Giáo án Công nghệ lớp 12 Bài 5, 6: Thực hành

1. MỤC TIÊU :

- Nhận dạng được các loại Diode, Tirixto và Triac

- đo điện trở thuận điện trở ngược củ các linh kiện để xác định các cực anôt và katôt và xác

định tốt hay xấu

- Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn

I. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :

- đọc kĩ các bài linh kiện tích cực và các tài liệu có liên quan

Chuẩn bị cho 1 nhóm HS ( có tất cả 6 nhóm )

- 1 đồng hồ vạn năng

- 6 điôt các loại

- 6 tirĩto và triac các loại

pdf5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ lớp 12 Bài 5, 6: Thực hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. MỤC TIÊU : - Nhận dạng ñược các loại Diode, Tirixto và Triac - ðo ñiện trở thuận ñiện trở ngược củ các linh kiện ñể xác ñịnh các cực anôt và katôt và xác ñịnh tốt hay xấu - Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui ñịnh về an toàn I. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - ðọc kĩ các bài linh kiện tích cực và các tài liệu có liên quan Chuẩn bị cho 1 nhóm HS ( có tất cả 6 nhóm ) - 1 ñồng hồ vạn năng - 6 ñiôt các loại - 6 tirĩto và triac các loại 2. Học sinh : ðọc kỹ bài 5 ñể xem các bước thực hành. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn ñịnh lớp : 2. Kiễm tra bài cũ : (.phút) - Trình bày cấu tạo nguyên ký hoạt ñộng của ñiôt bán ñẫn - Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt ñộng của tranzito. 3. Giới thiệu bài mới : Cho Hs quan sát các thiết bị  GV giới thiệu các dụng cụ xác ñịnh các thông số liên quan. 4. Nội dung và quy trình thực hành : TG Nội dung Phương pháp Bước 1 Quan sát nhận biết các loại linh kiện - ðiốt tiếp ñiểm vỏ thủy tinh màu ñỏ - ðiốt ổn áp có ghi trị số ổn áp - ðiốt tiếp mặt vỏ sắt hoặc nhựa có 2 ñiện cực - Tirixto và triac có 3 ñiện cực Bước 2 Chuẩn bị ñồng hồ ño ðồng hồ ño ñể ở thang ño x100 Bước 3 - ðo ñiện trở thuận và ñiện trở ngược - ðiện trở thuận khoảng vài chục ôm ðiện trở ngược khoảng vài trăm kΩ A) Chọn ra 2 loại ñiôt sau ñó thực hiện ño ñiện trở thuận và ñiện trở Hoạt ñộng 1: Quan sát và nhận biết GV ñưa ra một số ñiôt ñể cho HS nhận biết ñó là loại ñiốt nào? Sau ñó GV giải thích ñể cho các em hiểu? Tương tự ñối với tirixto và ñiăc Hoạt ñộng 2 :Tìm hiểu ñồng hồ ño - Gv giới thiệu ñồng hồ ño vạn năng cách sử dụng ñồng hồ ño vạn năng Hoạt ñộng 3 : Tìm hiểu cách ño Gv giới thiệu cách ño ñiốt và cách ño tirixto và ñiăc Cách phân biệt chân cách phân biệt tốt xấu sau ñó ghi vào bảng ñã cho sẵn Ngày :.................... Số Tiết :................. PPCT:.................... Bài 5 : THỰC HÀNH DIODE – TRIXTO – TRIAC ngược B) Chọn ra tirixto sau ñó lần lược ño ñiện trở thuận và ñiện trở ngược trong 2 trường hợpUGK = 0 và UGK > 0 C) Chọn ra triac và ño trong 2 trường hợp - cực G ñể hở - Cực G nối với A2 ðối với tirixto khi ño phải có nguồn ñiện và ño khi UGK= 0 và khi UGK > 0 ðo triăc khi G ñể hở và khi G nối với A2 Trong hai trường hợp này chú ý ñấu ñúng chiều nguồn ñiện. Họat ñộng 4 :Tổng kết ñánh giá kết quả thực hành 1.Học sinh hoàn thành theo mẫu 2.GV ñánh giá dựa theo quá trình theo dõi và chấm kết quả báo cáo. 3. HS xem bài 06: Thực hành Transistor. ** RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT THỰC HÀNH : .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 05 ðIODE, TIRIXTO, TRIAC Họ và tên :.... Lớp :. 1. Tìm hiểu và kiểm tra Diode : Các loại Diode Trị số ñiện trở thuận Trị số ñiện trở ngược Nhận xét Diode tiếp ñiểm Diode tiếp mặt 2. Tìm hiểu và kiểm tra Tranzito UGK Trị số ñiện trở thuận Trị số ñiện trở ngược Nhận xét Khi UGK = 0 Khi UGK > 0 3. Tìm hiểu và kiểm tra Triac UG Trị số ñiện trở thuận giữa A1 và A2 Trị số ñiện trở ngược giữa A1 và A2 Nhận xét Khi cực G hở Khi cực G nối với A2 ðIỂM SỐ : I. MỤC TIÊU : - Nhận dạng ñược các loại tranzito PNP và NPN, các loại tranzito cao tần âm tần, các loại tranzito công suất lớn và công suất nhỏ - ðo ñiện trở thuận và nghịch giữa các chân của tranzito ñể phân biệt loại PNP và NPN, phân biệt tốt xấu và xác ñịnh các cực của tranzito. - Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui ñịnh về an toàn . II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - ðọc kĩ các phần có liên quan tới tranzito. Chuẩn bị cho 1 nhóm HS ( có tất cả 6 nhóm ) - 1 ñồng hồ vạn năng - 8 tranzito các loại 2. Học sinh : ðọc kỹ bài 6 ñể xem các bước thực hành. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn ñịnh lớp : 2. Kiễm tra bài cũ : (.phút) Kiểm tra trong quá trình giảng 3. Giới thiệu bài mới : Cho Hs quan sát các thiết bị  GV giới thiệu các dụng cụ xác ñịnh các thông số liên quan. 4. Nội dung và quy trình thực hành : TG Nội dung Phương pháp Bước 1 Quan sát nhận biết và phân loại các loại Transistor NPN – PNP cao tần, âm tần, công suất nhỏ và lớn Bước 2 Chuẩn bị ñồng hồ ño ðồng hồ ño ñể ở thang ño x100 chập hai que ño và chỉnh cho kim chỉ 0Ω Bước 3 Xác ñịnh loại transistor, tốt xấu và phân biệt các cực sau ñó ghi vào mẫu báo cáo Hoạt ñộng 1 :Quan sát Gv cho học sinh quan sát và nhận biết một số loại tranzito Hoạt ñộng 2: Cách sử dụng ñồng hồ vạn năng Gv hướng dẫn các em sử dụng ñồng hồ vạn năng Hoạt ñộng 3 : Tìm hiểu cách ño tranzito Gv ño mẫu và hướng dẫn các em ño Hoạt ñộng 4: Tổng kết ñánh giá kết quả thực hành 1. Học sinh hoàn thành mẫu báo cáo thảo luận và tự ñánh giá 2. Giáo viên ñánh giá kết quả và chấm bài 3. Mạch chỉnh lưu dùng làm gì ? xem trước bài 07 trang 36 SGK. Ngày :.................... Số Tiết :................. PPCT:.................... Bài 6 : THỰC HÀNH TRANSISTOR BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 06 TRANSISTOR Họ và tên :.... Lớp :. Trị số ñiện trở B - E (Ω) Trị số ñiện trở B - C (Ω) Loại Transistor Kí hiệu Transistor Que ñỏ ở B Que ñen ở B Que ñỏ ở B Que ñen ở B Nhận xét Tranzito PNP .... Tranzito NPN ..... ..... ðIỂM SỐ :

File đính kèm:

  • pdfbai5-6.pdf