Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 16 – Thực hành: đo hệ số ma sát

1. Kiến thức

· Chứng minh được các công thức 16.2 sgk, từ đó nêu được phương án thí nghiệm đo hệ số ma sát trượt theo phương pháp động lực học (đo gián tiếp qua gia tốc a và góc nghiêng )

2. Kỹ năng

· Biết vận dụng các kiến thức trong bài, kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số bài tập

· Lắp ráp được thí nghiệm theo phương án đã chọn biết cách sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số điều khiển bằng nam châm điện có công tắc và cổng quang điện để đo chính xác khoảng thời gian chuyển động của vật

· Tính và viết đúng kết quả phép đo, với số các chữ số có nghĩa cần thiết

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 16 – Thực hành: đo hệ số ma sát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAỉI 16 – THệẽC HAỉNH: ẹO HEÄ SOÁ MA SAÙT Ngaứy soaùn: 24/11 I – MUẽC TIEÂU 1. Kieỏn thửực Chửựng minh ủửụùc caực coõng thửực 16.2 sgk, tửứ ủoự neõu ủửụùc phửụng aựn thớ nghieọm ủo heọ soỏ ma saựt trửụùt theo phửụng phaựp ủoọng lửùc hoùc (ủo giaựn tieỏp qua gia toỏc a vaứ goực nghieõng a) 2. Kyừ naờng Bieỏt vaọn duùng caực kieỏn thửực trong baứi, keỏt hụùp vụựi nhửừng kieỏn thửực ủaừ hoùc ủeồ giaỷi thớch moọt soỏ hieọn tửụùng vaứ giaỷi moọt soỏ baứi taọp Laộp raựp ủửụùc thớ nghieọm theo phửụng aựn ủaừ choùn bieỏt caựch sửỷ duùng ủoàng hoà ủo thụứi gian hieọn soỏ ủieàu khieồn baống nam chaõm ủieọn coự coõng taộc vaứ coồng quang ủieọn ủeồ ủo chớnh xaực khoaỷng thụứi gian chuyeồn ủoọng cuỷa vaọt Tớnh vaứ vieỏt ủuựng keỏt quaỷ pheựp ủo, vụựi soỏ caực chửừ soỏ coự nghúa caàn thieỏt II – CHUAÅN Bề 1. Giaựo vieõn Giaựo aựn, giaỷi trửụực caực baứi taọp trong sgk, chuaồn bũ theõm moọt soỏ caõu hoỷi vaứ baứi taọp khaực, tỡm moọt soỏ hieọn tửụùng trong ủụứi soỏng lieõn quan ủeỏn baứi hoùc Maởt phaỳng nghieõng coự thửụực ủo goực vaứ quaỷ roùi Nam chaõm ủieọn coự hoọp coõng taộc ủoựng ngaột Thửụực keỷ vuoõng ủeồ xaực ủũnh vũ trớ ban ủaàu cuỷa vaọt Truù kim loaùi coự ủửụứng kớnh vaứ chieàu cao 3cm ẹoàng hoà ủo thụứi gian hieọn soỏ chớnh xaực tụựi 0.001s Coồng quang ủieọn E Thửụực thaỳng 1000mm 2. Hoùc sinh OÂn laùi baứi cuừ, giaỏy keỷ oõ, baỷng baựo caựo thớ nghieọm Tham khaỷo trửụực baứi hoùc mụựi III – TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP Hoaùt ủoọng 1: OÅn ủũnh lụựp, kieồm tra sú soỏ & kieồm tra baứi cuừ Hoaùt ủoọng cuỷa hs Trụù giuựp cuỷa gv Giửừ traọt tửù, chuaồn bũ taứi lieọu ủeồ hoùc baứi Traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa giaựo vieõn Nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi cuỷa baùn Nhaộc hoùc sinh oồn ủũnh lụựp, chuaồn bũ taứi lieọu ủeồ hoùc baứi Neõu caõu hoỷi: Neõu caực ủaởc ủieồm cuỷa lửùc ma saựt trửụùt Trỡnh baứy caực ủũnh luaọt Newton Goùi hoùc sinh traỷ lụứi Nhaọn xeựt, cho ủieồm Hoaùt ủoọng 2: Xaõy dửùng cụ sụ lyự thuyeỏt Hoaùt ủoọng cuỷa hs Trụù giuựp cuỷa gv Tỡm coõng thửực tớnh gia toỏc cuỷa vaọt trửụùt xuoỏng doùc theo maởt phaỳng nghieõng Chửựng minh coõng thửực tớnh heọ soỏ ma saựt trửụùt Hửụựng daón xaực ủũnh caực lửùc taực duùng leõn moọt vaọt trửụùt treõn maởt phaỳng nghieõng Hửụựng daón aựp duùng ủũnh luaọt 2 Newton cho vaọt Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu boọ duùng cuù Hoaùt ủoọng cuỷa hs Trụù giuựp cuỷa gv Tỡm hieồu boọ duùng cuù coự trong boọ duùng cuù cuỷa nhoựm Xaực ủũnh cheỏ ủoọ hoaùt ủoọng cuỷa ủoàng hoà hieọn soỏ phuứ hụùp vụựi muùc ủớnh thớ nghieọm Giụựi thieọu caực thieỏt bũ coự trong boọ duùng cuù Hửụựng daón caựch thay ủoồi ủoọ nghieõng vaứ dieàu chổnh thaờng baống cho maựng nghieõng Hoaùt ủoọng 4: Hoaứn chổnh phửụng aựn thớ nghieọm Hoaùt ủoọng cuỷa hs Trụù giuựp cuỷa gv Nhaọn bieỏt caực ủaùi lửụùng caàn ủo trong thớ nghieọm Tỡm phửụng aựn ủo goực nghieõng cuỷa maởt phaỳng nghieõng Trỡnh baứy vaứ nhaọn xeựt phửụng aựn ủo gia toỏc cuỷa vaọt Gụùi yự tửứ bieồu thửực tớnh heọ soỏ ma saựt trửụùt Hửụựng daón: sửỷ duùng thửụực ủo goực vaứ quỷa roùi hoaởc ủo caực kớch thửụực cuỷa maởt phaỳng nghieõng Nhaọn xeựt vaứ hoaứn chổnh phửụng aựn thớ nghieọm cuỷa caực nhoựm Hoaùt ủoọng 5: Tieỏn haứnh thớ nghieọm Hoaùt ủoọng cuỷa hs Trụù giuựp cuỷa gv Tieỏn haứnh thớ nghieọm theo nhoựm Ghi keỏt quaỷ vaứo baỷng Theo doừi vaứ hửụựng daón caực nhoựm laứm thớ nghieọm Hoaùt ủoọng 6: Xửỷ lyự keỏt quaỷ vaứ baựo caựo thớ nghieọm Hoaùt ủoọng cuỷa hs Trụù giuựp cuỷa gv Hoaứn thaứnh baỷng 16.1 Tớnh sai soỏ cuỷa pheựp ủo vaứ vieỏt keỏt quaỷ Chổ roừ loaùi sai soỏ boỷ qua trong khi laỏy keỏt quaỷ Gụùi yự: nhaộc laùi caựch tớnh sai soỏ vaứ vieỏt keỏt quaỷ Yeõu caàu traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong sgk Hoaùt ủoọng : Vaọn duùng & cuỷng coỏ baứi hoùc Hoaùt ủoọng cuỷa hs Trụù giuựp cuỷa gv Traỷ lụứi caực caõu hoỷi 1, 2 sgk Giaỷi baứi taọp 1, 2 sgk Ghi nhaọn kieỏn thửực veà sửù nụỷ vỡ nhieọt vaứ caực ửựng duùng cuỷa noự Nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi cuỷa hoùc sinh Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc Hoaùt ủoọng : Giao nhieọm vuù veà nhaứ Hoaùt ủoọng cuỷa hs Trụù giuựp cuỷa gv Ghi caõu hoỷi vaứ baứi taọp veà nhaứ Ghi nhửừng chuaồn bũ cho baứi sau Neõu caõu hoỷi vaứ baứi taọp Yeõu caõu hs chuaồn bũ baứi hoùc tieỏp theo

File đính kèm:

  • docbai 16-thuc hanh - do he so ms.doc