một vËt cã khèi lưîng m=100g dao ®éng ®iÒu hoµ víi phư¬ng tr×nh x= 2sin(10pt-p/2)cm. §éng n¨ng cña vËt t¹i thêi ®iÓm t =1s lµ: A. E®=0,2J B. E®=0,4J C. E®=0 J D. E®=0,6J 29. Nhận xét nào sau đây về máy phát điện là sai? A. Do trong máy phát điện xoay chiều 1 pha có p=60f/n nên số cặp cực tỉ lệ thuận với tần số dòng điện sinh ra và tỉ lệ nghịch với vận tốc quay của rô to tính bằng vòng/phút. B. Dòng điện xoay chiều tạo ra bởi máy phát điện trong phòng thí nghiệm 1 cặp cực luôn luôn có tần số bằng vận tốc quay của khung dây khi tính bằng vòng/giây. C. Để tăng từ thông và giảm dòng điện phu cô thì máy phát điện trong công nghiệp phải có phần cảm và phần ứng đều là các cuộn dây quấn nhiều vòng có lõi sắt đặc biệt. D. Ở hai đầu bán khuyên của máy phát điện 1 chiều có suất điện động xoay chiều 30. Mét dao ®éng ®iÒu hoµ cã biÖn ®é dao ®éng A=5cm víi tÇn sè 1Hz th× vËn tèc cùc ®¹i cña vËt dao ®éng lµ: A. v=40p cm/s B. v=30p cm/s C. v=10p cm/s D. v= 20p cm/s 31. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp và mạch từ khép kín, mất mát năng lượng không đáng kể. Biến thế này có tác dụng: A. Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế B. Giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế C. Tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế D. Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế 32. Đặt vào hai đầu mạch điện R,L.C không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz. Biết điện trở thuần R= 25Ω , cuộn dây thuần cảm . Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch trễ pha Π/4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ là: A. 150Ω B. 100Ω C. 75Ω D. 125Ω 33. Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách từ 2 nguồn đến màn là 1m, khoảng cách giữa 2 nguồn là 1,5mm, ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng 0,6mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 ở bên này và vân tối thứ 5 ở bên kia so với vân sáng trung tâm là: A. 1mm. B. 3mm C. 2,8mm. D. 2,6mm. 34. Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là: A. T. B. 2T. C. . D. . 35. Một thấu kính thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5. Khi đặt trong không khí thấu kính có độ tụ 5 điốp, đặt thấu kính vào chất lỏng có chiết suất n2 thì thấu kính có tiêu cự f’= -1m. Chiết suất của chất lỏng đó là: A. 1,36. B. 1,65. C. 1,67. D. 1,35. 36. Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. v = 28 m/s. B. v =20 m/s. C. v = 25 m/s. D. v =15 m/s. 37. Trong kính thiên văn thì: A. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. B. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự ngắn, thị kính có tiêu cự dài. C. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài. D. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự dài, thị kính có tiêu cự ngắn. 38. Vật sáng đặt trong khoảng tiêu cự của gương cầu lõm sẽ cho: A. ảnh ảo, cùng chiều và ở xa gương hơn vật. B. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. C. ảnh ảo, cùng chiều và ở gần gương hơn vật. D. ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật. 39. Mạch dao động LC dao động điều hoà, năng lượng tổng cộng được chuyển từ điện năng trong tụ điện thành từ năng trong cuộn cảm mất 1,50ms. Chu kỳ dao động của mạch là: A. 1,5ms. B. 0,75ms. C. 6,0ms. D. 3,0ms. 40. Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 2sin(5pt + p/6) + 0,5 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có ly độ x = 0 cm theo chiều âm được mấy lần? A. 4 lần. B. 5 lần. C. 3 lần. D. 2 lần. 41. Một lò xo có độ cứng k = 96N/m, lần lượt treo hai quả cầu khối lượng m1, m2 vào lò xo và kích thích cho chúng dao động thì thấy: trong cùng một khoảng thời gian m1 thực hiện được 10 dao động, m2 thực hiện được 5 dao động. Nếu treo cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kỳ dao động của hệ là T = p/2 (s). Giá trị của m1, m2 là: A. m1 = 1,2kg; m2 = 4,8 kg. B. m1 = 1,0kg; m2 = 4.0kg. C. m1 = 4,8kg; m2 = 1,2kg. D. m1= 2,0kg; m2 = 3,0kg. 42. Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc a0 = 50. Với ly độ góc a bằng bao nhiêu thì động năng của con lắc gấp 2 lần thế năng? Biết mốc thế năng là vị trí thấp nhất của vật. A. a = ± 2,890. B. a = 3,450. C. a = 2,890. D. a = ± 3,450. 43. Tại hai điểm A và B khá gần nhau trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = a sin(wt) cm và u2 = a sin(wt + p) cm. Điểm M trên mặt chất lỏng cách A và B những đoạn tương ứng là d1, d2 sẽ dao động với biên độ cực đại, nếu: A. d2 - d1 = kl (kZ). B. d2 - d1 = (k + 0,5)l ( kÎZ). C. d2 - d1 = (2k + 1) l ( kÎZ). D. d2 - d1 = kl/2 ( kÎZ ). 44. Một máy bay bay ở độ cao h1= 100 mét, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1=120 dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L2 = 100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao: A. 700 m. B. 1000 m. C. 500 m. D. 316 m. 45. Mạch dao động LC dao động điều hoà với tần số góc 7.103 rad/s.Tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ đạt giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng điện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường (Wđ = 3Wt) là: A. 1,12.10-4s. B. 7,48.10-4s. C. 7,48.10-5s. D. 1,12.10-3s 46. Dùng gương cầu lõm bán kính R= 2m hướng về phía mặt trăng người ta thấy đường kính ảnh của mặt trăng trên tiêu diện là 0,90cm.Góc trông trực tiếp đường kính mặt trăng là: A. 3,1’. B. 301’. C. 31’. D. 0,31’. 47. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ. B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt. C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh. D. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tia tử ngoại. 48. Mắt của một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15cm. Người đó quan sát vật qua kính lúp có tiêu cự f = 5cm. Kính được đặt sao cho tiêu điểm ảnh của nó trùng với quang tâm của mắt. Độ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận và cực viễn là: A. GC = 4; GV = 3. B. GC = 4; GV = 4. C. GC = 3; GV =3. D. GC = 3; GV =4. 49. Cho quang hệ gồm 2 thấu kính hội tụ O1, O2 có tiêu cự lần lượt là f1, f2 đặt đồng trục cách nhau 20cm. Vật AB đặt trước thấu kính O1, vuông góc với trục chính. Qua quang hệ thu được ảnh A’B’ = 4AB, khi dịch chuyển AB dọc theo trục chính ảnh A’B’ không thay đổi độ lớn. Tiêu cự của các thấu kính là: A. f1 = 15 cm; f2 = 5cm. B. f1 = 16cm; f2 = 4cm. C. f1 = 5cm; f2 = 15cm D. f1 = 4cm; f2 = 16cm. 50. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 50cm đến 16,7cm. Độ biến thiên độ tụ lớn nhất của thủy tinh thể ở mắt người này là: A. 0,04dp B. 4 dp C. 0,4 dp D. 40 dp

File đính kèm:

  • doctrung tam LHP.doc