Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn Văn - Khối C

Câu I (2 điểm)

Trình bμy những nét chính trong phong cách nghệ thuật của Tố Hữu.

Câu II (5 điểm)

Anh/chị hãy phân tích bμi thơ Chiều tối (Mộ) vμ bμi thơ Giải đi sớm (Tảo giải)

ở tập Nhật kí trong tù (Ngục trung nhật kí) để lμm nổi bật những nét đẹp trong tâm

hồn tác giả Hồ Chí Minh.

Câu III (3 điểm)

Phân tích hình ảnh thiên nhiên vμ con người ở phố huyện nghèo lúc chiều tối

trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chú ý lμm rõ những nét đặc sắc trong

nghệ thuật miêu tả của tác giả).

 

doc7 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 20/02/2014 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn Văn - Khối C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o ------------------------- ®Ò ChÝnh thøc ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n: V¨n, Khèi C Thêi gian lμm bμi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò ----------------------------------------- C©u I (2 ®iÓm) Tr×nh bμy nh÷ng nÐt chÝnh trong phong c¸ch nghÖ thuËt cña Tè H÷u. C©u II (5 ®iÓm) Anh/chÞ h·y ph©n tÝch bμi th¬ ChiÒu tèi (Mé) vμ bμi th¬ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) ë tËp NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) ®Ó lμm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh. C©u III (3 ®iÓm) Ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn vμ con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ cña Th¹ch Lam (chó ý lμm râ nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶). ---------------------------------------------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vμ tªn thÝ sinh:....................................... Sè b¸o danh:........................ 1 bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o ------------------------- ®Ò chÝnh thøc §¸p ¸n – thang ®iÓm ®Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2004 ---------------------------- M«n: V¨n, Khèi C (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 03 trang) C©u ý Néi dung §iÓm I Nh÷ng nÐt chÝnh trong phong c¸ch nghÖ thuËt cña Tè H÷u 2,0 1 Th¬ Tè H÷u lμ th¬ tr÷ t×nh chÝnh trÞ, quan t©m thÓ hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò lín, lÏsèng lín, t×nh c¶m lín cña c¸ch m¹ng vμ con ng−êi c¸ch m¹ng. Khuynh h−íngsö thi næi bËt trong nh÷ng s¸ng t¸c tõ cuèi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p trë vÒsau. 0,5 2 Th¬ Tè H÷u trμn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n, lu«n h−íng ng−êi ®äc tíi mét ch©n trêi t−¬i s¸ng. 0,5 3 Th¬ Tè H÷u cã giäng t©m t×nh, ngät ngμo, tha thiÕt - giäng cña t×nh th−¬ng mÕn. NhiÒu vÊn ®Ò chÝnh trÞ, c¸ch m¹ng ®· ®−îc thÓ hiÖn nh− nh÷ng vÊn ®Ò cñat×nh c¶m mu«n ®êi... 0,5 4 Th¬ Tè H÷u ®Ëm ®μ tÝnh d©n téc kh«ng chØ trong néi dung mμ cßn trong nghÖ thuËt biÓu hiÖn: c¸c thÓ th¬ vμ thi liÖu truyÒn thèng ®−îc sö dông nhuÇn nhuyÔn, ng«n tõ gi¶n dÞ, vÇn ®iÖu phong phó, nh¹c tÝnh dåi dμo... 0,5 L−u ý Cã thÓ nªu ®óng 4 ý nh− ®· tr×nh bμy trong ®¸p ¸n hoÆc bè côc néi dung tr¶ lêi thμnh 2 hay 3 ý, miÔn kh«ng bá sãt nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n ®· ®−îc ®¸p ¸n ®Ò cËp tíi. II Ph©n tÝch bμi th¬ ChiÒu tèi (Mé) vμ bμi th¬ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) ë tËp NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) ®Ó lμm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh 5,0 1 Giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh, t¸c phÈm NhËt kÝ trong tï vμ hai bμi th¬ (0,5 ®iÓm) a. Hå ChÝ Minh lμ nhμ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i ®ång thêi lμ t¸c gia v¨n häc lín. Sù nghiÖp s¸ng t¸c cña B¸c phong phó, ®a d¹ng, gåm cã ba bé phËn chÝnh, trong®ã th¬ ca chiÕm mét vÞ trÝ næi bËt. NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) lμ t¸c phÈm th¬ tiªu biÓu, ®−îc viÕt trong kho¶ng thêi gian tõ mïa thu 1942 ®Õn mïathu 1943, tøc lμ thêi gian B¸c bÞ chÝnh quyÒn T−ëng Giíi Th¹ch b¾t giam t¹i Qu¶ng T©y (Trung Quèc). 0,25 b. ChiÒu tèi (Mé) vμ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) lμ hai bμi th¬ rÊt cã gi¸ trÞ cña tËpNhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ), võa gîi ®−îc c¶nh sèng gian tru©n cña B¸c trong nh÷ng ngμy bÞ giam cÇm võa mang tÝnh chÊt tù biÓu hiÖn s©u s¾c. Qua hai bμi, ta cã thÓ nhËn ra nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh. 0,25 2 Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch ë bμi ChiÒu tèi (Mé) (1,5 ®iÓm) a. Dï l©m vμo c¶nh bÞ ®äa ®μy, B¸c vÉn thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn thiÕt tha vμ th¸i ®é ®ång c¶m, chia sÎ víi t¹o vËt, thiªn nhiªn vïng s¬n c−íc lóc chiÒu bu«ng. C¸nh chim mái mÖt (quyÖn ®iÓu) vμ chßm m©y lÎ loi (c« v©n) võa lμ ®èi t−îng cña niÒm th−¬ng c¶m võa chÝnh lμ biÓu hiÖn bªn ngoμi cña nçi buån trong lßng ng−êi tï trªn con ®−êng ®μy ¶i, xa ®Êt n−íc quª h−¬ng. 0,5 2 b. Sù chuyÓn c¶nh ë nöa sau bμi th¬ cho thÊy lßng yªu con ng−êi, yªu cuéc sèng ®Æc biÖt s©u s¾c cña B¸c. B¸c ®· nãi vÒ h×nh ¶nh c« g¸i xãm nói xay ng« víi biÕt bao c¶m xóc tr×u mÕn. B¸c hiÓu nçi nhäc nh»n vÊt v¶ cña ng−êi lao ®éng (côm tõ ma bao tóc ®−îc lÆp l¹i theo trËt tù ®¶o ng−îc ë c©u 3 vμ 4 gãp phÇn biÓu ®¹t ý nμy) nh−ng ®ång thêi còng nh×n thÊy nÐt ®Ñp riªng, chÊt th¬ riªng ë nh÷ng c¶nh ®êi b×nh dÞ (®iÒu Ýt gÆp trong th¬ cæ ®iÓn). 0,5 c. ¸nh hång cña lß than ®−îc nh¾c tíi ë cuèi bμi (qua ch÷ hång - nh·n tù trong t¸c phÈm) cho thÊy t©m tr¹ng B¸c ®ang chuyÓn biÕn tõ buån sang vui. Quan träng h¬n, nã gióp ta hiÓu ®−îc niÒm l¹c quan ®¸ng quý cña nhμ c¸ch m¹ng. Râ rμng trong hoμn c¶nh nμo B¸c còng h−íng tíi phÇn t−¬i s¸ng cña cuéc ®êi. 0,5 3 Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch ë bμi Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) (2,0 ®iÓm) a. Gi¶i ®i sím I cho thÊy nh÷ng gian tru©n cña chuyÕn ®i ®μy, thÓ hiÖn c¸i nh×n thÊu suèt, ®iÒm tÜnh cña B¸c ®èi víi hoμn c¶nh. T− thÕ cña B¸c lμ t− thÕ ng−êi chiÕn sÜ, chñ ®éng, s½n sμng ®−¬ng ®Çu cïng thö th¸ch (®−îc h×nh t−îng hãa qua h×nh ¶nh ®ªm tèi, ®−êng xa, h×nh ¶nh nh÷ng c¬n giã l¹nh liªn tiÕp thæi tíi) do B¸c ý thøc ®−îc rÊt râ nh÷ng trë ng¹i tÊt yÕu trªn con ®−êng m×nh ®ang dÊn b−íc (chó ý ph©n tÝch khÝa c¹nh biÓu tr−ng cña c¸c h×nh ¶nh chinh nh©n, chinh ®å ) 0,75 b. Võa lªn ®−êng, B¸c ®· h−íng nh×n lªn trêi cao, t×m thÊy ë tr¨ng sao h×nh ¶nh cña ng−êi b¹n ®ång hμnh tin cËy (chó ý ph©n tÝch c¸c tõ «m (ñng), lªn (th−íng) võa thÓ hiÖn ®−îc quü ®¹o chuyÓn ®éng cña sù vËt võa thÓ hiÖn ®−îc niÒm høng khëi trong lßng ng−êi ®i). ë ®©y, lßng yªu thiªn nhiªn, sù nh¹y c¶m ®èi víi c¸i ®Ñp, chót l·ng m¹n rÊt thi sÜ vμ tinh thÇn thÐp cïng ®−îc biÓu lé vμ thèng nhÊt víi nhau (ph¶i cã ®−îc søc m¹nh tinh thÇn thÕ nμo míi vui ®−îc víi tr¨ng sao trong hoμn c¶nh Êy). 0,5 c. Gi¶i ®i sím II miªu t¶ cuéc ®i ®−êng trong ¸nh b×nh minh rùc rì, nèi tiÕp rÊt ®Ñp víi bμi thø nhÊt nãi vÒ cuéc ®i trong ®ªm tèi vμ giã rÐt. KiÓu t− duy th¬ lu«n h−íng vÒ ¸nh s¸ng, h−íng vÒ t−¬ng lai ®−îc thÓ hiÖn ë ®©y rÊt râ. Ta nhËn thÊy cã sù giao hoμ tuyÖt vêi gi÷a B¸c víi thiªn nhiªn trμn ®Çy sinh khÝ. C¸i nång cña c¶m xóc bªn trong ®−îc nhãm lªn nhê h¬i Êm (no·n khÝ) bªn ngoμi, nh−ng ®Õn l−ît m×nh, chÝnh nã nh− ®· lμm ®Êt trêi thªm phÇn Êm ¸p. Nh− vËy, trong bμi th¬ võa cã h×nh ¶nh mét vÞ chinh nh©n cøng cái, võa cã h×nh ¶nh mét thi nh©n trμn ®Çy c¶m høng vÒ c¸i ®Ñp. 0,75 4 Kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh ®−îc thÓ hiÖn qua hai bμi th¬ (1,0 ®iÓm) a. B¸c rÊt yªu thiªn nhiªn, lu«n d¹t dμo c¶m xóc thi ca tr−íc mäi s¾c th¸i ®a d¹ng cña nã (tõ c¶nh hiu h¾t, tiªu s¬ ®Õn c¶nh hoμnh tr¸ng, léng lÉy). 0,25 b. B¸c yªu con ng−êi, g¾n bã tr−íc hÕt víi cuéc sèng con ng−êi (nhÊt lμ cuéc sèng ng−êi lao ®éng); th−êng biÓu lé t×nh c¶m mét c¸ch tù nhiªn, b×nh dÞ; dÔ hoμ ®ång víi chung quanh. 0,25 c. B¸c cã tinh thÇn thÐp, ý thøc râ vÒ ®−êng ®i cña m×nh, kiªn nghÞ tr−íc thö th¸ch, tù chñ trong mäi hoμn c¶nh. B¸c lu«n l¹c quan, trμn ®Çy lßng tin vμo cuéc sèng, t−¬ng lai, vμo xu thÕ vËn ®éng tÝch cùc cña sù vËt. 0,5 L−u ý - Ph−¬ng ¸n lμm bμi tèi −u: th«ng qua viÖc ph©n tÝch bμi ChiÒu tèi (Mé) vμ bμi Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i), lμm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶. CÇn xuÊt ph¸t tõ viÖc ph©n tÝch c¸c bμi th¬ chø kh«ng ph¶i tõ nh÷ng ý niÖm cã s½n vÒ Hå ChÝ Minh. - Nh÷ng luËn ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ vÎ ®Ñp t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh cã thÓ tr×nh bμy t¸ch ra thμnh mét phÇn ë cuèi bμi viÕt, còng cã thÓ "ph©n bè" ®Òu trong tõng ®o¹n ph©n tÝch cô thÓ ®èi víi hai bμi th¬. 3 III ,Ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn vμ con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ cña Th¹ch Lam 3,0 1 Giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶ Th¹ch Lam vμ truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ (0,5 ®iÓm) Th¹ch Lam (1910 - 1942) lμ mét t¸c gia tiªu biÓu cña v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i, rÊt næi tiÕng víi nh÷ng truyÖn ng¾n võa mang ®Ëm phong vÞ tr÷ t×nh võa thÓ hiÖn c¶m quan hiÖn thùc s©u s¾c. Hai ®øa trÎ (in trong tËp N¾ng trong v−ên - 1938) lμ truyÖn ng¾n thuéc lo¹i tiªu biÓu nhÊt cña Th¹ch Lam, ®· miªu t¶ mét c¸ch ®Çy ¸m ¶nh bøc tranh ®êi sèng ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi vμ t©m tr¹ng ®îi tμu cña hai ®øa trÎ. 0,5 2 H×nh ¶nh thiªn nhiªn ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong Hai ®øa trÎ (1,0 ®iÓm) a. Thiªn nhiªn víi c¸c biÓu hiÖn cô thÓ: H×nh ¶nh vμ mμu s¾c: hoμng h«n ®á rùc, d·y tre lμng sÉm ®en, ngμn sao lÊp l¸nh, ®om ®ãm nhÊp nh¸y, bãng tèi th¨m th¼m, dμy ®Æc...; ©m thanh: tiÕng Õch nh¸i v¨ng v¼ng, tiÕng muçi vo ve, tiÕng hoa bμng rông khe khÏ tõng lo¹t...; mïi vÞ: mïi quen thuéc cña c¸t bôi, "mïi riªng cña ®Êt, cña quª h−¬ng nμy"... §Æc ®iÓm chung: ªm ¶, ®−îm buån, thÊm ®−îm c¶m xóc tr×u mÕn, n©ng niu cña mét nhμ v¨n lu«n nÆng t×nh víi nh÷ng g× lμ biÓu hiÖn cña hån x−a d©n téc. 0,5 b. Vai trß cña h×nh ¶nh thiªn nhiªn: gîi ®óng ®Æc tr−ng cña kh«ng gian phè huyÖn; lμm nÒn cho ho¹t ®éng cña con ng−êi; gi¸n tiÕp thÓ hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt; t¹o nªn chÊt tr÷ t×nh riªng biÖt cho truyÖn ng¾n... 0,25 c. NghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶: ®Æt thiªn nhiªn d−íi con m¾t quan s¸t cña Liªn - mét ®øa trÎ; c©u v¨n cã nhÞp ®iÖu nh− th¬; h×nh ¶nh bãng tèi ®−îc l¸y ®i l¸y l¹i nh− mét m« tip ®Çy ¸m ¶nh; ©m thanh, mμu s¾c, mïi vÞ khÐo hßa hîp víi nhau... 0,25 3 H×nh ¶nh con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong Hai ®øa trÎ (1,5 ®iÓm) a. C¸c h×nh ¶nh vμ ho¹t ®éng: nh÷ng ng−êi b¸n hμng vÒ muén ®øng n¸n l¹i nãi chuyÖn, mÊy ®øa bÐ nghÌo lom khom nhÆt nh¹nh c¸c thanh nøa, thanh tre trªn nÒn chî, châng n−íc tåi tμn cña mÑ con chÞ TÝ, g¸nh phë v¾ng kh¸ch cña b¸c Siªu, c¶nh nhÕch nh¸c cña gia ®×nh b¸c xÈm, cöa hμng t¹p hãa nhá xÝu cña chÞ em Liªn... C¸c t©m tr¹ng: buån b·, Ýt hi väng vμo lèi kiÕm sèng cã tÝnh chÊt cÇu may hiÖn t¹i, mong ®îi m¬ hå, xa x«i... §Æc ®iÓm chung cña "h×nh ¶nh con ng−êi": hÐo h¾t, x¬ x¸c, mái mßn, t−¬ng hîp víi h×nh ¶nh thiªn nhiªn, tÊt c¶ ®−îc vÏ ra b»ng mét ngßi bót t¶ ch©n s¾c s¶o, rÊt gÇn víi c¸c nhμ v¨n hiÖn thùc phª ph¸n... 0,75 b. T×nh c¶m nhμ v¨n dμnh cho nh÷ng con ng−êi nghÌo khæ n¬i phè huyÖn: th«ng c¶m, xãt th−¬ng, muèn cã sù thay ®æi ®Õn víi cuéc ®êi cña hä. 0,25 c. NghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶: tËp hîp mét lo¹t chi tiÕt t−¬ng ®ång gîi kh«ng khÝ tμn t¹ (ngμy tμn, chî tμn, kiÕp ng−êi tμn...); dùng lªn nh÷ng mÈu ®èi tho¹i vÈn v¬; nhÊn m¹nh sù ®èi lËp gi÷a c¸i mªnh m«ng cña bãng tèi víi vïng s¸ng nhá nhoi cña ngän ®Ìn; chó ý lμm râ tr¹ng th¸i t©m hån cña nh©n vËt... 0,5 L−u ý - Cã thÓ cã hai c¸ch lμm chÝnh ®èi víi c©u nμy: a) chia bμi viÕt thμnh hai phÇn, mét phÇn ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn, mét phÇn ph©n tÝch h×nh ¶nh con ng−êi; b) ph©n tÝch xen kÏ h×nh ¶nh thiªn nhiªn víi h×nh ¶nh con ng−êi. C¶ hai c¸ch lμm nãi trªn ®Òu cã thÓ chÊp nhËn, miÔn ng−êi viÕt nªu ®−îc c¸c luËn ®iÓm c¬ b¶n ®· tr×nh bμy trong ®¸p ¸n. - Kh«ng cho ®iÓm phÇn viÕt thªm vÒ c¶nh ®îi tμu (C¶nh ®îi tμu ®−îc t¸c gi¶ ®Æt vμo mét thêi ®iÓm kh¸c: ®ªm khuya).

File đính kèm:

  • dockhoi C 2004.doc
Giáo án liên quan