Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 29: Hệ qui chiếu có gia tốc . Lực quán tính

1. Kiến thức

- Hiểu được lý do đưa ra và lập luận dẫn đến khái niệm lực quán tính, biểu thức và đặc điểm của lực quán tính.

- Viết được biểu thức của lực quán tính và vẽ đúng vectơ biểu diễn lực quán tính.

2. Kỹ năng

Biết vận dụng khái niệm lực quán tính để giải một số bài toán trong hệ quy chi61u phi quán tính.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 29: Hệ qui chiếu có gia tốc . Lực quán tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 28/11/07 TiÕt : 29 G/V : §ç Quang S¬n Bµi : hÖ qui chiÕu cã gia tèc . Lùc qu¸n tÝnh A - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được lý do đưa ra và lập luận dẫn đến khái niệm lực quán tính, biểu thức và đặc điểm của lực quán tính. - Viết được biểu thức của lực quán tính và vẽ đúng vectơ biểu diễn lực quán tính. 2. Kỹ năng Biết vận dụng khái niệm lực quán tính để giải một số bài toán trong hệ quy chi61u phi quán tính. B - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Dụng cụ như hình 21.2 SGK vµ Tranh vẽ hình H 21.1 2. Học sinh Ôn tập về 3 định luật Niu-tơn, hệ quy chiếu quán tính. C. tiÕn tr×nh d¹y - häc Ho¹t ®éng1 : KiÓm tra bµi cò . §Æt vÊn ®Ò vµo bµi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Nêu câu hỏi về 3 định luật Niu-tơn - Nhận xét câu trả lời. - Yªu cÇu h/s ®äc phÇn giíi thiÖu bµi /tr94/SGK - Phát biểu 3 định luật Niu-tơn - Trình bày câu trả lời - §äc SGK hiÓu ®­îc Kh¸i niÖm vÒ hÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh vµ phi qu¸n tÝnh Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu hÖ qui chiÕu cã gia tèc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS quan sát hình ảnh 21.1 SGK - Nêu câu hỏi phía dưới hình 21.1 - Nhận xét câu trả lời - Yêu cầu HS đọc phần 1 và 2 SGK. - Làm thí nghiệm như hình 21.2, yêu cầu HS quan sát - Nêu câu hỏi C1 SGK - Nhận xét câu trả lời - Quan sát H 21.1, tìm hiểu cuộc đối thoại - Đọc phần 1 và 2 SGK. - Quan sát GV làm thí nghiệm. Hình H 21.1 SGK; (21.2)/SGK - Trả lời câu hỏi C1 - HiÓu §­îc kh¸i niÖm vÒ hÖ qui chiÕu phi qu¸n tÝnh : lµ hÖ quy chiếu gắn trên vật chuyển động có gia tốc so víi hÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh gọi là hệ quy chiếu phi quán tính. Ho¹t ®éng 3 : Kh¸i niÖm lùc qu¸n tÝnh Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - LËp luËn ®Ó dÉn tíi viÖc ph¶i chØ ra sù suÊt hiÖn cña lùc qu¸n tÝnh t¸c dông lªn vËt chuyÓn ®éng trong hÖ qui chiÕu phi qu¸n tÝnh - Lùc qu¸n tÝnh ®Ó c¸c ®Þnh luËt Niut¬n vÉn ®­îc nghiÖm ®óng - H­íng dÉn h/s : suy luËn ®Ó suy ra ®­îc biÓu thøc cña lùc qu¸n tÝnh vµ biÓu thøc gia tèc qu¸n tÝnh , ®Æc ®iÓm cña lùc qu¸n tÝnh - HiÓu ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã lùc qu¸n tÝnh khi gi¶i bµi to¸n chuyÓn ®éng cña vËt trong hÖ qui chiÕu phi qu¸n tÝnh - HiÓu ®­îc kh¸i niÖm lùc qu¸n tÝnh - Trong hệ quy chíêu chuyển động với gia tốc , so víi hÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh , mỗi vật trong hÖ chÞu thªm mét lùc - lực qu¸n tính, lực nµy ngược chiều với : . (lµ gia tèc cña hÖ qui chiÕu phi qu¸n tÝnh so víi hÖ QCQ/tÝnh - VËn dông ®Þnh luËt 2Niut¬n chØ ra BiÓu thøc cña gia tèc qu¸n tÝnh -. §äc SGK vµ hiÓu ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña lùc qu¸n tÝnh ... tr¶ lêi C©u hái C2 §B/ hiÓu : lực q/ tính không có phản lực. Ho¹t ®éng4 : Gi¶i bµi tËp vËn dông Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS đọc phần bài tập vận dụng trong SGK. - Nêu câu hỏi C3 SGK - Nhận xét câu trả lời -Đọc phần bài tập vận dụng trong SGK - Trả lời câu hỏi C3 Ho¹t ®éng 5 : Cñng cè vµ vËn dông Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 1, 2 trong SGK - Nhận xét câu trả lời của HS. - Nêu bài tập 1, 2 SGK - Nhận xét câu trả lời của HS - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1, 2 SGK - Giải bài tập 1, 2 SGK - Trình bày câu trả lời. - Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản: Hệ quy chiếu phi quán tính. Lực quán tính và các đặc điểm của nó. Ho¹t ®éng 6 : H­íng dÉn bµi vÒ nhµ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau.

File đính kèm:

  • docGAT-29K10NC.doc